Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1227 ze dne 27. července 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1227/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 202/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1227
   ze dne 27. července 2016,
   kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 první pododstavec písm. d) a čl. 91 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto charakteristik. Tyto metody jsou pravidelně aktualizovány na základě stanoviska chemiků a v souladu s prací realizovanou v Mezinárodní radě pro olivy (dále jen „IOC“).
            
   
               (2)
            
               Aby se na úrovni Unie zajistilo provádění nejnovějších mezinárodních norem stanovených IOC, měly by být aktualizovány dvě metody vymezené v nařízení (EHS) č. 2568/91, a sice metoda pro stanovení volných kyselin a metoda týkající se organoleptického hodnocení panenských olivových olejů.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EHS) č. 2568/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:
   
               1)
            
               příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
            
   
               2)
            
               příloha XII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            „PŘÍLOHA II
            
               STANOVENÍ VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN, METODA ZA STUDENA
            
            1.   PŘEDMĚT A OBLAST POUŽITÍ
            Tato metoda popisuje postup stanovování volných mastných kyselin v olivových olejích a olivových olejích z pokrutin. Obsah volných mastných kyselin je vyjádřen jako kyselost vypočtená v procentech kyseliny olejové.
            2.   PODSTATA METODY
            Vzorek se rozpustí ve směsi rozpouštědel a přítomné volné mastné kyseliny se titrují roztokem hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného.
            3.   ČINIDLA
            Všechna činidla by měla být čistoty p. a. a používaná voda by měla být destilovaná nebo odpovídající čistoty.
            3.1   Směs diethyletheru a 95 % ethanolu 1:1 (V/V).
            Neutralizuje se těsně před použitím pomocí roztoku hydroxidu draselného (3.2) a přidá se 0,3 ml fenolftaleinového roztoku (3.3) na 100 ml směsi.
            
                        
                           Poznámka 1:
                        
                     
                        Diethylether je vysoce hořlavý a může vytvářet výbušné peroxidy. Při jeho používání je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
                     
            
                        
                           Poznámka 2:
                        
                     
                        Není-li možné použít diethylether, může se použít směsné rozpouštědlo obsahující ethanol a toluen. V případě potřeby může být ethanol nahrazen 2-propanolem.
                     
            3.2   Hydroxid draselný nebo hydroxid sodný, titrační ethanolický nebo vodný roztok o koncentraci c(KOH) [nebo c(NaOH)] přibližně 0,1 mol/l, nebo v případě potřeby přibližně 0,5 mol/l. Dostupné jsou komerční roztoky.
            Přesná koncentrace roztoku hydroxidu draselného (nebo roztoku hydroxidu sodného) musí být známa a zkontrolována těsně před použitím. Použije se roztok připravený nejméně pět dnů před použitím a dekantovaný v láhvi z hnědého skla s gumovou zátkou. Roztok by měl být bezbarvý nebo pouze slabě zbarvený.
            Je-li při použití vodného roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) zpozorována separace fází, nahradí se vodný roztok roztokem ethanolickým.
            
                        
                           Poznámka 3:
                        
                     
                        Stabilní bezbarvý roztok hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) je možné připravit takto: do varu se uvede 1 000 ml ethanolu nebo vody s 8 g hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) a 0,5 g hliníkových hoblin a nechá se jednu hodinu vařit pod zpětným chladičem. Okamžitě se destiluje. V destilátu se rozpustí požadované množství hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného). Několik dnů se nechá stát a oddělí se čistá kapalina od usazeniny uhličitanu draselného (nebo uhličitanu sodného).
                     
            Roztok je možné též připravit bez destilace takto: do 1 000 ml ethanolu (nebo vody) se přidají 4 ml aluminium-butylátu a směs se nechá několik dní stát. Odsazená kapalina se slije a v ní se rozpustí požadované množství hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného). Roztok je připraven k použití.
            3.3   Fenolftalein, roztok o koncentraci 10 g/l v 95–96 % ethanolu (V/V), nebo alkalická modř 6B nebo thymolftalein, roztok o koncentraci 20 g/l v 95–96 % ethanolu (V/V). V případě silně zbarvených olejů se použije alkalická modř nebo thymolftalein.
            4.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY
            Obvyklé laboratorní přístroje a pomůcky, mj.:
            
                        4.1
                     
                        analytická váha;
                     
            
                        4.2
                     
                        Erlenmeyerova baňka na 250 ml;
                     
            
                        4.3
                     
                        byreta třídy A na 10 ml s hodnotou dílku 0,05 ml nebo odpovídající automatická byreta.
                     
            5.   POSTUP
            5.1   Příprava zkušebního vzorku.
            
            Je-li vzorek zakalený, měl by být přefiltrován.
            5.2   Zkušební vzorek
            
            Hmotnost vzorku se řídí podle očekávané kyselosti (podle údajů v níže uvedené tabulce):
            
                        Očekávaná kyselost
                        (kyselina olejová g/100 g)
                     
                        Hmotnost vzorku (g)
                     
                        Přesnost vážení (g)
                     
                        0 až 2
                     
                        10
                     
                        0,02
                     
                        > 2 až 7,5
                     
                        2,5
                     
                        0,01
                     
                        > 7,5
                     
                        0,5
                     
                        0,001
                     
            Vzorek se naváží v Erlenmeyerově baňce (4.2).
            5.3   Stanovení
            
            Vzorek (5.2) se rozpustí v 50 až 100 ml předem neutralizované směsi diethyletheru a ethanolu (3.1).
            Titruje se za současného míchání roztokem hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) o koncentraci 0,1 mol/l (3.2) (viz poznámka 4), dokud nedojde k barevné změně indikátoru (zbarvení indikátoru musí trvat nejméně 10 sekund).
            
                        
                           Poznámka 4:
                        
                     
                        Pokud je k titraci potřeba více než 10 ml roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) o koncentraci 0,1 mol/l, použije se roztok o koncentraci 0,5 mol/l nebo se změní hmotnost vzorku podle očekávaného obsahu volných mastných kyselin a uvedené tabulky.
                     
            
                        
                           Poznámka 5:
                        
                     
                        Pokud se během titrace roztok zakalí, přidá se dostačující množství rozpouštědel (3.1), aby byl roztok opět čirý.
                     
            Druhé stanovení se provádí pouze tehdy, je-li první výsledek vyšší než limit určený pro danou kategorii oleje.
            6.   VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ
            Kyselost vyjádřená jako podíl kyseliny olejové v % hmotnostních se vypočítá podle vzorce:
            
               
            
            kde:
            
                        V
                     
                        =
                     
                        spotřeba titračního roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) v ml;
                     
                        c
                     
                        =
                     
                        přesná koncentrace titračního roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) v mol/l;
                     
                        M
                     
                        =
                     
                        282 g/mol, molární hmotnost kyseliny olejové v g na mol;
                     
                        m
                     
                        =
                     
                        hmotnost vzorku v g.
                     
            Obsah kyseliny olejové se udává takto:
            
                        a)
                     
                        na dvě desetinná místa u hodnot 0 až 1 včetně;
                     
            
                        b)
                     
                        na jedno desetinné místo u hodnot 1 až 100 včetně.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha XII nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Bod 3.3 se nahrazuje tímto:
                  „3.3   Nepovinná terminologie pro účely označování
                  
                  Vedoucí zkušební komise může na požádání potvrdit, že hodnocené oleje splňují definice a rozpětí odpovídající výhradně následujícím termínům v závislosti na intenzitě a vnímání znaků.
                  Pozitivní znaky (ovocná chuť a vůně, hořký a štiplavý): podle intenzity vnímání:
                  
                              —
                           
                              
                                 silný, pokud je medián tohoto znaku vyšší než 6,
                           
                  
                              —
                           
                              
                                 střední, pokud je medián tohoto znaku mezi 3 a 6,
                           
                  
                              —
                           
                              
                                 mírný, pokud je medián tohoto znaku nižší než 3.
                           
                  
                              
                                 Ovocná chuť a vůně
                              
                           
                              Soubor čichových počitků typických pro olej, který závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých a čerstvých oliv, u nichž nepřevažuje zralá ani nezralá ovocná chuť a vůně. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.
                           
                              
                                 Nezralá ovocná chuť a vůně
                              
                           
                              Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná nezralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zelených, zdravých a čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.
                           
                              
                                 Zralá ovocná chuť a vůně
                              
                           
                              Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná zralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých, čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.
                           
                              
                                 Vyvážený
                              
                           
                              Olej, jenž nevykazuje známky nevyváženosti, kterou se rozumí čichový, chuťový a hmatový vjem oleje, ve kterém medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než dva body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.
                           
                              
                                 Jemný olej
                              
                           
                              Olej, ve kterém je medián znaku hořký a znaku štiplavý nižší nebo rovný 2.
                           
                  Seznam termínů podle intenzity vnímání:
                  
                              Termíny podléhající předložení osvědčení o organoleptické zkoušce
                           
                              Medián znaku
                           
                              Ovocná chuť a vůně
                           
                              —
                           
                              Zralá ovocná chuť a vůně
                           
                              —
                           
                              Nezralá ovocná chuť a vůně
                           
                              —
                           
                              Mírná ovocná chuť a vůně
                           
                              nižší než 3
                           
                              Střední ovocná chuť a vůně
                           
                              3 až 6
                           
                              Silná ovocná chuť a vůně
                           
                              vyšší než 6
                           
                              Mírná zralá ovocná chuť a vůně
                           
                              nižší než 3
                           
                              Střední zralá ovocná chuť a vůně
                           
                              3 až 6
                           
                              Silná zralá ovocná chuť a vůně
                           
                              vyšší než 6
                           
                              Mírná nezralá ovocná chuť a vůně
                           
                              nižší než 3
                           
                              Střední nezralá ovocná chuť a vůně
                           
                              3 až 6
                           
                              Silná nezralá ovocná chuť a vůně
                           
                              vyšší než 6
                           
                              Mírná hořkost
                           
                              nižší než 3
                           
                              Střední hořkost
                           
                              3 až 6
                           
                              Silná hořkost
                           
                              vyšší než 6
                           
                              Mírná štiplavost
                           
                              nižší než 3
                           
                              Střední štiplavost
                           
                              3 až 6
                           
                              Silná štiplavost
                           
                              vyšší než 6
                           
                              Vyvážený olej
                           
                              Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než 2 body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.
                           
                              Jemný olej
                           
                              Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není vyšší než 2.“
                           
               
      
                  2)
               
                  Bod 9.1.1 se nahrazuje tímto:
                  
                              „9.1.1
                           
                              Posuzovatelé uchopí nádobku, drží ji přitom zakrytou hodinovým sklem a mírně nakloněnou a zakrouží nádobkou jednou úplně tak, aby se vnitřní stěny co nejvíce navlhčily. Jakmile dokončí tuto etapu, sejmou hodinové sklo a čichají ke vzorku pomalými a hlubokými nádechy, aby daný olej zhodnotili. Čichání by nemělo trvat déle než 30 sekund. Pokud během této doby nedojdou k závěru, před dalším pokusem si krátce odpočinou.
                              Po provedení čichové zkoušky posuzovatelé zhodnotí pocity v ústech (celkové retronasální čichově-chuťově-taktilní počitky). To provedou tak, že usrknou přibližně 3 ml oleje. Je velmi důležité rozprostřít olej po celé dutině ústní, od přední části úst a jazyka, podél lícních stěn až k zadní části a části podepírající patro a do krku, protože vnímání chutí a taktilních počitků se co do intenzity mění v závislosti na místu na jazyce, patře a v krku.
                              Je třeba zdůraznit, že pro posouzení je nebytné, aby se dostatečné množství oleje velmi pomalu rozprostřelo na zadní části jazyka směrem k části podepírající patro a ke krku, přičemž posuzovatel se soustřeďuje na pořadí, v němž se objeví hořký a štiplavý podnět. Pokud se tak nestane, oba tyto podněty mohou u některých olejů uniknout pozornosti nebo může být hořký podnět zastřen podnětem štiplavým.
                              Krátké opakované nádechy, při nichž je vzduch vtahován ústy, umožňují posuzovateli nejen plošně rozprostřít vzorek po celých ústech, ale též vnímat těkavé aromatické sloučeniny retronasální (pharyngonasální) metodou čichání vynuceným použitím tohoto kanálu.
                              
                                 Pozn.: Pokud posuzovatelé ve vzorku nevnímají ovocnou chuť a vůni a intenzita klasifikujícího negativního znaku dosahuje hodnoty 3,5 nebo nižší, může se vedoucí zkušební komise rozhodnout, že posuzovatelé vzorek zanalyzují ještě jednou za teploty okolí (IOC/T.20/Dok. č. 6/Rev. 1, září 2007, oddíl 3 – Obecné specifikace pro zřízení zkušební místnosti), přičemž upřesní okolnosti a pojem teploty okolí. Když vzorek dosáhne pokojové teploty, měli by jej posuzovatelé znovu zhodnotit, aby ověřili výhradně vnímání ovocné chuti a vůně. Pokud budou ovocnou chuť a vůni vnímat, zaznamenají její intenzitu na stupnici.
                              V úvahu se též bere taktilní počitek štiplavosti. Za tímto účelem je vhodné olej spolknout.“
                           
               
      
                  3)
               
                  Bod 9.4 se nahrazuje tímto:
                  „9.4   Klasifikace oleje
                  
                  Olej se zařadí do následujících kategorií podle mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně. Medián vad se stanovuje jako medián vady vnímané s největší intenzitou. Medián vad a medián znaku ovocné chuti a vůně se vyjadřuje s přesností na jedno desetinné místo.
                  Klasifikace oleje se provádí porovnáváním hodnoty mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně s níže uvedenými referenčními intervaly. Při stanovování hranice těchto intervalů byla zohledněna chyba metody, proto se tyto hranice považují za absolutní. Počítačové programy umožňují zobrazení klasifikace v tabulce statistických údajů nebo na grafu.
                  
                              a)
                           
                              Extra panenský olivový olej: medián vad se rovná 0 a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0.
                           
                  
                              b)
                           
                              Panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 0, ale dosahuje nejvýše hodnoty 3,5 a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0.
                           
                  
                              c)
                           
                              Lampantový panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 3,5 nebo medián vad dosahuje nejvýše hodnoty 3,5 a medián ovocné chuti a vůně se rovná 0.
                           
                  
                              
                                 Poznámka 1:
                              
                           
                              Pokud je medián znaku hořký a/nebo znaku štiplavý vyšší než 5,0, uvede vedoucí zkušební komise tuto skutečnost do protokolu o zkoušce.
                              V případě hodnocení, která se provádějí za účelem sledování shody, se provádí jedna zkouška. V případě protichůdných hodnocení se musí analýza provést dvakrát při různých zkušebních sezeních. Výsledky duplicitní analýzy musí být statisticky homogenní. (viz bod 9.5). Pokud tomu tak není, musí se vzorek znovu dvakrát zanalyzovat. Konečná hodnota mediánu klasifikačních znaků se vypočte na základě průměru obou mediánů.“
                           
               
      
                  4)
               
                  Doplňuje se bod 9.5, který zní:
                  „9.5   Kritéria pro přijímání a zamítání duplikátů
                  
                  K určení, zda jsou oba výsledky duplicitní analýzy homogenní nebo statisticky přijatelné, se použije níže definovaná normalizovaná chyba:
                  
                     
                  
                  Kde Me1 a Me2 jsou mediány obou duplikátů (respektive první a druhé analýzy) a U1 a U2 jsou rozšířené nejistoty získané pro obě hodnoty, vypočtené následovně, jak je upřesněno v dodatku:
                  
                     U
                     1 = c × s* and
                     
                  
                  Pro rozšířenou nejistotu, c = 1,96; proto:
                  U1 = 0,0196 × CVr × Me1
                  
                  kde CVr
                      je robustní variační koeficient.
                  Aby bylo možno konstatovat, že obě získané hodnoty nejsou statisticky odlišné, se musí En
                      rovnat 1,0 nebo být nižší než 1,0.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.