Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1238/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 206/15
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1238
      ze dne 18. května 2016,
      kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1, 2, 3, odst. 4 písm. a) a odst. 5 a čl. 223 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 odst. 3 písm. c) a e) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanoví nová pravidla pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování. Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno řádné fungování režimů veřejné intervence a podpory soukromého skladování v novém právním rámci, musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla.
               
      
                  (2)
               
                  Článek 11 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení a dalších požadavků stanovených Komisí se veřejná intervence použije na pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici, neloupanou rýži, čerstvé nebo chlazené maso z odvětví hovězího a telecího masa, máslo a sušené odstředěné mléko.
               
      
                  (3)
               
                  Článek 17 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení a dalších požadavků stanovených Komisí se podpora soukromého skladování může poskytnout na bílý cukr, olivový olej, lněná vlákna, čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více, máslo, sýr, sušené odstředěné mléko, vepřové maso, nebo skopové a kozí maso.
               
      
                  (4)
               
                  Za účelem zjednodušení a zlepšení účinnosti mechanismů řízení a kontroly spojených s režimy veřejné intervence a podpory soukromého skladování by měla být stanovena společná pravidla pro všechny způsobilé produkty.
               
      
                  (5)
               
                  Obecně platí, že účast na režimech veřejné intervence a podpory soukromého skladování by měla být umožněna pouze hospodářským subjektům usazeným a registrovaným pro účely DPH v členském státě, aby se usnadnilo řízení a kontrola.
               
      
                  (6)
               
                  Aby byla zajištěna účinná kontrola produkce olivového oleje a cukru, měly by hospodářské subjekty způsobilé pro podporu soukromého skladování splňovat další podmínky.
               
      
                  (7)
               
                  Vzhledem k tomu, že produkty, na které se vztahují veřejné intervence a podpora soukromého skladování, jsou různé povahy, pokud jde o produkci nebo dobu sklizně a požadavky na skladování, měly by být pro každý produkt stanoveny zvláštní podmínky způsobilosti. Aby měly hospodářské subjekty čas přizpůsobit se novému systému, měly by být některé podmínky pro obiloviny použitelné až od hospodářského roku 2017/18.
               
      
                  (8)
               
                  Měly by být stanoveny požadavky týkající se složení jistoty, aby byla zaručena vážnost nabídky, nabídky do nabídkového řízení či žádosti a aby se zajistilo, že opatření bude mít žádoucí dopad na trh, a to jak v případě intervenčního nákupu, prodeje a uvolnění v rámci režimu pro nejchudší osoby v Unii, tak i v souvislosti s podporou soukromého skladování.
               
      
                  (9)
               
                  Rovněž by měla být přijata ustanovení pro uvolnění a propadnutí jistoty v případě intervenčního nákupu, prodeje a uvolnění v rámci režimu pro nejchudší osoby v Unii a v souvislosti s podporou soukromého skladování.
               
      
                  (10)
               
                  V případě intervenčního prodeje může dojít k řádnému nabídkovému řízení pouze tehdy, pokud jsou předloženy vážné nabídky. Pro dosažení tohoto cíle by se mělo vyžadovat, aby se jistota uvolnila při zaplacení prodejní ceny ve stanoveném termínu.
               
      
                  (11)
               
                  Aby se zajistilo co nejjednodušší a nejúčinnější fungování režimu veřejné intervence v celé Unii, pokud jde na jedné straně o nákup způsobilých produktů a na druhé straně o prodej produktů převzatých platebními agenturami, měly by skladovací prostory splňovat určité podmínky.
               
      
                  (12)
               
                  Je nezbytné stanovit, že platební agentury pověřené veřejnou intervencí v členských státech v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (4) zajistí, aby uvedené podmínky týkající se skladovacích prostor byly splněny.
               
      
                  (13)
               
                  Pokud přidělené hovězí maso určené k nákupu překračuje dostupnou kapacitu chladíren v členském státě, je nezbytné stanovit možnost, aby členský stát využil kapacitu chladíren v jiném členském státě.
               
      
                  (14)
               
                  Měla by být stanovena zvláštní pravidla pro vyplácení podpory soukromého skladování, aby se zajistilo, že bude účinně řízena.
               
      
                  (15)
               
                  Jelikož záměrem tohoto nařízení a prováděcího aktu, jenž bude v souvislosti s veřejnými intervencemi a soukromým skladováním přijat, je zjednodušení ustanovení týkajících se produktů, na které se vztahují veřejné intervence a podpora soukromého skladování, a jejich přizpůsobení novému právnímu rámci stanovenému nařízením (EU) č. 1308/2013 a nařízením Rady (EU) č. 1370/2013 (5), mělo by toto nařízení nahradit příslušná ustanovení v nařízeních Komise (EHS) č. 3427/87 (6), (EHS) č. 2351/91 (7), (ES) č. 720/2008 (8), (ES) č. 826/2008 (9), (ES) č. 1130/2009 (10), (EU) č. 1272/2009 (11) a (EU) č. 807/2010 (12). V zájmu jasnosti by proto uvedená nařízení měla být zrušena,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         ÚVODNÍ USTANOVENÍ
      
      Článek 1
      Oblast působnosti
      Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o:
      
                  a)
               
                  nákup a prodej produktů z veřejné intervence, jež jsou vyjmenovány v článku 11 uvedeného nařízení, a
               
      
                  b)
               
                  poskytování podpory soukromého skladování na produkty vyjmenované v článku 17 uvedeného nařízení.
               
      KAPITOLA II
      
         OBECNÁ PRAVIDLA
      
      Článek 2
      Způsobilost hospodářských subjektů
      1.   Hospodářské subjekty musí být pro účely DPH usazeny a registrovány v Unii, aby mohly předložit:
      
                  a)
               
                  nabídku nebo nabídku do nabídkového řízení na nákup nebo nabídku do nabídkového řízení na prodej produktů v rámci veřejné intervence nebo
               
      
                  b)
               
                  nabídku do nabídkového řízení na podporu soukromého skladování nebo žádost o podporu soukromého skladování stanovenou předem.
               
      2.   Pokud jde o nákup hovězího masa, mohou nabídky do nabídkového řízení podat pouze následující subjekty, jež jsou uvedeny v odstavci 1:
      
                  a)
               
                  jatka pro skot schválená v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13);
               
      
                  b)
               
                  obchodníci s hospodářskými zvířaty nebo masem, kteří nechávají provádět porážky na těchto jatkách na vlastní účet.
               
      3.   Pokud jde o podporu soukromého skladování, mohou žádat nebo podávat nabídky do nabídkového řízení pouze následující subjekty, jež jsou uvedeny v odstavci 1:
      
                  a)
               
                  v odvětví olivového oleje hospodářské subjekty, které splňují požadavky uvedené v příloze VII;
               
      
                  b)
               
                  v odvětví cukru hospodářské subjekty, které jsou výrobci cukru.
               
      Článek 3
      Způsobilost produktů
      1.   Produkty musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti a musí splňovat požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 1308/2013.
      2.   V případě nákupu musí produkty splňovat požadavky stanovené:
      
                  a)
               
                  u obilovin: v příloze I tohoto nařízení;
               
      
                  b)
               
                  u rýže: v příloze II tohoto nařízení;
               
      
                  c)
               
                  u hovězího masa: v příloze III tohoto nařízení;
               
      
                  d)
               
                  u másla: v částech I a II přílohy IV tohoto nařízení a v článku 21 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 (14);
               
      
                  e)
               
                  u sušeného odstředěného mléka: v částech I a II přílohy V tohoto nařízení a v článku 21 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
               
      Kromě toho musí být máslo a sušené odstředěné mléko vyrobeny v podniku schváleném v souladu s částí III přílohy IV (u másla) nebo částí III přílohy V (u sušeného odstředěného mléka) tohoto nařízení.
      3.   V případě podpory soukromého skladování musí produkty splňovat požadavky stanovené v příloze VI tohoto nařízení.
      Článek 4
      Jistota
      Hospodářské subjekty složí v souladu s oddílem 2 kapitoly IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 jistotu ve prospěch příslušné platební agentury, pokud:
      
                  a)
               
                  podávají nabídku nebo nabídku do nabídkového řízení na nákup nebo prodej intervenčních produktů nebo uvolnění těchto produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;
               
      
                  b)
               
                  podávají nabídku do nabídkového řízení nebo žádost o podporu soukromého skladování, nestanoví-li prováděcí nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem podle prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 jinak.
               
      Článek 5
      Uvolnění a propadnutí jistoty
      1.   Jistota uvedená v článku 4 se uvolní, pokud je nabídka do nabídkového řízení, nabídka nebo žádost nepřípustná nebo nebyla přijata.
      2.   V případě intervenčního nákupu se jistota uvolní, pokud:
      
                  a)
               
                  hospodářský subjekt dodal stanovené množství do konečného termínu pro dodání stanoveného v poukázce na dodání uvedené v článku 17 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a
               
      
                  b)
               
                  byl prokázán soulad s požadavky týkajícími se způsobilosti produktu uvedenými v článku 3 tohoto nařízení nebo
               
      
                  c)
               
                  se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 11 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. V tomto případě výše uvolněné jistoty odpovídá množství, které nebylo přijato nebo
               
      
                  d)
               
                  nabídku stáhne hospodářský subjekt, v jehož případě se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 11 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
               
      3.   V případě prodeje intervenčních produktů se jistota uvolní:
      
                  a)
               
                  neúspěšným hospodářským subjektům poté, co bylo přijato rozhodnutí podle čl. 32 odst. 1 nebo čl. 36 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  b)
               
                  úspěšným hospodářským subjektům na množství, za něž byla provedena platba v souladu s článkem 35 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  c)
               
                  pokud byly splněny povinnosti týkající se uvolnění produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám.
               
      4.   V případě podpory soukromého skladování se jistota uvolní, pokud:
      
                  a)
               
                  se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 43 odst. 2 prvním pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. V tomto případě výše uvolněné jistoty odpovídá množství, které nebylo přijato;
               
      
                  b)
               
                  nabídka do nabídkového řízení je stažena z důvodu stanovení koeficientu přidělení, jak je uvedeno v čl. 43 odst. 2 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  c)
               
                  byly splněny smluvní povinnosti, pokud jde o smluvní množství.
               
      5.   Jistota propadá, pokud nabídka, nabídka do nabídkového řízení nebo žádost je:
      
                  a)
               
                  stažena z jiných důvodů než stanovení koeficientu přidělení podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nebo čl. 43 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 nebo
               
      
                  b)
               
                  po podání změněna.
               
      6.   V případě intervenčního nákupu jistota propadá, pokud:
      
                  a)
               
                  produkty neodpovídají požadavkům podle článku 3 pro nepřevzatá množství;
               
      
                  b)
               
                  hospodářský subjekt nedodá produkty ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, poměrně k nedodaným množstvím a nákup těchto nedodaných množství se zruší, vyjma případů vyšší moci.
               
      Avšak v případě obilovin, rýže a hovězího masa, je-li skutečně dodané a převzaté množství menší než množství uvedené v poukázce na dodání, uvolní se jistota v plném rozsahu, pokud rozdíl nečiní více než 5 %.
      7.   Kromě případů vyšší moci v případě prodeje intervenčních produktů jistota propadá:
      
                  a)
               
                  pro množství, pro která nebyla provedena platba v souladu s čl. 35 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, a prodej těchto množství se zruší;
               
      
                  b)
               
                  pokud nebyly splněny povinnosti týkající se uvolnění produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám.
               
      8.   V případě podpory soukromého skladování jistota propadá, pokud:
      
                  a)
               
                  méně než 95 % množství uvedených v nabídce do nabídkového řízení nebo v žádosti je uskladněno za podmínek stanovených v čl. 52 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  b)
               
                  je skladováno méně než procentní podíl smluvního množství uvedený v čl. 8 odst. 1, a to i v případě volně skladovaného cukru v silu určeném hospodářským subjektem na období stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory soukromého skladování předem;
               
      
                  c)
               
                  není dodržena lhůta pro uskladnění produktů podle čl. 47 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  d)
               
                  kontroly stanovené v kapitole I hlavy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 ukáží, že skladované produkty neodpovídají požadavkům na jakost uvedeným v článku 3 tohoto nařízení;
               
      
                  e)
               
                  není splněn požadavek stanovený v čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
               
      KAPITOLA III
      
         ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ INTERVENCE
      
      Článek 6
      Intervenční skladovací prostory
      1.   Platební agentury zajistí, aby intervenční skladovací prostory („skladovací prostory“) byly vhodné pro skladování nakoupených produktů a jejich udržování v dobrém stavu, včetně skladovací teploty, a aby splňovaly požadavky uvedené v článku 7.
      2.   V obdobích, kdy dochází k intervenčnímu nákupu, platební agentury zveřejní a průběžně aktualizují informace týkající se skladovacích prostor dostupných na územích, na kterých sídlí.
      Článek 7
      Požadavky na skladovací prostory
      1.   Každý skladovací prostor musí splňovat tyto požadavky:
      
                  a)
               
                  má k dispozici potřebné technické vybavení, aby mohl produkty převzít;
               
      
                  b)
               
                  je schopen vyskladnit takové množství, aby splnil lhůtu pro vyskladnění uvedenou v čl. 37 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;
               
      
                  c)
               
                  v případě obilovin, rýže, másla a sušeného odstředěného mléka má minimální skladovací kapacitu stanovenou v čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
               
      2.   Platební agentury mohou pro skladovací prostory stanovit technické normy a přijmou veškerá další opatření nezbytná k zajištění toho, aby uskladněné produkty byly řádně uchovávány.
      3.   V případě odvětví hovězího masa musí skladovací prostory umožňovat:
      
                  a)
               
                  skladování převzatých a vykostěných jatečně upravených těl, půlek jatečně upravených těl a jatečně upravených těl rozdělených na čtvrtky;
               
      
                  b)
               
                  zmrazení veškerého vykostěného masa v nezměněném stavu ke skladování.
               
      Pokud však není vykostění podmínkou nabídkového řízení, musí skladovací prostor umožnit převzetí nevykostěného masa.
      Pokud jsou bourárna a chladírna skladovacího prostoru spojeny s jatkami nebo hospodářským subjektem, provádí platební agentura příslušné kontroly, jež mají zajistit, aby se s hovězím masem, které je předmětem intervence, manipulovalo v souladu s tímto nařízením a aby bylo v souladu s tímto nařízením rovněž skladováno.
      Chladírny nacházející se v členském státě, do jehož pravomoci platební agentura spadá, musí být schopny za technicky vyhovujících podmínek uchovávat veškeré hovězí maso přidělené platební agenturou po dobu nejméně tří měsíců.
      Pokud je však kapacita chladíren pro přidělené hovězí maso v členském státě nedostatečná, dotčená platební agentura může zajistit, aby toto hovězí maso bylo skladováno v jiném členském státě, a uvědomí o tom Komisi.
      KAPITOLA IV
      
         ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ
      
      Článek 8
      Vyplácení podpory soukromého skladování
      1.   Podpora soukromého skladování se vyplácí za smluvní množství, pokud množství skladované během smluvní doby skladování představuje alespoň 99 % smluvního množství.
      U níže uvedených produktů se však podpora vyplácí za smluvní množství, pokud množství skladované během smluvní doby skladování představuje alespoň 97 % smluvního množství:
      
                  a)
               
                  cukr, který je skladován odděleně od ostatního cukru v silu určeném hospodářským subjektem;
               
      
                  b)
               
                  olivový olej;
               
      
                  c)
               
                  lněná vlákna;
               
      
                  d)
               
                  hovězí maso, vepřové maso, skopové a kozí maso, přičemž smluvní množství se týká uskladňovaného čerstvého masa;
               
      
                  e)
               
                  sýr;
               
      
                  f)
               
                  sušené odstředěné mléko ve „velkých pytlích“ podle části VI písm. c) přílohy VI.
               
      2.   S výjimkou případů vyšší moci se v případě, že množství skladované během smluvní doby skladování, a to i v případě volně loženého cukru skladovaného v silu určeném hospodářským subjektem, je nižší než podíl smluvního množství podle odstavce 1, se nevyplácí žádná podpora. Pokud však v případě sýrů platební agentura má za to, že daný sýr během skladování ztratil hmotnost přirozeným způsobem, nesmí vést tento úbytek hmotnosti ke snížení podpory nebo propadnutí jistoty.
      3.   Podpora se vyplácí, pouze pokud smluvní doba skladování odpovídá době skladování stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.
      4.   Pokud kontroly během skladování nebo při vyskladnění odhalí, že produkty vykazují vadu, nevyplatí se pro dotčené množství žádná podpora. Zůstatek skladované partie způsobilý pro podporu nesmí být menší než minimální množství stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.
      Stejné pravidlo se použije, pokud je z důvodu závadnosti vyskladněna část skladované partie/šarže před uplynutím minimální doby skladování nebo před prvním dnem, kdy je povoleno vyskladnění, pokud je toto datum stanoveno v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.
      Závadné produkty se do výpočtu skladovaného množství uvedeného v odstavci 1 nezahrnují.
      5.   S výjimkou případů vyšší moci, pokud u celkového skladovaného množství hospodářský subjekt nedodrží konec smluvní doby skladování, který byl stanoven v souladu s čl. 48 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, se podpora v případě dotčené smlouvy snižuje o 10 % za každý kalendářní den neplnění.
      Toto snížení však nepřesáhne 100 % podpory.
      6.   Podpora soukromého skladování týkající se dotčené smlouvy se nevyplatí, jestliže není splněn požadavek stanovený v čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
      KAPITOLA V
      
         SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 9
      Oznámení
      Členské státy oznámí Komisi schválené platební agentury a množství podle podrobných podmínek stanovených v kapitole I hlavy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
      Článek 10
      Zrušení a přechodná ustanovení
      Nařízení (EHS) č. 3427/87, (EHS) č. 2351/91, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1130/2009, (EU) č. 1272/2009 a (EU) č. 807/2010 se zrušují.
      Ustanovení čl. 56 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1272/2009 a část A přílohy III nařízení (ES) č. 826/2008 se nadále použijí do doby, než budou v platnosti akty nahrazující nařízení Komise (ES) č. 792/2009 (15).
      Část II, tabulka IV části IX a písm. h) části XI přílohy I nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále platí do dne 30. června 2017.
      Nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále platí pro nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení přijaté podle uvedeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.
      Nařízení (ES) č. 826/2008 nadále platí pro nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti přijaté podle uvedeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.
      Článek 11
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. října 2016. Pokud však jde o nákup v rámci veřejné intervence, část II přílohy I se použije ode dne 1. července 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
      
         (5)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).
      
         (6)  Nařízení Komise (EHS) č. 3427/87 ze dne 16. listopadu 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se intervence v odvětví rýže (Úř. věst. L 326, 17.11.1987, s. 25).
      
         (7)  Nařízení Komise (EHS) č. 2351/91 ze dne 30. července 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nákup rýže ze zásob intervenční agentury pro dodávku potravinové pomoci (Úř. věst. L 214, 2.8.1991, s. 51).
      
         (8)  Nařízení Komise (ES) č. 720/2008 ze dne 25. července 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (kodifikované znění) (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 17).
      
         (9)  Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).
      
         (10)  Nařízení Komise (ES) č. 1130/2009 ze dne 24. listopadu 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 5).
      
         (11)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).
      
         (12)  Nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Unii (Úř. věst. L 242, 15.9.2010, s. 9).
      
         (13)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).
      
         (14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (viz strana 71 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (15)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            NÁKUP OBILOVIN
         
         ČÁST I
         
            Kritéria způsobilosti u obilovin
         
         
                     1.
                  
                     Pokud jde o obiloviny, jedná se zejména o tyto požadavky podle článku 3:
                     
                                 a)
                              
                                 obiloviny mají barvu typickou pro dané obiloviny;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 obiloviny jsou bez zápachu nebo živých škůdců (včetně roztočů) v jakémkoli vývojovém stádiu;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 obiloviny splňují minimální požadavky na jakost stanovené v části II a
                              
                     
                                 d)
                              
                                 limity kontaminujících látek, včetně radioaktivity, nepřesahují maximální limity povolené právními předpisy Unie.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     V tomto případě jsou maximální povolené limity kontaminujících látek uvedených v bodě 1 písm. d) tyto:
                     
                                 a)
                              
                                 pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou limity povolené podle nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (1), včetně požadavků stanovených pro limity fusariových toxinů pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou v bodech 2.4 až 2.7 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 pro ječmen a kukuřici limity určené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (3).
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Členské státy provádějí kontrolu limitů kontaminujících látek, včetně radioaktivity, na základě analýzy rizika s přihlédnutím zejména k informacím, které poskytne hospodářský subjekt, a k jeho závazkům týkajícím se dodržování stanovených norem, zejména s ohledem na obdržené výsledky analýz.
                     Navíc v případech, kdy analýzy ukazují, že se sedimentační index – Zelenyho test u šarže pšenice obecné pohybuje v rozmezí od 22 ml do 30 ml, musí být těsto získané z této pšenice posouzeno jako nelepivé a strojově zpracovatelné, aby byla tato pšenice považována za pšenici řádné a uspokojivé obchodní jakosti.
                  
         ČÁST II
         
            Minimální požadavky na jakost podle části I
         
         
                      
                  
                     Pšenice tvrdá
                  
                     Pšenice obecná
                  
                     Ječmen
                  
                     Kukuřice
                  
                     
                                 A.
                              
                                 Maximální obsah vlhkosti
                              
                  
                     14,5 %
                  
                     14,5 %
                  
                     14,5 %
                  
                     13,5 %
                  
                     
                                 B.
                              
                                 Maximální procentní podíl látek jiných než základních zrn nezhoršené kvality:
                              
                  
                     12 %
                  
                     12 %
                  
                     12 %
                  
                     12 %
                  
                     
                                 1.
                              
                                 Zlomky zrn
                              
                  
                     6 %
                  
                     5 %
                  
                     5 %
                  
                     5 %
                  
                     
                                 2.
                              
                                 Zrnové příměsi
                              
                  
                     8,5 %
                  
                     7 %
                  
                     12 %
                  
                     5 %
                  
                     
                                 2.1
                              
                                 Příměsi jiné než skvrnitá zrna
                              
                  
                     5 %
                  
                     7 %
                  
                     12 %
                  
                     5 %
                  
                     
                                 a)
                              
                                 scvrklá zrna
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 b)
                              
                                 zrna jiných obilovin
                              
                  
                     3 %
                  
                     X
                  
                     5 %
                  
                     X
                  
                     
                                 c)
                              
                                 zrna poškozená škůdci
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 d)
                              
                                 zrna, jejichž klíček má změněnou barvu
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 e)
                              
                                 tepelně poškozená zrna
                              
                  
                     0,50 %
                  
                     0,50 %
                  
                     3 %
                  
                     0,50 %
                  
                     
                                 2.2
                              
                                 Zrna skvrnitá
                              
                  
                     3,5 %
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 3.
                              
                                 Porostlá zrna
                              
                  
                     4 %
                  
                     4 %
                  
                     6 %
                  
                     6 %
                  
                     
                                 4.
                              
                                 Nečistoty
                              
                  
                     4,5 % (*)
                     
                  
                     3 %
                  
                     3 %
                  
                     3 %
                  
                     z toho:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 a)
                              
                                 cizí semena:
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 —
                              
                                 škodlivá
                              
                  
                     0,10 %
                  
                     0,10 %
                  
                     0,10 %
                  
                     0,10 %
                  
                     
                                 —
                              
                                 ostatní
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 b)
                              
                                 vadná zrna
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 —
                              
                                 zrna tepelně poškozená zapařením či příliš prudkým sušením
                              
                  
                     0,05 %
                  
                     0,05 %
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 —
                              
                                 zrna napadená fusariózou
                              
                  
                     1,5 %
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 —
                              
                                 ostatní
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 c)
                              
                                 cizí látky
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 d)
                              
                                 plevy (u kukuřice: úlomky kukuřičných klasů)
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 e)
                              
                                 námel
                              
                  
                     0,05 %
                  
                     0,05 %
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 f)
                              
                                 zrna napadená snětí
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 g)
                              
                                 nečistoty živočišného původu
                              
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     X
                  
                     
                                 C.
                              
                                 Maximální procentní podíl zrn, která jsou zcela nebo zčásti bez sklovitého vzhledu
                              
                  
                     27 %
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 D.
                              
                                 Minimální objemová hmotnost (kg/hl)
                              
                  
                     78
                  
                     73
                  
                     62
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 E.
                              
                                 Minimální obsah bílkovin (**)
                                 
                              
                  
                     11,5 %
                  
                     11,0 %
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 F.
                              
                                 Minimální číslo poklesu (Hagbergovo pádové číslo) (sekundy)
                              
                  
                     220
                  
                     220
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 G.
                              
                                 Minimální sedimentační index – Zelenyho test (ml)
                              
                  
                     neuvedeno
                  
                     22
                  
                     neuvedeno
                  
                     neuvedeno
                  
                     
                                 „X“
                              
                                 Požadovaný rozbor bez zvláštního limitu, ale jehož hodnota se zohlední pro maximální limity stanovené v bodech 2 a 4 tabulky.
                              
                     
                                 „neuvedeno“
                              
                                 Nepoužije se, rozbor není požadován.
                              
                  
         Látky jiné než základní zrna nezhoršené kvality jsou definovány v části I přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
         Zrna základních obilovin a zrna jiných obilovin, která jsou vadná nebo napadená snětí, se klasifikují jako „nečistoty“ i v případě, že mají vady, které patří do jiných kategorií.
         
         
            (1)  Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).
         
            (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
         
            (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).
         
            (*)  Z něhož nejvýše 3 % připadají na jiné nečistoty než zrna napadená fusariózou.
         
            (**)  % sušiny.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            NÁKUP RÝŽE
         
         ČÁST I
         
            Kritéria způsobilosti u neloupané rýže
         
         
                     1.
                  
                     Pokud jde o rýži, jedná se zejména o tyto požadavky podle článku 3:
                     
                                 a)
                              
                                 neloupaná rýže je bez zápachu a neobsahuje živý hmyz;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 míra vlhkosti nepřesáhne 14,5 %;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 její výnos při zpracování není o více než pět bodů nižší ve srovnání se základními výnosy uvedenými v části II;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 procentní podíl nečistot, procentní podíl zrn rýže jiných odrůd a zrn, jež neodpovídají standardní jakosti podle části A přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, nepřesahují u jednotlivého druhu rýže maximální procentní podíly stanovené v části III této přílohy;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 úroveň její radioaktivity nepřesahuje maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy Unie.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Pro účely použití této přílohy se „nečistotami“ rozumí cizí látky jiné než rýže.
                  
         ČÁST II
         
            Kritéria pro výnos při zpracování
         
         
            Základní výnos při zpracování
         
         
                     Označení druhu
                  
                     Výnos celých zrn (%)
                  
                     Celkový výnos (%)
                  
                     Argo, Selenio, Couachi
                  
                     66
                  
                     73
                  
                     Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar
                  
                     65
                  
                     73
                  
                     Ispaniki A, Makedonia
                  
                     64
                  
                     73
                  
                     Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria
                  
                     63
                  
                     72
                  
                     Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus
                  
                     62
                  
                     72
                  
                     Strymonas
                  
                     62
                  
                     71
                  
                     Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano
                  
                     61
                  
                     72
                  
                     Thaibonnet, Puntal
                  
                     60
                  
                     72
                  
                     Evropi
                  
                     60
                  
                     70
                  
                     Arborio, Rea
                  
                     58
                  
                     72
                  
                     Carnaroli, Elba, Vialone Nano
                  
                     57
                  
                     72
                  
                     Axios
                  
                     57
                  
                     67
                  
                     Roxani
                  
                     57
                  
                     66
                  
                     Nepojmenované odrůdy
                  
                     64
                  
                     72
                  
         ČÁST III
         
            Maximální procentní podíl
         
         
                     Vady zrn
                  
                     Kulatozrnná rýže
                     kódu KN 1006 10 92
                  
                     Středně a dlouhozrnná rýže A
                     kódu KN 1006 10 94  a 1006 10 96
                  
                     Dlouhozrnná rýže B
                     kódu KN 1006 10 98
                  
                     Křídově bílá zrna
                  
                     6
                  
                     4
                  
                     4
                  
                     Červeně pruhovaná zrna
                  
                     10
                  
                     5
                  
                     5
                  
                     Zrna se skvrnami
                  
                     4
                  
                     2,75
                  
                     2,75
                  
                     Jantarově žlutá zrna
                  
                     1
                  
                     0,50
                  
                     0,50
                  
                     Žlutá zrna
                  
                     0,175
                  
                     0,175
                  
                     0,175
                  
                     Nečistoty
                  
                     1
                  
                     1
                  
                     1
                  
                     Zrna jiných odrůd rýže
                  
                     5
                  
                     5
                  
                     5
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            NÁKUP HOVĚZÍHO MASA
         
         ČÁST I
         
            Kritéria způsobilosti u hovězího masa
         
         
                     1.
                  
                     Nakupovány mohou být jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl a jatečně upravená těla rozdělená na čtvrtky, čerstvé nebo chlazené (kód KN 0201), uvedené v části II této přílohy, jež spadají do těchto kategorií definovaných v části A přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                                 a)
                              
                                 maso z býků ve věku od 12 do méně než 24 měsíců (kategorie A);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 maso z volů ve věku od 12 měsíců (kategorie C);
                              
                     
                                 c)
                              
                                 maso ze zvířat samčího pohlaví ve věku od 8 do méně než 12 měsíců (kategorie Z).
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Produkty uvedené v bodě 1 mohou být nakupovány pouze za těchto podmínek:
                     
                                 a)
                              
                                 zvířata byla poražena v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (1);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 jatečně upravená těla byla tříděna, obchodně upravena a identifikována v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1249/2008 (2);
                              
                     
                                 c)
                              
                                 maso bylo označeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (3);
                              
                     
                                 d)
                              
                                 produkty pocházejí ze zvířat, která byla poražena před nejvíce šesti a nejméně dvěma dny.
                              
                  
         ČÁST II
         
            Třídění produktů
         
         Pro účely této části se kategorie Z vztahuje pouze na zvířata samčího pohlaví, jak je uvedeno v části I bodě 1 písm. c).
         
                     
                        BELGIQUE/BELGIË
                     
                     Carcasses, demi-carcasses:
                     Hele dieren, halve dieren:
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3
                              
                  
                     
                        БЪЛГАРИЯ
                     
                     Tрупове, половинки трупове:
                     
                                  
                              
                                 категория А, клас R2
                              
                     
                                  
                              
                                 категория А, клас R3
                              
                     
                                  
                              
                                 категория Z, клас R2
                              
                     
                                  
                              
                                 категория Z, клас R3
                              
                  
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                     Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, třída R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, třída R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, třída O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, třída U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, třída R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, třída R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, třída O2
                              
                  
                     
                        DANMARK
                     
                     Hele og halve kroppe:
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klasse O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klasse O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klasse O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klasse O3
                              
                  
                     
                        DEUTSCHLAND
                     
                     Ganze oder halbe Tierkörper:
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse R3
                              
                  
                     
                        EESTI
                     
                     Rümbad, poolrümbad:
                     
                                  
                              
                                 Kategooria A, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategooria A, klass R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategooria Z, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategooria Z, klass R3
                              
                  
                     
                        EIRE/IRELAND
                     
                     Carcases, half-carcases:
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O4
                              
                  
                     
                        ΕΛΛΑΔΑ
                     
                     Ολόκληρα ή μισά σφάγια:
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία A, κλάση R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία A, κλάση R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία A, κλάση O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία A, κλάση O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία Z, κλάση R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία Z, κλάση R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία Z, κλάση O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία Z, κλάση O3
                              
                  
                     
                        ESPAÑA
                     
                     Canales o medias canales:
                     
                                  
                              
                                 Categoría A, clase U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría A, clase U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría A, clase R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría A, clase R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría Z, clase U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría Z, clase U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría Z, clase R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoría Z, clase R3
                              
                  
                     
                        FRANCE
                     
                     Carcasses, demi-carcasses:
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie Z, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe U4
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe R4
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie C, classe O3
                              
                  
                     
                        HRVATSKA
                     
                     Trupovi, polovice trupova:
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, klasa U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, klasa U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, klasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, klasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klasa U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klasa U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klasa O2
                              
                  
                     
                        ITALIA
                     
                     Carcasse e mezzene:
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe O3
                              
                  
                     
                        ΚΥΠΡΟΣ
                     
                     Ολόκληρα ή μισά σφάγια:
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία A, κλάση R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Κατηγορία Z, κλάση R2
                              
                  
                     
                        LATVIJA
                     
                     Liemeņi, pusliemeņi:
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, R2 klase
                              
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, R3 klase
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategorija, R2 klase
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategorija, R3 klase
                              
                  
                     
                        LIETUVA
                     
                     Skerdenos ir skerdenų pusės:
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, R2 klasė
                              
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, R3 klasė
                              
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, O2 klasė
                              
                     
                                  
                              
                                 A kategorija, O3 klasė
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategorija, R2 klasė
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategorija, R3 klasė
                              
                  
                     
                        LUXEMBOURG
                     
                     Carcasses, demi-carcasses:
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Catégorie A, classe R3
                              
                  
                     
                        MAGYARORSZÁG
                     
                     Hasított test vagy hasított féltest:
                     
                                  
                              
                                 A kategória, R2 osztály
                              
                     
                                  
                              
                                 A kategória, R3 osztály
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategória, R2 osztály
                              
                     
                                  
                              
                                 Z kategória, R3 osztály
                              
                  
                     
                        MALTA
                     
                     Karkassi, nofs karkassi:
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, klassi R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, klassi R3
                              
                  
                     
                        NEDERLAND
                     
                     Hele dieren, halve dieren:
                     
                                  
                              
                                 Categorie A, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie A, klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie A, klasse O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie A, klasse O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie Z, klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie Z, klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie Z, klasse O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categorie Z, klasse O3
                              
                  
                     
                        ÖSTERREICH
                     
                     Ganze oder halbe Tierkörper:
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie A, Klasse R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorie Z, Klasse R3
                              
                  
                     
                        POLSKA
                     
                     Tusze, półtusze:
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, klasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, klasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, klasa O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, klasa O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, klasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, klasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, klasa O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, klasa O3
                              
                  
                     
                        PORTUGAL
                     
                     Carcaças ou meias-carcaças:
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, classe R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, classe R3
                              
                  
                     
                        ROMÂNIA
                     
                     Carcase, jumătăți de carcase
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria A, clasa O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Categoria Z, clasa O3
                              
                  
                     
                        SLOVENIJA
                     
                     Trupi, polovice trupov:
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, razred U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, razred U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, razred R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, razred R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija A, razred O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, razred U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, razred R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, razred R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategorija Z, razred O2
                              
                  
                     
                        SLOVENSKO
                     
                     Jatočné telá, jatočné polovice:
                     
                                  
                              
                                 kategória A, trieda kvality R2
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória A, trieda kvality R3
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória A, trieda kvality O2
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória A, trieda kvality O3
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória Z, trieda kvality R2
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória Z, trieda kvality R3
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória Z, trieda kvality O2
                              
                     
                                  
                              
                                 kategória Z, trieda kvality O3
                              
                  
                     
                        SUOMI/FINLAND
                     
                     Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3
                              
                  
                     
                        SVERIGE
                     
                     Slaktkroppar, halva slaktkroppar:
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klass R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klass O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori A, klass O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klass R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Kategori Z, klass R3
                              
                  
                     
                        UNITED KINGDOM
                     
                     I.   Great Britain
                     Carcases, half-carcases:
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class O3
                              
                     II.   Northern Ireland
                     Carcases, half-carcases:
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class U4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class R4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category C, class O4
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category A, class O3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class U2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class U3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class R2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class R3
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class O2
                              
                     
                                  
                              
                                 Category Z, class O3
                              
                  
         
         
            (1)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206).
         
            (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).
         
            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            NÁKUP MÁSLA
         
         ČÁST I
         
            Kritéria způsobilosti u másla
         
         
                     1.
                  
                     Platební agentura nakupuje pouze máslo, které je v souladu s čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013, body 2 až 6 této části této přílohy a s částí II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
                  
         
                     2.
                  
                     Platební agentura kontroluje jakost másla s použitím metod uvedených v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a na základě vzorků odebraných podle pravidel stanovených v části I přílohy IV uvedeného nařízení. Platební agentury však mohou, pod podmínkou písemné dohody s Komisí, zavést pod svým dohledem systém vlastní kontroly zaměřené na požadavky na jakost a na některé schválené podniky.
                  
         
                     3.
                  
                     Úrovně radioaktivity v másle nesmějí překračovat nejvyšší přípustné úrovně dané právními předpisy Unie a kontrolují se pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje.
                  
         
                     4.
                  
                     Máslo musí být vyrobeno během 31 dní přede dnem, k němuž platební agentura obdržela nabídku k prodeji za pevně stanovenou cenu, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během 31 dní před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení.
                  
         
                     5.
                  
                     Pokud je máslo nabízeno k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, jeho nákup je podmíněn předložením osvědčení od příslušného orgánu členského státu výroby.
                     Osvědčení se předkládá příslušnému orgánu kupujícího členského státu nejpozději 35 dní po dni, kdy byla nabídka obdržena, nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek do nabídkového řízení a obsahuje údaje podle odst. 2 písm. a), b) a c) části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a potvrzení, že máslo je vyrobeno ve schváleném podniku Unie přímo a výhradně z pasterizované smetany ve smyslu čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013.
                  
         
                     6.
                  
                     Pokud členský stát výroby provedl kontroly podle bodu 2, obsahuje osvědčení uvedené v bodu 5 také výsledky těchto kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je máslo splňující požadavky čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013. V takovém případě musí být obal přelepen očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. V osvědčení musí být uvedeno číslo tohoto štítku.
                  
         ČÁST II
         
            Požadavky na složení a jakostní znaky
         
         Máslo je pevná emulze, hlavně typu „voda v oleji“, s tímto složením a těmito jakostními znaky:
         
                     Parametry
                  
                     Obsah a jakostní znaky
                  
                     Tuk
                  
                     nejméně 82 %
                  
                     Voda
                  
                     nejvýše 16 %
                  
                     Tukuprostá sušina
                  
                     nejvýše 2 %
                  
                     Volné mastné kyseliny
                  
                     nejvýše 1,2 mmol/100 g tuku
                  
                     Peroxidové číslo
                  
                     nejvýše 0,3 meq kyslíku/1 000  g tuku
                  
                     Koliformní organismy
                  
                     negativní v 1 g
                  
                     Nemléčný tuk
                  
                     Nezjistitelný analýzou triglyceridů
                  
                     Smyslové vlastnosti
                  
                     alespoň čtyři z pěti bodů za vzhled, aroma a konzistenci
                  
                     Vodní disperze
                  
                     alespoň čtyři body
                  
         ČÁST III
         
            Kritéria pro schvalování podniků uvedených v čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013
         
         
                     1.
                  
                     Podniky podle čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se schválí jen tehdy, pokud:
                     
                                 a)
                              
                                 jsou schváleny podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 a pokud mají vhodné technické vybavení;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 se zaváží, že povedou trvalé záznamy ve formě určené příslušným orgánem každého členského státu, v nichž bude uveden dodavatel a původ surovin, množství získaného másla a obaly, identifikační údaje a datum vyskladnění každé výrobní šarže určené k veřejné intervenci;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 souhlasí s tím, že u jejich produkce másla, které lze nabídnout k intervenčnímu nákupu, bude provedena zvláštní úřední kontrola;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 se zaváží, že budou příslušný orgán informovat s předstihem alespoň dvou pracovních dnů o svém záměru vyrábět máslo určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provádějí příslušné orgány na základě plánů dotyčných podniků na výrobu intervenčního másla neohlášené kontroly na místě.
                     Příslušné orgány provedou alespoň:
                     
                                 a)
                              
                                 jednu kontrolu na každé období 28 dní výroby pro účely intervence a alespoň jednu kontrolu každý rok, aby se přezkoumala evidence podle bodu 1 písm. b);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 jednu kontrolu každý rok, pokud se máslo vyrábí k intervenci, aby ověřily dodržování ostatních podmínek pro schválení podle bodu 1.
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny podmínky stanovené v bodě 1 písm. a). Schválení může být dotyčnému podniku na jeho žádost znovu uděleno, nejdříve však po šesti měsících a po provedení důkladné kontroly.
                     Pokud se zjistí, že podnik nesplnil některý ze svých závazků podle bodu 1 písm. b), c) a d), schválení se vyjma případů vyšší moci pozastaví na dobu v rozmezí jednoho až dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.
                     Uvedené pozastavení se nepoužije, pokud členský stát zjistí, že nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a že pro účinnost kontrol uvedených v bodě 2 má minimální význam.
                  
         
                     4.
                  
                     O kontrolách provedených podle bodů 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvede:
                     
                                 a)
                              
                                 datum kontroly;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 délka kontroly;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 popis kontrolní činnosti.
                              
                     Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor.
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA V
         
            NÁKUP SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA
         
         ČÁST I
         
            Kritéria způsobilosti u sušeného odstředěného mléka
         
         
                     1.
                  
                     Platební agentura nakupuje pouze sušené odstředěné mléko, které je v souladu s čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013, body 2 až 6 této části této přílohy a s částí II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.
                  
         
                     2.
                  
                     Platební agentura kontroluje jakost sušeného odstředěného mléka s použitím metod uvedených v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a na základě vzorků odebraných podle pravidel stanovených v části I přílohy V uvedeného nařízení. Kontroly musí potvrdit, že s výjimkou povolených surovin pro účely úpravy bílkovin podle bodu 4 písm. b) přílohy I směrnice Rady 2001/114/ES (1) neobsahuje sušené odstředěné mléko jiné produkty, zejména podmáslí a syrovátku, podle části II této přílohy.
                     Případná úprava bílkovin probíhá v tekuté fázi. Suroviny použité pro úpravu bílkovin musí pocházet z Unie.
                     Platební agentury však mohou, pod podmínkou písemné dohody s Komisí, zavést pod svým dohledem systém vlastní kontroly zaměřené na požadavky na jakost a na některé schválené podniky.
                  
         
                     3.
                  
                     Úrovně radioaktivity v sušeném odstředěném mléku nesmějí překračovat nejvyšší přípustné limity dané právními předpisy Unie a kontrolují se pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje.
                  
         
                     4.
                  
                     Sušené odstředěné mléko musí být vyrobeno během 31 dní přede dnem, k němuž platební agentura obdržela nabídku k prodeji za pevně stanovenou cenu, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během 31 dní před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení. Jestliže je sušené odstředěné mléko skladováno v silech, která obsahují produkci za více dnů, musí být vyrobeno během tří týdnů předcházejících týdnu, ve kterém byla nabídka k prodeji za pevnou cenu obdržena, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během čtyř týdnů před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení.
                  
         
                     5.
                  
                     Pokud je sušené odstředěné mléko nabízeno k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, jeho nákup je podmíněn předložením osvědčení od příslušného orgánu členského státu výroby.
                     Osvědčení se předkládá příslušnému orgánu kupujícího členského státu nejpozději 35 dní po dni, kdy byla nabídka obdržena, nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek do nabídkového řízení a obsahuje údaje podle odst. 2 písm. a), b) a c) části II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a potvrzení, že sušené odstředěné mléko je vyrobeno z mléka ve schváleném podniku Unie ve smyslu čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 a že případná úprava bílkovin proběhla v tekuté fázi.
                  
         
                     6.
                  
                     Pokud členský stát výroby provedl kontroly podle bodu 2, obsahuje osvědčení uvedené v bodu 5 také výsledky těchto kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je sušené odstředěné mléko splňující požadavky čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013. V takovém případě musí být pytle podle čl. 21 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 opatřeny očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. V osvědčení musí být uvedeno číslo tohoto štítku.
                  
         ČÁST II
         
            Požadavky na složení a jakostní znaky
         
         
                     Parametry
                  
                     Obsah a jakostní znaky
                  
                     Obsah bílkovin
                  
                     nejméně 34,0 % v tukuprosté sušině
                  
                     Obsah tuku
                  
                     nejvýše 1,00 %
                  
                     Obsah vody
                  
                     nejvýše 3,5 %
                  
                     Titrovatelná kyselost vyjádřená v ml decinormálního roztoku hydroxidu sodného
                  
                     nejvýše 19,5 ml
                  
                     Obsah mléčnanu
                  
                     nejvýše 150 mg/100 g
                  
                     Přídatné látky
                  
                     žádné
                  
                     Fosfatasový test
                  
                     negativní, tj. stejný či menší než 350 mU fosfátové aktivity na litr rekonstituovaného mléka
                  
                     Index rozpustnosti
                  
                     nejvýše 0,5 ml (24 °C)
                  
                     Obsah popelovin
                  
                     nejvýše 15,0 mg tj. nejméně disk B
                  
                     Obsah mikroorganismů
                  
                     nejvýše 40 000  na gram
                  
                     Zjišťování koliformních bakterií
                  
                     negativní v 0,1 g
                  
                     Zjišťování podmáslí (2)
                     
                  
                     negativní (3)
                     
                  
                     Zjišťování syřidlové syrovátky (4)
                     
                  
                     žádné
                  
                     Zjišťování kyselé syrovátky (5)
                     
                  
                     žádné
                  
                     Chuť a vůně
                  
                     čisté
                  
                     Vzhled
                  
                     bílá nebo slabě nažloutlá barva, bez nečistot a zbarvených částic
                  
                     Antimikrobiální látky
                  
                     negativní (6)
                     
                  
         ČÁST III
         
            Kritéria pro schvalování podniků uvedených v čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013
         
         
                     1.
                  
                     Podniky podle čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 se schválí jen tehdy, pokud:
                     
                                 a)
                              
                                 jsou schváleny podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 a pokud mají vhodné technické vybavení;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 se zaváží, že povedou trvalé záznamy ve formě určené příslušným orgánem každého členského státu, v nichž bude uveden dodavatel a původ surovin, množství získaného sušeného odstředěného mléka, podmáslí a syrovátky a obaly, identifikační údaje a datum vyskladnění každé výrobní šarže určené k veřejné intervenci;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 souhlasí s tím, že u jejich produkce sušeného odstředěného mléka, které lze nabídnout k intervenčnímu nákupu, bude provedena zvláštní úřední kontrola;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 se zaváží, že budou příslušný orgán informovat s předstihem alespoň dvou pracovních dnů o svém záměru vyrábět sušené odstředěné mléko určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provádějí příslušné orgány na základě plánů dotyčných podniků na výrobu intervenčního sušeného odstředěného mléka neohlášené kontroly na místě.
                     Příslušné orgány provedou alespoň:
                     
                                 a)
                              
                                 jednu kontrolu na každé období 28 dní výroby pro účely intervence a alespoň jednu kontrolu každý rok, aby se přezkoumala evidence podle bodu 1 písm. b);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 jednu kontrolu každý rok, pokud se sušené odstředěné mléko vyrábí k intervenci, aby ověřily dodržování ostatních podmínek pro schválení podle bodu 1.
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny podmínky stanovené v bodě 1 písm. a). Schválení může být dotyčnému podniku na jeho žádost znovu uděleno, nejdříve však po šesti měsících a po provedení důkladné kontroly.
                     Pokud se zjistí, že podnik nesplnil některý ze svých závazků podle bodu 1 písm. b), c) a d), schválení se vyjma případů vyšší moci pozastaví na dobu v rozmezí jednoho až dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.
                     Uvedené pozastavení se nepoužije, pokud členský stát zjistí, že nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a že pro účinnost kontrol uvedených v bodě 2 má minimální význam.
                  
         
                     4.
                  
                     O kontrolách provedených podle bodů 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvede:
                     
                                 a)
                              
                                 datum kontroly;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 délka kontroly;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 popis kontrolní činnosti.
                              
                     Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor.
                  
         
         
            (1)  Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19).
         
            (2)  „Podmáslím“ se rozumí vedlejší produkt výroby másla získaný po stlučení smetany a oddělení pevného tuku.
         
            (3)  Nepřítomnost podmáslí může být stanovena na základě neohlášené kontroly na místě prováděné ve výrobním závodu nejméně jednou týdně nebo laboratorní analýzou konečného produktu, která prokáže nejvýše 69,31 mg dipalmitoyl-fosfatidylethanolaminu (PEDP) na 100 g.
         
            (4)  „Syrovátkou“ se rozumí vedlejší produkt při výrobě sýru nebo kaseinu, který se získá působením kyselin, syřidla a/nebo chemicko-fyzikálními procesy.
         
            (5)  „Syrovátkou“ se rozumí vedlejší produkt při výrobě sýru nebo kaseinu, který se získá působením kyselin, syřidla a/nebo chemicko-fyzikálními procesy. Metodu, která má být použita, musí schválit platební agentura.
         
            (6)  Syrové mléko používané pro výrobu sušeného odstředěného mléka musí vyhovovat požadavkům stanoveným v oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.
      
      
      
         PŘÍLOHA VI
         
            POŽADAVKY NA JAKOST V PŘÍPADĚ PODPORY SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ
         
         Úroveň radioaktivity v produktech způsobilých pro podporu soukromého skladování nesmí překračovat nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příslušných případech právními předpisy Unie. Úroveň radioaktivní kontaminace produktů se kontroluje pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje a pouze po dobu nezbytně nutnou.
         I.   Cukr
         
         Cukr, pro nějž se předkládají nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti o podporu:
         
                     a)
                  
                     je bílý cukr ve formě krystalů, volně ložený a/nebo ve velkých pytlích o hmotnosti 800 kg nebo více, na nichž je uvedena čistá hmotnost;
                  
         
                     b)
                  
                     má obsah vlhkosti nepřesahující 0,06 %.
                  
         Do konce hospodářského roku pro cukr 2016/17 musí být vyroben v rámci kvóty pro hospodářský rok, v němž nabídkové řízení probíhá nebo v němž je podána žádost, s výjimkou bílého cukru, jenž byl stažen nebo převeden.
         II.   Lněná vlákna
         
         Podpora se poskytuje pouze pro dlouhá lněná vlákna, která se vyrábějí úplným oddělením vláken a dřevnatých částí stonku, která jsou po potěrání tvořena prameny s minimální průměrnou délkou 50 cm paralelně uspořádanými do svazků, ploch nebo pásků, jejichž minimální množství pro podání žádosti nebo předložení nabídky do nabídkového řízení týkající se podpory je 2 000 kg.
         Dlouhá lněná vlákna se skladují v balících, na nichž může být případně kód označující:
         
                     a)
                  
                     identifikační číslo výrobního závodu a členského státu výroby;
                  
         
                     b)
                  
                     datum uskladnění;
                  
         
                     c)
                  
                     čistou hmotnost.
                  
         III.   Maso
         
         Podpora se poskytuje pouze:
         
                     a)
                  
                     na hovězí maso klasifikované podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 (1) a označené v souladu s čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení;
                  
         
                     b)
                  
                     na jatečně upravená těla jehňat mladších 12 měsíců a jejich částí;
                  
         
                     c)
                  
                     na maso ze zvířat chovaných v Unii po dobu nejméně posledních tří měsíců v případě hovězího masa, dvou měsíců v případě vepřového, skopového a kozího masa, která byla poražena maximálně 10 dnů před uskladněním. V případě poražených prasat mladších dvou měsíců musí maso pocházet ze zvířat, která byla od svého narození chována na území Unie;
                  
         
                     d)
                  
                     na maso ze zvířat, která byla poražena v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004;
                  
         
                     e)
                  
                     na maso ze zvířat, jež nevykazuje žádné znaky, které by jej činily nevhodným pro skladování nebo pozdější použití;
                  
         
                     f)
                  
                     na maso nepocházející ze zvířat poražených v naléhavých případech;
                  
         
                     g)
                  
                     na maso v čerstvém stavu, jež se skladuje ve zmrazeném stavu.
                  
         IV.   Máslo
         
         Podpora se poskytuje pouze na máslo:
         
                     a)
                  
                     s minimálním obsahem mléčného tuku 80 % hmotnostních, maximálním obsahem mléčné tukuprosté sušiny 2 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;
                  
         
                     b)
                  
                     vyrobené během 60 dní, které předcházejí dni podání žádosti nebo dni předložení nabídky.
                  
         Na obalu másla je uvedena čistá hmotnost. Kromě toho se použijí pravidla pro balení másla uvedená v části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, s výjimkou povinnosti uvádět výraz „sladká smetana“, pokud je pH másla 6,2 nebo vyšší.
         Soulad s požadavkem na původ lze prokázat dokladem uvádějícím, že máslo bylo vyrobeno v podniku schváleném v souladu s bodem 1 písm. a), b) a c) části III přílohy IV tohoto nařízení, nebo jiným vhodným dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu výroby osvědčujícím splnění tohoto požadavku.
         Pokud bylo máslo vyrobeno v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je uzavřena smlouva o skladování, poskytne členský stát výroby pomoc, již si může členský stát, v němž je smlouva uzavřena, vyžádat za účelem ověření původu produktu.
         V.   Sýry
         
         Podpora se poskytuje pouze na sýry s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO), které mají v den začátku platnosti smlouvy o skladování minimální stáří odpovídající období zrání stanovenému pro tyto sýry ve specifikaci produktu podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (2), neboť budou uváděny na trh po uplynutí doby smluvního skladování prodloužené o dobu zrání, která přispívá ke zvýšení hodnoty daných sýrů.
         V případě, že doba zrání není ve specifikaci produktu podle článku 7 nařízení (EU) č. 1151/2012 stanovena, musí mít sýry v den začátku platnosti smlouvy o skladování minimální stáří odpovídající období zrání, které přispívá ke zvýšení hodnoty daných sýrů
         Dále musí sýry splňovat tyto požadavky:
         
                     a)
                  
                     mají nesmazatelné označení podniku, ve kterém byly vyrobeny, spolu s datem výroby, přičemž toto označení může mít formu kódu;
                  
         
                     b)
                  
                     jsou skladovány jako celé sýry v členském státě, ve kterém se vyrábějí a ve kterém jsou způsobilé nést chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení podle nařízení (EU) č. 1151/2012 a
                  
         
                     c)
                  
                     nejsou předmětem předchozí smlouvy o skladování.
                  
         Skladovatel vede evidenci, do které se údaje uvedené v bodě a) třetího odstavce zapisují v den uskladnění.
         VI.   Sušené odstředěné mléko
         
         Podpora se poskytuje pouze na sušené odstředěné mléko:
         
                     a)
                  
                     jež obsahuje nejvýše 1,5 % tuku a 5 % vody a nejméně 34 % bílkovin v tukuprosté sušině;
                  
         
                     b)
                  
                     jež bylo vyrobené během 60 dní, které předcházejí dni podání žádosti nebo dni předložení nabídky;
                  
         
                     c)
                  
                     jež se skladuje v pytlích o čisté hmotnosti 25 kg nebo ve „velkých pytlích“ o maximální hmotnosti 1 500 kg.
                  
         Na pytlích je uvedena čistá hmotnost. Kromě toho se použijí pravidla týkající se dodávek a balení sušeného odstředěného mléka uvedená v bodech 2 a 3 části II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, s výjimkou povinnosti uvádět na pytlích označení „sušené odstředěné mléko vyrobené rozprašovacím sušením“.
         Soulad s požadavkem na původ lze prokázat dokladem uvádějícím, že sušené odstředěné mléko bylo vyrobeno v podniku schváleném v souladu s bodem 1 písm. a), b) a c) části III přílohy V tohoto nařízení, nebo jiným vhodným dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu výroby osvědčujícím splnění tohoto požadavku.
         Pokud bylo sušené odstředěné mléko vyrobeno v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je uzavřena smlouva o skladování, poskytne členský stát výroby členskému státu, v němž je smlouva uzavřena, pomoc, pokud si ji daný členský stát za účelem ověření původu produktu vyžádá.
         
         
            (1)  Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
      
      
      
         PŘÍLOHA VII
         
            PODMÍNKY PLATNÉ PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY PODÁVAJÍCÍ NABÍDKU DO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ NEBO ŽÁDOST O PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ V ODVĚTVÍ OLIVOVÉHO OLEJE
         
         Hospodářské subjekty v odvětví olivového oleje spadají do jedné z těchto kategorií:
         
                     a)
                  
                     organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, které byly uznány podle platných vnitrostátních právních předpisů příslušného členského státu;
                  
         
                     b)
                  
                     lisovny olivového oleje, které splňují požadavky stanovené příslušným členským státem;
                  
         
                     c)
                  
                     balírny olivového oleje, které splňují požadavky stanovené příslušným členským státem.
                  
         Pokud hospodářský subjekt v odvětví olivového oleje nesplní povinnosti stanovené v tomto nařízení nebo nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (1), Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2) nebo (EU) č. 1308/2013, není způsobilý k podání nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti o podporu soukromého skladování do dvanácti měsíců ode dne, kdy důvody nesouladu byly odstraněny.
         Toto opatření se nepoužije v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013, nebo pokud byl nesoulad méně závažný.
         
         
            (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.