Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1239/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 206/44
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1239
      ze dne 18. května 2016,
      kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 178 a čl. 223 odst. 3 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a stanoví pravidla týkající se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty. Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno hladké fungování režimu dovozních a vývozních licencí v novém právním rámci, je třeba prostřednictvím těchto aktů přijmout některá pravidla. Vzhledem k tomu, že cílem uvedených aktů je zjednodušit ustanovení týkající se režimu dovozních a vývozních licencí a přizpůsobit je novému právnímu rámci stanovenému v nařízení (EU) č. 1308/2013, pozměňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (3) nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (4), (ES) č. 1342/2003 (5), (ES) č. 2336/2003 (6), (ES) č. 951/2006 (7), (ES) č. 341/2007 (8) a (ES) č. 382/2008 (9) a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98 (10), (ES) č. 1345/2005 (11), (ES) č. 376/2008 (12) a (ES) č. 507/2008 (13).
               
      
                  (2)
               
                  V zájmu řádné a jednotné správy režimu udělování licencí je vhodné přijmout společná ustanovení týkající se žádostí o licence a jejich vydávání.
               
      
                  (3)
               
                  Pro zajištění jednoznačné identifikace žadatele o licenci a držitele licence by se mělo používat registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI).
               
      
                  (4)
               
                  Je nezbytné stanovit pro vydávané licence vhodnou výši jistoty, která by zaručila, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny v době platnosti licence.
               
      
                  (5)
               
                  Mělo by být umožněno vydávání výpisů z licencí, které mají stejnou účinnost jako licence, z nichž byly vyhotoveny, aby bylo možno na základě jedné licence provádět současně několik operací.
               
      
                  (6)
               
                  Je třeba stanovit dobu platnosti dovozních a vývozních licencí. Tuto dobu platnosti, která se může u konkrétních produktů lišit, je třeba stanovit proto, aby bylo možno určit, kdy má být povinnost dovozu nebo vývozu splněna.
               
      
                  (7)
               
                  S ohledem na zvyklosti mezinárodního obchodu u daných zemědělských produktů je třeba stanovit určité přípustné odchylky, pokud jde o množství dovezených nebo vyvezených produktů v porovnání s množstvím uvedeným v licenci.
               
      
                  (8)
               
                  Dovozní a vývozní licence představuje určité právo a vyplývá z něj povinnost propuštění do volného oběhu nebo vývozu. Je třeba stanovit, kdy je povinnost dovozu nebo vývozu splněna, a způsob, jak to prokázat.
               
      
                  (9)
               
                  Je vhodné přijmout ustanovení týkající se postupu v případě, že je licence zničena nebo ztracena.
               
      
                  (10)
               
                  Pro snížení administrativní zátěže v případech, kdy je částka jistoty požadovaná za licenci relativně nízká, by měla být stanovena prahová hodnota, pod kterou se jistota nevyžaduje.
               
      
                  (11)
               
                  Pro snížení administrativní zátěže je vhodné u některých produktů stanovit maximální množství, u nějž se licence nepožaduje.
               
      
                  (12)
               
                  Je zapotřebí přijmout opatření v případě, že není splněna povinnost dovozu nebo vývozu, zejména pokud je to z důvodu uznané vyšší moci. V těchto případech může být uvedená povinnost považována za zrušenou nebo může být prodloužena doba platnosti licence.
               
      
                  (13)
               
                  Je nezbytné stanovit některé další požadavky týkající se oznamování pro dovozní licence v případě konopí, česneku a ethylalkoholu zemědělského původu, aby se zohlednila specifičnost těchto odvětví.
               
      
                  (14)
               
                  S ohledem na potřebu hladkého přechodu ze stávajících pravidel na pravidla, která zavádí toto nařízení, by měla být přijata některá přechodná ustanovení.
               
      
                  (15)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí definice „deklaranta“ podle čl. 5 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (14) a „řízení rizik“ podle čl. 5 bodu 25 téhož nařízení a dále definice „vývozce“ podle čl. 1 bodu 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (15). Kromě toho se použijí definice uvedené v článku 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence].
      Článek 2
      Žádost o licence a vydávání licencí
      1.   O licence se žádá a licence jsou vydávány prostřednictvím aplikace informační technologie (dále jen „IT aplikace“), přičemž jsou dodrženy normy integrity a kvality stanovené v příloze I oddílu 3 písm. B) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (16).
      Pokud nejsou žádné takové IT aplikace k dispozici nebo jsou neefektivní, lze o licence požádat a vydávat je za použití tištěného vzoru uvedeného v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů uvedených tamtéž (může sloužit i jako záloha pro nefungující IT aplikaci).
      2.   Názvy a adresy orgánů příslušných pro přijetí žádosti a vydávání licence se zveřejní na oficiálních internetových stránkách těchto orgánů či na oficiální internetové stránce jednotlivých členských států zaměřené na obchod se zemědělskými produkty.
      3.   Žádosti a licence se vyplní a vytisknou strojově v jednom z úředních jazyků Unie, jak to určí příslušné orgány vydávajícího členského státu.
      4.   Příslušné orgány členských států mohou v případě potřeby požadovat, aby byl neodpovídající text v žádostech o licence nebo doprovodných dokumentech přeložen na náklady žadatele do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků dotyčného členského státu.
      5.   Žádost o licenci se vyplní podle účelu licence a podle sdělení týkajícího se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty (17).
      6.   Orgán vydávající licence nepřijme žádosti, které nejsou v souladu s příslušnými pravidly Unie. Licenci vydá bezodkladně, použije při tom přijaté informace, jak je vyplnil žadatel, a doplní informace stanovené ve sdělení týkajícím se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty. Na tištěných verzích potvrdí orgán vydávající licence jejich vydání podpisem a razítkem nebo reliéfním tiskem. Elektronické verze se potvrzují v souladu s normami uvedenými v odstavci 1.
      Článek 3
      Lhůty
      1.   Odchylně od článku 5 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (18) je za den podání žádosti o licenci považován pracovní den, kdy je doručena orgánu vydávajícímu licence, za předpokladu, že je doručena nejpozději do 13:00 hodin bruselského času.
      Žádosti doručené v pracovní den po 13:00 hodin bruselského času se považují za podané první pracovní den následující po dni, kdy byly skutečně doručeny.
      2.   Žádost o zrušení žádosti o licenci lze podat pouze v elektronické nebo písemné podobě a orgánu vydávajícímu licence musí být doručena do13:00 hodin bruselského času v den, kdy byla žádost o licenci doručena.
      3.   Pokud se v tomto nařízení stanoví lhůta pro nějaký postup a datum zahájení nebo ukončení připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71:
      
                  a)
               
                  je datem zahájení následující pracovní den od 00:00 hodin, přičemž se zohlední úřední hodiny;
               
      
                  b)
               
                  odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) a článku 4 uvedeného nařízení je datem ukončení následující pracovní den do 13:00 hodin bruselského času.
               
      První pododstavec se podle potřeby použije na oficiální státní nebo regionální svátky řádně zveřejněné členským státem.
      Článek 4
      Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů
      1.   Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (dále jen „číslo EORI“) přidělené žadateli, držiteli nebo nabyvateli licence podle článku 9 nařízení (EU) č. 952/2013 se uvede v kolonce 4 nebo případně v kolonce 6 žádosti a licence.
      Žadatelé nebo orgán vydávající licence mohou na základě vnitrostátních pokynů uvést číslo EORI žadatele, držitele nebo nabyvatele licence v kolonce 20 za předpokladu, že je jméno nebo identifikační číslo v kolonce 4 nebo 6 propojeno s číslem EORI v kolonce 20.
      2.   Jestliže výrobky deklaruje k propuštění do volného oběhu nebo k vývozu celní zástupce podle článku 18 nařízení (EU) č. 952/2013, uvede se číslo EORI držitele nebo nabyvatele v příslušném datovém prvku elektronického celního prohlášení.
      Článek 5
      Výše jistoty
      1.   Pokud je podle čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence] požadována jistota, stanoví se výše této jistoty podle přílohy II tohoto nařízení.
      2.   Pokud částky, které vznikly převodem částek v eurech na národní měnu a které mají být zapsány do licencí, obsahují desetinná místa, zaokrouhlí se částka jistoty směrem dolů na nejbližší celou částku v národní měně.
      Článek 6
      Výpisy z licencí
      1.   Pokud má být množství uvedené v licenci z procesních nebo logistických důvodů rozděleno nebo pokud držitel nebo nabyvatel licence potřebuje použít licenci, která byla vydána v elektronické podobě v jednom členském státě, v jiném členském státě, který není připojen na IT aplikace vydávajícího členského státu, může orgán vydávající licence na žádost držitele nebo nabyvatele licence vydat výpisy z licencí (dále jen „výpisy“).
      2.   Výpisy mají stejný právní účinek jako licence, z nichž byly vyhotoveny, až do výše množství, pro které byly tyto výpisy vydány.
      3.   Postupy týkající se žádosti o licence a jejich vydávání či vracení se vztahují i na výpisy. Orgán vydávající licence může pro podávání žádostí stanovit zjednodušené postupy.
      4.   Orgán vydávající licence odečte množství uvedené ve výpisu od množství z původní licence, případně zvýšené o přípustnou odchylku, a vedle tohoto odečteného množství uvede na původní licenci slovo „výpis“.
      5.   Výpisy se vydávají bezodkladně a bez dalších nákladů, a to buď v elektronické, nebo v tištěné podobě, přičemž se použije vzor uvedený v příloze I.
      6.   Z výpisu se nedá vyhotovit další výpis.
      7.   Držitel licence vrátí své vyhotovení výpisu, který byl použit nebo jehož platnost vypršela, spolu se svým vyhotovením původní licence orgánu vydávajícímu licence.
      Článek 7
      Doba platnosti
      1.   Pro produkty uvedené v příloze II je doba platnosti licencí stanovena v uvedené příloze.
      2.   Licence je platná ode dne svého skutečného vydání, který je uveden v kolonce 25 dovozní licence nebo v kolonce 23 vývozní licence a potvrzen kódem nebo razítkem vydávajícího orgánu. Tento den se započítává do doby platnosti licence.
      Pokud se podle zvláštního právního předpisu použije jiné počáteční datum platnosti, uvede vydávající orgán v kolonkách licencí podle prvního pododstavce také toto datum, jemuž budou předcházet slova „platná od“.
      Článek 8
      Přípustná odchylka a zaokrouhlování
      1.   Kladná nebo záporná přípustná odchylka uvedená v čl. 5 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence] nesmí být vyšší než 5 %.
      2.   Při výpočtu množství se použijí následující pravidla pro zaokrouhlování:
      
                  a)
               
                  pokud je první desetinné místo rovno pěti nebo vyšší, zaokrouhluje se množství na první vyšší měrnou jednotku uvedenou v kolonce 17 licence. Pokud je první desetinné místo menší než pět, desetinné číslo se ruší;
               
      
                  b)
               
                  množství vyjádřené počtem kusů se zaokrouhluje nahoru na nejbližší celý počet kusů.
               
      Článek 9
      Celní prohlášení
      1.   Celní prohlášení odkazují na licenci nebo výpis pomocí zvláštního kódu a čísla vydání licence uvedeného v kolonce 25 dovozní licence nebo kolonce 23 vývozní licence, jak je stanoveno v hlavě II přílohy B prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/2447 (19) nebo případně v kolonce 2 v souladu s přílohou I bodem 4.
      2.   IT aplikace orgánu vydávajícího licence mohou celnímu úřadu poskytnout přímý přístup k elektronické licenci nebo výpisu. Pokud není přímý přístup k dispozici, zasílá deklarant nebo orgán vydávající licence celnímu úřadu licenci nebo výpis v elektronické podobě.
      Nejsou-li IT aplikace orgánu vydávajícího licence nebo celního úřadu přizpůsobeny k uplatňování prvního pododstavce, mohou se licence nebo výpisy zasílat v tištěné podobě.
      3.   Deklarant předloží celnímu úřadu vyhotovení tištěné licence nebo výpisu vystavené na jméno držitele nebo je dá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013.
      Článek 10
      Záznamy a potvrzení
      1.   V pravidlech týkajících se postupu vydávání elektronických licencí je určen orgán, který má v licenci uvést množství propuštěné do volného oběhu nebo vyvážené, a zároveň je upřesněn způsob, jak k uvedeným informacím získají přístup deklarant a orgán vydávající licence.
      2.   Na tištěné licenci v kolonkách 29 a 30 vyhotovení vystaveného držiteli licence celní úřad uvede a osvědčí množství propuštěné do volného oběhu nebo vyvážené množství, nebo, umožňují-li to vnitrostátní správní předpisy, osvědčí množství uvedené deklarantem, potvrdí vyhotovení a vrátí je deklarantovi, nebo pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, vrátí uvedené vyhotovení orgánu vydávajícímu licence.
      3.   Pokud množství propuštěné do volného oběhu nebo vyvážené neodpovídá množství uvedenému v licenci, celní úřad opraví zápis v licenci a uvede skutečné množství v rámci limitů množství, které je podle licence k dispozici.
      4.   Pokud není na tištěné licenci nebo na výpisu dostatek místa pro záznam, mohou orgány podélně připojit další doplňkové listy a potvrdí spojení pomocí razítka.
      5.   Dnem zápisu je den přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo na vývoz.
      6.   Členské státy určí, který orgán plní úkoly uvedené v tomto článku v souvislosti s elektronickými licencemi, a zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.
      Článek 11
      Převod
      V případě žádosti o převod podané držitelem licence se údaje týkající se nabyvatele spolu s datem příslušného zápisu zapíší do licence v souladu se sdělením týkajícím se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty. Převod potvrdí orgán vydávající licence.
      V případě žádosti o zpětný převod na držitele licence potvrdí orgán vydávající licence tento zpětný převod a jeho datum do licence v souladu se sdělením týkajícím se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty.
      Převod nebo zpětný převod nabývá účinku dnem potvrzení orgánem vydávajícím licenci.
      Článek 12
      Úschova
      1.   Členské státy mohou povolit, aby licence byly drženy v úschově u orgánu vydávajícího licence, platební agentury či celního úřadu, nebo aby zůstaly přístupné v IT aplikacích.
      2.   Orgán vydávající licence určí případy, kdy se použije úschova licence u orgánů, které se účastní režimu propuštění do volného oběhu nebo vývozu, a podmínky, které musí držitel nebo nabyvatel licence splnit.
      3.   Členské státy určí orgán zapojený do systému úschovy, který má plnit funkce uvedené v článku 10, a zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.
      4.   V kolonce 44 tištěného celního prohlášení nebo v příslušném datovém prvku elektronického celního prohlášení doplní deklarant k číslu vydání licence slova „v úschově“. U elektronických licencí mohou členské státy od tohoto požadavku upustit nebo mohou pro tento účel použít zvláštní kód.
      Článek 13
      Integrita a kontrola licence, vzájemná pomoc
      1.   Zápisy zanesené do licencí nebo výpisů nesmí být po jejich vydání měněny.
      2.   Pokud má příslušný celní orgán pochybnosti o správnosti zápisů v licenci nebo ve výpisu, vrátí licenci či výpis orgánu vydávajícímu licence. Pokud má orgán vydávající licence pochybnosti o správnosti zápisů v licenci nebo ve výpisu, vrátí licenci či výpis příslušnému celnímu orgánu.
      První pododstavec se nepoužije, pokud se jedná o méně závažnou nebo zjevnou chybu, kterou může orgán vydávající licence nebo příslušný celní orgán opravit správným uplatněním právních předpisů.
      3.   Pokud orgán vydávající licence považuje opravu za nezbytnou, stáhne licenci nebo výpis a bezodkladně vydá řádně opravenou licenci nebo výpis.
      4.   U elektronických licencí nebo výpisů potvrdí orgán vydávající licence opravenou verzi, která nahradí verzi původní. Na tištěných licencích nebo výpisech uvede orgán vydávající licence poznámku „licence opravena dne…“ nebo „výpis opraven dne…“. Předchozí zápisy se na každé vyhotovení zopakují.
      5.   Pokud orgán vydávající licence nepovažuje opravu za nezbytnou, potvrdí to v IT aplikacích. Na tištěných licencích a výpisech potvrdí orgán vydávající licence správnost připojením poznámky „ověřeno dne….“ a opatří je svým razítkem, parafou a datem nebo použije nějaký podobný způsob.
      6.   Na žádost orgánu vydávajícího licence vrátí držitel nebo nabyvatel licenci či výpis.
      Pokud je na základě řízení rizik nebo pochyb nutno ověřit pravost tištěné licence nebo výpisu, případně zápisů nebo jejich potvrzení, vrátí dotčený orgán licenci nebo výpis, případně jejich fotokopii příslušným orgánům odpovědným za kontrolu.
      Žádost o ověření a odpověď s výsledky se zasílají elektronicky v souladu s nařízením Rady (ES) č. 515/97 (20) pomocí standardního formuláře uvedeného ve sdělení týkajícím se dovozních a vývozních licencí na zemědělské produkty. Orgány se mohou dohodnout na dalším zjednodušení včetně přímých konzultací s použitím seznamu celních úřadů (SCU) zveřejněného na oficiálních internetových stránkách Komise (21).
      Dožádaný orgán zajistí, aby odpověď žádajícímu orgánu byla zaslána do dvaceti kalendářních dnů, pokud orgány sídlí ve stejném členském státě. Pokud se jedná o různé členské státy, zasílá se odpověď do 60 kalendářních dnů.
      7.   Pokud se licence nebo výpis vrátí zpět, vydá příslušný orgán dotčené straně na požádání stvrzenku, nebo poznamená datum převzetí na fotokopii předloženou dotčenou stranou a fotokopii opatří razítkem.
      Článek 14
      Splnění povinnosti a důkaz
      1.   Jistota na licenci se uvolní, pokud jsou splněny povinnosti uvedené v článku 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 a v tomto článku.
      2.   Právo propustit produkty do volného oběhu nebo je vyvézt je považováno za vykonané a odpovídající povinnost za splněnou dnem, kdy je příslušné celní prohlášení přijato, a to během doby platnosti licence a za předpokladu, že:
      
                  a)
               
                  v případě propuštění do volného oběhu jsou produkty skutečně propuštěny do volného oběhu;
               
      
                  b)
               
                  v případě vývozu produkty opustily celní území Unie do 150 kalendářních dnů ode dne přijetí celního prohlášení.
               
      3.   Důkazem o splnění povinnosti propustit produkty do volného oběhu je vyhotovení licence nebo výpisu vystavená držiteli nebo nabyvateli, řádně potvrzená celními orgány nebo jeho elektronická obdoba.
      4.   Důkazem o splnění povinnosti vyvézt produkty jsou:
      
                  a)
               
                  vyhotovení licence nebo výpisu vystavené držiteli nebo nabyvateli, řádně potvrzené celními orgány nebo jeho elektronická obdoba, a
               
      
                  b)
               
                  potvrzení výstupu vydané celním úřadem vývozu vývozci nebo deklarantovi podle článku 334 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
               
      5.   Důkaz uvedený v odst. 4 písm. b) se vydává a kontroluje následovně:
      
                  a)
               
                  vývozce nebo deklarant podle odst. 4 písm. b) předá potvrzení výstupu držiteli a ten předloží tento doklad v elektronické podobě orgánu vydávajícímu licence. Pokud je potvrzení výstupu prohlášeno za neplatné z důvodu oprav, které provedl celní úřad výstupu, informuje celní úřad vývozu vývozce nebo jeho celního zástupce a vývozce nebo jeho celní zástupce informuje držitele licence, který je povinen následně uvědomit vydávající orgán;
               
      
                  b)
               
                  postup uvedený v písmenu a) zahrnuje předložení příslušného referenčního čísla (MRN) podle čl. 1 odst. 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 orgánu vydávajícímu licence
                  
                              —
                           
                              pokud se režim vývozu týká více než jednoho členského státu nebo
                           
                  
                              —
                           
                              pokud se celní úřad vývozu nachází v jiném členském státě než orgán vydávající licence nebo
                           
                  
                              —
                           
                              pokud je MRN použito v režimu vývozu dokončeném v členském státě, kde bylo podáno vývozní prohlášení;
                           
               
      
                  c)
               
                  orgán vydávající licence ověří na základě řízení rizik údaje, které obdržel, včetně správnosti data výstupu z celního území Unie. Pokud MRN a databanka MRN (22) neumožňují příslušné kontroly, celní úřad na žádost orgánu vydávajícího licence a na základě příslušného MRN datum výstupu buď potvrdí, nebo opraví.
               
      Pokud sídlí celní úřad vývozu v jiném členském státě než orgán vydávající licence, uplatňují se obdobně postupy stanovené v čl. 13 odst. 6 druhém pododstavci.
      Orgány se mohou dohodnout, že postupy uvedené v prvním pododstavci budou prováděny přímo mezi dotčenými orgány. Orgány vydávající licence mohou zavést pro účely písmene a) zjednodušené postupy.
      6.   Důkaz o tom, že produkty byly propuštěny do volného oběhu, musí orgán vydávající licence obdržet do 60 kalendářních dnů po uplynutí doby platnosti licence.
      Důkaz o tom, že produkty byly vyvezeny a opustily celní území Unie, musí orgán vydávající licence obdržet do 180 kalendářních dnů po uplynutí doby platnosti licence.
      Pokud by nebylo možno dodržet lhůty stanovené v prvním a druhém pododstavci kvůli technickým problémům, může orgán vydávající licence na základě žádosti a příslušného dokladu, který obdrží od držitele licence, tyto lhůty prodloužit, v případě potřeby se zpětnou účinností, až na 730 kalendářních dnů, přičemž se zohlední čl. 23 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.
      7.   Orgány vydávající licence mohou upustit od požadavku předložit důkaz uvedený v odstavcích 2, 3 a 4, pokud již mají potřebné informace.
      Článek 15
      Duplikáty a náhradní licence a výpisy
      1.   Pokud je tištěná licence nebo výpis vydaný pro produkty uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence] částečně nebo zcela zničen či ztracen, může držitel nebo nabyvatel licence požádat orgán vydávající licence o náhradní licenci nebo výpis. Náhradní licence nebo výpis nahrazují původní licenci nebo výpis, a to včetně veškerých příslušných práv a povinností.
      U náhradních licencí podle tohoto odstavce se složí jistota uvedená v článku 5.
      Nalezne-li se ztracená nebo částečně zničená původní licence, vrátí držitel licence tuto původní licenci orgánu vydávajícímu licence a ten neprodleně uvolní zbývající jistotu.
      2.   Náhradní licence nebo výpis mohou být vydány pouze jednou na zbývající dobu platnosti a na zbytek množství, které je k dispozici podle původní licence nebo výpisu.
      Náhradní licence nebo výpis se nevydají, pokud je vydání licence nebo výpisu pro dotyčný produkt zastaveno nebo pokud se jedná o dovozní nebo vývozní celní kvótu.
      3.   Jistota za náhradní licenci spolu s jistotou za původní licenci, pokud nebyla nalezena, se uvolní podle článku 14.
      4.   Pokud se žádost týká částečně nebo zcela zničené licence nebo výpisu vydaných pro jiné produkty než produkty uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence], platí tyto podmínky:
      
                  a)
               
                  držitel nebo nabyvatel licence prokáže ke spokojenosti orgánu vydávajícího licence úplné nebo částečné zničení;
               
      
                  b)
               
                  náhradní licence nebo výpis se nevydá, pokud držitel nebo nabyvatel licence neprokáže, že přijal přiměřená opatření, aby zabránil zničení licence nebo výpisu, nebo pokud je důkaz poskytnutý držitelem nedostatečný;
               
      
                  c)
               
                  jistota složená za náhradní licenci nebo výpis činí 150 % jistoty za původní licenci, minimálně však 3 EUR na 100 kilogramů nebo na hektolitr nebo na kus, přičemž se zohlední zbývající množství, které bylo k dispozici v okamžiku zničení, a případně kladná přípustná odchylka. Při skládání jistoty za náhradní licenci lze použít zůstatek jistoty, který je k dispozici za původní licenci. Případný přebytek z jistoty za původní licenci ve srovnání s jistotou za náhradní licenci při zohlednění zbývajícího množství, které je k dispozici, se uvolňuje neprodleně.
               
      5.   Pokud je vydána náhradní licence nebo výpis, oznámí okamžitě orgán vydávající licence Komisi:
      
                  a)
               
                  číslo vydaných náhradních licencí nebo výpisů a číslo nahrazených licencí nebo výpisů;
               
      
                  b)
               
                  dotyčné produkty spolu s kódem kombinované nomenklatury (dále jen„KN“) a jejich množství.
               
      Komise o tom informuje ostatní členské státy.
      6.   Pokud jsou tištěná licence nebo výpis ztraceny nebo zničeny a ztracený nebo zničený dokument byl zcela nebo částečně použit, výhradně za účelem uvolnění ještě neuvolněné jistoty týkající se propuštění do volného oběhu nebo vývozu, která již byla zapsána v původní licenci, musí být splněny následující podmínky:
      
                  a)
               
                  držitel nebo nabyvatel licence může požádat orgán vydávající licence o vydání duplikátu licence nebo výpisu, který se vystaví a potvrdí stejným způsobem jako původní dokument. Duplikát licence nebo výpisu může být vydán pouze jednou;
               
      
                  b)
               
                  orgán vydávající licence může poskytnout držiteli nebo nabyvateli licence duplikát licence nebo výpisu zřetelně označený slovem „duplikát“ na každém vyhotovení;
               
      
                  c)
               
                  duplikát licence nebo výpisu se předloží celnímu orgánu příslušnému pro celní prohlášení k propuštění do volného oběhu nebo vývozu, který přijal uvedené prohlášení na základě ztracené licence nebo výpisu. Tento celní orgán učiní zápisy do duplikátu týkajícího se propuštění do volného oběhu nebo vývozu uskutečněných podle původní licence nebo výpisu a duplikát potvrdí.
               
      Článek 16
      Vyšší moc
      1.   Příslušný orgán členského státu, který vydal licenci nebo výpis, může uznat případ vyšší moci s ohledem na článek 50 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (23) a rozhodnout, že:
      
                  a)
               
                  buď zruší povinnost propustit produkty a množství uvedené v licenci do volného oběhu nebo vyvézt během doby platnosti licence, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení, a uvolní jistotu, nebo prodlouží dobu platnosti licence o nejvýše 180 dnů po uplynutí původní doby platnosti licence, s přihlédnutím k okolnostem případu; nebo
               
      
                  b)
               
                  prodlouží lhůtu pro předložení důkazu o propuštění do volného oběhu nebo o vývozu, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 6 tohoto nařízení, a to v mezích stanovených uvedeným ustanovením, aniž by došlo k částečnému propadnutí jistoty.
               
      Rozhodnutí podle písmene a) se týká pouze množství produktů, které nemohly být propuštěny do volného oběhu nebo vyvezeny v důsledku případu vyšší moci.
      2.   Ve svém sdělení podle čl. 50 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 příslušné orgány oznámí Komisi dotyčné produkty spolu s jejich kódem KN a dotyčná množství a uvedou, zda se jedná o propuštění do volného oběhu nebo vývoz a dále zda se jedná o zrušení licence nebo prodloužení období platnosti licence, či lhůty pro předložení dokladu o propuštění do volného oběhu nebo o vývozu, a uvedou novou lhůtu. Komise o tom uvědomí ostatní příslušné orgány prostřednictvím své specializované internetové stránky, k níž mají přístup orgány vydávající licence a celní orgány.
      3.   Pokud do doby, než bude přijato rozhodnutí týkající se vyšší moci, vyjádří držitel nebo nabyvatel licence potřebu použít licenci na množství, pro něž se uznání případu vyšší moci nevyžaduje, vydá orgán vydávající licence výpis pro tento zůstatek a uvede v něm informace podle sdělení týkajícího se dovozních a vývozních licencí na zemědělské produkty.
      Tento výpis není převoditelný.
      Článek 17
      Informace a oznámení týkající se konopí
      1.   Pro účely kontroly týkající se operací uvedených v čl. 9 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence], pokud se tyto operace provádějí v jiném členském státě, než kde je dovozce schválen k dovozu semen konopí, která nejsou určena k výsevu, zašle orgán, který udělil schválení, příslušnému orgánu jiného členského státu kopie dokumentů týkajících se operací prováděných na území posledně jmenovaného členského státu, které předložili schválení dovozci.
      V případě nesrovnalostí zjištěných během kontrol podle čl. 9 odst. 4 čtvrtého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence] příslušný orgán dotčeného členského státu informuje orgán příslušný pro schvalování v členském státě, kde je dotyčný dovozce schválen.
      2.   Členské státy sdělí Komisi ustanovení přijatá k uplatňování čl. 9 odst. 1, 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence] a prvního, druhého a třetího pododstavce odstavce 4 uvedeného článku.
      Nejpozději do 31. ledna každého roku sdělí příslušné orgány Komisi sankce nebo opatření přijatá v důsledku nesrovnalostí zjištěných v průběhu předešlého hospodářského roku.
      Příslušné orgány zašlou Komisi názvy a adresy orgánů zodpovědných za kontroly podle čl. 9 odst. 4 čtvrtého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 [licence]. Komise předá tyto názvy a adresy příslušným orgánům ostatních členských států.
      Článek 18
      Oznámení týkající se česneku
      Členské státy oznámí Komisi celková množství, na která se vztahují žádosti o licence „B“, do středy každého týdne pro žádosti obdržené v předcházejícím týdnu.
      Uvedená množství jsou členěna podle data podání žádosti o dovozní licenci, původu a kódu KN. U jiných produktů než u česneku, jak jsou uvedeny v oddílech E a F přílohy II, se oznamuje i název produktu, jak je uveden v kolonce 14 žádosti o dovozní licenci.
      Článek 19
      Oznámení týkající se dovozních licencí pro ethylalkohol zemědělského původu
      1.   Členské státy oznámí Komisi každý čtvrtek nebo první následující pracovní den, je-li čtvrtek dnem státního svátku, množství produktů uvedených v příloze II části I oddílu H rozepsaných podle kódů KN a podle země původu, pro které byly v předchozím týdnu vydány dovozní licence.
      2.   Domnívá-li se členský stát, že množství, pro která byly v tomto členském státu podány žádosti o dovozní licence, mohou způsobit narušení trhu, neprodleně o tom informuje Komisi a uvede množství podle jednotlivých druhů produktů. Komise situaci přezkoumá a informuje o ní členské státy.
      Článek 20
      Výměna informací a oznámení Komisi
      1.   Pokud je to nezbytné pro správné uplatňování tohoto nařízení, vyměňují si příslušné orgány informace o licencích a výpisech, jakož i o souvisejících nesrovnalostech a protiprávních jednáních.
      2.   Příslušné orgány informují Komisi o nesrovnalostech a protiprávních jednáních týkajících se tohoto nařízení, jakmile se o nich dozvědí.
      3.   Členské státy oznámí Komisi informace týkající se jednotného lokátoru zdroje (URL) internetové adresy orgánů příslušných pro přijímání žádostí a vydávání licencí a výpisů podle čl. 2 odst. 2, aktualizují tyto informace a v případě potřeby je zasílají znovu. Komise zveřejní příslušné URL na své veřejně přístupné internetové stránce.
      4.   Členské státy sdělí Komisi podobu úředních razítek a popřípadě reliéfních tisků užívaných orgány. Komise o nich neprodleně informuje ostatní členské státy na zabezpečené internetové stránce přístupné pouze orgánům členských států.
      5.   Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (24).
      Článek 21
      Přechodná ustanovení
      1.   Příslušné orgány mohou nadále používat tištěné verze vzorů podle článku 17 nařízení (ES) č. 376/2008, jak jsou stanoveny v příloze I uvedeného nařízení pro žádosti o vydání licence a pro jejich vydání, až do vyčerpání stávajících zásob. V každém případě jsou žádosti a licence vyhotovené podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení v jiném členském státě v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení přípustné v jakékoli fázi řízení.
      2.   Důkaz o opuštění celního území Unie podle čl. 14 odst. 4 písm. b) a odst. 5 se přijímá ve všech případech, kdy měl být takový důkaz předložen s použitím kontrolního výtisku T5 podle článků 912a až 912 g nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (25).
      Článek 22
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
      Použije se ode dne 6. listopadu 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237. ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19).
      
         (7)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).
      
         (8)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).
      
         (9)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10).
      
         (10)  Nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90 (Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7).
      
         (11)  Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13).
      
         (12)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).
      
         (13)  Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 38).
      
         (14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
         (15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
      
         (16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
      
         (17)  Sdělení týkající se dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. C 278, 30.7.2016).
      
         (18)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).
      
         (19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (20)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).
      
         (21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=cs&Screen=0
      
         (22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=cs&Screen=0&MRN=&Expand=false
      
         (23)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
      
         (24)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
      
         (25)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            VZOR UVEDENÝ V ČL. 2 ODST. 1
         
         POKYNY
         
                     1.
                  
                     Formuláře licence se vyhotovují v sadách obsahujících vyhotovení č. 1, vyhotovení č. 2 a žádost spolu s doplňujícími vyhotoveními licence, a to v uvedeném pořadí.
                     Orgán vydávající licence však může po žadatelích požadovat, aby namísto sad uvedených v prvním pododstavci vyplnili pouze formulář žádosti.
                  
         
                     2.
                  
                     V případě, kdy na základě opatření Unie může být množství, pro které je licence vydána, nižší než původně požadované množství, musí být požadované množství a výše jistoty, která se k němu vztahuje, uvedeny pouze ve formuláři žádosti o licenci.
                  
         
                     3.
                  
                     Formuláře výpisů se vyhotovují v sadách obsahujících vyhotovení č. 1 a vyhotovení č. 2, a to v uvedeném pořadí.
                  
         
                     4.
                  
                     V kolonce 2 musí být pomocí příslušného kódu země uveden členský stát vydávající doklad. Orgán vydávající licence může doplnit čísla za účelem identifikace dokladu.
                     
                                 Členský stát
                              
                                 Kód země
                              
                                 Belgie
                              
                                 BE
                              
                                 Bulharsko
                              
                                 BG
                              
                                 Česká republika
                              
                                 CZ
                              
                                 Dánsko
                              
                                 DK
                              
                                 Německo
                              
                                 DE
                              
                                 Estonsko
                              
                                 EE
                              
                                 Irsko
                              
                                 IE
                              
                                 Řecko
                              
                                 EL
                              
                                 Španělsko
                              
                                 ES
                              
                                 Francie
                              
                                 FR
                              
                                 Chorvatsko
                              
                                 HR
                              
                                 Itálie
                              
                                 IT
                              
                                 Kypr
                              
                                 CY
                              
                                 Lotyšsko
                              
                                 LV
                              
                                 Litva
                              
                                 LT
                              
                                 Lucembursko
                              
                                 LU
                              
                                 Maďarsko
                              
                                 HU
                              
                                 Malta
                              
                                 MT
                              
                                 Nizozemsko
                              
                                 NL
                              
                                 Rakousko
                              
                                 AT
                              
                                 Polsko
                              
                                 PL
                              
                                 Portugalsko
                              
                                 PT
                              
                                 Rumunsko
                              
                                 RO
                              
                                 Slovinsko
                              
                                 SI
                              
                                 Slovensko
                              
                                 SK
                              
                                 Finsko
                              
                                 FI
                              
                                 Švédsko
                              
                                 SE
                              
                                 Spojené království
                              
                                 UK
                              
                  
         
                     5.
                  
                     Při vydání mohou licence a výpisy obsahovat číslo vydání v kolonce 23 (vývozní licence) nebo v kolonce 25 (dovozní licence) přidělené orgánem vydávajícím licence.
                  
         
                     6.
                  
                     Žádosti, licence a výpisy se vyplňují na stroji nebo na počítači.
                  
         
                     7.
                  
                     Orgán vydávající licence může povolit, aby žádosti byly vyplněny ručně inkoustem a hůlkovým písmem.
                  
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – DOVOZNÍ LICENCE AGRIM
            1
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            2. Reliéfní tisk a perforace subjektu vydávajícího licenci (1)
            č.
            VYHOTOVENÍ PRO DRŽITELE
            3
            4. Držitel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            5. Subjekt vydávající výpis (název a adresa)
            6. Práva převedena na:
            od ||||
            Razítko orgánu vydávajícího licenci:
            7. Vyvážející země
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            8. Země původu
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            10. Datum podání žádosti o původní licenci
            |||
            11. Celková výše jistoty
            12. POSLEDNÍ DEN PLATNOSTI
            1
            13. DOVÁŽENÝ PRODUKT
            |||
            14. Obchodní název
            (1) Je třeba vyplnit, pokud v kolonce 25 není připojen podpis a razítko.
            (2) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (2) číslicemi
            18. Množství (2) slovy
            19. Přípustná odchylka
            % navíc
            20. Zvláštní poznámky
            24. Zvláštní podmínky
            25. Vydáno v:
            dne |||| pod číslem
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
            26 Doba platnosti prodloužena do |||| včetně pro (2)
            V dne ||||
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            27. ZÁZNAMY
            Uveďte v části 1 sloupce 29 použitelné množství a v části 2 zapsané množství
            28. Čisté množství (čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky)
            31. Celní doklad (vzor a č.) nebo č. výpisu a datum zápisu
            32. Název, členský stát, razítko a podpis zapis-ujícího orgánu
            29. Číslicemi
            30. Slovy zapsané množství
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            33. Zde připojit případně doplňkový list.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – DOVOZNÍ LICENCE AGRIM
            2
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            2. Reliéfní tisk a perforace subjektu vydávajícího licenci (1)
            č.
            VYHOTOVENÍ PRO ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ LICENCI
            3
            4. Držitel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            5. Subjekt vydávající výpis (název a adresa)
            6. Práva převedena na:
            od ||||
            Razítko orgánu vydávajícího licenci:
            7. Vyvážející země
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            8. Země původu
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            10. Datum podání žádosti o původní licenci
            |||
            11. Celková výše jistoty
            12. POSLEDNÍ DEN PLATNOSTI
            2
            13. DOVÁŽENÝ PRODUKT
            |||
            14. Obchodní název
            (1) Je třeba vyplnit, pokud v kolonce 25 není připojen podpis a razítko.
            (2) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (2) číslicemi
            18. Množství (2) slovy
            19. Přípustná odchylka
            % navíc
            20. Zvláštní poznámky
            24. Zvláštní podmínky
            25. Vydáno v:
            dne |||| pod číslem
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
            26 Doba platnosti prodloužena do |||| včetně pro (2)
            V dne ||||
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – DOVOZNÍ LICENCE AGRIM
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            ŽÁDOST
            4. Žadatel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            7. Vyvážející země
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            8. Země původu
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            11. Celková výše jistoty
            13. DOVÁŽENÝ PRODUKT
            14. Obchodní název
            (1) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (1) číslicemi
            18. Množství (1) slovy
            20. Zvláštní poznámky
            Poznámky
            Místo a datum:
            Podpis žadatele:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – VÝVOZNÍ LICENCE AGREX
            1
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            2. Reliéfní tisk a perforace subjektu vydávajícího licenci (1)
            č.
            VYHOTOVENÍ PRO DRŽITELE
            3.
            4. Držitel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            5. Subjekt vydávající výpis (název a adresa)
            6. Práva převedena na:
            od ||||
            Razítko orgánu vydávajícího licenci:
            7. Země určení
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            10. Datum podání žádosti o původní licenci
            |||
            11. Celková výše jistoty
            12. POSLEDNÍ DEN PLATNOSTI
            1
            13. VYVÁŽENÝ PRODUKT
            |||
            14. Obchodní název
            (1) Je třeba vyplnit, pokud v kolonce 25 není připojen podpis a razítko.
            (2) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (2) číslicemi
            18. Množství (2) slovy
            19. Přípustná odchylka
            % navíc
            20. Zvláštní poznámky
            22. Zvláštní podmínky
            23. Vydáno v:
            dne |||| pod číslem
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
            24. Doba platnosti prodloužena do |||| včetně pro (2)
            V dne ||||
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            27. ZÁZNAMY
            Uveďte v části 1 sloupce 29 použitelné množství a v části 2 zapsané množství
            28. Čisté množství (čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky)
            31. Celní doklad (vzor a č.) nebo č. výpisu a datum zápisu
            32. Název, členský stát, razítko a podpis zapis-ujícího orgánu
            29. Číslicemi
            30. Slovy zapsané množství
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            1
            2
            33. Zde připojit případně doplňkový list.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – VÝVOZNÍ LICENCE AGREX
            2
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            2. Reliéfní tisk a perforace subjektu vydávajícího licenci (1)
            č.
            VYHOTOVENÍ PRO ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ LICENCI
            3.
            4. Držitel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            5. Subjekt vydávající výpis (název a adresa)
            6. Práva převedena na:
            od ||||
            Razítko orgánu vydávajícího licenci:
            7. Země určení
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            10. Datum podání žádosti o původní licenci
            |||
            11. Celková výše jistoty
            12. POSLEDNÍ DEN PLATNOSTI
            2
            13. VYVÁŽENÝ PRODUKT
            |||
            14. Obchodní název
            (1) Je třeba vyplnit, pokud v kolonce 23 není připojen podpis a razítko.
            (2) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (2) číslicemi
            18. Množství (2) slovy
            19. Přípustná odchylka
            % navíc
            20. Zvláštní poznámky
            22. Zvláštní podmínky
            23. Vydáno v:
            dne |||| pod číslem
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
            24. Doba platnosti prodloužena do |||| včetně pro (2)
            V dne ||||
            Podpis a razítko orgánu vydávajícího licenci:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            EVROPSKÁ UNIE – VÝVOZNÍ LICENCE AGREX
            1. Subjekt vydávající licenci (název a adresa)
            ŽÁDOST
            4. Žadatel (jméno, úplná adresa a členský stát)
            7. Země určení
            Povinný údaj
            Ano
            Ne
            11. Celková výše jistoty
            13. VYVÁŽENÝ PRODUKT
            14. Obchodní název
            (1) Čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s označením jednotky.
            15. Popis podle kombinované nomenklatury (KN)
            16. Kód/y KN
            17. Množství (1) číslicemi
            18. Množství (1) slovy
            20. Zvláštní poznámky
            Poznámky
            Místo a datum:
            Podpis žadatele:
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         ČÁST I
         
            LICENČNÍ POVINNOST – PRO DOVOZ
         
         
            Seznam produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237
         
         A.   Rýže (čl. 1 odst. 2 písm. b) a příloha I část II nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1006 20
                  
                     Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) včetně produktů dovezených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237
                  
                     30 EUR/t
                  
                     do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     1006 30
                  
                     Poloomletá nebo celoomletá rýže, téžleštěná nebo hlazená, včetně produktů dovezených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237
                  
                     30 EUR/t
                  
                     do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     1006 40 00
                  
                     Zlomková rýže včetně produktů dovezených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237
                  
                     1 EUR/t
                  
                     do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         
            
         
         B.   Cukr (čl. 1 odst. 2 písm. c) a příloha I část III nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1701
                  
                     Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty (1), (2)
                     
                  
                     20 EUR/t
                  
                     do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         
            
         
         C.   Osiva (čl. 1 odst. 2 písm. e) a příloha I část V nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1207 99 20
                  
                     Semena odrůd konopí určená k setí
                  
                     
                         (3)
                     
                  
                     do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, v souladu s čl. 7 odst. 2, nestanoví-li členské státy jinak
                  
         
            
         
         D.   Len a konopí (čl. 1 odst. 2 písm. h) a příloha I část VIII nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     5302 10 00
                  
                     Pravé konopí, surové nebo máčené
                  
                     
                         (4)
                     
                  
                     do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, v souladu s čl. 7 odst. 2, nestanoví-li členské státy jinak
                  
         
            
         
         E.   Ovoce a zelenina (čl. 1 odst. 2 písm. i) a příloha I část IX nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     0703 20 00
                  
                     Česnek čerstvý nebo chlazený, včetně produktů dovezených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (5)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     0703 90 00
                  
                     Jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, včetně produktů dovezených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (5)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         
            
         
         F.   Výrobky z ovoce a zeleniny (čl. 1 odst. 2 písm. j) a příloha I část X nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     0710 80 95
                  
                     Česnek (6) a Allium ampeloprasum (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (7)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     0710 90 00
                  
                     Zeleninové směsi obsahující česnek (6) a/nebo Allium ampeloprasum (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (7)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     0711 90 80
                  
                     Česnek (6) a Allium ampeloprasum prozatímně konzervovaný (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilý k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (7)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     0711 90 90
                  
                     Zeleninové směsi obsahující česnek (6) a/nebo Allium ampeloprasum, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (7)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     0712 90 90
                  
                     Sušený česnek (6) a Allium ampeloprasum a směsi sušené zeleniny obsahující česnek (6) a/nebo Allium ampeloprasum, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (7)
                     
                  
                     50 EUR/t
                  
                     tři měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         
            
         
         G.   Ostatní produkty (čl. 1 odst. 2 písm. x) a příloha I část XXIV oddíl 1 nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1207 99 91
                  
                     Konopná semena, jiná než k setí
                  
                     
                         (8)
                     
                  
                     do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, v souladu s čl. 7 odst. 2, nestanoví-li členské státy jinak
                  
         
            
         
         H.   Ethylalkohol zemědělského původu (čl. 1 odst. 2 písm. u) a příloha I část XXI nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     ex 2207 10 00
                  
                     Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy
                  
                     1 EUR na hektolitr
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     ex 2207 20 00
                  
                     Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu, získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy
                  
                     1 EUR na hektolitr
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     ex 2208 90 91
                  
                     Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy
                  
                     1 EUR na hektolitr
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     ex 2208 90 99
                  
                     Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy
                  
                     1 EUR na hektolitr
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         ČÁST II
         
            LICENČNÍ POVINNOST PRO VÝVOZ
         
         
            Seznam produktů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237
         
         A.   Rýže (čl. 1 odst. 2 písm. b) a příloha I část II nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1006 20
                  
                     Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)
                  
                     3 EUR/t
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
                     1006 30
                  
                     Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená
                  
                     3 EUR/t
                  
                     do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2
                  
         
            
         
         B.   Cukr (čl. 1 odst. 2 písm. c) a příloha I část III nařízení (EU) č. 1308/2013)
         
                     Kód KN
                  
                     Popis
                  
                     Výše jistoty
                  
                     Doba platnosti
                  
                     1701
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu (9)
                     
                  
                     11 EUR/100 kg
                  
                     do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2 (10)
                     
                  
                     1702 60 95
                     1702 90 95
                  
                     Ostatní cukry v pevném stavu a cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv, avšak kromě laktózy a glukózy, maltodextrinu a isoglukózy (9)
                     
                  
                     4,2 EUR/100 kg
                  
                     do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2 (10)
                     
                  
                     2106 90 59
                  
                     Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv, jiné než sirupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu (9)
                     
                  
                     4,2 EUR/100 kg
                  
                     do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 7 odst. 2 (10)
                     
                  
         
         
            (1)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.
         
            (2)  S výjimkou preferenčního dovozu cukru kódu KN 1701 99 10 pocházejícího z Moldavska podle rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 1) a preferenčního dovozu cukru kódu KN 1701 pocházejícího z Gruzie podle rozhodnutí Rady 2014/494/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 1).
         
            (3)  Jistota se nevyžaduje.
         
            (4)  Jistota se nevyžaduje.
         
            (5)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.
         
            (6)  Včetně výrobků, kde slovo „česnek“ tvoří pouze součást popisu. Takovými názvy mohou například být „česnek cibulový“, „česnek obrovský“, „česnek nedělený“, „česnek orientální“ a další.
         
            (7)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.
         
            (8)  Jistota se nevyžaduje.
         
            (9)  Povinnost vývozní licence platí do 30. září 2017.
         
            (10)  Pro množství nepřesahující 10 t nesmí dotyčná strana použít více než jednu licenci pro stejný vývoz.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.