Nařízení Komise (EU) 2016/1244 ze dne 28. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1244/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 204/7
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1244
   ze dne 28. července 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
   
               (3)
            
               Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.
            
   
               (4)
            
               Seznam aromat a výchozích materiálů Unie obsahuje řadu látek, u nichž si Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádal další vědecké údaje, které mají být poskytnuty pro dokončení hodnocení před uplynutím konkrétních lhůt stanovených v příloze I části A nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
   
               (5)
            
               U následujících pěti látek, které patří do hodnocení skupiny aromatických látek FGE.208rev1: p-mentha-1,8-dien-7-ol (číslo FL 02.060), myrtenol (číslo FL 02.091), myrtenal (číslo FL 05.106), p-mentha-1,8-dien-7-yl-acetát (číslo FL 09.278) a myrtenyl-acetát (číslo FL 09.302), byla v seznamu Unie stanovena lhůta pro poskytnutí dalších požadovaných vědeckých údajů 31. prosinec 2012. Žadatel tyto údaje předložil.
            
   
               (6)
            
               Uvedená chemická skupina obsahuje látku p-mentha-1,8-dien-7-al (číslo FL 05.117), která byla použita jako reprezentativní látka pro tuto skupinu a pro niž byly předloženy údaje o toxicitě.
            
   
               (7)
            
               Úřad vyhodnotil předložené údaje a dospěl ve svém vědeckém stanovisku ze dne 24. června 2015 (4) k závěru, že látka p-mentha-1,8-dien-7-al (číslo FL 05.117) je genotoxická in vivo, a její použití jako aromatické látky proto představuje bezpečnostní riziko. Uvedená látka již byla odstraněna ze seznamu Unie nařízením Komise (EU) 2015/1760 (5).
            
   
               (8)
            
               V uvedeném stanovisku dospěl úřad rovněž k závěru, že jelikož p-mentha-1,8-dien-7-al (číslo FL 05.117) je reprezentativní látkou skupiny, existuje potenciální bezpečnostní riziko i u ostatních látek skupiny.
            
   
               (9)
            
               V zájmu dalšího vyhodnocení bezpečnosti uvedených pěti látek byly dotčené podporující strany formálně požádány, aby do 30. dubna 2016 poskytly doplňkové studie toxicity, které úřadu umožní dokončit posouzení uvedených látek.
            
   
               (10)
            
               Dotčené podporující strany požadované nové studie předložily před 30. dubnem 2016.
            
   
               (11)
            
               Než úřad nové vědecké údaje vyhodnotí, případně uvedené látky plně zhodnotí podle postupu vědecké komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky a než bude dokončen následný regulační proces, je rovněž vhodné změnit podmínky použití uvedených pěti látek tak, aby lépe odrážely jejich současná skutečná použití.
            
   
               (12)
            
               Z technických důvodů by se tudíž měla stanovit přechodná období pro potraviny, do nichž byla některá z uvedených pěti aromatických látek přidána a které byly uvedeny na trh nebo odeslány do Unie z třetích zemí před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (13)
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   1.   Potraviny, do nichž byla přidána některá z těchto pěti aromatických látek: p-mentha-1,8-dien-7-ol (číslo FL 02.060), myrtenol (číslo FL 02.091), myrtenal (číslo FL 05.106), p-mentha-1,8-dien-7-yl-acetát (číslo FL 09.278) a myrtenyl-acetát (číslo FL 09.302), které nesplňují podmínky stanovené v příloze tohoto nařízení a byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být prodávány do data své minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.
   2.   Potraviny dovezené do Unie, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených odstavci 1 a které nesplňují podmínky uvedené v příloze tohoto nařízení, mohou být prodávány do data své minimální trvanlivosti nebo data spotřeby, pokud může jejich dovozce prokázat, že byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Unie před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
   3.   Přechodná období stanovená v odstavci 1 a 2 se nevztahují na směsi aromat.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).
   
      (4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1) (Vědecké stanovisko k hodnocení skupiny aromatických látek): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 Dostupné online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) 2015/1760 ze dne 1. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky p-mentha-1,8-dien-7-al ze seznamu Unie (Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A oddíl 2 tabulka 1 přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění takto:
      
                  a)
               
                  položka týkající se čísla FL 02.060 se nahrazuje tímto:
                  
                              „02.060
                           
                              
                                 p-mentha-1,8-dien-7-ol
                           
                              536-59-4
                           
                              974
                           
                              2024
                           
                               
                           
                              V kategoriích 1, 3, 4.2, 5 (kromě kategorie 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 a 16
                           
                              1
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  b)
               
                  položka týkající se čísla FL 02.091 se nahrazuje tímto:
                  
                              „02.091
                           
                              myrtenol
                           
                              515-00-4
                           
                              981
                           
                              10285
                           
                               
                           
                              V kategoriích 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 a 16
                           
                              1
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  c)
               
                  položka týkající se čísla FL 05.106 se nahrazuje tímto:
                  
                              „05.106
                           
                              myrtenal
                           
                              564-94-3
                           
                              980
                           
                              10379
                           
                               
                           
                              V kategoriích 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 a 16
                           
                              1
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  d)
               
                  položka týkající se čísla FL 09.278 se nahrazuje tímto:
                  
                              „09.278
                           
                              
                                 p-mentha-1,8-dien-7-yl-acetát
                           
                              15111-96-3
                           
                              975
                           
                              10742
                           
                               
                           
                              V kategoriích 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 a 16
                           
                              1
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  e)
               
                  položka týkající se čísla FL 09.302 se nahrazuje tímto:
                  
                              „09.302
                           
                              myrtenyl-acetát
                           
                              1079-01-2
                           
                              982
                           
                              10887
                           
                               
                           
                              V kategoriích 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 a 14.2
                           
                              1
                           
                              EFSA“
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.