Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245 ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1245/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 204/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1245
   ze dne 28. července 2016,
   kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 50 odst. 4e uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Předběžná srovnávací tabulka by měla zahrnovat kódy odpadů stanovené podle Basilejské úmluvy ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a podle rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití. Tyto kódy jsou uvedeny v přílohách III a IV a částech 1 a 3 přílohy V nařízení (ES) č. 1013/2006. Kódy odpadů uvedené v příloze IIIB a v části 2 přílohy V nařízení (ES) č. 1013/2006 by v předběžné srovnávací tabulce neměly být zahrnuty, protože jsou použitelné především pro přepravu v rámci Evropské unie, do které celní orgány obvykle nejsou zapojeny. Možné srovnání v případě položek odpadů uvedených v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 lze odvodit pomocí srovnání kódů odpadů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006. V případě položek odpadů z přílohy IVA nařízení (ES) č. 1013/2006 se neuvádí žádné srovnání, neboť tato příloha je prázdná.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k rozdílům mezi zbožím, na které se vztahují kódy kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (2) (dále jen „kódy KN“), a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006 (dále jen „kódy odpadů“), není vždy možné mezi nimi najít jasnou nebo úplnou shodu. Tam, kde takové rozdíly existují, je třeba stanovit srovnání mezi kódy na základě odhadu podobnosti s cílem dosáhnout co možná nejlepší shody.
            
   
               (3)
            
               Na základě studie, kterou zadala Komise s cílem posoudit charakter zboží, na něž se vztahují kódy KN a kódy odpadů, došlo ke konzultacím se zúčastněnými stranami. Výsledkem této studie a konzultací se zúčastněnými stranami byl návrh srovnávací tabulky, schválený v lednu 2015 sekcí pro celní a statistickou nomenklaturu Výboru pro celní kodex. Předběžná srovnávací tabulka by měla být přijata na základě tohoto návrhu.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předběžná tabulka stanovující srovnání kódů kombinované nomenklatury („kódy KN“) stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položek odpadů uvedených v přílohách III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006 je stanovena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedených v přílohách III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006
      
      
         Úvodní poznámky
      
      
                  1.
               
                  Srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury („kódy KN“) a položkami odpadů uvedených v přílohách III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006 („kódy odpadů“) je předložena ve dvou alternativních způsobech v tabulkách A a B.
                  Ve sloupci 1 tabulky A jsou uvedeny alfanumerické kódy odpadů seřazené vzestupně, které vzájemně souvisí s kódy KN uvedenými ve sloupci 2.
                  Ve sloupci 3 tabulky B jsou uvedeny číselné kódy KN seřazené vzestupně, které vzájemně souvisí s kódy odpadů ve sloupci 4.
                  Kódy odpadů ve sloupci 1 a kódy KN ve sloupci 3 jsou v každém ze svých sloupců uvedeny pouze jednou.
               
      
                  2.
               
                  Kódy odpadů vybrané pro vzájemnou souvislost z příloh nařízení (ES) č. 1013/2006 jsou ty kódy, které byly stanoveny mezinárodními dohodami, zejména v rámci Basilejské úmluvy nebo organizace OECD. Pro zjednodušení tato srovnávací tabulka nezohledňuje skutečnost, že některé kódy odpadů stanovené mezinárodními dohodami mají odrážky nebo pododrážky (např. B3010).
               
      
                  3.
               
                  V tabulce A některé kódy odpadů vzájemně souvisí s více než jedním kódem KN a v tabulce B některé kódy KN vzájemně souvisí s více než jedním kódem odpadů. Pro určení toho, který z několika kódů je použitelný, se musí zohlednit popisy jednotlivých kódů v příslušných nařízeních.
               
      
                  Tabulka A
               
                   
               
                  Tabulka B
               
                  Sloupec 1
               
                  Sloupec 2
               
                  Sloupec 3
               
                  Sloupec 4
               
                  Kód odpadu (1)
                  
               
                  Kód KN (2)
                      (3)
                  
               
                  Kód KN (2)
                      (3)
                  
               
                  Kód odpadu (1)
                  
               
                  A1010
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  ex 0501 00 00
               
                  B3070
               
                  ex 2843 90 10
               
                   
               
                  ex 0502 10 00
               
                  A3110
               
                  ex 2853 00 90
               
                   
               
                  B3110
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  GN010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 0502 90 00
               
                  A3110
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  B3110
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  GN010
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 0505 10 10
               
                  GN030
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 0505 10 90
               
                  GN030
               
                  ex 8107 30 00
               
                   
               
                  ex 0505 90 00
               
                  GN030
               
                  ex 8110 20 00
               
                   
               
                  ex 0506 10 00
               
                  B3060
               
                  ex 8112 13 00
               
                   
               
                  ex 0506 90 00
               
                  B3060
               
                  ex 8112 52 00
               
                   
               
                  ex 0511 91 10
               
                  B3060
               
                  A1020
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 0511 99 10
               
                  A3110
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  B3110
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  ex 0511 99 85
               
                  A3110
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  B3110
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  GN020
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 1213 00 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B3070
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  ex 1404 90 00
               
                  B3060
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  ex 15
               
                  B3065
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 1515 11 00
               
                  A4040
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 1515 19 10
               
                  A4040
               
                  ex 8107 30 00
               
                   
               
                  ex 1518 00
               
                  A4040
               
                  ex 8110 20 00
               
                   
               
                  ex 1522 00 10
               
                  B3060
               
                  ex 8112 13 00
               
                   
               
                  ex 1522 00 31
               
                  B3060
               
                  A1030
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  ex 1522 00 39
               
                  B3060
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 1522 00 91
               
                  B3060
               
                  ex 2843 90 10
               
                   
               
                  ex 1522 00 99
               
                  B3060
               
                  ex 2853 00 90
               
                   
               
                  ex 1802 00 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  ex 2301 10 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2301 20 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2302
               
                  B3060
               
                  ex 8112 52 00
               
                   
               
                  ex 2303
               
                  B3060
               
                  A1040
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  ex 2304 00 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  ex 2305 00 00
               
                  B3060
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 2306
               
                  B3060
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2307 00 11
               
                  B3060
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2307 00 19
               
                  B3060
               
                  A1050
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 2308 00 11
               
                  B3060
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 2308 00 19
               
                  B3060
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 2308 00 40
               
                  B3060
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 2308 00 90
               
                  B3060
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  ex 2309 90 31
               
                  B3070
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 2309 90 33
               
                  B3070
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  ex 2309 90 35
               
                  B3070
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  ex 2309 90 39
               
                  B3070
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  ex 2309 90 41
               
                  B3070
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  ex 2309 90 43
               
                  B3070
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  ex 2309 90 49
               
                  B3070
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2309 90 51
               
                  B3070
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2309 90 53
               
                  B3070
               
                  A1060
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  ex 2309 90 59
               
                  B3070
               
                  A1070
               
                  ex 2601
               
                   
               
                  ex 2309 90 70
               
                  B3070
               
                  ex 2602 00 00
               
                   
               
                  ex 2309 90 96
               
                  B3070
               
                  ex 2603 00 00
               
                   
               
                  ex 2401 30 00
               
                  B3060
               
                  ex 2604 00 00
               
                   
               
                  ex 2501 00 31
               
                  B2010
               
                  ex 2605 00 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2606 00 00
               
                   
               
                  ex 2501 00 51
               
                  B2010
               
                  ex 2607 00 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2608 00 00
               
                   
               
                  ex 2501 00 99
               
                  B2010
               
                  ex 2609 00 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2610 00 00
               
                   
               
                  ex 2502 00 00
               
                  B2010
               
                  ex 2611 00 00
               
                   
               
                  ex 2503 00 10
               
                  B2040
               
                  ex 2612
               
                   
               
                  ex 2503 00 90
               
                  B2040
               
                  ex 2613
               
                   
               
                  ex 2504 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2614 00 00
               
                   
               
                  ex 2504 90 00
               
                  B2010
               
                  ex 2615
               
                   
               
                  ex 2505 10 00
               
                  AB070
               
                  ex 2616
               
                   
               
                  ex 2505 90 00
               
                  AB070
               
                  ex 2617
               
                   
               
                  ex 2506 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 2506 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2507 00 20
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2507 00 80
               
                  B2010
               
                  A1080
               
                  ex 2601
               
                   
               
                  ex 2508 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2602 00 00
               
                   
               
                  ex 2508 30 00
               
                  B2010
               
                  ex 2603 00 00
               
                   
               
                  ex 2508 40 00
               
                  B2010
               
                  ex 2604 00 00
               
                   
               
                  ex 2508 50 00
               
                  B2010
               
                  ex 2605 00 00
               
                   
               
                  ex 2508 60 00
               
                  B2010
               
                  ex 2606 00 00
               
                   
               
                  ex 2508 70 00
               
                  B2010
               
                  ex 2607 00 00
               
                   
               
                  ex 2509 00 00
               
                  B2010
               
                  ex 2608 00 00
               
                   
               
                  ex 2510 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2609 00 00
               
                   
               
                  ex 2510 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 2610 00 00
               
                   
               
                  ex 2511 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2611 00 00
               
                   
               
                  ex 2511 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 2612
               
                   
               
                  ex 2512 00 00
               
                  B2010
               
                  ex 2613
               
                   
               
                  ex 2513 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2614 00 00
               
                   
               
                  ex 2513 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 2615
               
                   
               
                  ex 2514 00 00
               
                  B2010
               
                  ex 2616
               
                   
               
                  ex 2515 11 00
               
                  B2010
               
                  ex 2617
               
                   
               
                  ex 2515 12 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 2515 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 2516 11 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 2516 12 00
               
                  B2010
               
                  ex 2621 10 00
               
                   
               
                  ex 2516 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 2516 90 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2517 10 10
               
                  AB070
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2010
               
                  A1090
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 2517 10 20
               
                  AB070
               
                  ex 2621 10 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 2517 10 80
               
                  AB070
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2517 20 00
               
                  AB070
               
                  A1100
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  B2130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2517 30 00
               
                  AB070
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2010
               
                  A1110
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 2517 41 00
               
                  AB070
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2517 49 00
               
                  AB070
               
                  A1120
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2518 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2518 20 00
               
                  B2010
               
                  A1130
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 2518 30 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 2519 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 2519 90 10
               
                  B2010
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 2519 90 30
               
                  B2010
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  ex 2519 90 90
               
                  B2010
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 2520 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  ex 2521 00 00
               
                  B2010
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  ex 2524 10 00
               
                  A2050
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  ex 2524 90 00
               
                  A2050
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  ex 2525 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2525 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2525 30 00
               
                  B2010
               
                  A1140
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 2526 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2526 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2528 10 00
               
                  B2010
               
                  A1150
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  ex 2528 90 00
               
                  B2010
               
                  A1160
               
                  ex 8548 10 10
               
                   
               
                  ex 2529 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 8548 10 21
               
                   
               
                  ex 2529 21 00
               
                  B2010
               
                  ex 8548 10 91
               
                   
               
                  ex 2529 22 00
               
                  B2010
               
                  A1170
               
                  ex 8548 10 10
               
                   
               
                  ex 2529 30 00
               
                  B2010
               
                  ex 8548 10 21
               
                   
               
                  ex 2530 10 00
               
                  B2010
               
                  ex 8548 10 29
               
                   
               
                  ex 2530 20 00
               
                  B2010
               
                  ex 8548 10 91
               
                   
               
                  ex 2530 90 00
               
                  A2050
               
                  ex 8548 10 99
               
                   
               
                  B2010
               
                  A1190
               
                  ex 7204 10 00
               
                   
               
                  B2030
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  GF010
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  ex 2601
               
                  A1070
               
                  ex 7204 30 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7204 41 91
               
                   
               
                  ex 2602 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7204 41 99
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7204 49 10
               
                   
               
                  ex 2603 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7204 49 30
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  ex 2604 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7204 50 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7217 90 20
               
                   
               
                  ex 2605 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7217 90 50
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7217 90 90
               
                   
               
                  ex 2606 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7223 00 11
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7223 00 19
               
                   
               
                  ex 2607 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7223 00 91
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7223 00 99
               
                   
               
                  ex 2608 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7229 20 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7229 90 20
               
                   
               
                  ex 2609 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7229 90 50
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7229 90 90
               
                   
               
                  ex 2610 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7312 10 20
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7312 10 49
               
                   
               
                  ex 2611 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7312 10 69
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7312 10 98
               
                   
               
                  ex 2612
               
                  A1070
               
                  ex 7312 90 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7323 91 00
               
                   
               
                  ex 2613
               
                  A1070
               
                  ex 7323 92 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7323 93 00
               
                   
               
                  ex 2614 00 00
               
                  A1070
               
                  ex 7323 94 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7323 99 00
               
                   
               
                  ex 2615
               
                  A1070
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  ex 2616
               
                  A1070
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7408 11 00
               
                   
               
                  ex 2617
               
                  A1070
               
                  ex 7408 19 10
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7408 19 90
               
                   
               
                  ex 2618 00 00
               
                  AB070
               
                  ex 7408 21 00
               
                   
               
                  B1200
               
                  ex 7408 22 00
               
                   
               
                  ex 2619 00 20
               
                  AA010
               
                  ex 7408 29 00
               
                   
               
                  B1210
               
                  ex 7413 00 20
               
                   
               
                  B1230
               
                  ex 7413 00 80
               
                   
               
                  ex 2619 00 90
               
                  AA010
               
                  ex 7503 00 10
               
                   
               
                  B1210
               
                  ex 7505 21 00
               
                   
               
                  B1230
               
                  ex 7505 22 00
               
                   
               
                  ex 2620
               
                  A4100
               
                  ex 7508 90 00
               
                   
               
                  ex 2620 11 00
               
                  B1100
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 7614 10 00
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 7614 90 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 2620 19 00
               
                  A1050
               
                  ex 7806 00 30
               
                   
               
                  A1070
               
                  ex 7806 00 90
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  ex 2620 19 00
               
                  A1130
               
                  ex 7904 00 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 7907 00 90
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  B1080
               
                  ex 8003 00 00
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 8007 00 80
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 8101 96 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 8101 99 90
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 8102 96 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  ex 2620 21 00
               
                  A3030
               
                  ex 8102 99 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 8103 90 10
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 8103 90 90
               
                   
               
                  ex 2620 29 00
               
                  A1020
               
                  ex 8107 30 00
               
                   
               
                  A1050
               
                  ex 8107 90 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 8108 90 30
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 8108 90 90
               
                   
               
                  A2030
               
                  A2010
               
                  ex 7001 00 10
               
                   
               
                  B1120
               
                  A2020
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 2620 30 00
               
                  A1050
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  A1090
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  A1100
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  A1110
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  A1120
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  A1140
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B1100
               
                  A2030
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B1240
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  GB040
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  ex 2620 40 00
               
                  A1050
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  AB030
               
                  A2040
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1100
               
                  A2050
               
                  ex 2524 10 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 2524 90 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 2530 90 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2110
               
                  A3010
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  ex 2620 60 00
               
                  A1010
               
                  ex 2713 90 90
               
                   
               
                  A1030
               
                  A3020
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  A1050
               
                  A3030
               
                  ex 2620 21 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  AB030
               
                  A3040
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 3820 00 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3902 10 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 3902 30 00
               
                   
               
                  ex 2620 91 00
               
                  A1020
               
                  ex 3902 90 90
               
                   
               
                  A1050
               
                  ex 3915 90 11
               
                   
               
                  A1080
               
                  A3050
               
                  ex 3501 10 10
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3501 10 50
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3501 10 90
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3501 90 10
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 3501 90 90
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 3503 00 10
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 3503 00 80
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 3505 10 10
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 3505 10 50
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3505 10 90
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3505 20 10
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 3505 20 30
               
                   
               
                  ex 2620 99 10
               
                  A1050
               
                  ex 3505 20 50
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3505 20 90
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3506 10 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3506 91 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 3506 99 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 3915 10 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 3915 20 00
               
                   
               
                  ex 2620 99 20
               
                  A1050
               
                  ex 3915 30 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3915 90 11
               
                   
               
                  ex 2620 99 20
               
                  A2020
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 4004 00 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 4017 00 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  A3060
               
                  ex 3912 20 11
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 3912 20 19
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 3912 20 90
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  B2010
               
                  A3070
               
                  ex 2707 99 80
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  ex 2620 99 40
               
                  A1050
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A2030
               
                  A3080
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 3825 49 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2100
               
                  A3090
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  ex 2620 99 60
               
                  A1050
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 30 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 4115 20 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  A3100
               
                  ex 4115 20 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  A3110
               
                  ex 0502 10 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 0502 90 00
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 0511 99 10
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 0511 99 85
               
                   
               
                  ex 2620 99 95
               
                  A1020
               
                  ex 4302 20 00
               
                   
               
                  A1050
               
                  A3120
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3915 10 00
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 3915 20 00
               
                   
               
                  AA060
               
                  ex 3915 30 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 3915 90 11
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 4004 00 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 4017 00 00
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 5202 10 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 5202 91 00
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 5202 99 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 5505 10 10
               
                   
               
                  ex 2621 10 00
               
                  A1080
               
                  ex 5505 10 30
               
                   
               
                  A1090
               
                  ex 5505 10 50
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 5505 10 70
               
                   
               
                  Y47
               
                  ex 5505 10 90
               
                   
               
                  ex 2621 90 00
               
                  A1020
               
                  ex 5505 20 00
               
                   
               
                  A1030
               
                  ex 6310 90 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 7001 00 10
               
                   
               
                  A1090
               
                  A3130
               
                  ex 3808 50 00
               
                   
               
                  A1100
               
                  ex 3808 91 40
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 3808 92 90
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 3808 93 27
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 3808 93 30
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 3808 93 90
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 3808 94 90
               
                   
               
                  B1220
               
                  ex 3808 99 10
               
                   
               
                  B1240
               
                  ex 3808 99 90
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  B3100
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  GG030
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  GG040
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2706 00 00
               
                  A3190
               
                  A3140
               
                  ex 3814 00 10
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3814 00 90
               
                   
               
                  ex 2707 91 00
               
                  A4040
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  ex 2707 99 80
               
                  A3070
               
                  ex 3825 49 00
               
                   
               
                  ex 2710 19 83
               
                  AC070
               
                  A3150
               
                  ex 3814 00 10
               
                   
               
                  ex 2710 91 00
               
                  A3180
               
                  ex 3814 00 90
               
                   
               
                  ex 2710 99 00
               
                  A3010
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A3020
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  ex 2710 99 00
               
                  A3030
               
                  A3160
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A3040
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  A3070
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4040
               
                  A3170
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A4060
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  AC060
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 3825 49 00
               
                   
               
                  ex 2713 11 00
               
                  A3190
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 2713 12 00
               
                  A3190
               
                  A3180
               
                  ex 2710 91 00
               
                   
               
                  ex 2713 20 00
               
                  A3190
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 3824 82 00
               
                   
               
                  ex 2713 90 10
               
                  A3190
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  ex 2713 90 90
               
                  A3010
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  A3190
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  ex 2714 10 00
               
                  A3200
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  B2130
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  ex 2714 90 00
               
                  A3200
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  B2130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 2715 00 00
               
                  A3200
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2130
               
                  A3190
               
                  ex 2706 00 00
               
                   
               
                  ex 28
               
                  A4140
               
                  ex 2713 11 00
               
                   
               
                  ex 2843 90 10
               
                  A1010
               
                  ex 2713 12 00
               
                   
               
                  A1030
               
                  ex 2713 20 00
               
                   
               
                  A4020
               
                  ex 2713 90 10
               
                   
               
                  ex 2853 00 90
               
                  A1010
               
                  ex 2713 90 90
               
                   
               
                  A1030
               
                  ex 3807 00 10
               
                   
               
                  A4020
               
                  ex 3807 00 90
               
                   
               
                  ex 29
               
                  A4140
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 2903 71 00
               
                  AC150
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2903 72 00
               
                  AC150
               
                  A3200
               
                  ex 2713 20 00
               
                   
               
                  ex 2903 73 00
               
                  AC150
               
                  ex 2713 90 10
               
                   
               
                  ex 2903 74 00
               
                  AC150
               
                  ex 2713 90 90
               
                   
               
                  ex 2903 75 00
               
                  AC150
               
                  ex 2714 10 00
               
                   
               
                  ex 2903 76 10
               
                  AC160
               
                  ex 2714 90 00
               
                   
               
                  ex 2903 76 20
               
                  AC160
               
                  ex 2715 00 00
               
                   
               
                  ex 2903 76 90
               
                  AC160
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  ex 2903 77
               
                  AC150
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 2903 78 00
               
                  AC160
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 2903 79 30
               
                  AC150
               
                  A4010
               
                  ex 3006 92 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  ex 2903 79 80
               
                  AC150
               
                  ex 3825 30 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  ex 3006 92 00
               
                  A4010
               
                  ex 3825 49 00
               
                   
               
                  A4020
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3101 00 00
               
                  AC260
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  AC270
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3104 20 10
               
                  B2040
               
                  A4020
               
                  ex 2843 90 10
               
                   
               
                  ex 3104 20 50
               
                  B2040
               
                  ex 2853 00 90
               
                   
               
                  ex 3104 20 90
               
                  B2040
               
                  ex 3006 92 00
               
                   
               
                  ex 3203 00 10
               
                  A4070
               
                  ex 3825 30 00
               
                   
               
                  B3120
               
                  A4030
               
                  ex 3808 50 00
               
                   
               
                  ex 3203 00 90
               
                  A4070
               
                  ex 3808 91 10
               
                   
               
                  B3120
               
                  ex 3808 91 20
               
                   
               
                  ex 3204
               
                  A4070
               
                  ex 3808 91 30
               
                   
               
                  B3120
               
                  ex 3808 91 40
               
                   
               
                  ex 3205 00 00
               
                  B3120
               
                  ex 3808 91 90
               
                   
               
                  ex 3206
               
                  A4070
               
                  ex 3808 92 30
               
                   
               
                  ex 3206 11 00
               
                  B3120
               
                  ex 3808 92 40
               
                   
               
                  ex 3206 19 00
               
                  B3120
               
                  ex 3808 92 50
               
                   
               
                  ex 3206 49 10
               
                  B3120
               
                  ex 3808 92 60
               
                   
               
                  ex 3206 49 70
               
                  B3120
               
                  ex 3808 92 90
               
                   
               
                  ex 3207 10 00
               
                  A4070
               
                  ex 3808 93 11
               
                   
               
                  B3120
               
                  ex 3808 93 13
               
                   
               
                  ex 3207 20 10
               
                  A4070
               
                  ex 3808 93 15
               
                   
               
                  ex 3207 20 90
               
                  A4070
               
                  ex 3808 93 17
               
                   
               
                  ex 3207 30 00
               
                  A4070
               
                  ex 3808 93 21
               
                   
               
                  ex 3207 40 40
               
                  AB030
               
                  ex 3808 93 23
               
                   
               
                  ex 3207 40 85
               
                  AB030
               
                  ex 3808 93 27
               
                   
               
                  ex 3208
               
                  A4070
               
                  ex 3808 93 30
               
                   
               
                  ex 3208 10
               
                  A4040
               
                  ex 3808 93 90
               
                   
               
                  ex 3208 20
               
                  A4040
               
                  ex 3808 99 10
               
                   
               
                  ex 3208 90 19
               
                  A4040
               
                  ex 3808 99 90
               
                   
               
                  ex 3208 90 91
               
                  A4040
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3208 90 99
               
                  A4040
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3209
               
                  A4070
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3209 10 00
               
                  B4010
               
                  A4040
               
                  ex 1515 11 00
               
                   
               
                  ex 3209 90 00
               
                  B4010
               
                  ex 1515 19 10
               
                   
               
                  ex 3210
               
                  A4070
               
                  ex 1518 00
               
                   
               
                  ex 3210 00 10
               
                  AB030
               
                  ex 2706 00 00
               
                   
               
                  B4010
               
                  ex 2707 91 00
               
                   
               
                  ex 3210 00 90
               
                  AB030
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  B4010
               
                  ex 3208 10
               
                   
               
                  ex 3212 10 00
               
                  A4070
               
                  ex 3208 20
               
                   
               
                  ex 3212 90 00
               
                  A4070
               
                  ex 3208 90 19
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 3208 90 91
               
                   
               
                  ex 3213
               
                  A4070
               
                  ex 3208 90 99
               
                   
               
                  ex 3213 10 00
               
                  B4010
               
                  ex 3808 50 00
               
                   
               
                  ex 3213 90 00
               
                  B4010
               
                  ex 3808 91 10
               
                   
               
                  ex 3215
               
                  A4070
               
                  ex 3808 91 20
               
                   
               
                  ex 3215 11 00
               
                  B4010
               
                  ex 3808 91 30
               
                   
               
                  ex 3215 19 00
               
                  B4010
               
                  ex 3808 91 40
               
                   
               
                  ex 3215 90 00
               
                  B4010
               
                  ex 3808 91 90
               
                   
               
                  ex 3401
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 10
               
                   
               
                  ex 3402 11 10
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 20
               
                   
               
                  ex 3402 11 90
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 30
               
                   
               
                  ex 3402 12 00
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 40
               
                   
               
                  ex 3402 13 00
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 50
               
                   
               
                  ex 3402 19 00
               
                  AC250
               
                  ex 3808 92 60
               
                   
               
                  ex 3403 19 20
               
                  AC060
               
                  ex 3808 92 90
               
                   
               
                  AC070
               
                  ex 3808 99 90
               
                   
               
                  ex 3403 19 80
               
                  AC060
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  AC070
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3403 99 00
               
                  AC060
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  AC070
               
                  A4050
               
                  ex 3808 91 90
               
                   
               
                  ex 3501
               
                  B4020
               
                  ex 3808 92 10
               
                   
               
                  ex 3501 10 10
               
                  A3050
               
                  ex 3808 92 20
               
                   
               
                  ex 3501 10 50
               
                  A3050
               
                  ex 3808 92 90
               
                   
               
                  ex 3501 10 90
               
                  A3050
               
                  ex 3808 99 10
               
                   
               
                  ex 3501 90 10
               
                  A3050
               
                  ex 3808 99 90
               
                   
               
                  ex 3501 90 90
               
                  A3050
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  ex 3503
               
                  B4020
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3503 00 10
               
                  A3050
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3503 00 80
               
                  A3050
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3505
               
                  B4020
               
                  A4060
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  ex 3505 10 10
               
                  A3050
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3505 10 50
               
                  A3050
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3505 10 90
               
                  A3050
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3505 20 10
               
                  A3050
               
                  A4070
               
                  ex 3203 00 10
               
                   
               
                  ex 3505 20 30
               
                  A3050
               
                  ex 3203 00 90
               
                   
               
                  ex 3505 20 50
               
                  A3050
               
                  ex 3204
               
                   
               
                  ex 3505 20 90
               
                  A3050
               
                  ex 3206
               
                   
               
                  ex 3506
               
                  B4020
               
                  ex 3207 10 00
               
                   
               
                  ex 3506 10 00
               
                  A3050
               
                  ex 3207 20 10
               
                   
               
                  ex 3506 91 00
               
                  A3050
               
                  ex 3207 20 90
               
                   
               
                  ex 3506 99 00
               
                  A3050
               
                  ex 3207 30 00
               
                   
               
                  ex 3601
               
                  A4080
               
                  ex 3208
               
                   
               
                  ex 3602
               
                  A4080
               
                  ex 3209
               
                   
               
                  ex 3603
               
                  A4080
               
                  ex 3210
               
                   
               
                  ex 3604
               
                  A4080
               
                  ex 3212 10 00
               
                   
               
                  ex 3606
               
                  A4080
               
                  ex 3212 90 00
               
                   
               
                  ex 3802 10 00
               
                  A4160
               
                  ex 3213
               
                   
               
                  ex 3802 90 00
               
                  A4160
               
                  ex 3215
               
                   
               
                  B2060
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3807 00 10
               
                  A3190
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3807 00 90
               
                  A3190
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3808 50 00
               
                  A3130
               
                  A4080
               
                  ex 3601
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3602
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3603
               
                   
               
                  ex 3808 91 10
               
                  A4030
               
                  ex 3604
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3606
               
                   
               
                  ex 3808 91 20
               
                  A4030
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A4110
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3808 91 30
               
                  A4030
               
                  A4090
               
                  ex 3824
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3808 91 40
               
                  A3130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4040
               
                  A4100
               
                  ex 2620
               
                   
               
                  ex 3808 91 90
               
                  A4030
               
                  ex 2621 10 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3808 92 10
               
                  A4040
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3808 92 20
               
                  A4040
               
                  ex 6310 10 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 6310 90 00
               
                   
               
                  ex 3808 92 30
               
                  A4030
               
                  A4110
               
                  ex 3808 91 20
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3808 92 40
               
                  A4030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4040
               
                  A4120
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  ex 3808 92 50
               
                  A4030
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  ex 3808 92 60
               
                  A4030
               
                  ex 3825 30 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3808 92 90
               
                  A3130
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4030
               
                  A4130
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3808 93 11
               
                  A4030
               
                  ex 3901
               
                   
               
                  ex 3808 93 13
               
                  A4030
               
                  ex 3902
               
                   
               
                  ex 3808 93 15
               
                  A4030
               
                  ex 3903
               
                   
               
                  ex 3808 93 17
               
                  A4030
               
                  ex 3904
               
                   
               
                  ex 3808 93 21
               
                  A4030
               
                  ex 3905
               
                   
               
                  ex 3808 93 23
               
                  A4030
               
                  ex 3907
               
                   
               
                  ex 3808 93 27
               
                  A3130
               
                  ex 3908
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3909
               
                   
               
                  ex 3808 93 30
               
                  A3130
               
                  ex 3910
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3911
               
                   
               
                  ex 3808 93 90
               
                  A3130
               
                  ex 3912
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3913
               
                   
               
                  ex 3808 94 90
               
                  A3130
               
                  ex 3915
               
                   
               
                  ex 3808 99 10
               
                  A3130
               
                  ex 3915 10 00
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3915 20 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 3915 30 00
               
                   
               
                  ex 3808 99 90
               
                  A3130
               
                  ex 3915 90 11
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 4401 39 80
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 4707 90 10
               
                   
               
                  ex 3813 00 00
               
                  AC160
               
                  ex 4707 90 90
               
                   
               
                  ex 3814 00 10
               
                  A3140
               
                  ex 6310 10 00
               
                   
               
                  A3150
               
                  ex 6310 90 00
               
                   
               
                  ex 3814 00 90
               
                  A3140
               
                  ex 7001 00 10
               
                   
               
                  A3150
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  ex 3815 11 00
               
                  GC050
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  ex 3815 12 00
               
                  GC050
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  ex 3815 19 90
               
                  GC050
               
                  ex 7204 30 00
               
                   
               
                  ex 3815 90 90
               
                  GC050
               
                  ex 7204 49 30
               
                   
               
                  ex 3819 00 00
               
                  AC060
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  AC070
               
                  ex 7602 00 11
               
                   
               
                  ex 3820 00 00
               
                  A3040
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  AC080
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  ex 3824
               
                  A4090
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  ex 3824 71 00
               
                  AC160
               
                  A4140
               
                  ex 28
               
                   
               
                  ex 3824 71 00
               
                  AC150
               
                  ex 29
               
                   
               
                  ex 3824 72 00
               
                  AC150
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  ex 3824 73 00
               
                  AC150
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3824 74 00
               
                  AC160
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3824 75 00
               
                  AC150
               
                  A4150
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  ex 3824 76 00
               
                  AC150
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3824 77 00
               
                  AC150
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  AC160
               
                  A4160
               
                  ex 3802 10 00
               
                   
               
                  ex 3824 79 00
               
                  AC150
               
                  ex 3802 90 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  ex 3824 82 00
               
                  A3180
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3824 90 15
               
                  AD120
               
                  AA010
               
                  ex 2619 00 20
               
                   
               
                  ex 3824 90 92
               
                  A3070
               
                  ex 2619 00 90
               
                   
               
                  A3130
               
                  AA060
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  A3140
               
                  AA190
               
                  ex 8104 20 00
               
                   
               
                  A3150
               
                  AB030
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  A3160
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  A3170
               
                  ex 3207 40 40
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 3207 40 85
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 3210 00 10
               
                   
               
                  A4140
               
                  ex 3210 00 90
               
                   
               
                  A4150
               
                  ex 3212 90 00
               
                   
               
                  AC060
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  AC070
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  AC080
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3824 90 93
               
                  A3070
               
                  ex 6804 10 00
               
                   
               
                  A3130
               
                  ex 6804 21 00
               
                   
               
                  A3160
               
                  ex 6804 22 12
               
                   
               
                  A3170
               
                  ex 6804 22 18
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 6804 22 30
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 6804 22 50
               
                   
               
                  A4140
               
                  ex 6804 22 90
               
                   
               
                  A4150
               
                  ex 6804 23 00
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 6804 30 00
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 6805 10 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 6805 20 00
               
                   
               
                  ex 3824 90 96
               
                  A2020
               
                  ex 6805 30 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  AB070
               
                  ex 2505 10 00
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 2505 90 00
               
                   
               
                  A4140
               
                  ex 2517 10 10
               
                   
               
                  A4150
               
                  ex 2517 10 20
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 2517 10 80
               
                   
               
                  AB070
               
                  ex 2517 20 00
               
                   
               
                  AB150
               
                  ex 2517 30 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2517 41 00
               
                   
               
                  ex 3825 10 00
               
                  A3180
               
                  ex 2517 49 00
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 2618 00 00
               
                   
               
                  ex 3825 10 00
               
                  A4010
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B2130
               
                  AB120
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  Y46
               
                  AB130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3825 20 00
               
                  A1020
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A1030
               
                  AB150
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  ex 3825 20 00
               
                  A1040
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A3180
               
                  AC060
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  AC270
               
                  ex 3403 19 20
               
                   
               
                  B3100
               
                  ex 3403 19 80
               
                   
               
                  ex 3825 30 00
               
                  A3090
               
                  ex 3403 99 00
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 3819 00 00
               
                   
               
                  A4020
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  B3100
               
                  AC070
               
                  ex 2710 19 83
               
                   
               
                  ex 3825 41 00
               
                  A3080
               
                  ex 3403 19 20
               
                   
               
                  A3150
               
                  ex 3403 19 80
               
                   
               
                  A3170
               
                  ex 3403 99 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 3819 00 00
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  AC080
               
                  ex 3820 00 00
               
                   
               
                  ex 3825 49 00
               
                  A3080
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A3140
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  A3170
               
                  AC150
               
                  ex 2710 99 00
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 2903 71 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 2903 72 00
               
                   
               
                  ex 3825 50 00
               
                  A1040
               
                  ex 2903 73 00
               
                   
               
                  A1060
               
                  ex 2903 74 00
               
                   
               
                  A3040
               
                  ex 2903 75 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 2903 77
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 2903 79 30
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 2903 79 80
               
                   
               
                  AC060
               
                  ex 3824 71 00
               
                   
               
                  AC070
               
                  ex 3824 72 00
               
                   
               
                  AC080
               
                  ex 3824 73 00
               
                   
               
                  AD100
               
                  ex 3824 75 00
               
                   
               
                  ex 3825 61 00
               
                  A1040
               
                  ex 3824 76 00
               
                   
               
                  A3030
               
                  ex 3824 77 00
               
                   
               
                  A3040
               
                  ex 3824 79 00
               
                   
               
                  A3050
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A3070
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  A3080
               
                  ex 3825 41 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A3130
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A3160
               
                  AC160
               
                  ex 2903 76 10
               
                   
               
                  A3170
               
                  ex 2903 76 20
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 2903 76 90
               
                   
               
                  A3190
               
                  ex 2903 78 00
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 2903 79 30
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 2903 79 80
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3813 00 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3824 71 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 3824 72 00
               
                   
               
                  A4060
               
                  ex 3824 73 00
               
                   
               
                  A4070
               
                  ex 3824 74 00
               
                   
               
                  A4080
               
                  ex 3824 75 00
               
                   
               
                  A4090
               
                  ex 3824 76 00
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 3824 77 00
               
                   
               
                  A4110
               
                  ex 3824 79 00
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 3824 90 92
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 3824 90 93
               
                   
               
                  A4140
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A4150
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4160
               
                  AC170
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 4401 21 00
               
                   
               
                  AC170
               
                  ex 4401 22 00
               
                   
               
                  AC250
               
                  ex 4401 39 20
               
                   
               
                  AD090
               
                  ex 4401 39 30
               
                   
               
                  AD100
               
                  ex 4401 39 80
               
                   
               
                  AD150
               
                  ex 4501 90 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  AC250
               
                  ex 3401
               
                   
               
                  B3060
               
                  ex 3402 11 10
               
                   
               
                  B3100
               
                  ex 3402 11 90
               
                   
               
                  B3120
               
                  ex 3402 12 00
               
                   
               
                  B4010
               
                  ex 3402 13 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 3402 19 00
               
                   
               
                  ex 3825 69 00
               
                  A1010
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A1020
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A1030
               
                  AC260
               
                  ex 3101 00 00
               
                   
               
                  A1040
               
                  AC270
               
                  ex 3101 00 00
               
                   
               
                  A1050
               
                  ex 3825 20 00
               
                   
               
                  A1070
               
                  AD090
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A1080
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A1090
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A1100
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  A1110
               
                  ex 3920 73 10
               
                   
               
                  A1120
               
                  ex 3920 73 80
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 3923 40 10
               
                   
               
                  A1140
               
                  AD100
               
                  ex 3825 50 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A2040
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A2050
               
                  AD120
               
                  ex 3824 90 15
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 3914 00 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 3915 10 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 3915 20 00
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 3915 30 00
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 3915 90 11
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 3915 90 80
               
                   
               
                  A4050
               
                  AD150
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  A4060
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4070
               
                  B1010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A4080
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4090
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  AB070
               
                  ex 7204 10 00
               
                   
               
                  AB120
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  AB130
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  AB150
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  AD090
               
                  ex 7204 30 00
               
                   
               
                  AD100
               
                  ex 7204 41 10
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 7204 41 91
               
                   
               
                  B1020
               
                  ex 7204 41 99
               
                   
               
                  B1050
               
                  ex 7204 49 10
               
                   
               
                  B1060
               
                  ex 7204 49 30
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 7204 50 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  B1130
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 7503 00 10
               
                   
               
                  B2060
               
                  ex 7503 00 90
               
                   
               
                  B2070
               
                  ex 7602 00 11
               
                   
               
                  B2080
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  B2090
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  B2100
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  B2110
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  B2120
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  B3100
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  B4010
               
                  ex 8104 20 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 8105 30 00
               
                   
               
                  GC050
               
                  ex 8106 00 10
               
                   
               
                  ex 3825 90 90
               
                  A1010
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  A1020
               
                  ex 8109 30 00
               
                   
               
                  A1030
               
                  ex 8111 00 19
               
                   
               
                  A1040
               
                  ex 8112 22 00
               
                   
               
                  A1050
               
                  ex 8112 92 10
               
                   
               
                  A1070
               
                  ex 8112 92 21
               
                   
               
                  A1080
               
                  B1020
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A1090
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A1100
               
                  ex 78
               
                   
               
                  A1110
               
                  ex 8107 20 00
               
                   
               
                  A1120
               
                  ex 8107 30 00
               
                   
               
                  A1130
               
                  ex 8107 90 00
               
                   
               
                  A1140
               
                  ex 8110 10 00
               
                   
               
                  A2020
               
                  ex 8110 20 00
               
                   
               
                  A2030
               
                  ex 8110 90 00
               
                   
               
                  A2050
               
                  ex 8112 12 00
               
                   
               
                  A3030
               
                  ex 8112 13 00
               
                   
               
                  A3040
               
                  ex 8112 19 00
               
                   
               
                  A3050
               
                  B1030
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  A3070
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  A3080
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  A3090
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  A3130
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  A3160
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  A3180
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  A3190
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  A3200
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  A4010
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  A4030
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  A4040
               
                  ex 8109 30 00
               
                   
               
                  A4050
               
                  ex 8112 22 00
               
                   
               
                  A4060
               
                  ex 8112 92 10
               
                   
               
                  A4070
               
                  ex 8112 92 21
               
                   
               
                  A4080
               
                  B1031
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  A4090
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  A4110
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  A4120
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  A4140
               
                  ex 7106 10 00
               
                   
               
                  A4150
               
                  ex 7107 00 00
               
                   
               
                  A4160
               
                  ex 7108 11 00
               
                   
               
                  AB030
               
                  ex 7109 00 00
               
                   
               
                  AB070
               
                  ex 7110 11 00
               
                   
               
                  AB120
               
                  ex 7110 21 00
               
                   
               
                  AB130
               
                  ex 7110 31 00
               
                   
               
                  AB150
               
                  ex 7110 41 00
               
                   
               
                  AC150
               
                  ex 7111 00 00
               
                   
               
                  AC160
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  AC170
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  AC250
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  AD090
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  AD100
               
                  ex 8101 10 00
               
                   
               
                  AD150
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 8101 99 90
               
                   
               
                  B1020
               
                  ex 8102 10 00
               
                   
               
                  B1050
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  B1060
               
                  ex 8102 99 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 8103 20 00
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 8103 90 90
               
                   
               
                  B1130
               
                  ex 8108 20 00
               
                   
               
                  B2010
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 8108 90 90
               
                   
               
                  B2060
               
                  ex 8112 92 21
               
                   
               
                  B2070
               
                  ex 8112 92 31
               
                   
               
                  B2110
               
                  B1040
               
                  ex 7204 10 00
               
                   
               
                  B2120
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  B2130
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  B3060
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  B3100
               
                  B1050
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B3120
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  B4010
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  GC050
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  RB020
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  ex 3901
               
                  A4130
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7503 00 10
               
                   
               
                  ex 3901 10 10
               
                  B3010
               
                  ex 7503 00 90
               
                   
               
                  ex 3901 10 90
               
                  B3010
               
                  ex 7602 00 11
               
                   
               
                  ex 3901 20 10
               
                  B3010
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  ex 3901 20 90
               
                  B3010
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  ex 3901 30 00
               
                  B3010
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 3901 90 30
               
                  B3010
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  ex 3901 90 90
               
                  B3010
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  ex 3902
               
                  A4130
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  ex 3902 10 00
               
                  A3040
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  ex 3902 20 00
               
                  B3010
               
                  ex 8104 20 00
               
                   
               
                  ex 3902 30 00
               
                  A3040
               
                  ex 8105 30 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8106 00 10
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 8107 30 00
               
                   
               
                  ex 3902 90 10
               
                  B3010
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  ex 3902 90 20
               
                  B3010
               
                  ex 8109 30 00
               
                   
               
                  ex 3902 90 90
               
                  A3040
               
                  ex 8110 20 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8111 00 19
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 8112 13 00
               
                   
               
                  ex 3903
               
                  A4130
               
                  ex 8112 22 00
               
                   
               
                  ex 3903 11 00
               
                  B3010
               
                  ex 8112 52 00
               
                   
               
                  ex 3903 19 00
               
                  B3010
               
                  ex 8112 92 10
               
                   
               
                  ex 3903 20 00
               
                  B3010
               
                  ex 8112 92 21
               
                   
               
                  ex 3903 30 00
               
                  B3010
               
                  ex 8113 00 40
               
                   
               
                  B3040
               
                  B1060
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 3903 90 10
               
                  B3010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3903 90 20
               
                  B3010
               
                  B1070
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 3903 90 90
               
                  B3010
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 3904
               
                  A4130
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 3904 10 00
               
                  B3010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3904 21 00
               
                  B3010
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  ex 3904 22 00
               
                  B3010
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 3904 30 00
               
                  B3010
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  ex 3904 40 00
               
                  B3010
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 7405 00 00
               
                   
               
                  ex 3904 50 10
               
                  B3010
               
                  ex 7406 10 00
               
                   
               
                  ex 3904 50 90
               
                  B3010
               
                  ex 7406 20 00
               
                   
               
                  ex 3904 61 00
               
                  B3010
               
                  B1080
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 3904 69 10
               
                  B3010
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  ex 3904 69 20
               
                  B3010
               
                  ex 7903 10 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7903 90 00
               
                   
               
                  ex 3904 69 80
               
                  B3010
               
                  B1090
               
                  ex 8548 10 10
               
                   
               
                  ex 3904 90 00
               
                  B3010
               
                  ex 8548 10 29
               
                   
               
                  ex 3905
               
                  A4130
               
                  ex 8548 10 99
               
                   
               
                  ex 3905 12 00
               
                  B3010
               
                  B1100
               
                  ex 2620 11 00
               
                   
               
                  ex 3906 90 90
               
                  B3040
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 3907
               
                  A4130
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 3907 10 00
               
                  B3130
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 3907 20 11
               
                  B3130
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  ex 3907 20 20
               
                  B3130
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  ex 3907 20 91
               
                  B3130
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 3907 20 99
               
                  B3010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 3907 30 00
               
                  B3010
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  ex 3907 40 00
               
                  B3010
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 3907 50 00
               
                  B3010
               
                  B1115
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  ex 3907 60 20
               
                  B3010
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  ex 3907 60 80
               
                  B3010
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  ex 3907 70 00
               
                  B3010
               
                  ex 7204 49 10
               
                   
               
                  ex 3907 91 10
               
                  B3010
               
                  ex 7204 49 30
               
                   
               
                  ex 3907 91 90
               
                  B3010
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  ex 3907 99 10
               
                  B3010
               
                  ex 7217 90 20
               
                   
               
                  ex 3907 99 90
               
                  B3010
               
                  ex 7217 90 50
               
                   
               
                  ex 3908
               
                  A4130
               
                  ex 7217 90 90
               
                   
               
                  ex 3908 10 00
               
                  B3010
               
                  ex 7223 00 11
               
                   
               
                  ex 3908 90 00
               
                  B3010
               
                  ex 7223 00 19
               
                   
               
                  ex 3909
               
                  A4130
               
                  ex 7223 00 91
               
                   
               
                  ex 3909 10 00
               
                  B3010
               
                  ex 7223 00 99
               
                   
               
                  ex 3909 20 00
               
                  B3010
               
                  ex 7229 20 00
               
                   
               
                  ex 3909 30 00
               
                  B3010
               
                  ex 7229 90 20
               
                   
               
                  ex 3909 40 00
               
                  B3010
               
                  ex 7229 90 50
               
                   
               
                  ex 3909 50 10
               
                  B3010
               
                  ex 7229 90 90
               
                   
               
                  ex 3909 50 90
               
                  B3010
               
                  ex 7312 10 20
               
                   
               
                  ex 3910
               
                  A4130
               
                  ex 7312 10 49
               
                   
               
                  ex 3910 00 00
               
                  B3010
               
                  ex 7312 10 69
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7312 10 98
               
                   
               
                  ex 3911
               
                  A4130
               
                  ex 7312 90 00
               
                   
               
                  ex 3911 10 00
               
                  B3010
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  ex 3911 90 11
               
                  B3010
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  ex 3911 90 13
               
                  B3010
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7408 11 00
               
                   
               
                  ex 3911 90 19
               
                  B3010
               
                  ex 7408 19 10
               
                   
               
                  ex 3911 90 92
               
                  B3010
               
                  ex 7408 19 90
               
                   
               
                  ex 3911 90 99
               
                  B3010
               
                  ex 7408 21 00
               
                   
               
                  ex 3912
               
                  A4130
               
                  ex 7408 22 00
               
                   
               
                  ex 3912 11 00
               
                  B3010
               
                  ex 7408 29 00
               
                   
               
                  ex 3912 12 00
               
                  B3010
               
                  ex 7413 00 00
               
                   
               
                  ex 3912 20 11
               
                  A3060
               
                  ex 7503 00 10
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 7503 00 90
               
                   
               
                  ex 3912 20 19
               
                  A3060
               
                  ex 7505 21 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 7505 22 00
               
                   
               
                  ex 3912 20 90
               
                  A3060
               
                  ex 7508 90 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  ex 3912 31 00
               
                  B3010
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  ex 3912 39 20
               
                  B3010
               
                  ex 7614 10 00
               
                   
               
                  ex 3912 39 85
               
                  B3010
               
                  ex 7614 90 00
               
                   
               
                  ex 3912 90 10
               
                  B3010
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 3912 90 90
               
                  B3010
               
                  ex 7802 00 00
               
                   
               
                  ex 3913
               
                  A4130
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  ex 3913 10 00
               
                  B3010
               
                  ex 7904 00 00
               
                   
               
                  ex 3913 90 00
               
                  B3010
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  ex 3914 00 00
               
                  AD120
               
                  ex 8003 00 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8007 00 80
               
                   
               
                  ex 3915
               
                  A4130
               
                  ex 8101 96 00
               
                   
               
                  ex 3915 10 00
               
                  A3050
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 8101 99 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 8102 96 00
               
                   
               
                  AD120
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8102 99 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 8103 90 10
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 8103 90 90
               
                   
               
                  B4030
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  ex 3915 20 00
               
                  A3050
               
                  ex 8108 90 30
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 8108 90 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  B1120
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  AD120
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  B4030
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 3915 30 00
               
                  A3050
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  ex 3915 30 00
               
                  A4130
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  AD120
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B4030
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  GH013
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  ex 3915 90 11
               
                  A3040
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  A3050
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 7404 00 10
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 7404 00 91
               
                   
               
                  AD120
               
                  ex 7404 00 99
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 7503 00 10
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 7503 00 90
               
                   
               
                  B4030
               
                  ex 7602 00 11
               
                   
               
                  ex 3915 90 80
               
                  A3050
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  A3060
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 7902 00 00
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 8002 00 00
               
                   
               
                  AD090
               
                  ex 8101 97 00
               
                   
               
                  AD120
               
                  ex 8102 97 00
               
                   
               
                  B3010
               
                  ex 8103 30 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 8104 20 00
               
                   
               
                  B3130
               
                  ex 8105 30 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 8106 00 10
               
                   
               
                  B4030
               
                  ex 8108 30 00
               
                   
               
                  ex 3920 73 10
               
                  AD090
               
                  ex 8109 30 00
               
                   
               
                  ex 3920 73 80
               
                  AD090
               
                  ex 8111 00 19
               
                   
               
                  ex 3923 40 10
               
                  AD090
               
                  ex 8112 13 00
               
                   
               
                  ex 4001 10 00
               
                  B3040
               
                  ex 8112 22 00
               
                   
               
                  ex 4001 22 00
               
                  B3040
               
                  ex 8112 52 00
               
                   
               
                  ex 4001 29 00
               
                  B3040
               
                  ex 8112 92 10
               
                   
               
                  ex 4001 30 00
               
                  B3040
               
                  ex 8112 92 21
               
                   
               
                  ex 4002
               
                  B3040
               
                  ex 8113 00 40
               
                   
               
                  ex 4003
               
                  B3040
               
                  B1130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 4004 00 00
               
                  A3050
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  B3080
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  B3140
               
                  B1140
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  ex 4005 10 00
               
                  B3040
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 4005 99 00
               
                  B3040
               
                  B1150
               
                  ex 7106 10 00
               
                   
               
                  ex 4011
               
                  B3140
               
                  ex 7108 11 00
               
                   
               
                  ex 4012 11 00
               
                  B3140
               
                  ex 7110 11 00
               
                   
               
                  ex 4012 12 00
               
                  B3140
               
                  ex 7110 21 00
               
                   
               
                  ex 4012 13 00
               
                  B3140
               
                  ex 7110 31 00
               
                   
               
                  ex 4012 19 00
               
                  B3140
               
                  ex 7110 41 00
               
                   
               
                  ex 4012 20 00
               
                  B3140
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  ex 4017 00 00
               
                  A3050
               
                  ex 7112 91 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  ex 7112 92 00
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  B3080
               
                  B1160
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  B3140
               
                  B1170
               
                  ex 7112 30 00
               
                   
               
                  B4020
               
                  B1180
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  ex 4115 20 00
               
                  A3090
               
                  B1190
               
                  ex 7112 99 00
               
                   
               
                  A3100
               
                  B1200
               
                  ex 2618 00 00
               
                   
               
                  ex 4115 20 00
               
                  B3090
               
                  B1210
               
                  ex 2619 00 20
               
                   
               
                  B3100
               
                  ex 2619 00 90
               
                   
               
                  ex 4302 20 00
               
                  A3110
               
                  B1220
               
                  ex 2620 11 00
               
                   
               
                  B3110
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 4401 10 00
               
                  B3050
               
                  ex 2620 21 00
               
                   
               
                  ex 4401 21 00
               
                  AC170
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  B3050
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 4401 22 00
               
                  AC170
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  B3050
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  ex 4401 31 00
               
                  B3050
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  ex 4401 39 20
               
                  AC170
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  B3050
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  ex 4401 39 30
               
                  AC170
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  B3050
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  ex 4401 39 80
               
                  A4130
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  AC170
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  B3050
               
                  B1230
               
                  ex 2619 00 20
               
                   
               
                  ex 4501 90 00
               
                  AC170
               
                  ex 2619 00 90
               
                   
               
                  B3050
               
                  B1240
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  ex 4707 10 00
               
                  B3020
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  ex 4707 20 00
               
                  B3020
               
                  B1250
               
                  ex 7204 21 10
               
                   
               
                  ex 4707 30 10
               
                  B3020
               
                  ex 7204 21 90
               
                   
               
                  ex 4707 30 90
               
                  B3020
               
                  ex 7204 29 00
               
                   
               
                  ex 4707 90 10
               
                  A4130
               
                  ex 7204 30 00
               
                   
               
                  B3020
               
                  ex 7204 49 90
               
                   
               
                  ex 4707 90 90
               
                  A4130
               
                  ex 7602 00 19
               
                   
               
                  B3020
               
                  ex 7602 00 90
               
                   
               
                  ex 4823 90 85
               
                  B3020
               
                  ex 8427 10 10
               
                   
               
                  ex 5003 00 00
               
                  B3030
               
                  ex 8427 10 90
               
                   
               
                  ex 5103 10 10
               
                  B3030
               
                  ex 8427 20 11
               
                   
               
                  ex 5103 10 90
               
                  B3030
               
                  ex 8427 20 19
               
                   
               
                  ex 5103 20 00
               
                  B3030
               
                  ex 8427 20 90
               
                   
               
                  ex 5103 30 00
               
                  B3030
               
                  ex 8427 90 00
               
                   
               
                  ex 5202 10 00
               
                  A3120
               
                  ex 8433 11 10
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8433 11 51
               
                   
               
                  ex 5202 91 00
               
                  A3120
               
                  ex 8433 19 10
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8433 19 51
               
                   
               
                  ex 5202 99 00
               
                  A3120
               
                  ex 8433 20 10
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8433 30 00
               
                   
               
                  ex 5301 30 00
               
                  B3030
               
                  ex 8433 51 00
               
                   
               
                  ex 5302 90 00
               
                  B3030
               
                  ex 8433 53 10
               
                   
               
                  ex 5303 90 00
               
                  B3030
               
                  ex 8433 53 30
               
                   
               
                  ex 5305 00 00
               
                  B3030
               
                  ex 8433 53 90
               
                   
               
                  ex 5505 10 10
               
                  A3120
               
                  ex 8433 59 11
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8433 59 19
               
                   
               
                  ex 5505 10 30
               
                  A3120
               
                  ex 8433 59 85
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8436 80 10
               
                   
               
                  ex 5505 10 50
               
                  A3120
               
                  ex 8473 10 00
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8479 10 00
               
                   
               
                  ex 5505 10 70
               
                  A3120
               
                  ex 8479 89 97
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8497 89 97
               
                   
               
                  ex 5505 10 90
               
                  A3120
               
                  ex 8701 10 00
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8701 20 90
               
                   
               
                  ex 5505 20 00
               
                  A3120
               
                  ex 8701 30 00
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8701 90 50
               
                   
               
                  ex 5701 10 10
               
                  B3035
               
                  ex 8701 90 90
               
                   
               
                  ex 5701 10 90
               
                  B3035
               
                  ex 8702 10 19
               
                   
               
                  ex 5701 90 10
               
                  B3035
               
                  ex 8702 10 99
               
                   
               
                  ex 5701 90 90
               
                  B3035
               
                  ex 8702 90 19
               
                   
               
                  ex 5904 90 00
               
                  B3035
               
                  ex 8702 90 39
               
                   
               
                  ex 6309 00 00
               
                  B3030
               
                  ex 8702 90 90
               
                   
               
                  B3035
               
                  ex 8703 10 11
               
                   
               
                  B3040
               
                  ex 8703 10 18
               
                   
               
                  ex 6310 10 00
               
                  A4100
               
                  ex 8703 21 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 8703 22 90
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8703 23 90
               
                   
               
                  ex 6310 90 00
               
                  A3120
               
                  ex 8703 24 90
               
                   
               
                  A4100
               
                  ex 8703 31 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 8703 32 90
               
                   
               
                  B3030
               
                  ex 8703 33 90
               
                   
               
                  ex 6804 10 00
               
                  AB030
               
                  ex 8703 90 10
               
                   
               
                  ex 6804 21 00
               
                  AB030
               
                  ex 8703 90 90
               
                   
               
                  ex 6804 22 12
               
                  AB030
               
                  ex 8704 10 10
               
                   
               
                  ex 6804 22 18
               
                  AB030
               
                  ex 8704 10 90
               
                   
               
                  ex 6804 22 30
               
                  AB030
               
                  ex 8704 21 39
               
                   
               
                  GF010
               
                  ex 8704 21 99
               
                   
               
                  ex 6804 22 50
               
                  AB030
               
                  ex 8704 22 99
               
                   
               
                  ex 6804 22 90
               
                  AB030
               
                  ex 8704 23 99
               
                   
               
                  ex 6804 23 00
               
                  AB030
               
                  ex 8704 31 39
               
                   
               
                  ex 6804 30 00
               
                  AB030
               
                  ex 8704 31 99
               
                   
               
                  ex 6805 10 00
               
                  AB030
               
                  ex 8704 32 99
               
                   
               
                  ex 6805 20 00
               
                  AB030
               
                  ex 8704 90 00
               
                   
               
                  ex 6805 30 00
               
                  AB030
               
                  ex 8705
               
                   
               
                  ex 6806 10 00
               
                  B2030
               
                  ex 8709 11 10
               
                   
               
                  RB020
               
                  ex 8709 11 90
               
                   
               
                  ex 6806 90 00
               
                  B2030
               
                  ex 8709 19 10
               
                   
               
                  RB020
               
                  ex 8709 19 90
               
                   
               
                  ex 6809 11 00
               
                  B2040
               
                  ex 8710 00 00
               
                   
               
                  ex 6809 19 00
               
                  B2040
               
                  ex 8711
               
                   
               
                  ex 69
               
                  GF010
               
                  ex 8713 90 00
               
                   
               
                  ex 7001 00 10
               
                  A2010
               
                  ex 9705 00 00
               
                   
               
                  A3120
               
                  B2010
               
                  ex 2501 00 31
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 2501 00 51
               
                   
               
                  B2020
               
                  ex 2501 00 99
               
                   
               
                  B2040
               
                  ex 2502 00 00
               
                   
               
                  GE020
               
                  ex 2504 10 00
               
                   
               
                  ex 7019 11 00
               
                  GE020
               
                  ex 2504 90 00
               
                   
               
                  ex 7019 19 10
               
                  GE020
               
                  ex 2506 10 00
               
                   
               
                  ex 7019 19 90
               
                  GE020
               
                  ex 2506 20 00
               
                   
               
                  ex 7019 90 00
               
                  GE020
               
                  ex 2507 00 20
               
                   
               
                  ex 7106 10 00
               
                  B1031
               
                  ex 2507 00 80
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2508 10 00
               
                   
               
                  ex 7107 00 00
               
                  B1031
               
                  ex 2508 30 00
               
                   
               
                  ex 7108 11 00
               
                  B1031
               
                  ex 2508 40 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2508 50 00
               
                   
               
                  ex 7109 00 00
               
                  B1031
               
                  ex 2508 60 00
               
                   
               
                  ex 7110 11 00
               
                  B1031
               
                  ex 2508 70 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2509 00 00
               
                   
               
                  GC050
               
                  ex 2510 10 00
               
                   
               
                  ex 7110 19 10
               
                  GC050
               
                  ex 2510 20 00
               
                   
               
                  ex 7110 19 80
               
                  GC050
               
                  ex 2511 10 00
               
                   
               
                  ex 7110 21 00
               
                  B1031
               
                  ex 2511 20 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2512 00 00
               
                   
               
                  ex 7110 31 00
               
                  B1031
               
                  ex 2513 10 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2513 20 00
               
                   
               
                  ex 7110 41 00
               
                  B1031
               
                  ex 2514 00 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2515 11 00
               
                   
               
                  ex 7111 00 00
               
                  B1031
               
                  ex 2515 12 00
               
                   
               
                  ex 7112 30 00
               
                  A1150
               
                  ex 2515 20 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 2516 11 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 2516 12 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2516 20 00
               
                   
               
                  B1160
               
                  ex 2516 90 00
               
                   
               
                  B1170
               
                  ex 2517 10 10
               
                   
               
                  ex 7112 91 00
               
                  A1010
               
                  ex 2517 10 20
               
                   
               
                  A1020
               
                  ex 2517 10 80
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2517 20 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 2517 30 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 2517 41 00
               
                   
               
                  B1050
               
                  ex 2517 49 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 2518 10 00
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 2518 20 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 2518 30 00
               
                   
               
                  B1130
               
                  ex 2519 10 00
               
                   
               
                  B1140
               
                  ex 2519 90 10
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2519 90 30
               
                   
               
                  B3020
               
                  ex 2519 90 90
               
                   
               
                  GB040
               
                  ex 2520 10 00
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 2521 00 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  ex 2525 10 00
               
                   
               
                  ex 7112 92 00
               
                  A1010
               
                  ex 2525 20 00
               
                   
               
                  A1020
               
                  ex 2525 30 00
               
                   
               
                  ex 7112 92 00
               
                  B1010
               
                  ex 2526 10 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 2526 20 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 2528 10 00
               
                   
               
                  B1050
               
                  ex 2528 90 00
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 2529 10 00
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 2529 21 00
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 2529 22 00
               
                   
               
                  B1130
               
                  ex 2529 30 00
               
                   
               
                  B1140
               
                  ex 2530 10 00
               
                   
               
                  B1150
               
                  ex 2530 20 00
               
                   
               
                  B3020
               
                  ex 2530 90 00
               
                   
               
                  GB040
               
                  ex 2620 11 00
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  ex 2620 21 00
               
                   
               
                  GC050
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 7112 99 00
               
                  A1010
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  A1020
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 7112 99 00
               
                  B1010
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  B1031
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  B1050
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  B1070
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  B1100
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  B1120
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  B1130
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1140
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B1150
               
                  B2020
               
                  ex 7001 00 10
               
                   
               
                  B1180
               
                  B2030
               
                  ex 2530 90 00
               
                   
               
                  B1190
               
                  ex 6806 10 00
               
                   
               
                  B3020
               
                  ex 6806 90 00
               
                   
               
                  GB040
               
                  ex 8113 00 20
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 8113 00 40
               
                   
               
                  GC020
               
                  B2040
               
                  ex 2501 00 31
               
                   
               
                  GC050
               
                  ex 2501 00 51
               
                   
               
                  ex 7115 10 00
               
                  GC050
               
                  ex 2501 00 99
               
                   
               
                  ex 7115 90 00
               
                  GC050
               
                  ex 2503 00 10
               
                   
               
                  ex 7204 10 00
               
                  A1190
               
                  ex 2503 00 90
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2521 00 00
               
                   
               
                  B1040
               
                  ex 2530 90 00
               
                   
               
                  ex 7204 21 10
               
                  A1190
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 2621 90 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 3104 20 10
               
                   
               
                  B1040
               
                  ex 3104 20 50
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3104 20 90
               
                   
               
                  B1250
               
                  ex 3824 90 96
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 7204 21 90
               
                  A1190
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 6809 11 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 6809 19 00
               
                   
               
                  B1040
               
                  ex 7001 00 10
               
                   
               
                  B1115
               
                  B2060
               
                  ex 3802 90 00
               
                   
               
                  B1250
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  GC020
               
                  B2070
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  ex 7204 29 00
               
                  A1190
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  A4130
               
                  B2080
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  B2090
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  B1040
               
                  B2100
               
                  ex 2620 11 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  B1250
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  ex 7204 30 00
               
                  A1190
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  B1250
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  B2110
               
                  ex 2620 11 00
               
                   
               
                  ex 7204 41 10
               
                  B1010
               
                  ex 2620 19 00
               
                   
               
                  ex 7204 41 91
               
                  A1190
               
                  ex 2620 21 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2620 29 00
               
                   
               
                  ex 7204 41 99
               
                  A1190
               
                  ex 2620 30 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2620 40 00
               
                   
               
                  ex 7204 49 10
               
                  A1190
               
                  ex 2620 60 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2620 91 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 2620 99 10
               
                   
               
                  ex 7204 49 30
               
                  A1190
               
                  ex 2620 99 20
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 2620 99 40
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 2620 99 60
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 2620 99 95
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  GC020
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 7204 49 90
               
                  A1190
               
                  B2120
               
                  ex 3825 69 00
               
                   
               
                  A4130
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  B1010
               
                  B2130
               
                  ex 2517 20 00
               
                   
               
                  B1030
               
                  ex 2714 10 00
               
                   
               
                  B1040
               
                  ex 2714 90 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 2715 00 00
               
                   
               
                  B1250
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  GC010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  GC020
               
                  B3010
               
                  ex 3825 10 00
               
                   
               
                  ex 7204 50 00
               
                  A1190
               
                  ex 3825 61 00
               
                   
               
                  B1010
               
                  ex 3825 90 90
               
                   
               
                  ex 7217 90 20
               
                  A1190
               
                  ex 3901 10 10
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3901 10 90
               
                   
               
                  ex 7217 90 50
               
                  A1190
               
                  ex 3901 20 10
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3901 20 90
               
                   
               
                  ex 7217 90 90
               
                  A1190
               
                  ex 3901 30 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3901 90 30
               
                   
               
                  ex 7223 00 11
               
                  A1190
               
                  ex 3901 90 90
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3902 10 00
               
                   
               
                  ex 7223 00 19
               
                  A1190
               
                  ex 3902 20 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3902 30 00
               
                   
               
                  ex 7223 00 91
               
                  A1190
               
                  ex 3902 90 10
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3902 90 20
               
                   
               
                  ex 7223 00 99
               
                  A1190
               
                  ex 3902 90 90
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3903 11 00
               
                   
               
                  ex 7229 20 00
               
                  A1190
               
                  ex 3903 19 00
               
                   
               
                  B1115
               
                  ex 3903 20 00
               
                   
               
                  ex 7229 90 20
               
                  A1190
               
                  ex 3903 30 00
               
                   
               
                  B1115