Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1248 ze dne 28. července 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Botswany na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1248/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 204/112
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1248
   ze dne 28. července 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Botswany na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2002/99/ES stanoví mimo jiné veterinární požadavky pro dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě do Unie. V souladu s uvedenými požadavky je dovoz těchto produktů do Unie povolen pouze ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném Komisí.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (2) stanoví mimo jiné podmínky pro vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie. V části 1 přílohy II uvedeného nařízení je uveden seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup takových zásilek na území Unie, a vzory veterinárních osvědčení, jež mají uvedené zásilky provázet, s přihlédnutím k případným zvláštním podmínkám nebo požadovaným doplňkovým zárukám.
            
   
               (3)
            
               Botswana je pro účely zařazení do tohoto seznamu regionalizována. Její regionalizovaná území jsou uvedena v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jako části této země, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků na území Unie. Tyto části se skládají z několika veterinárních oblastí tlumení nákaz nebo částí těchto oblastí.
            
   
               (4)
            
               V březnu roku 2013 provedla Komise v Botswaně audit za účelem vyhodnocení používaného systému kontrol zdraví zvířat, zejména pokud jde o tlumení slintavky a kulhavky (3). Komise zjistila, že riziko zavlečení viru slintavky a kulhavky do části veterinární oblasti tlumení nákaz 6, z níž je povolen vstup čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků na území Unie, nelze považovat za zanedbatelné. Vzhledem k riziku zavlečení viru slintavky a kulhavky dovozem čerstvého masa z druhů kopytníků vnímavých k této nákaze bylo povolení k vývozu takového čerstvého masa z veterinární oblasti tlumení nákaz 6 na území Unie pozastaveno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 482/2013 (4).
            
   
               (5)
            
               V říjnu 2015 provedla Komise audit za účelem vyhodnocení účinnosti dozoru a regionalizačních opatření zavedených s ohledem na slintavku a kulhavku (5). Komise zjistila, že veterinární oblast tlumení nákaz 6 byla reorganizována a rozdělena na oblast 6a a 6b, přičemž součástí oblasti 6b je oblast přísného dozoru podél státní hranice se Zimbabwe. Obě tyto veterinární oblasti tlumení nákaz uznává Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jako pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde se neprovádí očkování (6).
            
   
               (6)
            
               Komise dospěla k závěru, že příslušný orgán v Botswaně zcela vyřešil nedostatky, které vedly k pozastavení povolení v případě dovozu z veterinární oblasti tlumení nákaz 6, a že v případě veterinárních oblastí tlumení nákaz 6a a 6b nyní Botswana nabízí s ohledem na slintavku a kulhavku dostatečné záruky, které jsou v souladu s požadavky Unie pro vstup čerstvého masa domácích a volně žijících kopytníků druhů vnímavých k slintavce a kulhavce nebo jsou jim rovnocenné.
            
   
               (7)
            
               Botswana požádala, aby byl z veterinárních oblastí tlumení nákaz 6a a 6b povolen vstup vykostěného a vyzrálého čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků na území Unie pod podmínkou dalších záruk požadovaných od těchto oblastí.
            
   
               (8)
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti je proto vhodné povolit vstup čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků z veterinárních oblastí tlumení nákaz Botswany 6a a 6b na území Unie.
            
   
               (9)
            
               Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 139, 25.5.2013, s. 6).
   
      (5)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559.
   
      (6)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se položka pro Botswanu nahrazuje tímto:
      
         
                     „BW – Botswana
                  
                     BW-0
                  
                     Celá země
                  
                     EQU, EQW
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BW-1
                  
                     Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18
                  
                     BOV, OVI, RUF, RUW
                  
                     F
                  
                     1
                  
                     11. května 2011
                  
                     26. června 2012
                  
                     BW-2
                  
                     Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14
                  
                     BOV, OVI, RUF, RUW
                  
                     F
                  
                     1
                  
                      
                  
                     7. března 2002
                  
                     BW-3
                  
                     Veterinární oblast tlumení nákaz 12
                  
                     BOV, OVI, RUF, RUW
                  
                     F
                  
                     1
                  
                     20. října 2008
                  
                     20. ledna 2009
                  
                     BW-4
                  
                     Veterinární oblast tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním proti slintavce a kulhavce a oblastí správy volně žijící zvěře
                  
                     BOV,
                  
                     F
                  
                     1
                  
                     28. května 2013
                  
                     18. února 2011
                  
                     BW-5
                  
                     Veterinární oblasti tlumení nákaz 6a a 6b
                  
                     BOV, OVI, RUF, RUW
                  
                     F
                  
                     1
                  
                     28. května 2013
                  
                     18. srpna 2016“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.