Nařízení Rady (EU) 2016/1252 ze dne 28. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1252/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 205/2
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1252
   ze dne 28. července 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/72 (1) stanoví pro rok 2016 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
            
   
               (2)
            
               Některé převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami regionální organizace pro řízení rybolovu se sjednávají na začátku kalendářního roku. Je tudíž vhodné, aby příslušná právní ustanovení upravující převody a výměny kvót podle nařízení (EU) 2016/72 bylo možné uplatňovat i na začátku roku 2017.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení (EU) 2016/72 týkající se zákazu rybolovu ohrožených druhů nebo rybolovu v obdobích, v nichž by měl být rybolov zakázán, je třeba uplatňovat trvale, a rovněž za účelem zabránění právní nejistotě v období od konce roku 2016 do dne vstupu nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2017, v platnost je vhodné stanovit, že ustanovení týkající se zákazu rybolovu a zakázaných období se budou uplatňovat i na začátku roku 2017 až do vstupu nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2017, v platnost.
            
   
               (4)
            
               Díky vědeckým doporučením týkajícím se populací sledě obecného v oblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (dále jen „ICES“) VIa(N), VIa(S), VIIb a VIIc je možné stanovit celkový přípustný odlov (dále jen „TAC“), a umožnit tak shromažďování souvisejících údajů o rybolovu v těchto dvou oblastech řízení. Tím se zlepší kvalita budoucích vědeckých doporučení týkajících se těchto populací.
            
   
               (5)
            
               Podle vědeckého doporučení vydaného ICES by měly být omezeny úlovky krevety severní (Pandalus borealis). Z konzultací s Norskem vyplývá, že je vhodné upravit omezení odlovu u krevety severní v divizi ICES IIIa a v norských vodách jižně od 62° s. š.
            
   
               (6)
            
               Vědecké doporučení vydané Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) podporuje přidělení malé dodatečné obchodní kvóty, aby se podpořila účast rybářských plavidel na vědeckém programu týkajícím se jazyka obecného v divizi ICES VIIa, který bude realizován za zvláštních podmínek. Tato dodatečná kvóta by měla být poskytnuta pouze na dobu trvání vědeckého programu a neměla by jí být dotčena relativní stabilita.
            
   
               (7)
            
               Podle vědeckého doporučení vydaného ICES by měly být omezeny úlovky šprota obecného v Severním moři. Rybolovná práva by měla být stanovena s ohledem na skutečnost, že náhlé podstatné snížení omezení odlovu v rámci jednoho roku by ohrozilo sociální a ekonomickou udržitelnost dotčených loďstev, a zároveň v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu. Je tedy vhodné upravit příslušnou tabulku rybolovných práv. Při stanovování rybolovných práv pro šprota obecného na rok 2017 by měla být zohledněna množství přidělená na úlovky tohoto druhu v roce 2016.
            
   
               (8)
            
               ICES vydává vědecká doporučení pro druh squalus acanthias a kód pro podávání zpráv rovněž vychází z latinského názvu tohoto druhu. Obecný název použitý v některých jazykových verzích nařízení (EU) 2016/72 neodpovídá latinskému názvu tohoto druhu. Obecný název v těchto jazykových verzích by proto měl být opraven.
            
   
               (9)
            
               V současné době jsou rybolovná práva pro ostrouna obecného (squalus acanthias) stanovena na 0 tun. VTHVR vyhodnotil projekt, který zavádí zamezení výlovu ostrouna obecného (squalus acanthias) v reálném čase. VTHVR ve svém hodnocení projektu konstatoval, že projekt má potenciál přispět k zamezení vedlejších úlovků ostrouna obecného (squalus acanthias). Plavidlům účastnícím se projektu by mělo být povoleno vykládat omezené množství ostrouna obecného (squalus acanthias), který je buď mrtvý, nebo by ani po okamžitém vypuštění nepřežil. Jako preventivní opatření by měly být vykládky omezeny celkovým ročním limitem ve výši 270 tun, přičemž měsíční limit by činil nejvýše dvě tuny pro každé plavidlo účastnící se projektu, aby se zajistilo, že nebude poškozena dlouhodobá obnova této populace. Seznam všech zúčastněných plavidel by měly dotčené členské státy oznámit Komisi.
            
   
               (10)
            
               Během schůzky konané mezi zasedáními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) v březnu 2016 bylo dohodnuto, že Evropská unie přidělí část své volné kapacity chovu Portugalsku za účelem vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného. Portugalsko tak bude moci v budoucnu provozovat chov tuňáka obecného. Pro vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného, kterého smí Portugalsko přidělit svému chovu, je proto vhodné zavést horní strop.
            
   
               (11)
            
               Nařízení Rady (EU) 2015/2072 (2) uvádí populace, které se pohybují v rámci bezpečných biologických limitů v Baltském moři. Podle nejnovějšího doporučení se populace šprota obecného v Baltském moři pohybují v rámci bezpečných biologických limitů. V důsledku toho je vhodné pozměnit vymezení bezpečných biologických limitů stanovených v uvedeném nařízení.
            
   
               (12)
            
               Vzhledem k tomu, že změny omezení odlovu mají vliv na hospodářské činnosti a plánování rybářských sezon pro plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení.
            
   
               (13)
            
               Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2016/72 se používají od 1. ledna 2016. Ustanovení tohoto nařízení, kterými se dané nařízení mění, by proto měla být rovněž uplatňována od uvedeného dne. Tímto retroaktivním uplatňováním není dotčena právní jistota a ochrana legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána.
            
   
               (14)
            
               Nařízení (EU) 2016/72 a nařízení (EU) 2015/2072 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) 2016/72
   Nařízení (EU) 2016/72 se mění takto:
   
               1)
            
               (netýká se českého znění)
            
   
               2)
            
               V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2017 na převody kvót od smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následný příděl členským státům.“
            
   
               3)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 48a
               Přechodná ustanovení
               Ustanovení čl. 10 odst. 1, 2 a 5, čl. 12 odst. 2 a článků 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 a 46 se nadále použijí obdobně v roce 2017 až do vstupu nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2017, v platnost.“
            
   
               4)
            
               Přílohy I, IA a IV nařízení (EU) 2016/72 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Změny nařízení (EU) 2015/2072
   Příloha nařízení (EU) 2015/2072 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         ZMĚNY PŘÍLOH I, IA A IV NAŘÍZENÍ (EU) 2016/72
      
      
                  A.
               
                  Příloha I nařízení (EU) 2016/72 se mění takto:
                  
                              1)
                           
                              (netýká se českého znění);
                           
                  
                              2)
                           
                              (netýká se českého znění).
                           
               
      
                  B.
               
                  Příloha IA nařízení (EU) 2016/72 se mění takto:
                  
                              1)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro sledě obecného ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Sleď obecný
                                          
                                             Clupea harengus
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN (1)
                                          
                                          (HER/5B6ANB)
                                       
                                          Německo
                                       
                                          466 (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Francie
                                       
                                          88 (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Irsko
                                       
                                          630 (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                          466 (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                          2 520  (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          4 170  (2)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          4 170
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                       
                           
                  
                              2)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro sledě obecného v oblastech VIaS, VIIb, VIIc se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Sleď obecný
                                          
                                             Clupea harengus
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          VIaS (3), VIIb, VIIc
                                          (HER/6AS7BC)
                                       
                                          Irsko
                                       
                                          1 482
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                          148
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          1 630
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          1 630
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                           
                  
                              3)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro krevetu severní v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Kreveta severní
                                          
                                             Pandalus borealis
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          IIIa
                                          (PRA/03 A.)
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                          3 813
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                          2 054
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          5 867
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          10 987
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“
                                       
                           
                  
                              4)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro krevetu severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Kreveta severní
                                          
                                             Pandalus borealis
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          Vody Norska jižně od 62° s. š.
                                          (PRA/04-N.)
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                          357
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                          155 (4)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          512
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          Nepoužije se
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                           
                  
                              5)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro jazyk obecný v oblasti VIIa se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Jazyk obecný
                                          
                                             Solea solea
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          VIIa
                                          (SOL/07 A.)
                                       
                                          Belgie
                                       
                                          10 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Francie
                                       
                                          0 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Irsko
                                       
                                          17 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                          3 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                          10 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          40 (5)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          40 (5)
                                              (6)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                           
                  
                              6)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Šprot obecný a související vedlejší úlovky
                                          
                                             Sprattus sprattus
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          Vody Unie oblastí IIa a IV
                                          (SPR/2AC4-C)
                                       
                                          Belgie
                                       
                                          2 524  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                          199 746  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Německo
                                       
                                          2 524  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Francie
                                       
                                          2 524  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                          2 524  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                          1 330  (7)
                                              (8)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                          8 328  (7)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          219 500
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Norsko
                                       
                                          20 000
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Faerské ostrovy
                                       
                                          5 500  (9)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          245 000
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                                       
                           
                  
                              7)
                           
                              (netýká se českého znění)
                           
                  
                              8)
                           
                              (netýká se českého znění)
                           
                  
                              9)
                           
                              Tabulka rybolovných práv pro ostrouna obecného ve vodách Unie v oblastech I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                          Ostroun obecný
                                          
                                             Squalus acanthias
                                          
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                          Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV
                                          (DGS/15X14)
                                       
                                          Belgie
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Německo
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Španělsko
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Francie
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Irsko
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Portugalsko
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Unie
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          TAC
                                       
                                          0 (10)
                                              (11)
                                          
                                       
                                           
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                                       
                           
               
      
                  C.
               
                  V bodě 6 přílohy IV nařízení (EU) 2016/72 se tabulka B nahrazuje tímto:
                  „TABULKA B
                  
                              Maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného (v tunách)
                           
                              Španělsko
                           
                              5 855
                           
                              Itálie
                           
                              3 764
                           
                              Řecko
                           
                              785
                           
                              Kypr
                           
                              2 195
                           
                              Chorvatsko
                           
                              2 947
                           
                              Malta
                           
                              8 768
                           
                              Portugalsko
                           
                              500“
                           
               
      
      
         (1)  Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES VIa, která leží východně od 7° z. d. a severně od rovnoběžky 55° s. š., nebo západně od 7° z. d. a severně od 56° s. š., mimo oblast Clyde.
      
         (2)  V části oblastí ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30′ s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.“
      
         (3)  Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti VIa jižně od 56° 00′ s. š. a západně od 07° 00′ z. d.“
      
         (4)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.“
      
         (5)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
      
         (6)  Kromě tohoto TAC se členské státy s přidělenou kvótou pro jazyk obecný v oblasti VIIa mohou na základě vzájemné dohody rozhodnout přidělit celkových 7 tun jednomu nebo více plavidlům účastnícím se cíleného rybolovu pro vědecké účely, který hodnotil VTHVR s cílem zlepšit vědecké informace týkající se této populace (SOL/* 07 A.). Název (názvy) plavidla (plavidel) oznámí dotčené členské státy Komisi předtím, než povolí jakoukoli vykládku.“
      
         (7)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou se úlovky limandy obecné a tresky bezvousé započítávat až do 2 % kvóty (OTH/*2AC4C) za předpokladu, že tyto úlovky a vedlejší úlovky druhů podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 celkem představují nejvýše 9 % této kvóty na šprota obecného.
      
         (8)  Včetně smačků rodu Ammodytes.
      
         (9)  Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.“
      
         (10)  Na ostrouna obecného nesmí být prováděn cílený rybolov v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC. Jedincům nesmí být v případě náhodného odlovu při rybolovu, v němž se na ostrouna obecného nevztahuje povinnost vykládky, způsobena žádná újma a musí být neprodleně vypuštěni. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 13 a 46 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené.
      
         (11)  Odchylně od tohoto pravidla nesmí plavidlo, které se účastní programu na zamezení vedlejších úlovků a získalo kladné hodnocení od VTHVR, vyložit za měsíc více než 2 tuny ostrouna obecného, který je mrtvý v okamžiku, kdy je rybolovným zařízením vytahován na palubu. Členské státy účastnící se programu na zamezení vedlejších úlovků zajistí, aby celková roční vykládka ostrouna obecného vycházející z této odchylky nepřekročila níže uvedené množství. Dříve než povolí jakoukoli vykládku, sdělí seznam zúčastněných plavidel Komisi. Členské státy si vyměňují informace o oblastech, na které se program na zamezení vedlejších úlovků vztahuje.
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Ostroun obecný
                  
                     Squalus acanthias
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV
                  (DGS/*15X14)
               
                  Belgie
               
                  20
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  4
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  10
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  83
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  53
               
                   
               
                   
               
                  Nizozemsko
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  100
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  270
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  270“
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         ZMĚNY PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ (EU) 2015/2072
      
      V příloze nařízení (EU) 2015/2072 se tabulka rybolovných práv pro šprota obecného ve vodách Unie subdivizí 22–32 nahrazuje tímto:
      
         
                     
                        „Druh:
                     
                  
                     Šprot obecný
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     
                        Oblast:
                     
                  
                     vody Unie subdivizí 22–32
                     SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
                  
                     Dánsko
                  
                     19 958
                  
                      
                  
                      
                  
                     Německo
                  
                     12 644
                  
                      
                  
                      
                  
                     Estonsko
                  
                     23 175
                  
                      
                  
                      
                  
                     Finsko
                  
                     10 447
                  
                      
                  
                      
                  
                     Lotyšsko
                  
                     27 990
                  
                      
                  
                      
                  
                     Litva
                  
                     10 125
                  
                      
                  
                      
                  
                     Polsko
                  
                     59 399
                  
                      
                  
                      
                  
                     Švédsko
                  
                     38 582
                  
                      
                  
                      
                  
                     Unie
                  
                     202 320
                  
                      
                  
                      
                  
                     TAC
                  
                     Nepoužije se
                  
                      
                  
                     Použije se čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení.
                     Analytický TAC“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.