Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1320 ze dne 26. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1320/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 209/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1320
      ze dne 26. července 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. července 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               Generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Podložka a „speciální pero“ společně balené pro drobný prodej.
                     Podložka má obdélníkový tvar a skládá se ze dvou textilních vrstev, které jsou spojeny lemováním podél okrajů.
                     Vrchní vrstva je tvořena tkaninou z textilních vláken a podél okrajů je potištěna pohádkovými obrázky. Barevný potisk je uprostřed potažen bílou chemikálií, která se při kontaktu s vodou stane průhlednou, čímž se barevný potisk zviditelní – např. přejetí po povrchu vlhkými prsty zanechá barevné stopy. Po uschnutí textilie barvy opět pod bílým povrchem zmizí.
                     „Speciální pero“ z plastu se používá pro „psaní“ na podložku pomocí vlhkého hrotu. „Speciální pero“ je plnitelné vodou.
                     (Viz obrázek) (*)
                     
                  
                     9503 00 70
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9503  a 9503 00 70 .
                     Obrázky tištěné na okrajích podložky, barevný potisk překrytý povlakem a „speciální pero“, které slouží k „psaní“ vodou, naznačují, že tyto výrobky jsou určeny pro zábavu dětí (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 95, všeobecné vysvětlivky, první odstavec). „Speciální pero“ není příslušenstvím k podložce, protože podporuje hlavní funkci podložky, tzn. „psaní“ na podložku. Nepřizpůsobuje podložku ke konkrétnímu použití, nerozšiřuje možnosti jejího použití, ani neumožňuje její použití pro konkrétní funkci, která by byla spojená s hlavní funkcí podložky.
                     Přestože na tuto podložku lze „psát“ i jinými způsoby než tímto perem, pero je hlavním prostředkem pro psaní na podložku. „Speciální pero“ tudíž nelze považovat za nevýznamný výrobek ve smyslu třetího odstavce vysvětlivky ke KN k podpoložce 9503 00 70 .
                     V důsledku toho je „speciální pero“ samostatným výrobkem stejné důležitosti jako podložka, a oba tyto výrobky tvoří soupravu. Tyto výrobky lze považovat za soupravu ve smyslu znění podpoložky 9503 00 70 , protože jde o různé typy výrobků. Kdyby byly předloženy samostatně, byly by zařazeny do odlišných podpoložek KN (viz také vysvětlivky ke KN k podpoložce 9503 00 70 , první odstavec). Zařazení do podpoložky 9503 00 99  je proto vyloučeno.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9503 00 70  jako „ostatní hračky tvořící soupravy“.
                  
         
         
         
            (*)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.