Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1321 ze dne 26. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1321/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 209/4
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1321
      ze dne 26. července 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. července 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Výrobek (tzv. „houpací síť s rámem“) o rozměrech přibližně 230 × 140 × 205 cm. Tvoří jej trojúhelníkový stojan ze železných (ocelových) tyčí, jenž se umísťuje na zem a do něhož je zavěšeno lehátko určené k houpání. Lehátko o rozměrech 100 × 190 cm (šířka × délka) má na delších stranách mírně zahnuté tyče a na kratších stranách rovné tyče, na nichž je napnut látkový potah. Výrobek je opatřen „střechou“ z textilního materiálu a sítí proti hmyzu.
                     Výrobek váží 45 kg a může sloužit osobám s hmotností nejvýše 180 kg. Je vyroben z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům, z čehož vyplývá, že je vhodný pro venkovní použití.
                     
                         (*) Viz obrázek.
                  
                     9403 20 80
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 ke kapitole 94 a na znění kódů KN 9403 , 9403 20  a 9403 20 80 .
                     Vzhledem k charakteristickým znakům, zejména hmotnosti a obtížnému rozmontování, nelze výrobek jednoduše převážet, a využívat tak při kempování. Zařazení jako kempinkové výrobky do čísla 6306  je proto vyloučeno.
                     Výrobek je „přenosný“ a je s ohledem na své objektivní znaky určen k umístění na podlahu nebo na zem. V souladu se svým převážně užitkovým účelem se používá k vybavení venkovních prostor, např. zahrad soukromých objektů, hotelů, restaurací apod. (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 94, všeobecné vysvětlivky, bod A)). Výrobek se proto považuje za „nábytek“ z různých materiálů a je třeba jej zařadit do čísla 9403  podle materiálu, ze kterého je vyrobena podpora (rám) a který dává výrobku jeho podstatný charakter.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9403 20 80  jako ostatní kovový nábytek.
                  
         
         
         
            (*)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.