Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1330/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 210/43
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330
      ze dne 2. srpna 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.
               
      
                  (2)
               
                  Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnila internetová adresa kontrolního subjektu „Australian Certified Organic Pty. Ltd“.
               
      
                  (3)
               
                  Podle informací, které poskytla Kanada, by uznání jednoho kontrolního subjektu mělo být zrušeno.
               
      
                  (4)
               
                  Kontrolní subjekt „SGS India Pvt. Ltd“ byl v roce 2014 odstraněn z části týkající se Indie v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, jelikož nerespektoval působnost uznání pro Indii, co se týče produktů, které smějí být dováženy. Na základě výsledků dohledu ze strany Indie smí být tento subjekt nyní znovu zařazen do části týkající se Indie v příloze III uvedeného nařízení.
               
      
                  (5)
               
                  Komise obdržela informace o změně internetové adresy kontrolního subjektu „IMO Control Private Limited“ v Indii.
               
      
                  (6)
               
                  Podle informací, které poskytly Spojené státy, bylo uznání jednoho kontrolního subjektu zrušeno a jeden kontrolní subjekt byl doplněn na seznam kontrolních subjektů uznávaných Spojenými státy.
               
      
                  (7)
               
                  Komise obdržela informace o změně internetové adresy kontrolního subjektu „AsureQuality Limited“ na Novém Zélandu.
               
      
                  (8)
               
                  Kvůli administrativní chybě byl z přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2345 (3) odstraněn subjekt „Doalnara Organic Certificated Korea“. Jelikož odstraněn být neměl, měl by být znovu zařazen na seznam kontrolních subjektů uznávaných Korejskou republikou.
               
      
                  (9)
               
                  Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, jež jsou příslušné k provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.
               
      
                  (10)
               
                  Subjekty „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Letis SA“, „Oregon Tilth“ a „Organic Standard“ uvědomily Komisi o změně své adresy.
               
      
                  (11)
               
                  V čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se stanoví, že pokud jde o produkty, jež nejsou dováženy podle článku 32 a nejsou dováženy ze třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení, může Komise uznat kontrolní orgány a kontrolní subjekty příslušné k provádění úkolů pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky. V čl. 10 odst. 2 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 1235/2008 se proto stanoví, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nemůže být uznán pro produkt pocházející ze třetí země uvedené na seznamu v příloze III uvedeného nařízení a patřící do kategorie produktů, pro niž je daná třetí země uznána.
               
      
                  (12)
               
                  Jelikož Austrálie je uznanou třetí zemí podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a je uvedena na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorii produktů F, je zřejmé, že uvedená ustanovení nebyla v minulosti náležitě dodržována, pokud jde o uznání subjektu „Australian Certified Organic“, který je uznán v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 pro produkty pocházející z Austrálie a patřící do kategorie produktů F. Toto uznání by proto mělo být zrušeno.
               
      
                  (13)
               
                  Subjekt „AsureQuality Limited“ informoval Komisi, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
               
      
                  (14)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Pobřeží slonoviny.
               
      
                  (15)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu specifikací. Posouzení obdržených informací vedlo k závěru, že je odůvodněné rozšit působnost jeho uznání pro kategorii produktů D o víno.
               
      
                  (16)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Certisys“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Burundi, Kamerun, Rwandu, Tanzanii a Ugandu.
               
      
                  (17)
               
                  Komise dále obdržela od subjektu „Certisys“ informaci o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve Vietnamu a neměl by již být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
               
      
                  (18)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů B, C, D, E a F o Bangladéš, pro kategorie produktů A a D o Kapverdy a pro kategorie produktů A, C a D o Maledivy.
               
      
                  (19)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů A o Lichtenštejnsko, pro kategorie produktů A a D o Albánii, Bahamy, Bělorusko, Francouzskou Polynésii, Gambii, Jordánsko, Lesotho, Černou Horu, okupované palestinské území a Omán, pro kategorie produktů A, D a E o Bangladéš, pro kategorie produktů A, B a F o Chile, pro kategorii produktů B o Etiopii, pro kategorie produktů B a E o Namibii, pro kategorii produktů D o Botswanu a pro kategorii produktů E o Spojené arabské emiráty a Zambii.
               
      
                  (20)
               
                  Subjekt Ecocert SA rovněž informoval Komisi, že získal několik společností skupiny IMO, včetně subjektu IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Uvedl dále, že tento subjekt a pobočka Ecocert SA v Turecku, tj. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști., byly sloučeny. Subjekt, který vznikl a jehož název zní ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști, převezme činnosti subjektu IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Proto je vhodné odstranit subjekt IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști z přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 a zařadit do ní místo něj subjekt ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști a provést příslušné změny, pokud jde o adresu a internetovou adresu.
               
      
                  (21)
               
                  Subjekt „IBD Certifications Ltd.“ informoval Komisi o tom, že je úředně registrován pod názvem „IBD Certificações Ltda“.
               
      
                  (22)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Brazílii, Chile, Kubu, Trinidad a Tobago a Uruguay. Subjekt „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ dále oznámil změnu svého názvu na „IMOcert Latinoámerica Ltda.“ a změnu své internetové adresy.
               
      
                  (23)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMO Control Private Limited“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Laos, Maledivy a Papuu-Novou Guineu.
               
      
                  (24)
               
                  Subjekt „IMOswiss AG“ informoval Komisi, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování na Ukrajině, a proto by již neměl být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
               
      
                  (25)
               
                  Subjekt „International Certification Services, Inc.“ informoval Komisi o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve všech třetích zemích, pro které byl uznán a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
               
      
                  (26)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „OneCert International PVT Ltd“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Etiopii, Mosambik, Tanzanii a Šrí Lanku a pro kategorii produktů D o Singapur.
               
      
                  (27)
               
                  Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů C o Chile.
               
      
                  (28)
               
                  Subjekt „Quality Assurance International“ informoval Komisi o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování v Paraguayi a neměl by již být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
               
      
                  (29)
               
                  Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise na základě získaných informací nebo z důvodu absence požadovaných informací kdykoli změnit specifikace nebo zrušit zápis týkající se kontrolního subjektu v příloze IV uvedeného nařízení. Na tomto základě by specifikace týkající se kontrolního subjektu, v jehož případě přezkoumání všech obdržených informací vedlo k závěru, že již nejsou dodržovány příslušné požadavky, měly být změněny.
               
      
                  (30)
               
                  Subjekt Uganda Organic Certification, Ltd uvedený na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 předložil dne 18. března 2016 v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) téhož nařízení svoji výroční zprávu. Ve výroční zprávě akreditační subjekt IOAS informoval, že společnosti Uganda Organic Certification, Ltd zrušil akreditaci. Komise uvedený kontrolní subjekt vyzvala, aby předložil platné osvědčení o akreditaci společně s kladnou hodnotící zprávou v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, ten však ve stanovené lhůtě neodpověděl. Část týkající se subjektu Uganda Organic Certification, Ltd by proto měla být z přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 odstraněna, dokud nebudou poskytnuty dostatečné informace.
               
      
                  (31)
               
                  V zájmu přehlednosti a zejména aby bylo zajištěno, že třetí země, pro něž jsou na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uvedeny příslušné kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty, budou uvedeny ve stejném pořadí ve všech jazykových verzích, je vhodné změnit pořadí názvů zemí podle číselných kódů a uvedenou přílohu zcela nahradit.
               
      
                  (32)
               
                  Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
      
                  (33)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
               
      
                  2)
               
                  Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 29).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     v položce týkající se Austrálie se v bodě 5 internetová adresa kontrolního subjektu „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ nahrazuje adresou „www.aco.net.au“;
                  
         
                     2)
                  
                     v položce týkající se se v bodě 5 zrušuje řádek týkající se číselného kódu CA-ORG-001;
                  
         
                     3)
                  
                     v položce týkající se Indie se bod 5 mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 řádek týkající se číselného kódu IN-ORG-007 se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „IN-ORG-007
                                          
                                             IMO Control Private Limited
                                          
                                             www.imocontrol.in“
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 za řádek týkající se číselného kódu IN-ORG-012 se vkládá tento řádek:
                                 
                                             „IN-ORG-013
                                          
                                             SGS India Pvt. Ltd
                                          
                                             www.sgsgroup.in“
                                          
                              
                  
         
                     4)
                  
                     v položce týkající se Spojených států amerických se bod 5 mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 řádek týkající se číselného kódu US-ORG-032 se zrušuje;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 doplňuje se tento řádek:
                                 
                                             „US-ORG-061
                                          
                                             Basin and Range Organics (BARO)
                                          
                                             www.basinandrangeorganics.org“
                                          
                              
                  
         
                     5)
                  
                     v položce týkající se Nového Zélandu se v bodě 5 internetová adresa kontrolního subjektu „AsureQuality Limited“ nahrazuje adresou „http://www.asurequality.com“;
                  
         
                     6)
                  
                     V položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 doplňuje se tento řádek:
                                 
                                             „KR-ORG-002
                                          
                                             Doalnara Organic Certificated Korea
                                          
                                             www.doalnara.or.kr“
                                          
                              
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               „PŘÍLOHA IV
               
                  SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10
               
               Pro účely této přílohy se kategorie produktů označují těmito kódy:
               
                  A: nezpracované rostlinné produkty
               
                  B: živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty
               
                  C: produkty akvakultury a mořské řasy
               
                  D: zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (*)
               
               
                  E: zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (*)
               
               
                  F: vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely
               Internetové stránky podle čl. 10 odst. 2 písm. e), na nichž je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, jakož i kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace a o dotčených kategoriích produktů a informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené u každého kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu v bodě 2, není-li uvedeno jinak.
               
                  „Abcert AG“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Německo
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.abcert.de
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AL-BIO-137
                                    
                                       Albánie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AM-BIO-137
                                    
                                       Arménie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AZ-BIO-137
                                    
                                       Ázerbájdžán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BA-BIO-137
                                    
                                       Bosna a Hercegovina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BY-BIO-137
                                    
                                       Bělorusko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GE-BIO-137
                                    
                                       Gruzie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IR-BIO-137
                                    
                                       Írán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KG-BIO-137
                                    
                                       Kyrgyzstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KZ-BIO-137
                                    
                                       Kazachstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MD-BIO-137
                                    
                                       Moldavsko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ME-BIO-137
                                    
                                       Černá Hora
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MK-BIO-137
                                    
                                       Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RS-BIO-137
                                    
                                       Srbsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RU-BIO-137
                                    
                                       Rusko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TJ-BIO-137
                                    
                                       Tádžikistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TM-BIO-137
                                    
                                       Turkmenistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UA-BIO-137
                                    
                                       Ukrajina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UZ-BIO-137
                                    
                                       Uzbekistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       XK-BIO-137
                                    
                                       Kosovo (**)
                                       
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Agreco R.F. Göderz GmbH“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Německo
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://agrecogmbh.de
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AZ-BIO-151
                                    
                                       Ázerbájdžán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BA-BIO-151
                                    
                                       Bosna a Hercegovina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BF-BIO-151
                                    
                                       Burkina Faso
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BO-BIO-151
                                    
                                       Bolívie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CM-BIO-151
                                    
                                       Kamerun
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CO-BIO-151
                                    
                                       Kolumbie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CU-BIO-151
                                    
                                       Kuba
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CV-BIO-151
                                    
                                       Kapverdy
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       DO-BIO-151
                                    
                                       Dominikánská republika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EC-BIO-151
                                    
                                       Ekvádor
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EG-BIO-151
                                    
                                       Egypt
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ET-BIO-151
                                    
                                       Etiopie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       FJ-BIO-151
                                    
                                       Fidži
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GE-BIO-151
                                    
                                       Gruzie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GH-BIO-151
                                    
                                       Ghana
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GT-BIO-151
                                    
                                       Guatemala
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       HN-BIO-151
                                    
                                       Honduras
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ID-BIO-151
                                    
                                       Indonésie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IR-BIO-151
                                    
                                       Írán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KE-BIO-151
                                    
                                       Keňa
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KG-BIO-151
                                    
                                       Kyrgyzstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KH-BIO-151
                                    
                                       Kambodža
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KZ-BIO-151
                                    
                                       Kazachstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LK-BIO-151
                                    
                                       Šrí Lanka
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MA-BIO-151
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MD-BIO-151
                                    
                                       Moldavsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ME-BIO-151
                                    
                                       Černá Hora
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MG-BIO-151
                                    
                                       Madagaskar
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MK-BIO-151
                                    
                                       Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ML-BIO-151
                                    
                                       Mali
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MX-BIO-151
                                    
                                       Mexiko
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NG-BIO-151
                                    
                                       Nigérie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NI-BIO-151
                                    
                                       Nikaragua
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NP-BIO-151
                                    
                                       Nepál
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PE-BIO-151
                                    
                                       Peru
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PG-BIO-151
                                    
                                       Papua-Nová Guinea
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PH-BIO-151
                                    
                                       Filipíny
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PY-BIO-151
                                    
                                       Paraguay
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RS-BIO-151
                                    
                                       Srbsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RU-BIO-151
                                    
                                       Rusko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SB-BIO-151
                                    
                                       Šalamounovy ostrovy
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SN-BIO-151
                                    
                                       Senegal
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SR-BIO-151
                                    
                                       Surinam
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SV-BIO-151
                                    
                                       Salvador
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TG-BIO-151
                                    
                                       Togo
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TH-BIO-151
                                    
                                       Thajsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TM-BIO-151
                                    
                                       Turkmenistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TO-BIO-151
                                    
                                       Tonga
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TV-BIO-151
                                    
                                       Tuvalu
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TZ-BIO-151
                                    
                                       Tanzanie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UA-BIO-151
                                    
                                       Ukrajina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UG-BIO-151
                                    
                                       Uganda
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UY-BIO-151
                                    
                                       Uruguay
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UZ-BIO-151
                                    
                                       Uzbekistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VE-BIO-151
                                    
                                       Venezuela
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VN-BIO-151
                                    
                                       Vietnam
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       WS-BIO-151
                                    
                                       Samoa
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ZA-BIO-151
                                    
                                       Jižní Afrika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Albinspekt“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albánie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.albinspekt.com
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AL-BIO-139
                                    
                                       Albánie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       XK-BIO-139
                                    
                                       Kosovo (***)
                                       
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno.
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.
                        
               
                  „ARGENCERT SA“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: www.argencert.com.ar
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AR-BIO-138
                                    
                                       Argentina
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CL-BIO-138
                                    
                                       Chile
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PY-BIO-138
                                    
                                       Paraguay
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UY-BIO-138
                                    
                                       Uruguay
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Australian Certified Organic“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Austrálie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.aco.net.au
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AU-BIO-107
                                    
                                       Austrálie
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CK-BIO-107
                                    
                                       Cookovy ostrovy
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CN-BIO-107
                                    
                                       Čína
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       FJ-BIO-107
                                    
                                       Fidži
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       FK-BIO-107
                                    
                                       Falklandské ostrovy
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       HK-BIO-107
                                    
                                       Hongkong
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ID-BIO-107
                                    
                                       Indonésie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MG-BIO-107
                                    
                                       Madagaskar
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MM-BIO-107
                                    
                                       Myanmar/Barma
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MY-BIO-107
                                    
                                       Malajsie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PG-BIO-107
                                    
                                       Papua-Nová Guinea
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SG-BIO-107
                                    
                                       Singapur
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TH-BIO-107
                                    
                                       Thajsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TO-BIO-107
                                    
                                       Tonga
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TW-BIO-107
                                    
                                       Tchaj-wan
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VU-BIO-107
                                    
                                       Vanuatu
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Balkan Biocert Skopje“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       MK-BIO-157
                                    
                                       Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Bioagricert S.r.l.“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Itálie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.bioagricert.org
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       BR-BIO-132
                                    
                                       Brazílie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CN-BIO-132
                                    
                                       Čína
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EC-BIO-132
                                    
                                       Ekvádor
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IN-BIO-132
                                    
                                       Indie
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IR-BIO-132
                                    
                                       Írán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KH-BIO-132
                                    
                                       Kambodža
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KR-BIO-132
                                    
                                       Korejská republika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LA-BIO-132
                                    
                                       Laos
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MA-BIO-132
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MM-BIO-132
                                    
                                       Myanmar/Barma
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MX-BIO-132
                                    
                                       Mexiko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NP-BIO-132
                                    
                                       Nepál
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PF-BIO-132
                                    
                                       Francouzská Polynésie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RS-BIO-132
                                    
                                       Srbsko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SM-BIO-132
                                    
                                       San Marino
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TG-BIO-132
                                    
                                       Togo
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TH-BIO-132
                                    
                                       Thajsko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TR-BIO-132
                                    
                                       Turecko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UA-BIO-132
                                    
                                       Ukrajina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VN-BIO-132
                                    
                                       Vietnam
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „BioGro New Zealand Limited“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland
                        
               
                           2
                        
                           Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       FJ-BIO-130
                                    
                                       Fidži
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MY-BIO-130
                                    
                                       Malajsie
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NU-BIO-130
                                    
                                       Niue
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VU-BIO-130
                                    
                                       Vanuatu
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       WS-BIO-130
                                    
                                       Samoa
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Bio.inspecta AG“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švýcarsko
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AE-BIO-161
                                    
                                       Spojené arabské emiráty
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AL-BIO-161
                                    
                                       Albánie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AM-BIO-161
                                    
                                       Arménie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AZ-BIO-161
                                    
                                       Ázerbájdžán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BA-BIO-161
                                    
                                       Bosna a Hercegovina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BF-BIO-161
                                    
                                       Burkina Faso
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BJ-BIO-161
                                    
                                       Benin
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BR-BIO-161
                                    
                                       Brazílie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CI-BIO-161
                                    
                                       Pobřeží slonoviny
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CU-BIO-161
                                    
                                       Kuba
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       DO-BIO-161
                                    
                                       Dominikánská republika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ET-BIO-161
                                    
                                       Etiopie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GE-BIO-161
                                    
                                       Gruzie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GH-BIO-161
                                    
                                       Ghana
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ID-BIO-161
                                    
                                       Indonésie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IR-BIO-161
                                    
                                       Írán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KE-BIO-161
                                    
                                       Keňa
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KG-BIO-161
                                    
                                       Kyrgyzstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KR-BIO-161
                                    
                                       Korejská republika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KZ-BIO-161
                                    
                                       Kazachstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LB-BIO-161
                                    
                                       Libanon
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MA-BIO-161
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MD-BIO-161
                                    
                                       Moldavsko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PH-BIO-161
                                    
                                       Filipíny
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       RU-BIO-161
                                    
                                       Rusko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SN-BIO-161
                                    
                                       Senegal
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TJ-BIO-161
                                    
                                       Tádžikistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TR-BIO-161
                                    
                                       Turecko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TZ-BIO-161
                                    
                                       Tanzanie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UA-BIO-161
                                    
                                       Ukrajina
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       UZ-BIO-161
                                    
                                       Uzbekistán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VN-BIO-161
                                    
                                       Vietnam
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       XK-BIO-161
                                    
                                       Kosovo (****)
                                       
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ZA-BIO-161
                                    
                                       Jižní Afrika
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Bio Latina Certificadora“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.biolatina.com
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       BO-BIO-118
                                    
                                       Bolívie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CO-BIO-118
                                    
                                       Kolumbie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GT-BIO-118
                                    
                                       Guatemala
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       HN-BIO-118
                                    
                                       Honduras
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MX-BIO-118
                                    
                                       Mexiko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       NI-BIO-118
                                    
                                       Nikaragua
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PA-BIO-118
                                    
                                       Panama
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PE-BIO-118
                                    
                                       Peru
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SV-BIO-118
                                    
                                       Salvador
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       VE-BIO-118
                                    
                                       Venezuela
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Bolicert Ltd“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.bolicert.org
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       BO-BIO-126
                                    
                                       Bolívie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Bureau Veritas Certification France SAS“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.qualite-france.com
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       MA-BIO-165
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MC-BIO-165
                                    
                                       Monako
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MG-BIO-165
                                    
                                       Madagaskar
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MU-BIO-165
                                    
                                       Mauricius
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       NI-BIO-165
                                    
                                       Nikaragua
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „Caucacert Ltd“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.caucascert.ge
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       GE-BIO-117
                                    
                                       Gruzie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „CCOF Certification Services“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.ccof.org
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       MX-BIO-105
                                    
                                       Mexiko
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „CCPB Srl“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itálie
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.ccpb.it
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       CN-BIO-102
                                    
                                       Čína
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EG-BIO-102
                                    
                                       Egypt
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IQ-BIO-102
                                    
                                       Irák
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LB-BIO-102
                                    
                                       Libanon
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MA-BIO-102
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ML-BIO-102
                                    
                                       Mali
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       PH-BIO-102
                                    
                                       Filipíny
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SM-BIO-102
                                    
                                       San Marino
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       SY-BIO-102
                                    
                                       Sýrie
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TN-BIO-102
                                    
                                       Tunisko
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       TR-BIO-102
                                    
                                       Turecko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                        
               
                           4.
                        
                           Výjimky: produkty z přechodného období
                        
               
                           5.
                        
                           Doba trvání zařazení: do 30. června 2018
                        
               
                  „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“
               
               
                           1.
                        
                           Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo
                        
               
                           2.
                        
                           Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com
                        
               
                           3.
                        
                           Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                           
                                       Číselný kód
                                    
                                       Třetí země
                                    
                                       Kategorie produktů
                                    
                                       A
                                    
                                       B
                                    
                                       C
                                    
                                       D
                                    
                                       E
                                    
                                       F
                                    
                                       AE-BIO-140
                                    
                                       Spojené arabské emiráty
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AL-BIO-140
                                    
                                       Albánie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       AZ-BIO-140
                                    
                                       Ázerbájdžán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BF-BIO-140
                                    
                                       Burkina Faso
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BJ-BIO-140
                                    
                                       Benin
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BO-BIO-140
                                    
                                       Bolívie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BR-BIO-140
                                    
                                       Brazílie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       BT-BIO-140
                                    
                                       Bhútán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CD-BIO-140
                                    
                                       Demokratická republika Kongo
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CL-BIO-140
                                    
                                       Chile
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CM-BIO-140
                                    
                                       Kamerun
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       CN-BIO-140
                                    
                                       Čína
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       CO-BIO-140
                                    
                                       Kolumbie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       DO-BIO-140
                                    
                                       Dominikánská republika
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EC-BIO-140
                                    
                                       Ekvádor
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       EG-BIO-140
                                    
                                       Egypt
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ET-BIO-140
                                    
                                       Etiopie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GD-BIO-140
                                    
                                       Grenada
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GH-BIO-140
                                    
                                       Ghana
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       GT-BIO-140
                                    
                                       Guatemala
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       HN-BIO-140
                                    
                                       Honduras
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ID-BIO-140
                                    
                                       Indonésie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       IR-BIO-140
                                    
                                       Írán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       JM-BIO-140
                                    
                                       Jamajka
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KE-BIO-140
                                    
                                       Keňa
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KG-BIO-140
                                    
                                       Kyrgyzstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KH-BIO-140
                                    
                                       Kambodža
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       KZ-BIO-140
                                    
                                       Kazachstán
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LA-BIO-140
                                    
                                       Laos
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       LC-BIO-140
                                    
                                       Svatá Lucie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MA-BIO-140
                                    
                                       Maroko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MD-BIO-140
                                    
                                       Moldavsko
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       ME-BIO-140
                                    
                                       Černá Hora
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MG-BIO-140
                                    
                                       Madagaskar
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MK-BIO-140
                                    
                                       Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       ML-BIO-140
                                    
                                       Mali
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MM-BIO-140
                                    
                                       Myanmar/Barma
                                    
                                       x
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       x
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       MX-BIO-140
                                    
                                       Mexiko