Nařízení Rady (EU) 2016/1333 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1333/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 212/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1333
   ze dne 4. srpna 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
   
               (2)
            
               Dne 2. března 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2270 (2016), která stanoví nová opatření vůči Severní Koreji. V souladu s uvedenou rezolucí Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) zveřejnil dne 4. dubna 2016 seznam dalšího zboží, na které se vztahují zákazy převodu, pořizování a poskytování technické pomoci (dále jen „seznam citlivého zboží“).
            
   
               (3)
            
               Dne 4. srpna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1341 (3), kterým se uvedené opatření uvádí v účinnost. Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 2 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           v odst. 1 písm. a) a odstavci 3 se slova „v přílohách I, Ia a Ib“ nahrazují slovy „v přílohách I, Ia, Ib a Ig“;
                        
               
                           b)
                        
                           v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                           „Příloha Ig zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které byly určeny a označeny jako citlivé zboží podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).“
                        
            
   
               2)
            
               V čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) se slova „v přílohách I, Ia a Ib“ nahrazují slovy „v přílohách I, Ia, Ib a Ig“.
            
   
               3)
            
               V čl. 5c odst. 4 se návětí nahrazuje tímto:
               „4.   Transakce uvedené v odstavci 3 související s převody finančních prostředků o hodnotě:“.
            
   
               4)
            
               V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
               
                           „g)
                        
                           měnit přílohu Ig na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a doplňovat referenční čísla z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.“
                        
            
   
               5)
            
               Vkládá se nová příloha Ig obsažená v příloze tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1341 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 116 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA Ig
            Zboží a technologie podle článků 2, 3 a 6 (1)“
         
      
      
      
         (1)  Kódy nomenklatury jsou kódy, které se vztahují na příslušné produkty v kombinované nomenklatuře, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2658/87 a stanovena v příloze I uvedeného nařízení.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.