Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1334 ze dne 4. srpna 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1334/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 212/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1334
   ze dne 4. srpna 2016,
   kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.
            
   
               (2)
            
               Informace týkající se dvou osob uvedených na seznamu v příloze III nařízení (EU) 2016/44 je třeba aktualizovat.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ
   Článek 1
   Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob, obsažené v oddíle A přílohy III nařízení (EU) 2016/44, se nahrazují tímto:
      
         
                      
                  
                     Jméno
                  
                     Identifikační údaje
                  
                     Důvody
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
                     „21.
                  
                     SALEH ISSA GWAIDER, Agila
                  
                     Datum narození: 1. června 1942.
                     Místo narození: Elgubba, Libye.
                     Cestovní pas D001001 (Libye), vydaný dne 22. ledna 2015.
                  
                     Agila Saleh je ode dne 5. srpna 2014 předsedou libyjské Rady zastupitelů v poslanecké sněmovně.
                     Dne 17. prosince 2015 se Agila Saleh postavil proti libyjské politické dohodě podepsané téhož dne 17. prosince 2015.
                     Agila Saleh jako předseda Rady zastupitelů brání politické transformaci v Libyi a narušuje ji mimo jiné tím, že odmítl uspořádat dne 23. února 2016 v poslanecké sněmovně hlasování o vládě národní jednoty.
                     Dne 23. února 2016 rozhodl Agila Saleh o vytvoření výboru, jež se má sejít s dalšími členy „libyjsko-libyjského procesu“, který je proti libyjské politické dohodě.
                  
                     1.4.2016
                  
                     22.
                  
                     GHWELL, Khalifa
                     také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,
                     AL-GHAWAIL, Khalifa
                  
                     Datum narození: 1. ledna 1956
                     Místo narození: Misurata, Libye
                     Státní příslušnost: Libye
                     Cestovní pas: A005465 (Libye), vydaný dne 12. dubna 2015, platný do 11. dubna 2017
                  
                     Khalifa Ghwell je takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový je odpovědný za jeho činnost.
                     Dne 7. července 2015 dal Khalifa Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (Alsomood), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurim Abu Sahmainem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.
                     Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Khalifa Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.
                     Dne 15. ledna 2016 nařídil Khalifa Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.
                  
                     1.4.2016“.
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.