Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1346/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 214/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1346
   ze dne 8. srpna 2016,
   kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1036 (1) ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie („základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Předchozí šetření a stávající opatření
   
   
               (1)
            
               V červenci 2005 Rada nařízením (ES) č. 1174/2005 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Opatření měla podobu valorického antidumpingového cla v rozmezí 7,6 % až 46,7 % (dále jen „původní antidumpingová opatření“).
            
   
               (2)
            
               Na základě částečného prozatímního přezkumu z moci úřední podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení Rada v červenci 2008 objasnila oblast působnosti opatření a vyloučila z původních antidumpingových opatření určité výrobky, vysokozdvižné vozíky, zakladače, nůžkové zvedáky a paletové vozíky s váhou, u nichž se zjistilo, že se v důsledku svých vlastností, specifických funkcí a konečnému použití odlišují od ručních paletových vozíků (3).
            
   
               (3)
            
               Na základě šetření podle článku 13 základního nařízení, jež bylo zaměřeno proti obcházení předpisů, Rada v červnu 2009 nařízením (ES) č. 499/2009 (4) rozšířila konečné antidumpingové clo uplatňované na „všechny ostatní společnosti“, které bylo uloženo nařízením (ES) č. 1174/2005, na ruční paletové vozíky zasílané z Thajska bez ohledu na to, zda jsou deklarovány jako pocházející z Thajska či nikoli.
            
   
               (4)
            
               V říjnu 2011 Rada na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení uložila prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 (5) konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR.
            
   
               (5)
            
               Na základě prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení bylo prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 (6) v dubnu 2013 změněno prováděcím nařízením Rady (EU) č. 372/2013 a byla uložena celní sazba 70,8 % platná pro dovoz všech ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR do Unie.
            
   
               (6)
            
               Na základě přezkumu nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení Komise v září 2014 změnila prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 (7) a uložila na dovoz ručních paletových vozíků společnosti Ningbo Logitrans Handling Equipment Co individuální celní sazbu 54,1 %.
            
   
               (7)
            
               Platnými opatřeními je konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z ČLR, jak je popsáno výše v 5. a 6. bodě odůvodnění.
            
   1.2.   Žádost
   
   
               (8)
            
               Komise dne 4. listopadu 2015 obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby provedla šetření možného obcházení platných opatření a zavedla celní evidenci dovozu výrobku, který je předmětem šetření.
            
   
               (9)
            
               Žádost podaly společnosti BT Products AS, Lifter SRL a PR Industrial SRL, výrobci ručních paletových vozíků v Unii.
            
   1.3.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření
   
   1.3.1.   Dotčený výrobek
   
   
               (10)
            
               Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou ruční paletové vozíky a jejich základní díly, tj. podvozky a hydraulika, pocházející z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00 (kódy TARIC 8427900019 a 8431200019). Ručními paletovými vozíky se rozumí vozíky na kolech podpírající zvedací vidlicová ramena pro manipulaci s paletami, určené k manuálnímu tlačení, tažení a řízení na hladkém, rovném a pevném povrchu, které provádí pěší obsluha za použití kloubové řídicí páky. Ruční paletové vozíky jsou určeny pouze ke zdvižení nákladu pumpováním řídicí páky do dostatečné výše k přepravení nákladu a nemají žádné jiné dodatečné funkce nebo použití, jako například i) přemísťování a zvedání nákladu za účelem jeho uložení výše nebo usnadnění při skladování nákladu (vysokozdvižné vozíky), ii) zakládání jedné palety na druhou (zakladače), iii) zdvižení nákladu na pracovní plošinu (nůžkové zvedáky) nebo iv) zvedání a vážení nákladu (paletové vozíky s váhou).
            
   1.3.2.   Výrobek, který je předmětem šetření
   
   
               (11)
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, avšak při dovozu je prezentován s tzv. „ukazatelem váhy“, který spočívá ve vážícím mechanismu nezapracovaném do podvozku, v současné době stejných kódů KN jako dotčený výrobek avšak odlišných kódů TARIC (8427900030 a 8431200050) a pocházející z ČLR.
            
   
               (12)
            
               Ve fázi zahájení šetření bylo rozpětí chyby ukazatele váhy definováno tak, že je rovno nebo přesahuje 1 % zátěže. Šetřením se však zjistilo, že přesnost ukazatele váhy není podstatnou vlastností, jež by výrobek, který je předmětem šetření, odlišovala od ručních paletových vozíků. Přesněji řečeno, jak je analyzováno níže v 54. až 59. bodě odůvodnění, vážící mechanismus výrobku, který je předmětem šetření, nemění podstatné vlastnosti výrobku, který je předmětem šetření, jako jsou konstrukce a použití, jež by jej odlišovaly od dotčeného výrobku.
            
   1.4.   Zahájení
   
   
               (13)
            
               Poté, co Komise informovala členské státy a zjistila, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, rozhodla se prošetřit možné obcházení platných opatření a zavést celní evidenci dovozu výrobku, který je předmětem šetření.
            
   
               (14)
            
               Šetření bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2346 ze dne 15. prosince 2015 (8) (dále jen „nařízení o zahájení šetření“).
            
   1.5.   Šetření
   
   
               (15)
            
               O zahájení šetření Komise oficiálně vyrozuměla orgány ČLR, vyvážející výrobce v této zemi, známé dotčené dovozce v Unii a výrobní odvětví Unie.
            
   
               (16)
            
               Vyvážejícím výrobcům v ČLR a známým dovozcům v Unii byly zaslány dotazníky.
            
   
               (17)
            
               Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost k písemnému oznámení stanovisek a k podání žádosti o slyšení ve lhůtě stanovené nařízením o zahájení šetření. Všechny strany byly informovány, že nedostatečná spolupráce by mohla vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným pouze na dostupných skutečnostech.
            
   
               (18)
            
               Zareagoval jeden vyvážející výrobce z ČLR, jenž předložil připomínky, ale nepředložil odpověď na dotazník pro vyvážející výrobce. Následně byl shledán nespolupracujícím (26. bod odůvodnění níže).
            
   
               (19)
            
               Odpověď na dotazník předložili Komisi tři dovozci.
            
   
               (20)
            
               Písemně své stanovisko k šetření podal jeden dodavatel ukazatelů váhy usazený v Unii.
            
   
               (21)
            
               Komise provedla inspekce na místě v prostorách těchto společností:
               
                           —
                        
                           Výrobce v Unii: P. R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Siena, Itálie;
                        
               
                           —
                        
                           Dovozce v Unii: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nijmegen, Nizozemsko.
                        
            
   1.6.   Období šetření a sledované období
   
   
               (22)
            
               Obdobím šetření bylo období od 1. ledna 2011 do 30. září 2015. Za období šetření byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků.
            
   
               (23)
            
               Ve sledovaném období od 1. října 2014 do 30. září 2015 byly shromážděny podrobnější údaje za účelem přezkoumání, zda dovoz mařil vyrovnávací účinek platných antidumpingových opatření a zda existoval údajný dumping.
            
   2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
   
   2.1.   Obecné informace
   
   
               (24)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo možné obcházení posouzeno prostřednictvím analýzy, jejímž účelem bylo v po sobě následujících krocích zjistit:
               
                           —
                        
                           zda dochází ke změně obchodních toků mezi ČLR a Unií,
                        
               
                           —
                        
                           zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž neexistuje žádné dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod kromě uložení platných antidumpingových opatření,
                        
               
                           —
                        
                           zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky platných antidumpingových opatření jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření,
                        
               
                           —
                        
                           a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro dotčený výrobek.
                        
            
   2.2.   Spolupráce
   
   
               (25)
            
               Žádný ze známých vyvážejících výrobců sídlících v ČLR nespolupracoval v tomto šetření a nepožádal o osvobození od případného rozšíření působnosti platných opatření tím, že by odpověděl na zaslaný dotazník.
            
   
               (26)
            
               Jak však bylo vysvětleno v 18. bodě odůvodnění, společnost Noblelift předložila po zahájení šetření připomínky, ale neodpověděla na dotazník a na základě článku 18 základního nařízení byla shledána nespolupracující.
            
   
               (27)
            
               Komise tedy nemohla ověřit povahu možného obcházení přímo u zdroje.
            
   
               (28)
            
               Z tohoto důvodu musela zjištění týkající se posouzení možného obcházení, jak je podrobněji popsáno ve 24. bodě odůvodnění, vycházet podle článku 18 základního nařízení z dostupných skutečností.
            
   
               (29)
            
               V souvislosti s tím zjištění vycházela z informací shromážděných od spolupracujících dovozců, ze statistik Eurostatu a z žádosti. V příslušných případech bylo rovněž přihlédnuto k připomínkám předloženým vyvážejícím výrobcem, jenž zareagoval.
            
   2.3.   Změna obchodních toků
   
   
               (30)
            
               Jelikož vyvážející výrobci nespolupracují dostatečně, objem dovozu byl stanoven na základě statistik Eurostatu a informací poskytnutých spolupracujícími třemi dovozci a předkladateli žádosti.
            
   
               (31)
            
               Údaje použité k analýze změny obchodních toků se navíc zakládají na dovozu celých vozíků. Platná antidumpingová opatření se vztahují na ruční paletové vozíky i jejich základní díly (tj. podvozky a hydrauliku). Podle Eurostatu je dovoz tzv. základních dílů z ČLR do Unie zanedbatelný nebo k němu nedochází.
            
   
               (32)
            
               Kód TARIC, pod nímž se výrobek, který je předmětem šetření, dovážel, zahrnoval rovněž dovoz jiných typů vozíků, tj. paletových vozíků s váhou, vysokozdvižných vozíků, zakladačů a nůžkových zvedáků, jež se liší od dotčeného výrobku.
            
   
               (33)
            
               Níže uvedená tabulka informuje na základě údajů Eurostatu o objemu dovozu ručních paletových vozíků a „ostatních vozíků“ včetně výrobku, který je předmětem šetření, během období šetření.
               
                  Tabulka 1
               
               
                           Dovoz do EU (v kusech)
                        
                           2011
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Ruční paletové vozíky
                        
                           573 400
                        
                           575 607
                        
                           236 340
                        
                           113 753
                        
                           96 115
                        
                           
                              index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              41
                           
                        
                           
                              20
                           
                        
                           
                              17
                           
                        
                           Ostatní vozíky
                        
                           231 949
                        
                           217 045
                        
                           161 542
                        
                           275 632
                        
                           355 844
                        
                           
                              index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              94
                           
                        
                           
                              70
                           
                        
                           
                              119
                           
                        
                           
                              153
                           
                        
                           
                              Zdroj: Eurostat
                        
            
   
               (34)
            
               Na základě těchto údajů klesl dovoz ručních paletových vozíků během období šetření o více než 80 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo mezi lety 2012 a 2013 (o 60 %). Tato tendence pokračovala i v následujících letech, ale nebyla již tak výrazná.
            
   
               (35)
            
               Pokles v roce 2013 nastal poté, co byl v dubnu 2013 uzavřen prozatímní přezkum uvedený v 5. bodě odůvodnění výše, jehož výsledkem bylo zvýšení antidumpingového cla na ruční paletové vozíky z ČLR formou jediného celostátního cla ve výši 70,8 %.
            
   
               (36)
            
               Naopak dovoz „ostatních vozíků“ včetně výrobku, který je předmětem šetření, se v roce 2014 a ve sledovaném období zvýšil oproti počátku období šetření o více než 50 %. Tato změna obchodních toků probíhala do značné míry souběžně s výrazným poklesem dovozu ručních paletových vozíků.
            
   
               (37)
            
               Ačkoli na základě údajů Eurostatu nebylo možné určit dovoz výrobku, který je předmětem šetření, informace shromážděné během šetření jasně svědčily o tom, že zvýšení dovozu „ostatních vozíků“ mohlo být způsobeno zvýšením dovozu výrobku, který je předmětem šetření.
            
   
               (38)
            
               Za prvé, ke značnému snížení dovozu ručních paletových vozíků a podstatnému zvýšení dovozu „ostatních vozíků“ včetně výrobku, který je předmětem šetření, došlo souběžně s výrazným zvýšením antidumpingového cla v roce 2013.
            
   
               (39)
            
               Za druhé, žadatelé uvedli, že zanedlouho po zvýšení antidumpingového cla řada dovozců předložila celním orgánům v Německu a České republice žádosti o vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží, v nichž tito dovozci žádali, aby výrobek, který je předmětem šetření, spadal pod kód TARIC pro „ostatní vozíky“, na které se nevztahuje antidumpingové clo. Předložení těchto žádostí bezprostředně po zvýšení antidumpingového cla svědčí o tom, že jejich jediným účelem bylo vyhnout se vyššímu antidumpingovému clu.
            
   
               (40)
            
               Za třetí, jelikož dovoz výrobku, který je předmětem šetření, se ve statistikách Eurostatu neuvádí samostatně, analýza změny obchodních toků vycházela také z informací poskytnutých třemi spolupracujícími dovozci.
            
   
               (41)
            
               Tito tři spolupracující dovozci představovali 2 % až 7 % dovozu výrobku, který je předmětem šetření, a ostatních vozíků z celkového množství „ostatních vozíků“ v údajích Eurostatu a 1 % až 6 % z celkového dovozu ručních paletových vozíků a „ostatních vozíků“ za sledované období.
            
   
               (42)
            
               Dovoz těchto dovozců se během období šetření vyvíjel takto:
               
                  Tabulka 2
               
               
                           Dovoz spolupracujících dovozců z ČLR (index)
                        
                           2011
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           
                              Dotčený výrobek
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              111
                           
                        
                           
                              31
                           
                        
                           
                              2
                           
                        
                           
                              4
                           
                        
                           
                              Výrobek, který je předmětem šetření
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              350
                           
                        
                           
                              2 800
                           
                        
                           
                              97 133
                           
                        
                           
                              100 500
                           
                        
                           
                              Ostatní vozíky
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              82
                           
                        
                           
                              71
                           
                        
                           
                              93
                           
                        
                           
                              103
                           
                        
                           
                              Zdroj: odpověď dovozců na dotazník.
                        
            
   
               (43)
            
               Na základě informací od spolupracujících dovozců bylo potvrzeno, že dovozci během období šetření zvýšili nákup výrobku z ČLR, který je předmětem šetření, zatímco souběžně s tím se snížil dovoz ručních paletových vozíků. Výrobek, který je předmětem šetření, byl sice dovážen již v letech 2011 a 2012 po rozšíření opatření na základě zjištění z přezkumu před pozbytím platnosti uvedeném v 4. bodě odůvodnění výše, ale výrazněji vzrostl v roce 2013 po zvýšení sazby antidumpingového cla. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo v roce 2014, kdy úroveň dovozu vysoce přesáhla úroveň z roku 2011 a ve sledovaném období se ještě dále zvýšila. Souběžně s tím dovoz ručních paletových vozíků v roce 2014 a v období šetření téměř ustal. Tatáž tendence je patrná v údajích Eurostatu – k nejvýraznějšímu nárůstu dovozu „ostatních vozíků“ došlo také v roce 2014.
            
   
               (44)
            
               Naopak objem dovozu „ostatních vozíků“ bez výrobku, který je předmětem šetření, se změnil jen nepatrně (o 3 % během období šetření) a jeho celková úroveň v jednotkách zůstala velmi nízká ve srovnání s dovozem výrobku, který je předmětem šetření (33. bod odůvodnění výše).
            
   
               (45)
            
               Za čtvrté, jak je stanoveno níže v 52. až 59. bodě odůvodnění, výrobek, který je předmětem šetření, má stejné základní vlastnosti a konečné použití jako ruční paletové vozíky a je s nimi vzájemně zaměnitelný, zatímco všechny ostatní vozíky se používají k jiným účelům a nejsou vzájemně zaměnitelné s ručními paletovými vozíky.
            
   
               (46)
            
               Na tomto základě byl vyvozen závěr, že zvýšení dovozu „ostatních vozíků“, jež je patrné z údajů Eurostatu, bylo způsobeno zvýšením dovozu výrobku, který je předmětem šetření. V souvislosti s tím bylo na základě údajů o dovozu odhadnuto, že mezi lety 2013 a 2014 se dovoz výrobku, který je předmětem šetření, zvýšil zhruba o 110 000 jednotek, tj. přibližně o 70 %, a mezi rokem 2014 a sledovaným obdobím o více než 80 000 jednotek, tj. přibližně o 30 %. V předchozích letech období šetření byl trend dovozu dokonce sestupný.
            
   
               (47)
            
               Vzhledem k tomu, že vyvážející čínští výrobci odmítli spolupracovat, byl tedy vyvozen závěr, že došlo ke změně obchodních toků ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
            
   2.4.   Povaha obcházení
   
   
               (48)
            
               Žadatelé uvedli, že obcházení spočívá v dovozu výrobků nepatrně upravených prostým osazením „ukazatele váhy“, jenž není zapracovaný do podvozku a jehož rozpětí chyby se rovná nebo přesahuje 1 % zátěže. Tyto výrobky jsou při dovozu nesprávně deklarovány za paletové vozíky s váhou.
            
   
               (49)
            
               Žadatelé tvrdili, že výrobek, který je předmětem šetření, se liší od paletových vozíků s váhou, neboť vážící mechanismus výrobku, který je předmětem šetření, je mnohem méně vyspělý než vážící mechanismus paletových vozíků s váhou a neposkytuje přesné výsledky. Dále tvrdili, že konstrukce obou výrobků se výrazně liší.
            
   2.4.1.   Paletové vozíky s váhou
   
   
               (50)
            
               V souladu s objasněním oblasti působnosti opatření, jež vyloučilo určité výrobky, mezi nimi paletové vozíky s váhou, jak je uvedeno v 2. bodě odůvodnění výše, šetření ukázalo, že v případě paletových vozíků s váhou je váha zabudována do podvozku, to znamená do vidlic. Vážicí zařízení paletového vozíku s váhou tvoří vysoce přesné snímače zátěže (neboli buňky) umístěné ve vidlicích. Vidlice se tudíž skládají ze dvou částí. Snímače jsou umístěny a zabudovány ve spodní části. Horní část leží na senzorech. Tento mechanismus umožňuje přesné měření hmotnosti nákladu položeného na vidlicích.
            
   
               (51)
            
               Zařízení je křehké a musí se pravidelně kalibrovat. Na rozdíl od dotčeného výrobku a výrobku, který je předmětem šetření, tento systém není určen k častému zvedání a přemisťování nákladů, protože by se poškodilo vážicí zařízení. Používání paletových vozíků s váhou navíc na rozdíl od dotčeného výrobku a výrobku, který je předmětem šetření, vyžaduje zvláštní školení.
            
   2.4.2.   Výrobek, který je předmětem šetření
   
   
               (52)
            
               Ze šetření vyplývá, že výrobek, který je předmětem šetření, má v podstatě stejnou konstrukci a použití jako ruční paletové vozíky, jimiž se rozumí vozíky na kolech podpírající zvedací vidlicová ramena pro manipulaci s paletami, určené k manuálnímu tlačení, tažení a řízení na hladkém, rovném a pevném povrchu, které provádí pěší obsluha za použití kloubové řídicí páky. Tyto vozíky jsou určeny ke zdvižení nákladu pumpováním řídicí páky do dostatečné výše k přepravení nákladu.
            
   
               (53)
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je navíc vybaven vážicím zařízením (mechanickým nebo elektronickým). Toto zařízení však není zabudováno do podvozku a vidlice se skládají pouze z jedné části právě tak, jako u dotčeného výrobku. Vážicí zařízení je místo toho umístěno přímo na konstrukci ručního paletového vozíku a může být dodatečně odstraněno, aniž by se změnila konstrukce nebo použití ručního paletového vozíku. Bez vážicího zařízení se výrobek, který je předmětem šetření, v ničem neliší od ručního paletového vozíku a používá se k úplně stejnému účelu jako ruční paletové vozíky.
            
   
               (54)
            
               Na druhé straně vážicí zařízení výrobku, který je předmětem šetření, ukazuje jen přibližnou hmotnost, v některých případech s vysokým rozpětím chyby. Šetření ukázalo, že na rozdíl od toho, co bylo uváděno ve fázi zahájení šetření, přesnost vážicího zařízení nepředstavuje oproti dotčenému výrobku podstatnou vlastnost výrobku, který je předmětem šetření. Výrobek, který je předmětem šetření, má i s přesným ukazatelem váhy stejné vlastnosti jako ruční paletové vozíky, to znamená konstrukci a použití.
            
   
               (55)
            
               To je v protikladu k hlavním vlastnostem paletových vozíků s váhou, jež jsou vybaveny, jak bylo uvedeno výše, vyspělým a drahým vážicím zařízením zapracovaným do podvozku (konkrétně do vidlic), což také vyžaduje odlišnou konstrukci vidlic. Vážicí zařízení paletových vozíků s váhou není odstranitelný a poskytuje přesné hodnoty. Technologie a výrobní postupy paletových vozíků s váhou se podstatně liší od technologie a výroby výrobku, který je předmětem šetření.
            
   
               (56)
            
               Během šetření byla zjištěna dvě odlišná vážicí zařízení: mechanická a elektronická. Zdá se, že elektronické vážicí zařízení ukazuje hmotnost přesněji než mechanický vážicí systém.
            
   
               (57)
            
               Vyvážející výrobce, jenž po zahájení šetření předložil připomínky, uvedl, že ruční paletové vozíky, které vyváží, jsou vybaveny patentovaným elektronickým vážicím mechanismem zapracovaným do podvozku. Vážicí mechanismus se údajně vyznačuje „dostatečnou přesností vážení“ a splňuje požadavky zákazníků. Za druhé, tento vyvážející výrobce tvrdil, že definice přesnosti vážení ve fázi zahájení šetření, totiž „rozpětí chyby, jež se rovná nebo přesahuje 1 % zátěže“, není vhodná, neboť zohledňuje výlučně „zátěž“, zatímco přesnosti vážení lze dosáhnout až u nákladů o hmotnosti alespoň 100 kg.
            
   
               (58)
            
               Na základě toho výrobce tvrdil, že definice výrobku, který je předmětem šetření, by se měla změnit tak, aby zahrnovala pouze „mechanické vážicí mechanismy“, a že by z ní měl být vypuštěn 1 % práh.
            
   
               (59)
            
               Vážící mechanismus byl však v rozporu s uvedeným tvrzením pouze osazen na konstrukci ručního paletového vozíku, a nebyl tudíž zapracován do podvozku, totiž do vidlic. Vážící mechanismus by mohl být uváděn na trh samostatně. I když toto zařízení skutečně poskytovalo přesnější údaje o hmotnosti než mechanická vážicí zařízení, platí, že konstrukce vozíků vyvážených touto společností je stejná jako u ručních paletových vozíků. Proto se dospělo k závěru, že toto zařízení nemění hlavní vlastnosti ručních paletových vozíků a spadá do definice výrobku, který je předmětem šetření.
            
   2.4.3.   Závěr o existenci praktik pro obcházení právních předpisů
   
   
               (60)
            
               Šetřením se zjistilo, že výrobek, který je předmětem šetření, se jasně odlišuje od paletových vozíků s váhou, neboť se nevyznačuje stejnými základními vlastnostmi ani konečným použitím. Nejsou vzájemně zaměnitelné.
            
   
               (61)
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, má naopak stejné základní vlastnosti a konečné použití jako ruční paletové vozíky. Vážicí zařízení, kterým je doplněn, nemění jeho vlastnosti a v některých případech je odstranitelné. Oba výrobky se v podstatě používají ke stejnému účelu, to jest zvedání nákladů za účelem přepravy, a funkce udávání hmotnosti nebyla shledána podstatnou vlastností.
            
   
               (62)
            
               Je tudíž možno vyslovit závěr, že obcházení spočívá v dovozu výrobku, který je předmětem šetření.
            
   2.5.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod
   
   
               (63)
            
               Jak bylo uvedeno výše ve 34. až 46. bodě odůvodnění, tato praktika se výrazně rozšířila poté, co byla v roce 2013 uložena vyšší celní sazba. Jelikož se výrobek, který je předmětem šetření, a ruční paletové vozíky považují za vzájemně zaměnitelné, tato praktika nemá jiný jasný hospodářský důvod než obcházení antidumpingového cla.
            
   
               (64)
            
               Žadatelé poskytli informace naznačující, že výlučným důvodem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bylo vyhnout se clům. Tyto informace se týkaly skutečnosti, že jeden vývozce nabízel výrobek, který je předmětem šetření, v letáku jako „ADD free“ (bez antidumpingového cla) a jiný vyvážející výrobce doporučoval po dovozu odstranit vážicí zařízení.
            
   
               (65)
            
               Vyvážející výrobce, který žádal o změnu definice výrobku, který je předmětem šetření, jak bylo vysvětleno v 58. bodě odůvodnění, také uvedl, že typ výrobku, jenž vyváží, byl vyvinut a vyvážen ještě před zvýšením antidumpingového cla a že neměl žádný důvod k obcházení cla. Vyvážející výrobce také tvrdil, že vývoz typu výrobku, jejž vyváží, představuje pouze malou část celkového vývozu výrobku, který je předmětem šetření, ale nepodpořil tato tvrzení žádnými důkazy a neodpověděl na dotazník, a tak nebylo možné zjistit a ověřit množství vývozu a data jeho uskutečnění.
            
   
               (66)
            
               Na základě dostupných informací od spolupracujících dovozců lze skutečně zjistit, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, začal již před rokem 2013. Avšak k jeho výraznému nárůstu došlo až po zvýšení antidumpingového cla v roce 2013. Lze tudíž mít za to, že ke změně obchodních toků došlo až po roce 2013. Pro tuto změnu obchodních toků neexistoval jiný zřejmý hospodářský důvod než uložení cla.
            
   
               (67)
            
               Jeden dovozce ručních paletových vozíků a výrobku, který je předmětem šetření, a jeden dodavatel ukazatelů váhy použitých ve výrobku, který je předmětem šetření, tvrdili, že existuje trh s vozíky vybavenými tímto typem ukazatele váhy s nižší přesností, např. u určitých zvláštních použití (např. kontrola hmotnosti odpadového materiálu, předcházení překročení povolené hmotnosti nákladních vozidel, velkoobchodníci v některých odvětvích činnosti) a tam, kde stačí pouhý odhad celkové hmotnosti nákladu.
            
   
               (68)
            
               Avšak skutečnost, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, započal až po zvýšení antidumpingového cla a že se současně značně snížil a ve sledovaném období téměř ustal dovoz ručních paletových vozíků, svědčí o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, nepokrývá nový trh, ale ve skutečnosti do značné míry nahradil dovoz ručních paletových vozíků. Časová souvislost se zvýšením antidumpingového cla dokládá, že účelem zvýšeného dovozu výrobku, který je předmětem šetření, ve skutečnosti bylo vyhnout se antidumpingovému clu. Toto tvrzení proto muselo být odmítnuto.
            
   2.6.   Maření vyrovnávacího účinku cla, pokud se jedná o cenu nebo množství obdobného výrobku
   
   
               (69)
            
               Jak bylo vysvětleno ve 46. bodě odůvodnění, odhaduje se, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, se mezi lety 2013 a 2014 zvýšil zhruba o 110 000 jednotek, tj. přibližně o 70 %; mezi rokem 2014 a sledovaným obdobím dále vzrostl o více než 80 000 jednotek, tj. přibližně o 30 %. Toto zvýšení se považuje za významné. Představovalo celkem 42 % celkového množství vozíků dovezených ve sledovaném období. Kromě toho v roce 2011 „ostatní vozíky“ tvořily zhruba 30 % celkového množství vozíků dovezených z ČLR, zatímco ve sledovaném období tento podíl vzrostl na zhruba 79 %.
            
   
               (70)
            
               Aby bylo možno rozhodnout, zda byl vyrovnávací účinek cla mařen, pokud se jedná o ceny, v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení se zjišťovalo, zda dovozní ceny výrobku, který je předmětem šetření, představovaly prodej pod cenou výrobního odvětví Unie nepůsobící újmu, jež byla stanovena v předchozích šetřeních. V rámci posledního přezkumu před pozbytím platnosti, který byl uzavřen v roce 2011 a jenž je uveden ve 4. bodě odůvodnění výše, byla cena nepůsobící újmu oproti původnímu šetření přepočtena. Tato cílová cena byla porovnána s váženou průměrnou cenou vývozu z ČLR ve sledovaném období určenou na základě informací od spolupracujících dovozců. Z tohoto srovnání je zřejmé, že docházelo k výraznému prodeji pod cenou.
            
   
               (71)
            
               Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a značnému objemu dovozu výrobku, který je předmětem šetření, odhadnutému za sledované období byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska množství i cen.
            
   2.7.   Důkazy dumpingu ve vztahu k dříve stanovené běžné hodnotě
   
   
               (72)
            
               Běžná hodnota dotčeného výrobku byla naposled stanovena při prozatímním přezkumu uzavřeném v roce 2013 a uvedeném v 5. bodě odůvodnění.
            
   
               (73)
            
               Aby bylo možno stanovit, zda ve sledovaném období docházelo k dumpingu, průměrné dovozní ceny výrobku, který je předmětem šetření, poskytnuté spolupracujícími dovozci byly porovnány s běžnou hodnotou dotčeného výrobku stanovenou v prozatímním přezkumu.
            
   
               (74)
            
               Dovozní ceny byly na základě informací od spolupracujících dovozců upraveny na úroveň cen ze závodu. Dovozní ceny byly upraveny také kvůli rozdílům ve fyzických vlastnostech, tj. kvůli vážicímu zařízení, jímž byly osazeny ruční paletové vozíky.
            
   
               (75)
            
               Ze srovnání je zřejmé, že docházelo k výraznému dumpingu. Při srovnání stávajících cen dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z ČLR s běžnou dříve stanovenou hodnotou, jak vyžaduje čl. 13 odst. 1 základního nařízení, je jasně prokázána existence dumpingu.
            
   3.   OPATŘENÍ
   
   
               (76)
            
               Vzhledem k výše uvedeným zjištěním byl učiněn závěr, že dovozem nepatrně upravených paletových vozíků osazených ukazatelem váhy nezapracovaným do podvozku (vidlic) pocházejícího z ČLR je obcházeno konečné antidumpingové clo uložené na ruční paletové vozíky pocházející z ČLR.
            
   
               (77)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by se proto měla platná antidumpingová opatření pro dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR rozšířit na dovoz ručních paletových vozíků vybavených „ukazatelem váhy“ tvořeným vážícím mechanismem nezapracovaným do podvozku pocházejících z ČLR.
            
   
               (78)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené nařízením o zahájení šetření, by měla být z těchto případů dovozu ručních paletových vozíků vybavených „ukazatelem váhy“ tvořeným vážícím mechanismem nezapracovaným do podvozku pocházejících z ČLR do Unie vybrána antidumpingová cla.
            
   4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
   
   
               (79)
            
               Jelikož čínští vyvážející výrobci nepředložili žádost, nebylo uděleno žádné osvobození.
            
   5.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
               (80)
            
               Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
            
   
               (81)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů, tj. podvozků a hydrauliky, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 (kódy TARIC 8427900011 a 8427900019) a ex 8431 20 00 (kódy TARIC 8431200011 a 8431200019), pocházejících Čínské lidové republiky se rozšiřuje na stejný výrobek, avšak při dovozu prezentovaný s tzv. „ukazatelem váhy“, který spočívá ve vážícím mechanismu nezapracovaném do podvozku, v současné době kódů TARIC 8427900030 a 8431200050.
   2.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů, tj. podvozku a hydrauliky, do Unie evidovaného podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2346 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) č. 2016/1036.
   3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:
   
               European Commission
            
               Directorate-General for Trade
            
               Directorate H
            
               Office: CHAR 04/039
            
               1049 Bruxelles/Brussel
            
               BELGIQUE/BELGIË
            
   2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) č. 2016/1036 může Komise prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 372/2013, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.
   Článek 3
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) 2015/2346.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 189, 21.7.2005, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 684/2008 ze dne 17. července 2008, kterým se objasňuje oblast působnosti antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 499/2009 ze dne 11. června 2009, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Thajska či nikoli (Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 ze dne 10. října 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 268, 13.10.2011, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 1).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 946/2014 ze dne 4. září 2014, kterým se na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 7).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2346 ze dne 15. prosince 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 43.)
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.