Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1356 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 907/2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1356/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 215/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1356
   ze dne 9. srpna 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 907/2011
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení.
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   PLATNÁ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1105/2010 uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů (jiných než šicích nití), neupravených pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex, které pocházejí z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), v současnosti kódu KN 5402 20 00 (dále jen „dotčený výrobek“).
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k velkému počtu spolupracujících vyvážejících výrobců při šetření, které vedlo k uložení antidumpingového cla (dále jen „původní šetření“) v ČLR, byl vybrán vzorek čínských vyvážejících výrobců a společnostem zařazeným do vzorku byly uloženy individuální celní sazby v rozmezí od 0 % do 5,5 %, přičemž na ostatní spolupracující společnosti, které do vzorku zařazeny nebyly, byla uvalena celní sazba ve výši 5,3 %. Seznam těchto společností je uveden v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010. Tato příloha byla pozměněna prováděcím nařízením Rady (EU) č. 907/2011 (3). U dvou spolupracujících společností, které nebyly zařazeny do vzorku, bylo uplatněno individuální zjišťování podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení. Bylo na ně uvaleno clo ve výši 0 % a 9,8 %. Na veškeré ostatní společnosti byla uvalena celní sazba pro ČLR ve výši 9,8 %.
            
   
               (3)
            
               Ustanovení článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010 umožňuje, aby byla novým čínským vyvážejícím výrobcům, kteří Komisi předloží dostatečné důkazy o tom, že splňují kritéria stanovená v uvedeném článku, přiznána celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, tj. 5,3 %. Jedná se o tato kritéria:
               
                           —
                        
                           v průběhu období původního šetření (od 1. července 2008 do 30. června 2009) nevyvezl do Unie dotčený výrobek,
                        
               
                           —
                        
                           není ve spojení se žádným vývozcem nebo výrobcem v ČLR, na které se vztahují opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 1105/2010,
                        
               
                           —
                        
                           skutečně vyvezl do Unie dotčený výrobek po skončení původního období šetření, z něhož vycházejí příslušná opatření, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt významné množství do Unie.
                        
            
   B.   ŽÁDOST NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE
   
   
               (4)
            
               Čínská společnost Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd. (dále jen „žadatel“) požádala o přiznání celní sazby použitelné na spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (dále jen „status nového vyvážejícího výrobce“).
            
   
               (5)
            
               Bylo provedeno šetření s cílem určit, zda žadatel splňuje kritéria pro přiznání statusu nového vyvážejícího výrobce stanovená v článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010.
            
   
               (6)
            
               Žadateli byl zaslán dotazník, ve kterém byl požádán, aby předložil důkazy, že splňuje všechna kritéria uvedená v článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010.
            
   
               (7)
            
               Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro účely určení, zda žadatel splňuje tři kritéria pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce. V provozovnách žadatele v Hainingu v ČLR se uskutečnila inspekce na místě.
            
   
               (8)
            
               Žadatel předložil dostatečné důkazy prokazující, že splnil tři kritéria uvedená v článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010. Žadatel byl skutečně schopen prokázat, že:
               
                           i)
                        
                           byl založen v roce 2013 a že byla výroba dotčeného výrobku zahájena na konci roku 2014, tj. po období šetření;
                        
               
                           ii)
                        
                           není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem v ČLR, na něž se vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 1105/2010; a dále
                        
               
                           iii)
                        
                           začal vyvážet dotčený výrobek do Unie počínaje únorem 2015.
                        
            
   
               (9)
            
               Proto by mu v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010 měla být přiznána celní sazba použitelná na spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (tj. 5,3 %) a měl by být přidán na seznam čínských spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku.
            
   
               (10)
            
               Komise informovala žadatele a výrobní odvětví Unie o výše uvedených zjištěních a poskytla jim možnost se k nim vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
            
   
               (11)
            
               Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha uvedená v článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 907/2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010, se nahrazuje tímto:
   
      
         „PŘÍLOHA
         
            ČÍNŠTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ VYVÁŽEJÍCÍ VÝROBCI NEZAŘAZENÍ DO VZORKU
         
         
            Doplňkový Taric A977
         
         
                     Název společnosti
                  
                     Město
                  
                     Heilongjiang Longdi Co., Ltd.
                  
                     Harbin
                  
                     Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd
                  
                     Wujiang
                  
                     Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
                  
                     Jiaxing
                  
                     Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd.
                  
                     Shanghai
                  
                     Shaoxing Haiu Chemistry Fibre Co. Ltd
                  
                     Shaoxing
                  
                     Sinopec Shanghai Petrochemical Company
                  
                     Shanghai
                  
                     Wuxi Taiji Industry Co., Ltd.
                  
                     Wuxi
                  
                     Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd.
                  
                     Haining City“
                  
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Úř. věst. L 315, 1.12.2010, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 907/2011 ze dne 6. září 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 232, 9.9.2011, s. 29).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.