Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1357 ze dne 9. srpna 2016, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1357/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 215/23
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1357
   ze dne 9. srpna 2016,
   kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po informování členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 13. února 2016 Evropská komise (dále jen „Komise“) oznámením o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2) zahájila antidumpingové šetření dovozu plochých výrobků z nelegované oceli nebo legované oceli (vyjma nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli, nástrojové oceli a rychlořezné oceli), válcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, jiných než ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm a o šířce 600 mm nebo větší, nebo o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší (dále jen „tlustý plech“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), do Unie.
            
   1.   DOTČENÝ VÝROBEK
   
   
               (2)
            
               Výrobek, který je předmětem celní evidence (dále jen „dotčený výrobek“), jsou ploché výrobky z nelegované oceli nebo legované oceli (vyjma nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli, nástrojové oceli a rychlořezné oceli), válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, jiné než ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm a o šířce 600 mm nebo větší, nebo o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší, v současnosti kódů KN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 a ex 7225 99 00 („tlustý plech“) pocházející z ČLR. Tyto kódy KN se uvádějí pouze pro informaci.
            
   2.   ŽÁDOST
   
   
               (3)
            
               Žádost o zavedení celní evidence podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení předložil žadatel dne 18. dubna 2016. Dne 7. července 2016 byla žádost doplněna o další informace. Žadatel požádal o zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.
            
   3.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI
   
   
               (4)
            
               Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení může Komise vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření. Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie.
            
   
               (5)
            
               Žadatel uvádí, že celní evidence je odůvodněná, jelikož dotčený výrobek je i nadále dumpingový, a že dovozci si byli plně vědomi dumpingových praktik, jež existovaly po delší dobu a působily újmu výrobnímu odvětví Unie. Žadatel dále tvrdí, že dovoz z ČLR působí újmu výrobnímu odvětví Unie a že došlo k výraznému zvýšení úrovně tohoto dovozu, a to dokonce po období šetření, což by vážně ohrozilo vyrovnávací účinek antidumpingového cla, pokud by se toto clo mělo použít.
            
   3.1   Dovozci si byli nebo měli být vědomi dumpingu a předpokládané nebo skutečné újmy
   
   
               (6)
            
               Komise se domnívá, že si dovozci dumpingových praktik vyvážejících výrobců byli vědomi nebo si jich měli být vědomi. Dostatečné důkazy prima facie v tomto ohledu byly uvedeny v podnětu, což bylo uvedeno v oznámení o zahájení tohoto řízení (3). Podle nedůvěrného znění podnětu činí odhadované dumpingové rozpětí pro dovoz z ČLR 28 % až 73 %. Žadatel poskytl v podnětu dostatek důkazů, v nichž jsou popsány dumpingové praktiky vyvážejících výrobců z ČLR, přičemž dovozci tyto důkazy prima facie nemohli ani neměli ignorovat. Žadatel v podnětu zejména předložil důkazy týkající se srovnání běžné hodnoty stanovené na základě informací o cenách uvedených v závěrečné zprávě USITC (za období od července 2014 do června 2015) s vývozní cenou založenou na čtvrtletní průměrné jednotkové hodnotě dovozu tlustých plechů příslušných kódů KN z ČLR podle údajů Eurostatu. Žadatel do podnětu dále zahrnul důkazy prima facie o klesajícím trendu dovozních cen pro ČLR. Průměrná prodejní cena dovozu z ČLR do Unie klesla od roku 2012 do období říjen 2014 až září 2015 o 25 %. V žádosti o zavedení celní evidence byly průměrné dovozní ceny z ČLR pro období šetření (2015) porovnány s cenami v roce 2012, přičemž se ukázalo, že poklesly přibližně o 30 %. Kromě toho podnět obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že dochází k újmě. Na základě všech těchto informací uvedených v nedůvěrné verzi podnětu, ale také vzhledem k rozsahu dumpingu, k němuž může docházet, a k tomu, že informace, kterými disponovali žadatelé, byly veřejně přístupné, lze na základě důkazů prima facie, které má Komise k dispozici, důvodně dospět k závěru, že si dovozci byli vědomi nebo si měli být vědomi dumpingu a předpokládané nebo skutečné újmy.
            
   3.2   Další podstatné zvýšení dovozu
   
   
               (7)
            
               Porovnáme-li objem dovozu během období šetření (2015) s dostupnými údaji za období od zahájení řízení (březen až květen 2016), bylo od zahájení řízení v únoru 2016 u ČLR pozorováno další zvýšení o přibližně 15 %. Z toho je patrné, že během prvních tří měsíců po zahájení současného šetření došlo k dalšímu výraznému nárůstu dovozu dotčeného výrobku z ČLR.
            
   3.3   Maření vyrovnávacího účinku cla
   
   
               (8)
            
               V podáních předložených v rámci šetření, včetně žádosti o zavedení celní evidence, existují důkazy o tom, že pokračující nárůst tohoto dovozu za dále se snižující ceny by způsobil další újmu. Pokud jde o ceny, žadatel do žádosti o zavedení celní evidence zahrnul důkazy prima facie o klesajícím trendu dovozních cen pro ČLR. Pokud jde o vývoj dovozních cen po zahájení řízení v únoru 2016, byl při srovnávání cen v období od března do května 2016 s cenami za období šetření (2015) zaznamenán další pokles průměrných dovozních cen z ČLR o přibližně 30 %. Další podstatné zvýšení dovozu, pro něž existují dostatečné důkazy prima facie, jak je uvedeno v 6. bodě odůvodnění, může vzhledem k jeho načasování, objemu údajného dumpingového dovozu a dalším okolnostem (jako je nadbytečná kapacita v ČLR a chování čínských vyvážejících výrobců v oblasti tvorby cen) vážně ohrozit vyrovnávací účinek případného konečného cla, pokud by toto clo nebylo uloženo se zpětnou účinností.
            
   
               (9)
            
               Kromě toho lze s ohledem na zahájení současného řízení a na vývoj dovozu z ČLR, pokud jde o dosavadní ceny a objemy, důvodně předpokládat, že úroveň dovozu dotčeného výrobku může před přijetím případných prozatímních opatření dále vzrůst a dovozci mohou rychle zvýšit stav zásob.
            
   4.   POSTUP
   
   
               (10)
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že žadatel předložil dostatečné důkazy prima facie, které ospravedlňují zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
            
   
               (11)
            
               Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.
            
   5.   CELNÍ EVIDENCE
   
   
               (12)
            
               Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby v případě, že výsledkem šetření bude zjištění vedoucí k uložení antidumpingového cla, mohlo být toto clo, pokud budou splněny nezbytné podmínky, uloženo na evidovaný dovoz se zpětnou platností v souladu s čl. 10 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (13)
            
               Žadatel v podnětu odhaduje dumpingové rozpětí 28 % až 73 % a průměrné rozpětí cenového podbízení 11 % pro dovoz dotčeného výrobku z ČLR. Odhad částky možného budoucího celního dluhu se stanoví pro ČLR alespoň na úrovni cenového podbízení odhadnuté na základě podnětu, tj. 11 % ad valorem dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.
            
   6.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   
   
               (14)
            
               S veškerými osobními údaji shromážděnými v souvislosti s touto celní evidencí bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu plochých výrobků z nelegované oceli nebo legované oceli (vyjma nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli, nástrojové oceli a rychlořezné oceli), válcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, jiných než ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm a o šířce 600 mm nebo větší, nebo o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší, v současnosti kódů KN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 a ex 7225 99 00 (kódy TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030), pocházejících z Čínské lidové republiky, do Unie.
   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy nebo požádaly o slyšení do 20 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. C 58, 13.2.2016, s. 20.
   
      (3)  Úř. věst. C 58, 13.2.2016, s. 20 (bod 3 oznámení o zahájení řízení).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.