Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1368/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 217/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1368
   ze dne 11. srpna 2016,
   kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Referenční hodnoty hrají významnou úlohu při stanovování cen mnoha finančních nástrojů a finančních smluv a při měření výsledků řady investičních fondů. Dodávání vstupních údajů pro referenční hodnoty a jejich administrace jsou často náchylné k manipulaci a osoby, které se na nich podílejí, často čelí střetu zájmů.
            
   
               (2)
            
               Aby splnily svou ekonomickou úlohu, musí referenční hodnoty reprezentovat podkladový trh nebo ekonomickou realitu, kterou odrážejí. Pokud by určitá referenční hodnota (např. mezibankovní nabídkové sazby) již nereprezentovala podkladový trh, existuje riziko nepříznivého dopadu mimo jiné na integritu trhů a financování domácností (úvěry a hypotéky) a podniků v Unii.
            
   
               (3)
            
               Je-li celková hodnota finančních nástrojů, finančních smluv nebo investičních fondů odkazujících na určitou konkrétní referenční hodnotu vysoká, jsou rizika pro uživatele, trhy a hospodářství EU obecně vyšší. Nařízení (EU) č. 2016/1011 proto stanoví různé kategorie referenčních hodnot a stanoví dodatečné požadavky zajišťující integritu a spolehlivost určitých referenčních hodnot považovaných za referenční hodnoty s kritickým významem, včetně pravomoci příslušných orgánů nařídit za určitých podmínek dodání vstupních údajů pro referenční hodnotu s kritickým významem nebo administraci takové hodnoty.
            
   
               (4)
            
               Dodatečné povinnosti a pravomoci příslušných orgánů administrátorů referenčních hodnot s kritickým významem vyžadují formální postup pro stanovení referenčních hodnot s kritickým významem. Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 se referenční hodnota považuje za referenční hodnotu s kritickým významem, pokud se používá přímo nebo nepřímo v rámci kombinace referenčních hodnot jako reference u finančních nástrojů nebo finančních smluv nebo k měření výkonnosti investičních fondů o celkové hodnotě nejméně 500 miliard EUR, určené případně na základě celého spektra splatností, pro které je referenční hodnota stanovována.
            
   
               (5)
            
               Sazba EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) měří nezajištěné mezibankovní nabídkové sazby v eurozóně a je jednou z nejdůležitějších celosvětových referenčních hodnot úrokových sazeb. Odhaduje se, že tato referenční hodnota se vztahuje na smlouvy v hodnotě vyšší než 180 000 miliard EUR. Ačkoli tyto smlouvy jsou většinou úrokové swapy, týká se tato referenční hodnota rovněž drobných hypoték v hodnotě více než 1 000 miliard EUR.
            
   
               (6)
            
               Hodnota finančních nástrojů a finančních smluv používajících této referenční hodnoty v rámci Unie zdaleka přesahuje prahovou hodnotu ve výši 500 miliard EUR.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem ke klíčovému významu sazby EURIBOR pro úvěry a hypotéky v Unii by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Referenční hodnota uvedená v příloze je považována za referenční hodnotu s kritickým významem.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         SEZNAM REFERENČNÍCH HODNOT S KRITICKÝM VÝZNAMEM PODLE ČL. 20 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1011
      
      Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®), administrátor: European Money Markets Institute (Evropský ústav pro peněžní trhy), Brusel, Belgie
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.