Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1369 ze dne 11. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/388 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1369/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 217/4
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1369
      ze dne 11. srpna 2016,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/388 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dne 20. prosince 2014 zahájila Evropská komise (dále jen „Komise“) antidumpingové šetření týkající se dovozu trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie do Unie. Dne 11. března 2015 zahájila Komise antisubvenční šetření ohledně dovozu téhož výrobku pocházejícího z Indie do Unie.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 18. září 2015 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2015/1559 (2) (dále jen „prozatímní antidumpingové nařízení“). Prozatímní vyrovnávací clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny pocházejících z Indie Komise neuložila.
               
      
                  (3)
               
                  Dne 17. března 2016 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2016/388 (3) (dále jen „konečné antidumpingové nařízení“) a prováděcí nařízení (EU) 2016/387 (4) (dále jen „nařízení o konečném vyrovnávacím clu“).
               
      
                  (4)
               
                  V souladu se základním antidumpingovým nařízením a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (5) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“) se vývozní subvence a dumpingová rozpětí nesmějí kumulovat, neboť vývozní subvence způsobují dumping. Vývozní subvence snižují vývozní ceny a zvyšují dumpingová rozpětí. Komise tudíž zohlednila to, že se ve třech případech subvenčních režimů, které byly předmětem šetření, jednalo o vývozní subvence. Komise snížila konečná antidumpingová cla v antidumpingovém šetření o částky rovnající se vývozní subvenci, které byly zjištěny v rámci souběžného antisubvenčního šetření (6).
               
      
                  (5)
               
                  Pro společnost Electrosteel Castings Ltd (dále jen „ECL“) se konečné antidumpingové clo stanovilo na 0 % a pro společnost Jindal Saw Ltd (dále jen „Jindal“) a všechny ostatní společnosti v konečném antidumpingovém nařízení (7) na 14,1 %. Pro společnost ECL se dumpingové rozpětí stanovilo na 4,1 % a pro společnost Jindal a všechny ostatní společnosti v tomtéž nařízení (8) na 19,0 %. Uložené konečné antidumpingové clo se tudíž nacházelo pod úrovní konečného dumpingového rozpětí zjištěného u obou společností.
               
      
                  (6)
               
                  V článku 2 konečného antidumpingového nařízení je stanoveno, že částky zajištěné nad rámec kombinované sazby antidumpingových cel a vyrovnávacích cel se uvolňují. Nicméně řada vnitrostátních celních orgánů Komisi informovala, že stávající znění tohoto ustanovení způsobuje určité nejasnosti týkající se vlastního provádění za konkrétních okolností daného případu.
               
      
                  (7)
               
                  Článek 2 konečného antidumpingového nařízení by tudíž měl být pozměněn, aby bylo jasné, že musí být uvolněny částky zajištěné nad rámec pouze dumpingového rozpětí, neboť nebyla uložena žádná prozatímní vyrovnávací cla.
               
      
                  (8)
               
                  Pokud částka rovnající se výši prozatímních cel vybraných s konečnou platností podle článku 2 konečného antidumpingového nařízení přesahuje výši splatnou podle tohoto nařízení, uvedená částka by měla být vrácena nebo prominuta.
               
      
                  (9)
               
                  S ohledem na dotčený výrobek byly trouby a trubky z tvárné litiny bez vnitřního a vnějšího povlaku („holé trubky“) Komisí vyloučeny z definice dotčeného výrobku v konečném antidumpingovém nařízení, jakož i v nařízení o konečném vyrovnávacím clu (9). Komise považuje za vhodné, aby se v Unii dovoz holých trubek sledoval. Proto budou pro holé trubky stanoveny samostatné kódy TARIC.
               
      
                  (10)
               
                  Tato změna byla sdělena zúčastněným stranám, které měly možnost vznést své připomínky. Žádné připomínky, které by obsahovaly námitky proti uvedené změně, obdrženy nebyly.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/388 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Ustanovení článku 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  Částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1559 se vyberou s konečnou platností při uplatnění následujících sazeb, jež se rovnají zjištěným konečným dumpingovým rozpětím:
                  
                              Společnost
                           
                               
                           
                              Electrosteel Castings Ltd
                           
                              4,1 %
                           
                              Jindal Saw Limited
                           
                              19 %
                           
                              Všechny ostatní společnosti
                           
                              19 %“
                           
               
      
                  2)
               
                  Vkládají se nové články 1a a 1b, které znějí:
                  „Článek 1a
                  Trouby a trubky z tvárné litiny bez vnitřního a vnějšího povlaku („holé trubky“) spadají pod kódy TARIC 7303001020 a 7303009020.
                  Článek1b
                  Částka, která se rovná výši cel zaplacených nebo zaúčtovaných podle článku 2 a která přesahuje částky stanovené v souladu s článkem 1, se vrátí nebo promine.
                  O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy ve lhůtě stanovené v článku 236 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 (*) a v článku 121 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (**).
                  
                     (*)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1)."

                  
                     (**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Nařízení se použije zpětně ode dne 19. března 2016 s výjimkou stanovení kódů TARIC 7303001020 a 7303009020.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 11. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1559 ze dne 18. září 2015 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (Úř. věst. L 244, 19.9.2015, s. 25).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/388 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 53).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/387 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55).
      
         (6)  Viz 160. bod odůvodnění konečného antidumpingového nařízení.
      
         (7)  Viz čl. 1. odst. 2 konečného antidumpingového nařízení.
      
         (8)  Viz 160. bod odůvodnění konečného antidumpingového nařízení.
      
         (9)  Viz článek 1 a 13. až 18. bod odůvodnění konečného antidumpingového nařízení a článek 1 a 24. až 29. bod odůvodnění nařízení o konečném vyrovnávacím clu.
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.