Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1375 ze dne 29. července 2016, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1375/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 221/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1375
   ze dne 29. července 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 (1), a zejména na článek 45 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 267/2012 se uvádějí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (2).
            
   
               (2)
            
               Rada přijala dne 18. října 2015 nařízení Rady (EU) 2015/1861 (3), kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) 2015/1861 mimo jiné zavedlo přílohy I a III a změnilo přílohu VIIB. Příloha I obsahuje položky, včetně zboží, technologií a softwaru, uvedené na seznamu Skupiny jaderných dodavatelů. Příloha III obsahuje položky, včetně zboží a technologií, uvedené na seznamu Režimu kontroly raketových technologií. Příloha VIIB obsahuje seznam grafitu a surových nebo polorozpracovaných kovů.
            
   
               (4)
            
               Podle článku 45 nařízení (EU) č. 267/2012 se Komise zmocňuje pozměnit přílohy I, III a VIIB. Podle uvedeného článku, a aby se usnadnilo provádění nařízení, by v přílohách I a III měly být doplněny informace umožňující lepší identifikaci položek v těchto přílohách, a to prostřednictvím odkazu na stávající identifikační kódy používané podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (4). V příloze VIIB by navíc měly být také provedeny určité technické změny,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
            
   
               2)
            
               Příloha III se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
            
   
               3)
            
               Příloha VIIB se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. července 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).
   
      (2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2015/1861 ze dne 18. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 274, 18.10.2015, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
               KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
            
            
               0A   Systémy, zařízení a součásti
            
            
                        Odpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
                     
                        Kontrolní seznam Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), dok. INFCIRC/254/Rev.12/část 1 (1)
                        
                     
                        0A001
                     
                        „Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
                     
                        TLB1.1
                     
                        Kompletní jaderné reaktory
                     
                        0A001.a
                     
                        „jaderné reaktory“;
                     
                        TLB1.1
                     
                        Jaderné reaktory, které jsou schopné pracovat tak, aby udržely řízenou štěpnou řetězovou reakci.
                        VYSVĚTLIVKA Výraz „jaderný reaktor“ v zásadě zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení řídící výkon aktivní zóny a součásti, které obvykle obsahují primární chladivo aktivní zóny reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh. VÝVOZ: Vývoz celého souboru položek v tomto rozmezí se uskuteční pouze v souladu s postupy stanovenými v pokynech. Tyto jednotlivé položky v rámci tohoto funkčně vymezeného rozmezí, jejichž vývoz se uskuteční pouze v souladu s postupy stanovenými v pokynech, jsou uvedeny v odstavcích 1.2 až 1.11. Vláda si vyhrazuje právo uplatňovat postupy stanovené v pokynech i na jiné položky v rámci uvedeného funkčně vymezeného rozmezí.
                     
                        0A001.b
                     
                        kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;
                     
                        TLB1.2
                     
                        
                           Nádoby jaderných reaktorů
                        
                        Kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, speciálně konstruované nebo připravované k tomu, aby obsahovaly aktivní zónu jaderného reaktoru definovaného v odstavci 1.1 výše, jakož i příslušné vestavby reaktoru definované v odstavci 1.8 níže.
                        VYSVĚTLIVKA Položka 1.2 se vztahuje na nádoby jaderných reaktorů bez ohledu na jmenovitý tlak a zahrnuje tlakové nádoby a válcové nádoby (calandria) reaktoru. Víko reaktorové nádoby je zahrnuto pod bod 1.2 jako jedna z hlavních dílensky zhotovených částí reaktorové nádoby.
                     
                        0A001.c
                     
                        manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;
                     
                        TLB1.3
                     
                        
                           Stroje pro zavážení a vyjímání paliva jaderných reaktorů
                        
                        Ovladatelné zařízení speciálně konstruované nebo připravované pro vkládání nebo vyjímání paliva do a z jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.
                        VYSVĚTLIVKA Výše uvedené zařízení je schopno vkládat palivo do reaktoru nebo používat technicky složité prvky pro umísťování nebo nasměrování, které umožňují provedení takových komplexních operací při vyjímání paliva, u kterých obvykle není možné přímé pozorování nebo přístup k palivu.
                     
                        0A001.d
                     
                        regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;
                     
                        TLB1.4
                     
                        
                           Řídící tyče jaderného reaktoru a zařízení
                        
                        Speciálně konstruované nebo připravované tyče, jejich podpory nebo podpůrné konstrukce, mechanismus pohonu tyčí, nebo vodící trubky tyčí, konstruované pro řízení štěpného procesu v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.
                     
                        0A001.e
                     
                        tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“;
                     
                        TLB1.5
                     
                        
                           Tlakové trubky jaderného reaktoru
                        
                        Trubky, které jsou speciálně konstruovány nebo připravovány pro to, aby pojaly palivové články i primární chladivo v reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.
                        VYSVĚTLIVKA Tlakové trubky jsou součásti palivových kanálů konstruované k provozu za vysokého tlaku, který může přesahovat 5 MPa.
                     
                        0A001.f
                     
                        trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků „jaderného reaktoru“, a v množství převyšujícím 10 kg;
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.
                                 
                     
                        TLB1.6
                     
                        
                           Ochranné obaly na jaderné palivo
                        
                        Trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo připravované k použití jako ochranný obal jaderného paliva v reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše, a v množství převyšujícím 10 kg.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Viz odstavec 1.5 pro zirkoniové tlakové trubky. Viz odstavec 1.8 pro trubky válcové nádoby (calandria).
                                 
                        VYSVĚTLIVKA Trubky ze zirkonia nebo zirkoniových slitin pro použití v jaderném reaktoru jsou vyrobeny ze zirkonia, v němž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu obvykle nižší než 1:500.
                     
                        0A001.g
                     
                        chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;
                     
                        TLB1.7
                     
                        
                           Čerpadla nebo oběhová čerpadla primárního chladiva
                        
                        Čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro čerpání primárního chladiva jaderného reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše.
                        VYSVĚTLIVKA Speciálně konstruovaná nebo připravovaná čerpadla nebo oběhová čerpadla zahrnují čerpadla pro vodou chlazené reaktory, oběhová čerpadla pro plynem chlazené reaktory a elektromagnetická a mechanická čerpadla pro reaktory chlazené tekutými kovy. Mezi tato zařízení mohou patřit čerpadla se složitými těsnícími nebo vícenásobnými těsnícími systémy, které brání úniku primárního chladiva, hermetická motorová čerpadla a centroběžná čerpadla. Tato definice zahrnuje čerpadla s osvědčením v souladu s oddílem III, částí I, pododdílem NB (součásti třídy 1) kodexu Americké společnosti strojních inženýrů (ASME) nebo s rovnocennými normami.
                     
                        0A001.h
                     
                        ‚vestavby jaderných reaktorů‘, speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 0A001.h. se ‚vestavbami jaderných reaktorů‘ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.
                        
                     
                        TLB1.8
                     
                        
                           Vestavby jaderného reaktoru
                        
                        ‚Vestavby jaderného reaktoru‘ speciálně konstruované nebo připravované pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše. Tato položka zahrnuje mimo jiné podpěrné nosníky aktivní zóny, palivové kanály, trubky válcové nádoby (calandria), tepelné stínění, přepážky, roštové desky aktivní zóny a difuzérové desky.
                        VYSVĚTLIVKA ‚Vestavby jaderného reaktoru‘ jsou hlavní díly v rámci reaktorové nádoby, které plní jednu nebo více z následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku primárního chladiva, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.
                     
                        0A001.i
                     
                        tepelné výměníky:
                        
                                    1.
                                 
                                    parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.
                                 
                     
                        TLB1.9
                     
                        
                           Tepelné výměníky
                        
                        a) Parní generátory speciálně konstruované nebo připravované pro primární okruh nebo meziokruh chladiva reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše. b) Jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo připravované pro použití v primárním okruhu chladiva jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.
                        VYSVĚTLIVKA Parní generátory jsou speciálně konstruované nebo připravované pro přenos tepla generovaného v reaktoru do vody pro účely tvorby páry. V případě rychlého reaktoru, v němž je i meziokruh chladiva, je parní generátor umístěn v daném meziokruhu. V reaktoru chlazeném plynem může být použit tepelný výměník pro účely přenosu tepla do sekundárního plynového okruhu, který pohání plynovou turbínu. Rozsah kontroly podle této položky nezahrnuje tepelné výměníky pro nosné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo systém chlazení zbytkového tepla.
                     
                        0A001.j
                     
                        neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“;
                     
                        TLB1.10
                     
                        
                           Neutronové detektory
                        
                        Speciálně konstruované nebo připravované neutronové detektory pro určování úrovně neutronového toku v aktivní zóně reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.
                        VYSVĚTLIVKA Tato položka zahrnuje detektory uvnitř a vně aktivní zóny, které měří široké rozpětí úrovní toku, obvykle od 104 neutronů na cm2 za sekundu do 1010 neutronů na cm2 za sekundu nebo více. Přístroji umístěnými vně aktivní zóny se rozumí zařízení nacházející se mimo aktivní zónu reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše, avšak uvnitř biologického stínění.
                     
                        0A001.k
                     
                        ‚Vnější tepelná stínění‘ speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v „jaderném reaktoru“ ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 0A001.k. se ‚vnějším tepelným stíněním‘ rozumí konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.
                        
                     
                        TLB1.11
                     
                        
                           Vnější tepelné stínění
                        
                        „Vnější tepelné stínění“ speciálně konstruované nebo připravované pro užití v jaderném reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1, ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně ochranné obálky.
                        VYSVĚTLIVKA „Vnější tepelná stínění“ jsou konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř ochranné obálky.
                     
                        0B001
                     
                        Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
                     
                        TLB5
                     
                        Závody na separaci izotopů přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo zvláštního štěpného materiálu a zařízení jiná než analytické přístroje, speciálně konstruovaná nebo upravená pro tento účel
                     
                        0B001.a
                     
                        provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“:
                        
                                    1.
                                 
                                    provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    provozní celky pro separaci plynovou difuzí;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    provozní celky pro aerodynamickou separaci;
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    provozní celky pro separaci chemickou výměnou;
                                 
                        
                                    5.
                                 
                                    provozní celky pro separaci iontovou výměnou;
                                 
                        
                                    6.
                                 
                                    provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“,
                                 
                        
                                    7.
                                 
                                    provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“,
                                 
                        
                                    8.
                                 
                                    provozní celky pro plazmovou separaci,
                                 
                        
                                    9.
                                 
                                    provozní celky pro elektromagnetickou separaci;
                                 
                     
                        TLB5
                     
                         
                     
                        0B001.b
                     
                        plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 0B001.b. se pojmem ‚materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘ rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:
                        
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                    
                                       vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;
                                    
                                 
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                    
                                       hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo
                                       
                                    
                                 
                        
                                    
                                       3.
                                    
                                 
                                    
                                       „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 7,62 × 104 m;
                                    
                                 
                        
                                    1.
                                 
                                    plynové odstředivky;
                                 
                     
                        TLB5.1
                     
                        
                           5.1.   Plynové odstředivky a jejich sestavy a komponenty speciálně konstruované nebo upravené pro použití v plynových odstředivkách
                        
                        ÚVODNÍ POZNÁMKA
                        Plynová odstředivka obvykle sestává z tenkostěnného válce nebo válců o průměru 75 mm až 650 mm umístěných ve vakuovém prostředí a točících se kolem své vertikální osy vysokou obvodovou rychlostí, řádově 300 m/s nebo větší. Aby se dosáhlo tak vysoké rychlosti, musí mít konstrukční materiály rotačních komponentů vysokou pevnost v poměru k hustotě, a aby se snížila nevyváženost chodu, musí být montážní celek rotoru, a tedy i jeho jednotlivé komponenty, vyrobeny s velmi malými tolerancemi. Na rozdíl od jiných odstředivek se plynová odstředivka pro obohacování uranu vyznačuje rotorovou komorou s rotujícím kotoučovým deflektorem nebo deflektory a stacionární sestavou trubek pro přivádění a odběr plynného UF6, opatřenou alespoň třemi oddělenými kanály, z nichž dva jsou spojeny s odběrními trubkami sahajícími od osy rotoru k obvodu rotorové komory. Ve vakuovém prostředí se rovněž nachází řada kritických položek, které se neotáčejí a které, ačkoli jsou speciálně konstruovány, není obtížné vyrobit a které ani nejsou vyráběny ze zvláštních materiálů. Nicméně zařízení na plynové odstřeďování vyžadují velký počet těchto komponentů, a tak toto množství může být důležitým vodítkem pro jejich konečné použití.
                     
                        0B001.b
                     
                         
                     
                        TLB5.1.1
                     
                        Rotační komponenty
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    kompletní montážní celky rotorů;
                                 
                     
                        TLB5.1.1a
                     
                        
                                    a)
                                 
                                    Kompletní montážní celky rotorů:
                                    Tenkostěnné válce nebo řada vzájemně propojených tenkostěnných válců, které jsou vyrobeny z jednoho či materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu. Pokud jsou válce vzájemně propojeny, je spojů docíleno pružnými vlnovci nebo prstenci, které jsou popsány níže v oddílu 5.1.1 písm. c). V konečné podobě je rotor opatřen vnitřním deflektorem nebo deflektory a koncovými uzávěry popsanými níže v oddílu 5.1.1 písm. d) a e). Kompletní montážní celek však může být dodáván pouze částečně smontovaný.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;
                                 
                     
                        TLB5.1.1b
                     
                        
                                    b)
                                 
                                    Rotorové válce:
                                    Speciálně konstruované nebo upravené tenkostěnné válce s tloušťkou stěny 12 mm nebo méně, o průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z jednoho či více materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;
                                 
                     
                        TLB5.1.1c
                     
                        
                                    c)
                                 
                                    Prstence nebo vlnovce:
                                    Komponenty speciálně konstruované nebo upravené, které umožňují umístit podpůrnou konstrukci rotorového válce nebo vzájemně propojit řadu rotorových válců. Vlnovec je svinutý krátký válec s maximální tloušťkou stěny 3 mm o průměru 75 mm až 650 mm vyrobený z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;
                                 
                     
                        TLB5.1.1d
                     
                        
                                    d)
                                 
                                    Deflektory:
                                    Kotoučové komponenty o průměru 75 mm až 650 mm speciálně konstruované nebo upravené tak, aby mohly být namontovány uvnitř rotorového válce odstředivky, určené k oddělení odběrové komory od hlavní separační komory, a v některých případech napomáhající cirkulaci plynného UF6 uvnitř hlavní separační komory rotorového válce, vyrobené z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;
                                 
                     
                        TLB5.1.1e
                     
                        
                                    e)
                                 
                                    Vrchní/spodní koncové uzávěry:
                                    Kotoučové komponenty o průměru 75 mm až 650 mm speciálně konstruované nebo upravené k uzavření konců rotorového válce a udržující UF6 uvnitř rotorového válce, které v některých případech také fungují jako opěry, udržují nebo obsahují jako integrální součást horní ložisko (vrchní uzávěr) nebo nesou rotační části motoru a spodní ložisko (spodní uzávěr). Jsou vyrobeny z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        TLB5.1.1
                     
                        VYSVĚTLIVKA
                        Na rotační komponenty odstředivek se používají následující materiály:
                        
                                    a)
                                 
                                    vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    vláknité materiály vhodné pro použití v kompozitních strukturách, s měrným modulem rovným 3,18 × 106 m a měrnou mezí pevnosti v tahu rovnající se 7,62 × 104 m nebo vyšší (‚měrným modulem‘ se rozumí Youngův modul v N/m2 dělený měrnou hmotností v N/m3; ‚měrnou mezí pevnosti v tahu‘ se rozumí mez pevnosti v tabu v N/m2 dělená měrnou hmotností v N/m3).
                                 
                     
                        0B001.b
                     
                         
                     
                        TLB5.1.2
                     
                        Nepohyblivé komponenty
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Magnetická závěsná ložiska:
                                    
                                                a.
                                             
                                                ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky;
                                             
                                 
                     
                        TLB5.1.2A.1
                     
                        
                                    a)
                                 
                                    Magnetická závěsná ložiska:
                                    
                                                1.
                                             
                                                Speciálně konstruované nebo upravené ložiskové sestavy sestávající z prstencových magnetů zavěšených uvnitř pouzdra, které obsahuje tlumící médium. Pouzdro je vyrobeno z materiálu odolného vůči UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.2). Magnet je spojen s pólovými nástavci nebo s druhým magnetem připevněným k vrchnímu uzávěru popsanému v oddíle 5.1.1 písm. e).
                                                Magnet může mít prstencový tvar, přičemž maximální poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1. Magnet může mít počáteční permeabilitu minimálně 0,15 H/m, minimální remanenci 98,5 % nebo energetický výtěžek větší než 80 kJ/m3. Kromě obvyklých materiálových vlastností je nezbytné, aby byla odchylka magnetické osy od osy geometrické omezena velmi malými tolerancemi (menšími než 0,1 mm) nebo aby byl uplatněn zvláštní požadavek na homogenitu materiálu magnetu.
                                             
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                         
                     
                        TLB5.1.2a2
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky.
                                 
                        VYSVĚTLIVKA
                        Tato ložiska mají zpravidla tyto vlastnosti:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou konstruována tak, aby udržovala střední otáčky rotoru na úrovni 600 Hz nebo více, a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jsou připojena na spolehlivý zdroj elektrické energie nebo na jednotku zdroje nepřerušovaného napájení, aby bylo zajištěno fungování na více než hodinu.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;
                                 
                     
                        TLB5.1.2b
                     
                        
                                    b)
                                 
                                    Ložiska/tlumiče:
                                    Speciálně konstruovaná nebo upravená ložiska složená ze sestavy patního čepu s miskou namontované na tlumiči. Patní čep je obvykle kalená ocelová hřídel s polokoulí na jednom konci a s prostředkem na upevnění ke spodnímu koncovému uzávěru popsanému v oddíle 5.1.1 písm. e) na konci druhém. Na hřídel může být připojeno i hydrodynamické ložisko. Miska má formu pelety s polokulovitým důlkem na jednom z povrchů.
                                    Tyto komponenty jsou často dodávány odděleně od tlumiče.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    9.
                                 
                                    molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;
                                 
                     
                        TLB5.1.2c
                     
                        
                                    c)
                                 
                                    Molekulární vývěvy:
                                    Speciálně konstruované nebo upravené válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky. Typické rozměry jsou následující:
                                    vnitřní průměr 75 mm až 650 mm, tloušťka stěny minimálně 10 mm s poměrem délky k průměru 1:1 nebo větším. Drážky mají typický pravoúhlý průřez a hloubku 2 mm nebo více.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    10.
                                 
                                    Kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;
                                 
                     
                        TLB5.1.2d
                     
                        
                                    d)
                                 
                                    Statory motorů:
                                    Speciálně konstruované nebo upravené prstencové statory pro vysokorychlostní vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším. Statory sestávají z vícefázového vinutí na jádru z laminovaných železných plechů s malými ztrátami složeného z tenkých plechů o tloušťce 2,0 mm nebo menší.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    11.
                                 
                                    tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05° nebo menší;
                                 
                     
                        TLB5.1.2e
                     
                        
                                    e)
                                 
                                    Tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru:
                                    Komponenty speciálně konstruované nebo upravené pro uložení sestavy rotorových válců plynové odstředivky. Tělesa sestávají z pevného válce s tloušťkou stěny do 30 mm s přesně opracovanými koncovými částmi pro umístění ložisek a s jednou nebo více montážními přírubami. Opracované koncové části jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válce s odchylkou menší nebo rovnou 0,05 stupně. Těleso může být rovněž voštinového typu pro uložení několika rotorových sestav.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    12.
                                 
                                    Odběrní trubky speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;
                                 
                     
                        TLB5.1.2f
                     
                        
                                    f)
                                 
                                    Odběrní trubky:
                                    Trubky speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice (s otvorem orientovaným do směru obvodového proudu plynu uvnitř rotoru, například pomocí ohnutí konce radiálně umístěné trubice), které lze upevnit k centrálnímu systému odvodu plynu.
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    13.
                                 
                                    Frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:
                                    
                                                a.
                                             
                                                vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a
                                                
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);
                                             
                                 
                     
                        TLB5.2.5
                     
                        
                           5.2.5   Měniče frekvencí
                        
                        Měniče frekvencí (rovněž známé jako konvertory nebo invertory) speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů podle oddílu 5.1.2. písm. d) nebo části, díly a podsestavy takových měničů frekvencí, které mají všechny tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší;a
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    vysokou stabilitu (s řízením frekvence lepším než 0,2 %).
                                 
                     
                        0B001.b.
                     
                        
                                    14.
                                 
                                    Uzavírací a regulační ventily takto:
                                    
                                                a.
                                             
                                                uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;
                                             
                                 
                     
                        TLB5.2.3
                     
                        
                           5.2.3   Speciální uzavírací a regulační ventily
                        
                        
                                    a)
                                 
                                    Uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky.
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    Vlnovcové ventily s ručním nebo automatickým ovládáním, uzavírací nebo regulační, zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních nebo pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek.
                                 
                        VYSVĚTLIVKA
                        Typické speciálně konstruované nebo upravené ventily zahrnují vlnovcové ventily, rychlouzavírací typy ventilů, rychloreakční ventily a další.
                     
                        0B001.c
                     
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:
                        
                        
                                    1.
                                 
                                    plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;
                                 
                     
                        TLB5.3.1a
                     
                        
                           Plynové difuzní bariéry a bariérové materiály
                        
                        
                                    a)
                                 
                                    Speciálně konstruované nebo upravené tenké porézní filtry o velikosti pórů v rozmezí 10 až 100 nm, tloušťce 5 mm nebo menší a v případě trubkového tvaru o průměru 25 mm nebo menším vyrobené z kovových, polymerních nebo keramických materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4) a
                                 
                     
                        0B001.c
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;
                                 
                     
                        TLB5.3.2
                     
                        
                           Skříně difuzorů
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené hermeticky utěsněné nádoby vyrobené z materiálů odolných vůči UF6 nebo těmito materiály chráněné (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4).
                     
                        0B001.c
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.3.3
                     
                        
                           Kompresory a plynová dmychadla
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené kompresory nebo plynová dmychadla s minimálním sacím výkonem 1 m3/min UF6 a výtlačným tlakem až do 500 kPa, projektované pro dlouhodobou práci v prostředí UF6, jakož i jednotlivé sestavy těchto kompresorů a plynových dmychadel. Tyto kompresory a plynová dmychadla mají poměr tlaků 10:1 nebo nižší a jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči UF6 nebo jsou jimi chráněny (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4).
                     
                        0B001.c
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000  cm3/min;
                                 
                     
                        TLB5.3.4
                     
                        
                           Těsnění hřídele
                        
                        Speciálně konstruovaná nebo upravená vakuová těsnění s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru nebo plynového dmychadla s poháněcím motorem, a zajišťující tak spolehlivé utěsnění vnitřní komory kompresoru nebo plynového dmychadla, které jsou naplněny UF6, proti vniknutí vzduchu. Tato těsnění jsou obvykle projektována na rychlost průniku vyrovnávacího plynu směrem dovnitř menší než 1 000  cm3 za minutu.
                     
                        0B001.c
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    tepelné výměníky zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;
                                 
                     
                        TLB5.3.5
                     
                        
                           Výměníky tepla pro chlazení UF6
                           
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené výměníky tepla vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4) nebo takovými materiály chráněné, jež jsou projektovány pro maximální rychlost změny tlaku v důsledku úniků nižší než 10 Pa za hodinu při tlakovém rozdílu 100 kPa.
                     
                        0B001.c
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné.
                                 
                     
                        TLB5.4.4
                     
                        
                           Speciální uzavírací a regulační ventily
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené uzavírací a regulační vlnovcové ventily vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, s ručním nebo automatickým ovládáním, které se instalují na hlavních i pomocných systémech obohacovacích závodů založených na metodě plynové difuze.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:
                        
                        
                                    1.
                                 
                                    separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;
                                 
                     
                        TLB5.5.1
                     
                        
                           Separační trysky
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené separační trysky nebo jejich sestavy. Separační trysky sestávající ze štěrbinových, zakřivených kanálů s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči korozi UF6, které mají uvnitř umístěno břit rozdělující plyn proudící tryskou do dvou frakcí.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;
                                 
                     
                        TLB5.5.2
                     
                        
                           Vírové trubice
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené vírové trubice nebo jejich sestavy. Vírové trubice jsou válcovitého nebo kónického tvaru, jsou zhotoveny z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jsou jimi chráněny a disponují jedním či více tangenciálními vstupními otvory. Na jednom nebo obou koncích mohou být trubice opatřeny tryskovými nástavci.
                        VYSVĚTLIVKA Plyn vstupuje do vírové trubice tangenciálně na jednom konci nebo přes vířící lopatky nebo přes četné tangenciální otvory po obvodu trubice.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;
                                 
                     
                        TLB5.5.3
                        TLB5.5.4
                     
                        
                           Kompresory a plynová dmychadla
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené kompresory nebo plynová dmychadla vyrobená z materiálů odolných vůči korozi směsí UF6 a nosného plynu (vodík nebo helium) nebo takovými materiály chráněná.
                        Těsnění hřídele
                        Speciálně konstruovaná nebo upravená těsnění hřídele s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru nebo plynového dmychadla s poháněcím motorem a zajišťující spolehlivou hermetizaci proti úniku technologického plynu nebo nasávání vzduchu či těsnícího plynu do vnitřní komory kompresoru nebo plynového dmychadla, která je naplněná směsí UF6 a nosného plynu.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.5.5
                     
                        
                           Výměníky tepla pro chlazení plynu
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené výměníky tepla zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.5.6
                     
                        
                           Pouzdra separačních elementů
                        
                        Speciálně konstruovaná nebo upravená pouzdra separačních elementů zhotovená z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněná, ve kterých jsou umístěny vírové trubice nebo separační trysky.
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším;
                                 
                     
                        TLB5.5.10
                     
                        
                           Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                 
                     
                        0B001.d
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:
                                    
                                                a.
                                             
                                                kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                             
                                    
                                                c.
                                             
                                                separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;
                                             
                                    
                                                d.
                                             
                                                vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.
                                             
                                 
                     
                        TLB5.5.12
                     
                        
                           Systémy pro separaci UF6 a nosného plynu
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy pro separaci UF6 a nosného plynu (vodík nebo helium).
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy jsou projektovány za účelem snížení obsahu UF6 v nosném plynu do hodnoty 1 ppm nebo nižší a mohou obsahovat mimo jiné následující zařízení:
                        
                                    a)
                                 
                                    kryogenní výměníky tepla nebo kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších, nebo
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších, nebo
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 a nosného plynu, nebo
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.
                                 
                     
                        0B001.e
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:
                        
                                    1.
                                 
                                    pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
                                 
                     
                        TLB5.6.1
                     
                        Kapalinové výměníkové kolony (chemická výměna)
                        Protiproudé kapalinové kolony s mechanickým pohonem, speciálně konstruované nebo upravené pro obohacování uranu procesem chemické výměny. Pro zajištění odolnosti vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové jsou tyto kolony a jejich vestavby obvykle vyrobeny z vhodných plastů (jako fluorované uhlovodíkové polymery) nebo skla nebo jsou jimi chráněny. Projektovaná zádrž kolon činí obvykle 30 sekund nebo méně.
                     
                        0B001.e
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
                                 
                     
                        TLB5.6.2
                     
                        Kapalinové odstředivkové extraktory (chemická výměna)
                        Speciálně konstruované nebo upravené kapalinové odstředivkové extraktory pro obohacování uranu při použití procesu chemické výměny. Takové extraktory využívají rotaci k dosažení disperze organického a vodního toku a následně odstředivé síly k separaci těchto fází. Pro zajištění odolnosti vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové jsou extraktory obvykle vyrobeny z vhodných plastů (jako fluorované uhlovodíkové polymery) nebo skla nebo jsou jimi chráněny. Projektovaná zádrž v odstředivkových extraktorech činí obvykle 30 sekund nebo méně.
                     
                        0B001.e
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;
                                 
                     
                        TLB5.6.3a
                     
                        Systémy a zařízení k redukci uranu (chemická výměna)
                        
                                    (a)
                                 
                                    Speciálně konstruované nebo upravené elektrochemické redukční kyvety k redukci uranu z jednoho valenčního stavu do jiného pro účely obohacení uranu při použití procesu chemické výměny. Materiály kyvet, které přicházejí do kontaktu s technologickými roztoky, musí být odolné vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové.
                                 
                        VYSVĚTLIVKA Katodové části kyvet musí být projektovány tak, aby neumožňovaly zpětnou oxidaci uranu do jeho vyšších valenčních stavů. K udržení uranu v katodové části mohou mít kyvety nepropustné diafragmatické membrány vyrobené ze speciálního materiálu vyměňujícího kationty. Katodu tvoří vhodný pevný vodič, jakým je např. grafit.
                     
                        0B001.e
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U + 4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.6.3b
                     
                        
                                    (b)
                                 
                                    Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro extrakci U 4 + z organického toku u výstupu z kaskády, regulování koncentrace kyseliny a napájení elektrochemických redukčních kyvet.
                                 
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy se skládají ze zařízení na extrakci rozpouštědel, která slouží k převedení U 4 + z organického toku do vodního roztoku, z odpařovacího nebo jiného zařízení pro úpravu a regulaci pH roztoku a z čerpadel nebo jiných transportních zařízení zajišťujících zásobování elektrochemických redukčních kyvet. Hlavním problémem celé konstrukce je vyloučení kontaminace vodního toku určitými kovovými ionty. Proto jsou ty části systému, které přicházejí do kontaktu s technologickými toky, vyrobeny z vhodných materiálů (jako sklo, fluorované polymery, polyfenylsulfát, polyethersulfon a grafit impregnovaný pryskyřicí) nebo jsou jimi chráněny.
                     
                        0B001.e
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U + 6 nebo U + 4 na U + 3;
                                 
                     
                        TLB5.6.4
                     
                        Systémy pro přípravu napájecích roztoků (chemická výměna)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro přípravu napájecích roztoků vysoce čistého chloridu uranu pro obohacovací závody založené na chemické výměně.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy obsahují zařízení pro čištění postupem rozpouštění, extrakce z roztoku nebo zařízení pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U6+ nebo U 4 + na U 3 +. Tyto systémy produkují roztoky chloridu uranu obsahující pouze malé množství kovových nečistot, řádově v jednotkách ppm, přičemž se jedná o kovy jako chrom, železo, vanad, molybden a jiné dvojmocné nebo vícevalenční kationty. Konstrukčními materiály částí systému zpracovávajícího vysoce čistý U 3 + jsou sklo, fluorované uhlovodíkové polymery, polyfenylsulfát, polyethersulfon nebo jimi povlakované materiály a grafit impregnovaný pryskyřicí. NSG část 1, červen 2013 – 39 – 5.6.5. Uran
                     
                        0B001.e
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U + 3 na U + 4;
                                 
                     
                        TLB5.6.5
                     
                        Systémy oxidace uranu (chemická výměna)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro oxidaci U 3 + na U 4 + před zpětným přiváděním uranu do separační kaskády v obohacovacím procesu založeném na chemické výměně.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy mohou zahrnovat zařízení jako: a) zařízení pro mísení chlóru a kyslíku s kapalinou vytékající ze zařízení na separaci izotopů a pro extrakci výsledného U 4 + do ochuzeného organického toku a zpětně přiváděného z výstupního konce kaskády; b) zařízení, které odděluje vodu od kyseliny chlorovodíkové takovým způsobem, že voda i koncentrovaná kyselina chlorovodíková mohou být na odpovídajících místech znovu vráceny do technologického procesu.
                     
                        0B001.f
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:
                        
                                    1.
                                 
                                    pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);
                                 
                     
                        TLB5.6.6
                     
                        Rychle reagující iontoměniče na bázi pryskyřic/adsorbentů (iontová výměna)
                        Speciálně konstruované nebo upravené iontoměniče na bázi pryskyřic nebo adsorbentů s rychlou kinetikou výměny pro obohacování uranu založené na procesu iontové výměny, včetně porézních makro-síťovaných pryskyřic nebo nosičů se strukturou tenkých vrstev, ve kterých jsou aktivní skupiny účastnící se chemické výměny soustředěny pouze na povrchu neaktivního porézního nosiče a na dalších kompozitních materiálech vhodného tvaru včetně částic nebo vláken. Tyto iontoměniče na bázi pryskyřic/adsorbentů mají průměr 0,2 mm nebo méně a musí být chemicky odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové a musí mít dostatečnou pevnost, která zabrání jejich opotřebení a degradaci ve výměníkových kolonách. Tyto pryskyřice/adsorbenty jsou speciálně navrženy tak, aby dosahovaly velmi rychlé kinetiky výměny izotopů uranu (poločas výměny je menší než 10 sekund) a mohou být provozovány při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C).
                     
                        0B001.f
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000  mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373K (100 °C) až 473K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;
                                 
                     
                        TLB5.6.7
                     
                        Kolony pro iontovou výměnu (iontová výměna)
                        Válcové kolony o průměru větším než 1 000  mm pro uložení náplně iontoměničů na bázi pryskyřic/adsorbentů, speciálně konstruované nebo upravené pro obohacování uranu založené na procesu iontové výměny. Tyto kolony jsou zhotoveny z materiálů (například titan, fluorouhlíkové plasty) odolných vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové nebo jsou jimi chráněny a jsou schopny pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa.
                     
                        0B001.f
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;
                                 
                     
                        TLB5.6.8
                     
                        Refluxní systémy iontové výměny (iontová výměna)
                        a) speciálně konstruované nebo upravené systémy pro chemickou nebo elektrochemickou redukci pro regeneraci redukčních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování uranu na bázi iontové výměny; b) speciálně konstruované nebo upravené systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci pro regeneraci oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování uranu na bázi iontové výměny;
                     
                        0B001.g
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:
                        
                                    1.
                                 
                                    systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;
                                 
                     
                        TLB5.7.1
                     
                        Systémy odpařování uranu (proces separace na bázi atomových par)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy odpařování kovového uranu pro použití při laserovém obohacování.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy, jejichž součástí mohou být elektronová děla, jsou konstruované tak, aby na cíli dosahovaly dostatečného užitečného výkonu (1 kW nebo více) pro výrobu par kovového uranu s rychlostí potřebnou pro funkci laserového obohacování.
                     
                        0B001.g
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 2A225.
                                 
                     
                        TLB5.7.2
                     
                        Systémy a součásti pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami (proces separace na bázi atomových par)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro manipulaci s roztaveným uranem, roztavenými uranovými slitinami nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, nebo pro ně speciálně konstruované nebo upravené součásti.
                        VYSVĚTLIVKA Systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem mohou sestávat z kelímků a zařízení na chlazení kelímků. Kelímky a jiné části tohoto systému, které přicházejí do kontaktu s roztaveným uranem, roztavenými uranovými slitinami nebo parami kovového uranu, jsou vyrobeny z vhodných korozivzdorných a žáruvzdorných materiálů nebo jsou jimi chráněny. Vhodné materiály zahrnují tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin (viz INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění)) nebo jejich směsi.
                     
                        0B001.g
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.7.3
                     
                        Systémy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ kovového uranu (proces separace na bázi atomových par)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ pro kovový uran v kapalné nebo pevné formě.
                        VYSVĚTLIVKA Součásti těchto systémů jsou vyrobeny ze žáruvzdorných materiálů odolných vůči korozi parami nebo taveninou kovového uranu (například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal) nebo jsou jimi chráněny. Mohou zahrnovat potrubí, ventily, fitinky, ‚žlábky‘, průchodky, výměníky tepla a sběrné deskové elektrody pro magnetickou, elektrostatickou nebo jinou separační metodu.
                     
                        0B001.g
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;
                                 
                     
                        TLB5.7.4
                     
                        
                           Skříně separačních jednotek (proces separace na bázi atomových par)
                        
                        Speciálně konstruované nebo upravené válcové nebo hranolové nádoby pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto skříně mají celou řadu otvorů pro umístění průchodek pro přívod elektřiny a vody, oken pro laserové paprsky, připojení vakuové vývěvy a čidel systému diagnostiky a monitorování. Jsou opatřeny prostředky pro jejich otevírání a uzavírání umožňujícími obnovu vnitřních součástí.
                     
                        0B001.g
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.
                                 
                     
                        TLB5.7.13
                     
                        Laserové systémy
                        Lasery nebo laserové systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu.
                        VYSVĚTLIVKA Lasery a laserové součásti důležité v procesech laserového obohacování zahrnují systémy a součásti uvedené v INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění). Laserový systém obvykle zahrnuje optické i elektronické součásti pro řízení laserového paprsku (nebo paprsků) a přenos do komory pro izotopickou separaci. Laserový systém pro proces separace na bázi atomových par obvykle zahrnuje laditelné lasery na bázi barviva, jimž poskytuje energii jiný druh laseru (např. lasery na bázi par mědi nebo některé polovodičové lasery). Laserový systém pro metody na molekulární bázi může sestávat z laserů na bázi CO2 nebo excimérových laserů a optické víceprůchodové kyvety. Lasery nebo laserové systémy pro obě metody vyžadují stabilizátor frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu.
                     
                        0B001.h
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:
                        
                                    1.
                                 
                                    nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (–123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;
                                 
                     
                        TLB5.7.5
                     
                        Nadzvukové expanzní trysky (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z materiálů odolných vůči UF6.
                     
                        0B001.h
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení, speciálně konstruované nebo upravené ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;
                                 
                     
                        TLB5.7.6
                     
                        Sběrače ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené součásti nebo zařízení pro sběr uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem.
                        VYSVĚTLIVKA V jednom příkladu izotopické separace molekul za použití laseru slouží sběrače produktu ke sběru pevného produktu – pentafluoridu obohaceného uranu (UF5). Sběrače produktu mohou sestávat z filtru, sběračů nárazového nebo cyklónového typu nebo jejich kombinací a musí být odolné vůči korozívnímu působení prostředí UF5/UF6.
                     
                        0B001.h
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;
                                 
                     
                        TLB5.7.7
                     
                        Kompresory pro UF6/nosný plyn (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené kompresory pro směsi UF6 a nosného plynu projektované pro dlouhodobý provoz v prostředí UF6. Součásti těchto kompresorů, které přicházejí do kontaktu s technologickým plynem, jsou zhotoveny z materiálů odolných vůči korozi UF6.
                     
                        TLB5.7.8
                     
                        Těsnění hřídele (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruovaná nebo upravená těsnění hřídele s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru s poháněcím motorem a zajišťující spolehlivou hermetizaci proti úniku technologického plynu nebo nasávání vzduchu či těsnícího plynu do vnitřní komory kompresoru, která je naplněná směsí UF6 a nosného plynu.
                     
                        0B001.h
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);
                                 
                     
                        TLB5.7.9
                     
                        Systémy fluorace (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro fluoraci UF5 (v pevné fázi) na UF6 (plyn).
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy jsou konstruovány pro fluoraci shromážděného práškového UF5 na UF6, který se následně shromažďuje v kontejnerech produktu nebo bezprostředně napájí za účelem dodatečného obohacení. V jednom z možných postupů se reakce fluorace může uskutečňovat v rámci systému separace izotopů a UF6 se odebírá bezprostředně ze sběračů ‚produktu‘. V jiném z postupů se práškový UF5 může odebírat nebo převádět ze sběračů ‚produktu‘ do vhodné reakční nádoby na fluoraci (například reaktor s fluidní vrstvou, šnekový reaktor nebo spalovací věžový reaktor). V obou případech se dále používá zařízení pro skladování a přepravu fluoru (nebo jiného vhodného fluoračního činidla) a zařízení pro sběr a přepravu UF6.
                     
                        0B001.h
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:
                                    
                                                a.
                                             
                                                kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,
                                             
                                    
                                                c.
                                             
                                                vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.
                                             
                                 
                     
                        TLB5.7.12
                     
                        Systémy pro separaci UF6 a nosného plynu (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy pro separaci UF6 a nosného plynu. VYSVĚTLIVKA Tyto systémy mohou zahrnovat zařízení jako: a) kryogenní výměníky tepla nebo kryoseparátory dosahující teplot 153 K (–120 °C) nebo nižších, nebo b) kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (–120 °C) nebo nižších, nebo c) vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6. Nosným plynem může být dusík, argon nebo jiný plyn.
                     
                        0B001.h
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.
                                 
                     
                        TLB5.7.13
                     
                        Laserové systémy
                        Lasery nebo laserové systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu.
                        VYSVĚTLIVKA Lasery a laserové součásti důležité v procesech laserového obohacování zahrnují systémy a součásti uvedené v INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění). Laserový systém obvykle zahrnuje optické i elektronické součásti pro řízení laserového paprsku (nebo paprsků) a přenos do komory pro izotopickou separaci. Laserový systém pro proces separace na bázi atomových par obvykle zahrnuje laditelné lasery na bázi barviva, jimž poskytuje energii jiný druh laseru (např. lasery na bázi par mědi nebo některé polovodičové lasery). Laserový systém pro metody na molekulární bázi může sestávat z laserů na bázi CO2 nebo excimérových laserů a optické víceprůchodové kyvety. Lasery nebo laserové systémy pro obě metody vyžadují stabilizátor frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu.
                     
                        0B001.i
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:
                        
                                    1.
                                 
                                    mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;
                                 
                     
                        TLB5.8.1
                     
                        Mikrovlnné zdroje energie a antény
                        Speciálně konstruované nebo upravené mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů, mající tyto vlastnosti: frekvence větší než 30 GHz a průměrný výstupní výkon k produkci iontů větší než 50kW.
                     
                        0B001.i
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;
                                 
                     
                        TLB5.8.2
                     
                        Iontové budicí cívky
                        Speciálně konstruované nebo upravené vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW.
                     
                        0B001.i
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    systémy pro tvorbu uranového plazmatu;
                                 
                     
                        TLB5.8.3
                     
                        Systémy pro tvorbu uranového plazmatu
                        Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro tvorbu uranového plazmatu určeného k použití v závodech na plazmovou separaci.
                     
                        0B001.i
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    neužívá se;
                                 
                     
                        TLB5.8.4
                     
                        již se neužívá – od 14. června 2013
                     
                        0B001.i
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;
                                 
                     
                        TLB5.8.5
                     
                        Sestavy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ kovového uranu
                        Speciálně konstruované nebo upravené sestavy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ pro kovový uran v pevné formě. Tyto sestavy sběračů jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami kovového uranu nebo těmito materiály chráněné, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal.
                     
                        0B001.i
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);
                                 
                     
                        TLB.5.8.6
                     
                        Skříně separačních jednotek Speciálně konstruované nebo upravené válcové nádoby k použití v závodech na obohacování plazmovou separací pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘. VYSVĚTLIVKA Tyto skříně mají celou řadu otvorů pro umístění průchodek pro přívod elektřiny, připojení difúzní vývěvy a čidel systémů diagnostiky a monitorování. Jsou opatřeny prostředky pro jejich otevírání a uzavírání umožňujícími obnovu vnitřních součástí a jsou vyrobeny z vhodných nemagnetických materiálů např. korozivzdorné oceli.
                     
                        0B001.j
                     
                        zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:
                        
                                    1.
                                 
                                    iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;
                                 
                     
                        TLB5.9.1a
                     
                        Elektromagnetické izotopové separátory
                        Elektromagnetické izotopové separátory speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu a zařízení a součásti určené k tomuto účelu, zahrnující:
                        
                                    a)
                                 
                                    Iontové zdroje Speciálně konstruované nebo upravené jednotlivé nebo vícenásobné iontové zdroje uranu sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače paprsku, vyrobené ze vhodného materiálu, např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi, které jsou schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší.
                                 
                     
                        0B001.j
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);
                                 
                     
                        TLB5.9.1b
                     
                        Iontové kolektory
                        Deskové kolektory sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, speciálně konstruované nebo upravené pro pohlcování paprsků iontů obohaceného a ochuzeného uranu a vyrobené ze vhodného materiálu, např. grafitu nebo korozivzdorné oceli.
                     
                        0B001.j
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;
                                 
                     
                        TLB5.9.1c
                     
                        Vakuové skříně
                        Speciálně konstruované nebo upravené vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené ze vhodného nemagnetického materiálu, např. korozivzdorné oceli, a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší.
                        VYSVĚTLIVKA Skříně jsou speciálně konstruované pro umístění iontových zdrojů, sběrných desek a výstelek chlazených vodou a mají zařízení pro připojení difúzní vývěvy a pro otevírání a uzavírání těchto zařízení, aby se umožnilo vyjmutí a opětovná instalace uvedených součástí.
                     
                        0B001.j
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;
                                 
                     
                        TLB5.9.1d
                     
                        Pólové nástavce magnetů
                        Speciálně konstruované nebo upravené pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m používané pro udržení konstantního magnetického pole uvnitř elektromagnetického izotopového separátoru a pro přenos magnetického pole mezi dvěma sousedícími separátory.
                     
                        0B001.j
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                a.
                                             
                                                schopné nepřetržitého provozu;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                výstupní napětí 20 000  V nebo vyšší;
                                             
                                    
                                                c.
                                             
                                                výstupní proud 1 A nebo větší; a
                                                
                                             
                                    
                                                d.
                                             
                                                napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;
                                             
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 3A227.
                                 
                     
                        TLB5.9.2
                     
                        Vysokonapěťové napáječe
                        Speciálně konstruované nebo upravené vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi: schopnost nepřetržitého provozu, výstupní napětí 20 000  V nebo vyšší, výstupní proud 1 A nebo větší a napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.
                     
                        0B001.j
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                a.
                                             
                                                schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a
                                                
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.
                                             
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 3A226.
                                 
                     
                        TLB5.9.3
                     
                        Zdroje pro napájení magnetů
                        Speciálně konstruované nebo upravené zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem pro napájení magnetů, mající všechny tyto vlastnosti: schopnost nepřetržitě produkovat výstupní proud nejméně 500 A s napětím 100 V nebo větším a proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.
                     
                        0B002
                     
                        Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné:
                     
                         
                     
                         
                     
                        0B002.a
                     
                        dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;
                     
                        TLB5.2.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.4.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.5.7
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.7.11
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        0B002.b
                     
                        desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;
                     
                        TLB5.2.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.4.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.5.7
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.7.11
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        0B002.c
                     
                        produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;
                     
                        TLB5.2.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.4.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.5.7
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.7.11
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        0B002.d
                     
                        zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;
                     
                        TLB5.2.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.4.1
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.5.7
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        TLB5.7.11
                     
                        Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)
                        Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.
                     
                        0B002.e
                     
                        potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;
                     
                        TLB5.2.2
                     
                        Strojové potrubní systémy rozdělovačů a sběračů
                        Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy rozdělovačů a sběračů pro manipulaci s UF6 uvnitř odstředivkových kaskád. Potrubní síť je obvykle typu ‚trojitého‘ sběračového systému, kde je každá odstředivka spojena s každým ze sběračů. Toto uspořádání se mnohokrát opakuje. Vše je zhotoveno z materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k tomuto oddílu) nebo je těmito materiály chráněno a vyrobeno tak, aby byly splněny velmi přísné normy pro vakuum a čistotu.
                     
                        TLB5.4.2
                     
                        Potrubní systémy kolektorů
                        Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy a systémy kolektorů pro dopravu UF6 uvnitř kaskád plynové difuze.
                        VYSVĚTLIVKA Tato potrubní síť je obvykle projektována se zdvojeným systémem kolektorů, kde je každá jednotka spojena s každým z kolektorů.
                     
                        TLB5.5.8
                     
                        Potrubní systémy kolektorů
                        Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy kolektorů pro dopravu UF6 uvnitř aerodynamických kaskád zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné. Tato potrubní síť je obvykle projektována se zdvojeným systémem kolektorů, kde každá jednotka nebo skupina jednotek je spojena s každým z kolektorů.
                     
                        0B002.f
                     
                        vakuové systémy a vývěvy:
                        
                                    1.
                                 
                                    vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné; nebo
                                    
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;
                                 
                     
                        TLB5.4.3a
                     
                        Vakuové systémy
                        
                                    (a)
                                 
                                    speciálně konstruované nebo upravené vakuové rozdělovače, vakuové sběrače a vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3 za minutu nebo větším;
                                 
                     
                        TLB5.4.3b
                     
                        
                                    (b)
                                 
                                    vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6, zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo těmito materiály chráněné (viz VYSVĚTLIVKA k tomuto oddílu); Tyto vývěvy mohou být provedeny buď jako rotační, anebo objemové, mohou mít ucpávky a těsnění z fluorovaných uhlovodíkových polymerů a mohou používat speciální provozní kapaliny.
                                 
                     
                        TLB5.5.9b
                     
                        Vakuové systémy a vakuové vývěvy
                        Vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6, zhotovené z materiálů odolných vůči UF6 nebo těmito materiály chráněné. Tyto vývěvy mohou používat těsnění z fluorovaných uhlovodíkových polymerů a speciální provozní kapaliny.
                     
                        TLB5.5.9a
                     
                        Speciálně konstruované nebo upravené vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv a konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6;
                     
                        0B002.g
                     
                        hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    1.
                                 
                                    schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním; a
                                    
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                 
                     
                        TLB5.2.4
                     
                        Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů
                        Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                 
                     
                        TLB5.4.5
                     
                        Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů
                        Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                 
                     
                        TLB5.5.11
                     
                        Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů
                        Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                 
                     
                        TLB5.7.10
                     
                        Speciální uzavírací a regulační ventily
                        Speciálně konstruované nebo upravené uzavírací a regulační vlnovcové ventily vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, s ručním nebo automatickým ovládáním, o průměru 40 mm nebo větším, které se instalují na hlavních i pomocných systémech obohacovacích závodů založených na aerodynamickém procesu.
                     
                        0B003
                     
                        Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:
                     
                        TLB7.1
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3
                        
                     
                        0B003.a
                     
                        systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;
                     
                        TLB7.1.1
                     
                        VYSVĚTLIVKA Konverze koncentrátu uranové rudy na UO3 může být prováděna rozpuštěním rudy v kyselině dusičné a extrahováním čistého uranyl nitrátu za použití takového rozpouštědla, jako je tributylfosfát. Uranyl nitrát je dále konvertován na UO3, buď pomocí koncentrace a denitrifikace, anebo neutralizace plynným čpavkem za vzniku diuranátu amonného, který je následně filtrován, sušen a žíhán.
                     
                        0B003.b
                     
                        systémy pro konverzi UO3 na UF6;
                     
                        TLB7.1.2
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO3 na UF6
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UO3 na UO2 může být prováděna redukcí UO3 krakovaným plynným čpavkem nebo vodíkem.
                     
                        0B003.c
                     
                        systémy pro konverzi UO3 na UO2;
                     
                        TLB7.1.3
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO3 na UO2
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UO3 na UO2 může být prováděna redukcí UO3 krakovaným plynným čpavkem nebo vodíkem.
                     
                        0B003.d
                     
                        systémy pro konverzi UO2 na UF4;
                     
                        TLB7.1.4
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO2 na UF4
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UO2 na UF4 může být prováděna na základě reakce UO2 s plynným fluorovodíkem (HF) při teplotách 300-500 °C.
                     
                        0B003.e
                     
                        systémy pro konverzi UF4 na UF6;
                     
                        TLB7.1.5
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF4 na UF6
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UF4 na UF6 je prováděna exotermickou reakcí s fluorem ve věžových reaktorech. UF6 je kondenzován z horkých výtokových plynů při průchodu přes studenou jímku ochlazenou na – 10 °C. Tento proces vyžaduje zdroj plynného fluoru.
                     
                        0B003.f
                     
                        systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;
                     
                        TLB7.1.6
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF4 na kovový uran
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UF4 na kovový uran je prováděna redukcí hořčíkem (velké dávky) nebo vápníkem (malé dávky). Tato reakce probíhá při teplotách nad bodem tavení uranu (1 130  °C).
                     
                        0B003.g
                     
                        systémy pro konverzi UF6 na UO2;
                     
                        TLB7.1.7
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF6 na UO2
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UF6 na UO2 může být prováděna jedním ze tří procesů. V prvním je UF6 redukován a hydrolyzován na UO2 za použití vodíku a páry. Ve druhém procesu je UF6 hydrolyzován rozpuštěním ve vodě, přidáním čpavku je vysrážen diuranát amonný, který je následně redukován na UO2 vodíkem při teplotě 820 °C. Ve třetím procesu reagují plynný UF6, CO2 a NH3 ve vodě a vysráží se uhličitan amonno-uranyl. Při reakci uhličitanu amonno-uranylu s párou a vodíkem při teplotě 500-600 °C vzniká UO2. Konverze UF6 na UO2 je často prováděna jako první stupeň v provozních celcích na výrobu paliva.
                     
                        0B003.h
                     
                        systémy pro konverzi UF6 na UF4;
                     
                        TLB7.1.8
                     
                        
                           Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF6 na UF4
                           
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UF6 na UF4 je prováděna redukcí vodíkem.
                     
                        0B003.i
                     
                        systémy pro konverzi UO2 na UCl4;
                     
                        TLB7.1.9
                     
                        
                           Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO2 na UCl4
                           
                        
                        VYSVĚTLIVKA Konverze UO2 na UCl4 může být prováděna jedním ze dvou procesů. V prvním dochází k reakci UO2 s tetrachlormethanem (CCl4) při teplotě přibližně 400 °C. Ve druhém procesu dochází k reakci UO2 při teplotě přibližně 700 °C za přítomnosti sazí (CAS 1333-86-4), oxidu uhelnatého a chloru a ke vzniku UCl4.
                     
                        0B004
                     
                        Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:
                     
                        TLB6
                     
                        Zařízení pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo připravovaná zařízení
                     
                        0B004.a
                     
                        provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:
                        
                                    1.
                                 
                                    provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        0B004.b
                     
                        zařízení a součásti:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 2 MPa;
                                 
                     
                        TLB6.1
                     
                        Patrové výměnné kolony voda–sirovodík Výměnné kolony o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa (300 psi) nebo vyšším, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny voda – sirovodík.
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;
                                 
                     
                        TLB6.2
                     
                        Dmychadla a kompresory
                        Jednostupňová nízkotlaká odstředivková dmychadla nebo kompresory (tj. 0,2 MPa nebo 30 psi) pro cirkulaci sirovodíkového plynu (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S), speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro výrobu těžké vody procesem výměny voda – sirovodík. Tato dmychadla nebo kompresory mají minimální výkon 56 m3/s (120 000  SCFM), pracují při sacím tlaku 1,8 MPa (260 psi) a více a jsou opatřena těsněním vhodným pro práci v prostředí vlhkého H2S.
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;
                                 
                     
                        TLB6.3
                     
                        Vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík
                        Vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík o výšce 35 m (114,3′) nebo větší a průměru od 1,5 m (4,9′) do 2,5 m (8,2′), schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa (2 225  psi), speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík. Tyto kolony mají v axiálním směru alespoň jeden přírubový otvor o stejném průměru jako vnitřní válcová část, přes který může být vkládáno nebo vyjímáno vnitřní zařízení kolony.
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých vestaveb a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;
                                 
                     
                        TLB6.4
                     
                        Vnitřní vestavby kolon a stupňovitá čerpadla
                        Vnitřní vestavby a stupňovitá čerpadla kolon speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro kolony na výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík. Vnitřní vestavby kolon tvoří speciálně konstruovaná patra reaktorů, která zajišťují co nejlepší kontakt mezi plynem a kapalinou. Patrová čerpadla jsou speciálně konstruovaná ponorná čerpadla určená pro cirkulaci kapalného čpavku uvnitř kontaktního patra a pro dopravu čpavku do pater kolon.
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;
                                 
                     
                        TLB6.5
                     
                        Čpavková štěpicí zařízení
                        Čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa (450 psi) nebo vyšší, speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;
                                 
                     
                        TLB6.6
                     
                        Infračervené absorpční analyzátory
                        Infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších.
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;
                                 
                     
                        TLB6.7
                     
                        Katalytické hořáky
                        Katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.
                                 
                     
                        TLB6.8
                     
                        Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody
                        Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, speciálně konstruované nebo připravované pro dosahování koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto systémy, které obvykle využívají destilaci vody pro oddělování těžké vody od lehké vody, jsou speciálně konstruované nebo připravované k výrobě těžké vody reaktorové kvality (tj. obvykle 99,75 % oxid deuteria) z náplně těžké vody nižší koncentrace.
                     
                        
                                    9.
                                 
                                    Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.
                                 
                     
                        TLB6.9
                     
                        Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu
                        Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík.
                        VYSVĚTLIVKA Tyto konvertory nebo jednotky odebírají syntézní plyn (dusík a vodík) z vysokotlaké výměnné kolony (nebo kolon) čpavek – vodík a vrací syntetizovaný čpavek do výměnné kolony (nebo kolon).
                     
                        0B005
                     
                        Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové zařízení, které:
                        
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                    
                                       běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;
                                    
                                 
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                    
                                       utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;
                                    
                                 
                        
                                    
                                       3.
                                    
                                 
                                    
                                       kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;
                                    
                                 
                        
                                    
                                       4.
                                    
                                 
                                    
                                       kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo
                                       
                                    
                                 
                        
                                    
                                       5.
                                    
                                 
                                    
                                       se používá k montáži částí reaktoru.
                                    
                                 
                     
                         
                     
                        Závody na výrobu palivových článků jaderného reaktoru a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravovaná pro tento účel
                        ÚVODNÍ POZNÁMKA: Jaderné palivové články se vyrábějí z jednoho nebo více zdrojů nebo zvláštních štěpných materiálů uvedených v příloze tohoto dokumentu v kategorii MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ. Pokud jde o kysličníková paliva, tj. nejběžnější druh paliva, budou používána zařízení pro lisování pelet, sintrování, broušení a třídění. Se smíšenými kysličníkovými palivy se manipuluje v rukávových boxech (nebo obdobných způsobech uložení), dokud nejsou utěsněny uvnitř ochranného obalu. Ve všech případech je palivo hermeticky utěsněné uvnitř vhodného ochranného obalu, který slouží jako primární obal, v němž je palivo uzavřeno, aby byla při provozu reaktoru zajištěna vhodná účinnost a bezpečnost. Ve všech případech je rovněž nutná přísná kontrola procesů, postupů a zařízení podle extrémně přísných norem, aby byla zajištěna předvídatelná a bezpečná účinnost paliva.
                        VYSVĚTLIVKA Mezi položky zařízení odpovídající pojmu „a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená“ pro výrobu palivových článků patří zařízení, které: a) běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderného materiálu nebo jej přímo zpracovává či řídí; b) utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu; c) kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění; d) kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva nebo e) se používá k montáži palivových článků reaktoru. Tato zařízení nebo systémy zařízení mohou zahrnovat například: 1) plně automatické kontrolní stanice speciálně konstruované nebo upravené pro kontrolu konečných rozměrů a povrchových vad palivových pelet; 2) automatické svařovací stroje speciálně konstruované nebo upravené pro svařování koncových uzávěrů na palivové články (nebo tyčí); 3) automatické testovací a kontrolní stanice speciálně konstruované nebo upravené pro kontrolu neporušenosti hotových palivových článků (nebo tyčí); 4) systémy speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu ochranných obalů na jaderné palivo. Položka 3 zpravidla zahrnuje zařízení pro a) rentgenovou kontrolu svarů koncových uzávěrů u článků (nebo tyčí); b) detekci úniku hélia z tlakových článků (nebo tyčí) a c) rastrování článků (nebo tyčí) za pomoci gama paprsků za účelem kontroly správného vložení palivových pelet.
                     
                        0B006
                     
                        Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 0B006 zahrnuje:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;
                                                
                                             
                                 
                     
                        TLB3
                     
                        Závody pro přepracování ozářených palivových článků a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravovaná pro tento účel
                        ÚVODNÍ POZNÁMKA
                        Při přepracování ozářeného jaderného paliva se separuje plutonium a uran od vysoce radioaktivních štěpných produktů a od dalších transuranových prvků. Této separace může být dosaženo pomocí různých technologických postupů. V průběhu let se však nejpoužívanějším a nejuznávanějším postupem stal Purex. Purex zahrnuje rozpuštění ozářeného jaderného paliva v kyselině dusičné, po kterém následuje separace uranu, plutonia a štěpných produktů pomocí extrakce rozpouštědlem za použití směsi tributylfosfátu v organickém rozpouštědle. Jednotlivé purexové závody používají podobné technologické procesy včetně sekání ozářených palivových článků, rozpouštění paliva, extrakci rozpouštědlem a skladování technologických roztoků. Mohou existovat také zařízení pro termickou denitraci dusičnanu uranu, pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid nebo na kov a pro úpravu kapalných odpadů štěpných produktů do takové formy, která je vhodná pro dlouhodobé skladování nebo pro uložení. Avšak specifické typy a uspořádání zařízení, ve kterých se tyto operace provádějí, se mohou v různých purexových závodech lišit z několika důvodů, mezi něž patří druh a množství ozářeného jaderného paliva určeného pro přepracování a zamýšlené naložení s regenerovanými materiály, jakož i filosofie bezpečnosti a údržby, které jsou součástí projektu závodu. Pod výraz „závod na přepracování ozářených palivových článků“ jsou zahrnována zařízení a komponenty, které běžně přicházejí do přímého styku s ozářeným palivem a hlavními toky jaderného materiálu a technologických roztoků štěpných produktů a přímo je řídí. Tyto procesy, včetně kompletních systémů pro konverzi plutonia a výrobu kovového plutonia, mohou být označeny jako opatření zabraňující dosažení kritičnosti (např. pomocí úpravy geometrického uspořádání), ozáření (např. pomocí stínění) a nebezpečí toxicity (například prostřednictvím ochranného uložení).
                     
                        
                                    
                                       b.
                                    
                                 
                                    stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;
                                 
                     
                        TLB3.1
                     
                        Stroje na sekání ozářených palivových článků
                        Dálkově ovládaná zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro použití ve výše uvedeném závodě na přepracování ozářeného jaderného paliva, která jsou určena pro rozřezávání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí.
                        VYSVĚTLIVKA Toto zařízení rozrušuje ochranný obal paliva a připravuje tak ozářený jaderný materiál k rozpouštění. Nejčastěji jsou používány speciálně konstruované kovové nůžky, ale mohou být použita i moderní zařízení, jakými jsou např. lasery.
                     
                        
                                    
                                       c.
                                    
                                 
                                    rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;
                                 
                     
                        TLB3.2
                     
                        Rozpouštěcí nádoby
                        Nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), speciálně konstruované nebo upravené pro použití ve výše uvedeném přepracovatelském závodě, které jsou určeny pro rozpouštění ozářeného jaderného paliva, schopné odolávat horkým, vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat.
                        VYSVĚTLIVKA Rozsekané vyhořelé palivo obvykle postupuje do rozpouštěcích nádob. V těchto nádobách zabezpečených pro udržení podkritického stavu je ozářený jaderný materiál rozpouštěn v kyselině dusičné a zbytky povlaku paliva jsou z technologického toku odstraněny.
                     
                        
                                    
                                       d.
                                    
                                 
                                    rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo impulsní kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové extraktory, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;
                                 
                     
                        TLB3.3
                     
                        Rozpouštědlové extraktory a zařízení pro extrakci rozpouštědlem
                        Speciálně konstruované nebo upravené rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové a pulsní kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové extraktory, jsou určeny pro používání v závodě na přepracování ozářeného jaderného paliva. Rozpouštědlové extraktory musí být odolné vůči korozivním účinkům kyseliny dusičné. Rozpouštědlové extraktory jsou obvykle vyráběny podle extrémně přísných norem (včetně speciálního svařování, kontroly, zajištění jakosti a řízení jakosti) z nízkouhlíkatých korozivzdorných ocelí, titanu, zirkonia a jiných vysoce kvalitních materiálů.
                        VYSVĚTLIVKA Do rozpouštědlových extraktorů vstupuje jak roztok ozářeného paliva z rozpouštěcích nádobí, tak i organické roztoky, které separují uran, plutonium a štěpné produkty. Zařízení pro extrakci rozpouštědlem je obvykle konstruováno tak, aby splňovalo přísné provozní parametry, jako je dlouhá provozní životnost bez nároků na údržbu nebo snadná vyměnitelnost, jednoduchost provozu a ovládání a flexibilita při změnách technologických podmínek.
                     
                        
                                    
                                       e.
                                    
                                 
                                    provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;
                                    
                                       
                                          Technická poznámka:
                                       
                                    
                                    
                                       Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:
                                    
                                    
                                                
                                                   1.
                                                
                                             
                                                
                                                   stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   2.
                                                
                                             
                                                
                                                   maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo
                                                   
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   3.
                                                
                                             
                                                
                                                   maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.
                                                
                                             
                                 
                     
                        TLB3.4
                     
                        Provozní a skladovací nádoby na chemikálie
                        V závodě na přepracování ozářeného paliva se používají speciálně konstruované nebo upravené provozní a skladovací nádoby. Tyto nádoby musí být odolné vůči korozivním účinkům kyseliny dusičné. Jsou obvykle vyráběny z takových materiálů, jako jsou nízkouhlíkaté korozivzdorné oceli, titan nebo zirkonium nebo jiné vysoce kvalitní materiály. Provozní a skladovací nádoby mohou být konstruovány pro dálkové ovládání a údržbu a mohou mít následující parametry umožňující řízení jaderné kritičnosti:
                        
                                    1)
                                 
                                    stěny nebo vnitřní konstrukce odpovídající minimálně borovému ekvivalentu 2 % nebo
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    maximální průměr 175 mm (7 ″) pro válcové nádoby nebo
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    maximální tloušťka 75 mm (3 ″) pro deskovou nebo prstencovou nádobu.
                                 
                        VYSVĚTLIVKA Výsledkem extrakce rozpouštědlem jsou tři hlavní toky technologických roztoků. Provozní a skladovací nádoby jsou pro další zpracování všech tří toků používány takto:
                        
                                    a)
                                 
                                    roztok čistého dusičnanu uranu je koncentrován odpařováním a postupuje do procesu denitrace, kde je převáděn na oxid uranu. Tento oxid se znovu používá v jaderném palivovém cyklu;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    vysoce radioaktivní roztok štěpných produktů je obvykle koncentrován odpařováním a skladuje se jako kapalný koncentrát. Tento koncentrát může být následně odpařen a převeden do formy, která je vhodná pro jeho skladování nebo uložení;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    roztok čistého dusičnanu plutonia je koncentrován a skladován až do jeho předání do dalšího stupně technologického procesu. Zejména provozní a skladovací nádoby pro roztoky plutonia jsou konstruovány tak, aby se předešlo problémům kritičnosti vyplývajícím ze změn v koncentraci a formě tohoto technologického toku.
                                 
                     
                        
                                    
                                       f.
                                    
                                 
                                    neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.
                                 
                     
                        TLB3.5
                     
                        Neutronové měřicí systémy pro řízení technologického procesu
                        Neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování ozářených palivových článků.
                        VYSVĚTLIVKA Součástí těchto systémů je schopnost aktivního a pasivního měření a rozlišování toku neutronů za účelem stanovení množství a složení štěpného materiálu. Kompletní systém tvoří generátor neutronů, neutronový detektor, zesilovače a elektronika pro zpracování signálu. Tato položka nezahrnuje nástroje na detekci a měření neutronů, které jsou určeny pro evidenci a zajišťování jaderného materiálu nebo pro jakoukoli jinou aplikaci nesouvisející s integrací a použitím se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování ozářených palivových článků.
                     
                        0B007
                     
                        Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:
                     
                        TLB7.2.1
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid
                     
                        0B007.a
                     
                        
                                    a.
                                 
                                    systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;
                                 
                     
                         
                     
                        VYSVĚTLIVKA Tento proces zahrnuje následující hlavní úkony: dávkování, skladování a kalibraci, srážení a oddělení pevné a kapalné fáze, žíhání, manipulaci s produktem, větrání, hospodaření s odpady a řízení technologického procesu. Technologické systémy jsou zvláště uzpůsobené k tomu, aby zabránily dosažení kritičnosti, vyloučily vliv radiace a minimalizovaly rizika toxicity. Ve většině přepracovatelských závodů je tímto procesem konverze dusičnanu plutonia na oxid plutoničitý. Další procesy zahrnují srážení plutonium-oxalátu nebo peroxidu plutonia.
                     
                        0B007.b
                     
                        
                                    b.
                                 
                                    systémy pro výrobu kovového plutonia.
                                 
                     
                        TLB7.2.2
                     
                        Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro výrobu kovového plutonia
                        VYSVĚTLIVKA Tento proces zpravidla zahrnuje fluoraci oxidu plutoničitého, obvykle pomocí vysoce korozívního fluorovodíku, jejímž produktem je fluorid plutoničitý, který je následně redukován vysoce čistým vápníkem na kovové plutonium a strusku obsahující fluorid vápenatý. Tento proces zahrnuje následující hlavní úkony: fluoraci (například za použití zařízení vyrobeného z drahých kovů nebo jimi obloženého), redukci kovem (například za použití keramických kelímků), regeneraci strusky, manipulaci s produktem, větrání, hospodaření s odpady a řízení technologického procesu. Technologické systémy jsou zvláště uzpůsobené k tomu, aby zabránily dosažení kritičnosti, vyloučily vliv radiace a minimalizovaly rizika toxicity. Další procesy zahrnují fluoraci plutonium-oxalátu nebo peroxidu plutonia s následnou redukcí na kovové plutonium.
                     
                        0C001
                     
                        „Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 0C001 nezahrnuje:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   b.
                                                
                                             
                                                
                                                   „ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:
                                                
                                                
                                                            
                                                               1.
                                                            
                                                         
                                                            
                                                               stínění;
                                                            
                                                         
                                                
                                                            
                                                               2.
                                                            
                                                         
                                                            
                                                               balení;
                                                            
                                                         
                                                
                                                            
                                                               3.
                                                            
                                                         
                                                            
                                                               přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;
                                                            
                                                         
                                                
                                                            
                                                               4.
                                                            
                                                         
                                                            
                                                               protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;
                                                            
                                                         
                                             
                                    
                                                
                                                   c.
                                                
                                             
                                                
                                                   slitiny obsahující méně než 5 % thoria;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   d.
                                                
                                             
                                                
                                                   keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.
                                                
                                             
                                 
                     
                        TLA.1.1
                     
                        
                           1.1.   „Výchozí materiál“
                        
                        Termínem „výchozí materiál“ se rozumí uran obsahující směs izotopů vyskytující se v přírodě, uran ochuzený o izotop 235, thorium, jakákoli z uvedených položek ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu, jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více z uvedených položek v koncentraci, kterou čas od času stanoví rada guvernérů, nebo jiný materiál, který čas od času stanoví rada guvernérů.
                     
                        0C002
                     
                        „Zvláštní štěpné materiály“
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.
                                 
                     
                        TLA.1.2
                     
                        
                           1.2.   „Zvláštní štěpný materiál“
                        
                        
                                    i)
                                 
                                    Termínem „zvláštní štěpný materiál“ se rozumí plutonium -239, uran -233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“, jakýkoli materiál obsahující jednu nebo více z uvedených položek a jiný štěpný materiál, který čas od času stanoví rada guvernérů; termín „zvláštní štěpný materiál“ však nezahrnuje výchozí materiál.
                                 
                        
                                    ii)
                                 
                                    Termínem „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ se rozumí uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě.
                                 
                        Pro účely pokynů však nejsou zahrnuty položky uvedené níže v pododstavci a), ani vývoz výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů do určité přijímající země v období dvanácti měsíců, který nedosahuje limitů uvedených v pododstavci b):
                        
                                    a)
                                 
                                    Plutonium s koncentrací izotopů plutonia -238 vyšší než 80 %.
                                    Zvláštní štěpný materiál, který se používá řádově v gramových množstvích nebo nižších jako součást čidel v přístrojích, a
                                    zdrojový materiál, pokud vláda shledává, že je určen pouze k použití při nejaderných činnostech, jako je výroba slitin nebo keramiky;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    
                                                zvláštní štěpný materiál
                                             
                                                50 efektivních gramů,
                                             
                                                přírodní uran
                                             
                                                500 kilogramů,
                                             
                                                ochuzený uran
                                             
                                                1 000  kilogramů a
                                             
                                                thorium
                                             
                                                1 000  kilogramů.
                                             
                                 
                     
                        0C003
                     
                        Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000 .
                     
                        TLB2.1
                     
                        
                           2.1.   Těžký vodík a těžká voda
                        
                        Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria, jejichž poměr atomů deuteria k atomům vodíku převyšuje 1:5 000 , určené pro použití v jaderném reaktoru definovaném v bodě 1.1 výše, v množství přesahujícím 200 kg atomů deuteria pro kteroukoli zemi příjemce za jakékoli období dvanácti měsíců.
                     
                        0C004
                     
                        Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě vyšší než 5 částic na milion (5 ppm), vyjádřeno ‚borovým ekvivalentem‘, a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v „jaderném reaktoru“, jak je definovaný výše v odstavci 1.1 v množství převyšujícím 1 kilogram.
                        
                                    
                                       Pozn.:
                                    
                                 
                                    VIZ TÉŽ 1C107.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Poznámka 1:
                                       
                                    
                                 
                                    Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v „jaderném reaktoru“.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Poznámka 2:
                                       
                                    
                                 
                                    V položce 0C004 je ‚borový ekvivalent‘ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:
                                    
                                       BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm;
                                    
                                    
                                       
                                    
                                    
                                       a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn) a AB, AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.
                                    
                                 
                     
                        TLB2.2
                     
                        
                           2.2.   Grafit pro jaderné aplikace
                        
                        Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě vyšší než 5 částic na milion (5 ppm), vyjádřeno borovým ekvivalentem, a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný výše v odstavci 1.1 v množství převyšujícím 1 kilogram.
                        VYSVĚTLIVKA
                        Pro účely kontroly vývozu vláda určí, zda vývoz grafitu splňujícího výše uvedené podmínky je pro použití v jaderném reaktoru.
                        ‚Borový ekvivalent‘ (BE) je možné stanovit experimentálně nebo se vypočítá jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu,) včetně boru takto:
                        
                                     
                                 
                                    BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z (v ppm);
                                 
                        
                                     
                                 
                                    CF je koeficient konverze: (σz × AB) děleno (σB × Az);
                                 
                        
                                     
                                 
                                    σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn) a AB, AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.
                                 
                     
                        0C005
                     
                        Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o střední velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.
                     
                        TLB5.3.1b
                     
                        Plynové difuzní bariéry a bariérové materiály
                        
                                    b)
                                 
                                    speciálně upravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu těchto filtrů.
                                 
                        Takové sloučeniny a prášky obsahují nikl nebo jeho slitiny s obsahem niklu 60 % nebo více, oxid hlinitý nebo vůči UF6 odolné plně fluorované uhlovodíkové polymery o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší, o velikosti částic menší než 10 μm a s vysokým stupněm uniformity velikosti částic, které jsou speciálně upraveny pro výrobu plynových difuzních bariér.
                     
                        OD001
                     
                        T* „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.
                        II*
                        IV*
                     
                        TLB*
                     
                        „software“ – soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací; „technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.
                     
                        0E001
                     
                        T* „Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.
                        II*
                        IV
                     
                        TLB*
                     
                        „Technologie“ – konkrétní informace nutné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ jakékoli položky na seznamu. Tyto informace mohou mít formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“;
                     
            
               KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
            
            
               1A   Systémy, zařízení a součásti
            
            
                        Odpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
                     
                        Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2
                     
                        1A007
                     
                        
                                    b.
                                 
                                    elektricky řízené rozněcovače:
                                    
                                                1.
                                             
                                                odpalovací můstek (EB);
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                odpalovací můstkový drát (EBW);
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                nárazové rozbušky;
                                             
                                    
                                                4.
                                             
                                                odpalovací fóliové rozbušky (EFI).
                                             
                                 
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                    Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.
                                 
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                    Rozbušky zahrnuté do položky 1A007.b používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o velkém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V
                                 
                        
                                    
                                       3.
                                    
                                 
                                    nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.
                                 
                     
                        6.A.1.
                     
                        Rozbušky a vícebodové rozbuškové systémy:
                        
                                    a.
                                 
                                    elektricky řízené rozněcovače:
                                    
                                                1.
                                             
                                                odpalovací můstek (EB);
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                odpalovací můstkový drát (EBW);
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                nárazové rozbušky;
                                             
                                    
                                                4.
                                             
                                                odpalovací fóliové rozbušky (EFI).
                                             
                                 
                     
                        1A007
                     
                        Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;
                                 
                     
                        6.A.2.
                     
                        Odpalovací zařízení a podobné vysokoproudé pulsní generátory:
                        
                                    a.
                                 
                                    rozbuškové odpalovací sady (rozbuškové systémy, detonační sady) včetně odpalovacích sad odpalovaných elektronicky, výbuchem nebo opticky, konstruované k aktivaci vícenásobně řízených rozněcovačů uvedených v položce 6.A.1. výše;
                                 
                     
                        1A202
                     
                        Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ 9A010 A 9A110.
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.;
                                 
                     
                        2.A.3.
                     
                        Kompozitní struktury ve formě trubek s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    vnitřní průměr od 75 mm do 400 mm; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 2.C.7.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 2.C.7.c.
                                 
                     
                        1A225
                     
                        Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.
                     
                        2.A.2.
                     
                        Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.
                     
                        1A226
                     
                        Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.
                                 
                     
                        4.A.1.
                     
                        Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.
                                 
                     
                        1A227
                     
                        Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    ‚studená strana‘ větší než 0,09 m2;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hustota větší než 3 g/cm3; a
                                    
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 1A227 se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.
                        
                     
                        1.A.1.
                     
                        Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    ‚studená strana‘ větší než 0,09 m2;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hustota větší než 3 g/cm3; a
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 1.A.1.a. se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.
                        
                     
            
               1B   Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
            
            
                        Odpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
                     
                        Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2
                     
                        1B201
                     
                        Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušné vybavení:
                        
                                    a.
                                 
                                    stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a
                                                
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.
                                 
                     
                        3.B.4.
                     
                        Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:
                        
                                    a.
                                 
                                    stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 3.B.4.a.;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 3.B.4.a.
                                 
                     
                        1B225
                     
                        Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.
                     
                        3.B.1.
                     
                        Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.
                     
                        1B226
                     
                        Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytovat celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1B226 zahrnuje separátory:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   schopné obohacovat stabilní izotopy;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   b.
                                                
                                             
                                                
                                                   s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.
                                                
                                             
                                 
                     
                        3.B.5.
                     
                        Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.
                        
                                    1.
                                 
                                    Položka 3.B.5. zahrnuje separátory schopné obohacovat jak stabilní izotopy, tak i izotopy uranu.
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Separátor schopný separovat izotopy olova s rozdílem jedné hmotnostní jednotky je zákonitě schopen obohacovat izotopy uranu, kde rozdíl činí tři hmotnostní jednotky.
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    Položka 3.B.5. zahrnuje separátory, u nichž se jak iontové zdroje, tak i sběrače (kolektory) nacházejí v magnetickém poli a taková uspořádání, v nichž jsou mimo toto pole.
                                 
                        
                           Technická poznámka:
                        
                        
                           Jeden iontový zdroj o síle 50 mA nemůže vyrobit více než 3 g separovaného vysoce obohaceného uranu za rok z přírodního uranu.
                        
                     
                        1B228
                     
                        Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    jsou vyrobeny z:
                                    
                                                1.
                                             
                                                korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů; a
                                                
                                             
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a ‚účinná délka‘ je 4 m nebo větší.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 1B228 se ‚účinnou délkou‘ rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.
                        
                     
                        4.B.2.
                     
                        Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    jsou vyrobeny z:
                                    
                                                1.
                                             
                                                korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů;
                                             
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    a vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a ‚účinná délka‘ je 4 m nebo větší.
                                 
                        
                           Technická poznámka:
                        
                        
                           Výrazem ‚účinná délka‘ se rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.
                        
                     
                        1B229
                     
                        Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené ‚vnitřní stykače‘:
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz položka 0B004.
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší; a
                                                
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                průměr je 1,8 m nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    ‚vnitřní stykače‘ pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 1B229.a.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           ‚Vnitřní stykače‘ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.
                        
                     
                        4.B.1.
                     
                        Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené vnitřní stykače:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší; a
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                průměr je 1,8 m nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    vnitřní stykače pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 4.B.1.a.
                                 
                        Technická poznámka:
                        Vnitřní stykače kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.
                     
                        1B230
                     
                        Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    výkon je větší než 8,5 m3/h; a
                                    
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    mají jednu z těchto vlastností:
                                    
                                                1.
                                             
                                                pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.
                                             
                                 
                     
                        4.A.2.
                     
                        Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    výkon je větší než 8,5 m3/h; a
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    mají jednu z těchto vlastností:
                                    
                                                1.
                                             
                                                pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.
                                             
                                 
                     
                        1B231
                     
                        Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:
                        
                                    a.
                                 
                                    provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:
                                    
                                                1.
                                             
                                                vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.
                                             
                                 
                     
                        2.B.1.
                     
                        Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:
                        
                                    a.
                                 
                                    provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:
                                    
                                                1.
                                             
                                                vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.
                                             
                                 
                     
                        1B232
                     
                        Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000  kg/h nebo větší.
                                 
                     
                        4.A.3.
                     
                        Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000  kg/h nebo větší.
                                 
                     
                        1B233
                     
                        Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:
                        
                                    a.
                                 
                                    provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:
                                    
                                                1.
                                             
                                                náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;
                                             
                                    
                                                4.
                                             
                                                odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.
                                             
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.
                                 
                     
                        2.B.2.
                     
                        Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Některá zařízení pro separaci izotopů lithia a součásti pro proces plazmové separace jsou rovněž přímo použitelné pro separaci izotopů uranu a podléhají kontrole podle INFCIRC/254 část 1 (v platném znění).
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:
                                    
                                                1.
                                             
                                                náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;
                                             
                                    
                                                4.
                                             
                                                odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.
                                             
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.
                                 
                     
                        1B234
                     
                        Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg TNT nebo větší; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.
                                 
                     
                        5.B.7.
                     
                        Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg TNT nebo větší; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.
                                 
                     
            
               1C   Materiály
            
            
                        Odpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
                     
                        Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2
                     
                        1C202
                     
                        Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3. nebo b.4.:
                        
                                    a.
                                 
                                    slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;
                                             
                                 
                     
                        2.C.1.
                     
                        slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    a ve tvaru trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.
                                 
                        Technická poznámka:
                        V položce 2.C.1 se pojmem ‚schopné dosáhnout‘ rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.
                     
                        1C202
                     
                        
                                    b.
                                 
                                    slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:
                                    
                                                1.
                                             
                                                ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.
                                             
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním a po něm.
                        
                     
                        2.C.13.
                     
                        slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    a.
                                 
                                    ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);
                                 
                        ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.
                        Technická poznámka:
                        V položce 2.C.13 se pojmem ‚schopné dosáhnout‘ rozumějí slitiny titanu před tepelným zpracováním nebo po něm.
                     
                        1C210
                     
                        ‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., b. nebo e.:
                        
                                    a.
                                 
                                    uhlíkaté nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených vlastností:
                                    
                                                1.
                                             
                                                „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                „měrná pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;
                                 
                     
                        2.C.7.a
                     
                        „Vláknité materiály“ a prepregy:
                        
                                    a.
                                 
                                    uhlíkaté nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
                                    
                                                1.
                                             
                                                „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                „měrnou pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;
                                             
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.7.a nezahrnuje aramidové „vláknité materiály“, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;
                                 
                     
                        
                                    b.
                                 
                                    skelné ‚vláknité materiály‘, které mají obě tyto vlastnosti:
                                    
                                                1.
                                             
                                                „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a
                                                
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                „měrná pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;
                                             
                                 
                     
                        2.C.7.b
                     
                        skelné „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:
                        
                                    1.
                                 
                                    „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    „měrnou pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;
                                 
                     
                        
                                    c.
                                 
                                    termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných ‚vláknitých materiálů‘ uvedených v položce 1C210.a. nebo b.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.
                        
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    V položce 1C210 se ‚vláknitými materiály‘ rozumí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.
                                 
                     
                        2.C.7.c
                     
                        
                                    c.
                                 
                                    termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 2.C.7.a. nebo 2.C.7.b.
                                 
                        Technická poznámka:
                        Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.
                        
                                    1.
                                 
                                    V položce 2.C.7. se ‚měrným modulem‘ rozumí Youngův modul v N/m2 dělený měrnou tíhou N/m3 měřený při teplotě 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relativní vlhkosti 50 ± 5 %.
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    V položce 2.C.7. se „měrnou pevností v tahu“ rozumí mezní pevnost v tahu v N/m2, dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.
                                 
                     
                        1C216
                     
                        Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, jiná než uvedená v položce 1C116, ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 1 950  MPa při teplotě 293 K (20 °C).
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C216 nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.
                        
                     
                        2.C.11.
                     
                        Vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 1 950  MPa nebo větší při 293 K (20 °C).
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.11. nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.
                                 
                        Technická poznámka:
                        V položce 2.C.11 se pojmem ‚schopná dosáhnout‘ rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.
                     
                        1C225
                     
                        Bor obohacený izotopem boru-10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě, a součásti: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Přirozený výskyt izotopu boru 10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).
                        
                     
                        2.C.4.
                     
                        Bor obohacený izotopem boru-10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    V položce 2.C.4. směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.
                                 
                        Technická poznámka:
                        Přirozený výskyt izotopu boru-10 je přibližně 18,5 procent hmotnostních (atomový poměr 20 % procent).
                     
                        1C226
                     
                        Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, jiné než uvedené v položce 1C117, které mají obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hmotnost větší než 20 kg.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.
                                 
                     
                        2.C.14.
                     
                        Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, které mají obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hmotnost větší než 20 kg.
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.14. nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.
                                 
                     
                        1C227
                     
                        Vápník, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    obsahuje méně než 1 000  ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.
                                 
                     
                        2.C.5.
                     
                        Vápník, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    obsahuje méně než 1 000  ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.
                                 
                     
                        1C228
                     
                        Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.
                                 
                     
                        2.C.10.
                     
                        Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.
                                 
                     
                        1C229
                     
                        Bismut, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a
                                    
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.
                                 
                     
                        2.C.3.
                     
                        Bismut, který má obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.
                                 
                     
                        1C230
                     
                        Kovové beryllium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních beryllia, sloučeniny beryllia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.
                        
                                    
                                       Pozn.:
                                    
                                 
                                    VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C230 nezahrnuje:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   b.
                                                
                                             
                                                
                                                   oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   c.
                                                
                                             
                                                
                                                   beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.
                                                
                                             
                                 
                     
                        2.C.2.
                     
                        Kovové berylium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních berylia, sloučeniny berylia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.2. nezahrnuje:
                                    
                                                a.
                                             
                                                kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně konstruovaných pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;
                                             
                                    
                                                c.
                                             
                                                beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.
                                             
                                 
                     
                        1C231
                     
                        Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.
                     
                        2.C.8.
                     
                        Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.
                     
                        1C232
                     
                        Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.
                                 
                     
                        2.C.18.
                     
                        Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.18. nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.
                                 
                     
                        1C233
                     
                        Lithium, jehož obohacení izotopem lithia-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).
                        
                     
                        2.C.9.
                     
                        Lithium obohacené izotopem lithium-6 (6Li) více, než je obohacení vyskytující se v přírodě a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium, a to: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.9. nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.
                                 
                        Technická poznámka:
                        Přirozený výskyt izotopu lithia-6 je přibližně 6,5 procent hmotnostních (atomový poměr 7,5 % procent).
                     
                        1C234
                     
                        Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo šrotu z některého z těchto materiálů, jiných než uvedených v položce 0A001.f.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.
                                 
                     
                        2.C.15.
                     
                        Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo zbytků z některého z těchto materiálů.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.15.nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.
                                 
                     
                        1C235
                     
                        Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1: 1 000  a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.
                                 
                     
                        2.C.17.
                     
                        Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1: 1 000  a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.17. nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq tritia.
                                 
                     
                        1C236
                     
                        ‚Radionuklidy‘ vhodné pro výrobu neutronových zdrojů na bázi alfa-n reakce, jiné než uvedené v položkách 0C001 a 1C012.a., v těchto formách:
                        
                                    a.
                                 
                                    elementární;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Poznámka 1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           V položce 1C236 se ‚radionuklidy‘ rozumí kterýkoli z těchto:
                        
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       aktinium-225 (Ac-225)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       aktinium-227 (Ac-227)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       kalifornium-253 (Cf-253)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       curium-240 (Cm-240)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       curium-241 (Cm-241)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       curium-242 (Cm-242)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       curium-243 (Cm-243)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       curium-244 (Cm-244)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       einsteinium-253 (Es-253)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       einsteinium-254 (Es-254)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       gadolinium-148 (Gd-148)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       plutonium-236 (Pu-236)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       plutonium-238 (Pu-238)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       polonium-208 (Po-208)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       polonium-209 (Po-209)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       polonium-210 (Po-210)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       radium-223 (Ra-223)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       thorium-227 (Th-227)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       thorium-228 (Th-228)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       uranium-230 (U-230)
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       uranium-232 (U-232)
                                    
                                 
                     
                        2.C.19.
                     
                        Radionuklidy vhodné pro výrobu zdrojů neutronů na základě reakce alfa-n:
                        
                                     
                                 
                                    aktinium 225
                                 
                        
                                     
                                 
                                    curium 244
                                 
                        
                                     
                                 
                                    polonium 209
                                 
                        
                                     
                                 
                                    aktinium 227
                                 
                        
                                     
                                 
                                    einsteinium 253
                                 
                        
                                     
                                 
                                    polonium 210
                                 
                        
                                     
                                 
                                    californium 253
                                 
                        
                                     
                                 
                                    einsteinium 254
                                 
                        
                                     
                                 
                                    radium 223
                                 
                        
                                     
                                 
                                    curium 240
                                 
                        
                                     
                                 
                                    gadolinium 148
                                 
                        
                                     
                                 
                                    thorium 227
                                 
                        
                                     
                                 
                                    curium 241
                                 
                        
                                     
                                 
                                    plutonium 236
                                 
                        
                                     
                                 
                                    thorium 228
                                 
                        
                                     
                                 
                                    curium 242
                                 
                        
                                     
                                 
                                    plutonium 238
                                 
                        
                                     
                                 
                                    uran 230
                                 
                        
                                     
                                 
                                    curium 243
                                 
                        
                                     
                                 
                                    polonium 208
                                 
                        
                                     
                                 
                                    uran 232
                                 
                        v těchto formách:
                        
                                    a.
                                 
                                    elementární;
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg nebo větší;
                                 
                        
                                    c.
                                 
                                    směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg nebo větší;
                                 
                        
                                    d.
                                 
                                    výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.19. nezahrnuje výrobky nebo přístroje s aktivitou menší než 3,7 GBq.
                                 
                     
                        1C237
                     
                        Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C237 nezahrnuje:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   lékařské přístroje;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   b.
                                                
                                             
                                                
                                                   výrobky nebo přístroje obsahující méně než 0,37 GBq radia-226.
                                                
                                             
                                 
                     
                        2.C.12.
                     
                        Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.12. nezahrnuje:
                                    
                                                a.
                                             
                                                lékařské přístroje;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                výrobky nebo přístroje obsahující méně než 0,37 GBq radia-226.
                                             
                                 
                     
                        1C238
                     
                        Chlortrifluorid (ClF3).
                     
                        2.C.6.
                     
                        Chlortrifluorid (ClF3).
                     
                        1C239
                     
                        Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000  m/s.
                     
                        6.C.1.o
                     
                        Jakákoliv výbušnina s krystalickou hustotou vyšší než 1,8 g/ cm3 a detonační rychlostí vyšší než 8 000  m/s.
                     
                        1C240
                     
                        Práškový nikl nebo porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:
                        
                                    a.
                                 
                                    práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:
                                    
                                                1.
                                             
                                                čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší a
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B330, menší než 10 μm;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.
                                 
                        
                                    
                                       
                                          Pozn.:
                                       
                                    
                                 
                                    Položka 1C240 nezahrnuje:
                                    
                                                
                                                   a.
                                                
                                             
                                                
                                                   vláknité práškové nikly;
                                                
                                             
                                    
                                                
                                                   b.
                                                
                                             
                                                
                                                   jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000  cm2 nebo méně.
                                                
                                             
                                 
                        
                           
                              Technická poznámka:
                           
                        
                        
                           Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.
                        
                     
                        2.C.16.
                     
                        Práškový nikl a porézní kovový nikl, a to:
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Pro druhy práškového niklu, které jsou zvlášť připravené pro výrobu plynových difuzních bariér, viz INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).
                                 
                        
                                    a.
                                 
                                    práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:
                                    
                                                1.
                                             
                                                čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší a
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                střední velikost částic menší než 10 μm měřenou podle normy ASTM B 330;
                                             
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 2.C.16.a.
                                 
                        
                                    Pozn.:
                                 
                                    Položka 2.C.16. nezahrnuje:
                                    
                                                a.
                                             
                                                vláknité práškové nikly;
                                             
                                    
                                                b.
                                             
                                                jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000  cm2 nebo méně.
                                             
                                 
                        Technická poznámka:
                        Položka 2.C.16.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 2.C.16.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.
                     
                        1C241
                     
                        Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, jiné než uvedené v položce 1C226, které mají obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hmotnost větší než 20 kg.
                                 
                     
                        2.C.20.
                     
                        Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; a slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, které mají obě tyto vlastnosti:
                        
                                    a.
                                 
                                    tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a
                                 
                        
                                    b.
                                 
                                    hmotnost větší než 20 kg.
                                 
                     
            
               1D   Software
            
            
                        Odpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2