Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1376/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 224/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1376
   ze dne 8. srpna 2016,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr a základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a koeficientu volatility.
            
   
               (2)
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 7. července 2016 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce června 2016. Uvedené informace byly dne 7. července 2016 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
   
               (4)
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
   
               (5)
            
               Za účelem co nejdřívějšího zajištění právní jistoty existují náležité závažné a naléhavé důvody týkající se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
               a)
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
   
               b)
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
   
               c)
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 30. června 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  euro
               
                  česká koruna
               
                  dánská koruna
               
                  forint
               
                  švédská koruna
               
                  kuna
               
                  1
               
                  – 0,292 %
               
                  0,108 %
               
                  – 0,303 %
               
                  0,934 %
               
                  – 0,628 %
               
                  1,394 %
               
                  2
               
                  – 0,304 %
               
                  0,135 %
               
                  – 0,314 %
               
                  1,269 %
               
                  – 0,547 %
               
                  1,813 %
               
                  3
               
                  – 0,295 %
               
                  0,140 %
               
                  – 0,305 %
               
                  1,608 %
               
                  – 0,416 %
               
                  2,146 %
               
                  4
               
                  – 0,251 %
               
                  0,164 %
               
                  – 0,261 %
               
                  1,866 %
               
                  – 0,268 %
               
                  2,446 %
               
                  5
               
                  – 0,183 %
               
                  0,190 %
               
                  – 0,193 %
               
                  2,085 %
               
                  – 0,111 %
               
                  2,750 %
               
                  6
               
                  – 0,091 %
               
                  0,218 %
               
                  – 0,101 %
               
                  2,252 %
               
                  0,069 %
               
                  3,039 %
               
                  7
               
                  0,010 %
               
                  0,252 %
               
                  – 0,001 %
               
                  2,395 %
               
                  0,243 %
               
                  3,304 %
               
                  8
               
                  0,116 %
               
                  0,294 %
               
                  0,106 %
               
                  2,541 %
               
                  0,402 %
               
                  3,537 %
               
                  9
               
                  0,219 %
               
                  0,338 %
               
                  0,209 %
               
                  2,689 %
               
                  0,542 %
               
                  3,736 %
               
                  10
               
                  0,324 %
               
                  0,384 %
               
                  0,314 %
               
                  2,840 %
               
                  0,656 %
               
                  3,898 %
               
                  11
               
                  0,412 %
               
                  0,433 %
               
                  0,402 %
               
                  2,978 %
               
                  0,824 %
               
                  4,025 %
               
                  12
               
                  0,489 %
               
                  0,485 %
               
                  0,479 %
               
                  3,099 %
               
                  1,022 %
               
                  4,123 %
               
                  13
               
                  0,560 %
               
                  0,544 %
               
                  0,549 %
               
                  3,207 %
               
                  1,220 %
               
                  4,200 %
               
                  14
               
                  0,619 %
               
                  0,612 %
               
                  0,609 %
               
                  3,301 %
               
                  1,407 %
               
                  4,260 %
               
                  15
               
                  0,661 %
               
                  0,688 %
               
                  0,651 %
               
                  3,383 %
               
                  1,578 %
               
                  4,307 %
               
                  16
               
                  0,685 %
               
                  0,774 %
               
                  0,675 %
               
                  3,454 %
               
                  1,733 %
               
                  4,345 %
               
                  17
               
                  0,702 %
               
                  0,865 %
               
                  0,692 %
               
                  3,515 %
               
                  1,872 %
               
                  4,374 %
               
                  18
               
                  0,720 %
               
                  0,958 %
               
                  0,710 %
               
                  3,568 %
               
                  1,998 %
               
                  4,397 %
               
                  19
               
                  0,746 %
               
                  1,053 %
               
                  0,735 %
               
                  3,614 %
               
                  2,112 %
               
                  4,415 %
               
                  20
               
                  0,783 %
               
                  1,146 %
               
                  0,773 %
               
                  3,655 %
               
                  2,214 %
               
                  4,429 %
               
                  21
               
                  0,834 %
               
                  1,237 %
               
                  0,824 %
               
                  3,691 %
               
                  2,308 %
               
                  4,439 %
               
                  22
               
                  0,896 %
               
                  1,327 %
               
                  0,886 %
               
                  3,723 %
               
                  2,393 %
               
                  4,447 %
               
                  23
               
                  0,964 %
               
                  1,413 %
               
                  0,954 %
               
                  3,752 %
               
                  2,471 %
               
                  4,452 %
               
                  24
               
                  1,036 %
               
                  1,497 %
               
                  1,026 %
               
                  3,778 %
               
                  2,542 %
               
                  4,456 %
               
                  25
               
                  1,110 %
               
                  1,577 %
               
                  1,101 %
               
                  3,801 %
               
                  2,608 %
               
                  4,458 %
               
                  26
               
                  1,186 %
               
                  1,654 %
               
                  1,177 %
               
                  3,822 %
               
                  2,669 %
               
                  4,459 %
               
                  27
               
                  1,261 %
               
                  1,728 %
               
                  1,252 %
               
                  3,841 %
               
                  2,725 %
               
                  4,459 %
               
                  28
               
                  1,335 %
               
                  1,799 %
               
                  1,327 %
               
                  3,859 %
               
                  2,777 %
               
                  4,458 %
               
                  29
               
                  1,408 %
               
                  1,866 %
               
                  1,400 %
               
                  3,875 %
               
                  2,826 %
               
                  4,457 %
               
                  30
               
                  1,479 %
               
                  1,931 %
               
                  1,471 %
               
                  3,889 %
               
                  2,871 %
               
                  4,454 %
               
                  31
               
                  1,548 %
               
                  1,993 %
               
                  1,541 %
               
                  3,902 %
               
                  2,914 %
               
                  4,452 %
               
                  32
               
                  1,616 %
               
                  2,053 %
               
                  1,608 %
               
                  3,915 %
               
                  2,954 %
               
                  4,449 %
               
                  33
               
                  1,681 %
               
                  2,109 %
               
                  1,673 %
               
                  3,926 %
               
                  2,991 %
               
                  4,446 %
               
                  34
               
                  1,743 %
               
                  2,163 %
               
                  1,736 %
               
                  3,936 %
               
                  3,027 %
               
                  4,443 %
               
                  35
               
                  1,804 %
               
                  2,215 %
               
                  1,797 %
               
                  3,946 %
               
                  3,060 %
               
                  4,439 %
               
                  36
               
                  1,862 %
               
                  2,265 %
               
                  1,855 %
               
                  3,955 %
               
                  3,092 %
               
                  4,435 %
               
                  37
               
                  1,918 %
               
                  2,313 %
               
                  1,911 %
               
                  3,963 %
               
                  3,121 %
               
                  4,432 %
               
                  38
               
                  1,972 %
               
                  2,358 %
               
                  1,965 %
               
                  3,971 %
               
                  3,150 %
               
                  4,428 %
               
                  39
               
                  2,024 %
               
                  2,402 %
               
                  2,017 %
               
                  3,978 %
               
                  3,176 %
               
                  4,424 %
               
                  40
               
                  2,074 %
               
                  2,443 %
               
                  2,067 %
               
                  3,985 %
               
                  3,202 %
               
                  4,421 %
               
                  41
               
                  2,122 %
               
                  2,483 %
               
                  2,116 %
               
                  3,991 %
               
                  3,226 %
               
                  4,417 %
               
                  42
               
                  2,168 %
               
                  2,522 %
               
                  2,162 %
               
                  3,997 %
               
                  3,249 %
               
                  4,413 %
               
                  43
               
                  2,212 %
               
                  2,559 %
               
                  2,206 %
               
                  4,003 %
               
                  3,271 %
               
                  4,409 %
               
                  44
               
                  2,255 %
               
                  2,594 %
               
                  2,249 %
               
                  4,008 %
               
                  3,292 %
               
                  4,406 %
               
                  45
               
                  2,296 %
               
                  2,628 %
               
                  2,290 %
               
                  4,013 %
               
                  3,312 %
               
                  4,402 %
               
                  46
               
                  2,335 %
               
                  2,661 %
               
                  2,330 %
               
                  4,018 %
               
                  3,332 %
               
                  4,399 %
               
                  47
               
                  2,373 %
               
                  2,692 %
               
                  2,368 %
               
                  4,023 %
               
                  3,350 %
               
                  4,395 %
               
                  48
               
                  2,410 %
               
                  2,723 %
               
                  2,405 %
               
                  4,027 %
               
                  3,368 %
               
                  4,392 %
               
                  49
               
                  2,445 %
               
                  2,752 %
               
                  2,440 %
               
                  4,031 %
               
                  3,385 %
               
                  4,389 %
               
                  50
               
                  2,479 %
               
                  2,780 %
               
                  2,474 %
               
                  4,035 %
               
                  3,401 %
               
                  4,386 %
               
                  51
               
                  2,512 %
               
                  2,807 %
               
                  2,507 %
               
                  4,039 %
               
                  3,416 %
               
                  4,382 %
               
                  52
               
                  2,543 %
               
                  2,833 %
               
                  2,539 %
               
                  4,042 %
               
                  3,431 %
               
                  4,379 %
               
                  53
               
                  2,574 %
               
                  2,858 %
               
                  2,569 %
               
                  4,045 %
               
                  3,446 %
               
                  4,376 %
               
                  54
               
                  2,603 %
               
                  2,882 %
               
                  2,599 %
               
                  4,049 %
               
                  3,460 %
               
                  4,373 %
               
                  55
               
                  2,632 %
               
                  2,906 %
               
                  2,627 %
               
                  4,052 %
               
                  3,473 %
               
                  4,371 %
               
                  56
               
                  2,659 %
               
                  2,929 %
               
                  2,655 %
               
                  4,054 %
               
                  3,486 %
               
                  4,368 %
               
                  57
               
                  2,686 %
               
                  2,950 %
               
                  2,681 %
               
                  4,057 %
               
                  3,499 %
               
                  4,365 %
               
                  58
               
                  2,711 %
               
                  2,972 %
               
                  2,707 %
               
                  4,060 %
               
                  3,511 %
               
                  4,363 %
               
                  59
               
                  2,736 %
               
                  2,992 %
               
                  2,732 %
               
                  4,063 %
               
                  3,522 %
               
                  4,360 %
               
                  60
               
                  2,760 %
               
                  3,012 %
               
                  2,756 %
               
                  4,065 %
               
                  3,534 %
               
                  4,358 %
               
                  61
               
                  2,784 %
               
                  3,031 %
               
                  2,779 %
               
                  4,067 %
               
                  3,544 %
               
                  4,355 %
               
                  62
               
                  2,806 %
               
                  3,050 %
               
                  2,802 %
               
                  4,070 %
               
                  3,555 %
               
                  4,353 %
               
                  63
               
                  2,828 %
               
                  3,068 %
               
                  2,824 %
               
                  4,072 %
               
                  3,565 %
               
                  4,350 %
               
                  64
               
                  2,849 %
               
                  3,085 %
               
                  2,845 %
               
                  4,074 %
               
                  3,575 %
               
                  4,348 %
               
                  65
               
                  2,870 %
               
                  3,102 %
               
                  2,866 %
               
                  4,076 %
               
                  3,585 %
               
                  4,346 %
               
                  66
               
                  2,890 %
               
                  3,119 %
               
                  2,886 %
               
                  4,078 %
               
                  3,594 %
               
                  4,344 %
               
                  67
               
                  2,909 %
               
                  3,135 %
               
                  2,905 %
               
                  4,080 %
               
                  3,603 %
               
                  4,342 %
               
                  68
               
                  2,928 %
               
                  3,150 %
               
                  2,924 %
               
                  4,082 %
               
                  3,612 %
               
                  4,340 %
               
                  69
               
                  2,946 %
               
                  3,165 %
               
                  2,942 %
               
                  4,084 %
               
                  3,620 %
               
                  4,338 %
               
                  70
               
                  2,964 %
               
                  3,180 %
               
                  2,960 %
               
                  4,085 %
               
                  3,629 %
               
                  4,336 %
               
                  71
               
                  2,981 %
               
                  3,194 %
               
                  2,978 %
               
                  4,087 %
               
                  3,637 %
               
                  4,334 %
               
                  72
               
                  2,998 %
               
                  3,208 %
               
                  2,994 %
               
                  4,089 %
               
                  3,644 %
               
                  4,332 %
               
                  73
               
                  3,014 %
               
                  3,222 %
               
                  3,011 %
               
                  4,090 %
               
                  3,652 %
               
                  4,331 %
               
                  74
               
                  3,030 %
               
                  3,235 %
               
                  3,027 %
               
                  4,092 %
               
                  3,659 %
               
                  4,329 %
               
                  75
               
                  3,046 %
               
                  3,248 %
               
                  3,042 %
               
                  4,093 %
               
                  3,667 %
               
                  4,327 %
               
                  76
               
                  3,061 %
               
                  3,260 %
               
                  3,057 %
               
                  4,095 %
               
                  3,674 %
               
                  4,325 %
               
                  77
               
                  3,076 %
               
                  3,272 %
               
                  3,072 %
               
                  4,096 %
               
                  3,680 %
               
                  4,324 %
               
                  78
               
                  3,090 %
               
                  3,284 %
               
                  3,087 %
               
                  4,097 %
               
                  3,687 %
               
                  4,322 %
               
                  79
               
                  3,104 %
               
                  3,295 %
               
                  3,101 %
               
                  4,099 %
               
                  3,693 %
               
                  4,321 %
               
                  80
               
                  3,117 %
               
                  3,307 %
               
                  3,114 %
               
                  4,100 %
               
                  3,700 %
               
                  4,319 %
               
                  81
               
                  3,131 %
               
                  3,318 %
               
                  3,128 %
               
                  4,101 %
               
                  3,706 %
               
                  4,318 %
               
                  82
               
                  3,144 %
               
                  3,328 %
               
                  3,141 %
               
                  4,103 %
               
                  3,712 %
               
                  4,316 %
               
                  83
               
                  3,156 %
               
                  3,339 %
               
                  3,153 %
               
                  4,104 %
               
                  3,718 %
               
                  4,315 %
               
                  84
               
                  3,169 %
               
                  3,349 %
               
                  3,166 %
               
                  4,105 %
               
                  3,724 %
               
                  4,314 %
               
                  85
               
                  3,181 %
               
                  3,359 %
               
                  3,178 %
               
                  4,106 %
               
                  3,729 %
               
                  4,312 %
               
                  86
               
                  3,193 %
               
                  3,369 %
               
                  3,190 %
               
                  4,107 %
               
                  3,735 %
               
                  4,311 %
               
                  87
               
                  3,204 %
               
                  3,378 %
               
                  3,201 %
               
                  4,108 %
               
                  3,740 %
               
                  4,310 %
               
                  88
               
                  3,215 %
               
                  3,388 %
               
                  3,212 %
               
                  4,109 %
               
                  3,745 %
               
                  4,309 %
               
                  89
               
                  3,226 %
               
                  3,397 %
               
                  3,224 %
               
                  4,110 %
               
                  3,750 %
               
                  4,307 %
               
                  90
               
                  3,237 %
               
                  3,406 %
               
                  3,234 %
               
                  4,111 %
               
                  3,755 %
               
                  4,306 %
               
                  91
               
                  3,248 %
               
                  3,414 %
               
                  3,245 %
               
                  4,112 %
               
                  3,760 %
               
                  4,305 %
               
                  92
               
                  3,258 %
               
                  3,423 %
               
                  3,255 %
               
                  4,113 %
               
                  3,765 %
               
                  4,304 %
               
                  93
               
                  3,268 %
               
                  3,431 %
               
                  3,265 %
               
                  4,114 %
               
                  3,770 %
               
                  4,303 %
               
                  94
               
                  3,278 %
               
                  3,439 %
               
                  3,275 %
               
                  4,115 %
               
                  3,774 %
               
                  4,302 %
               
                  95
               
                  3,288 %
               
                  3,447 %
               
                  3,285 %
               
                  4,116 %
               
                  3,779 %
               
                  4,301 %
               
                  96
               
                  3,297 %
               
                  3,455 %
               
                  3,294 %
               
                  4,117 %
               
                  3,783 %
               
                  4,300 %
               
                  97
               
                  3,306 %
               
                  3,463 %
               
                  3,304 %
               
                  4,118 %
               
                  3,787 %
               
                  4,298 %
               
                  98
               
                  3,315 %
               
                  3,470 %
               
                  3,313 %
               
                  4,119 %
               
                  3,791 %
               
                  4,297 %
               
                  99
               
                  3,324 %
               
                  3,477 %
               
                  3,322 %
               
                  4,119 %
               
                  3,796 %
               
                  4,297 %
               
                  100
               
                  3,333 %
               
                  3,485 %
               
                  3,330 %
               
                  4,120 %
               
                  3,800 %
               
                  4,296 %
               
                  101
               
                  3,342 %
               
                  3,492 %
               
                  3,339 %
               
                  4,121 %
               
                  3,804 %
               
                  4,295 %
               
                  102
               
                  3,350 %
               
                  3,499 %
               
                  3,347 %
               
                  4,122 %
               
                  3,807 %
               
                  4,294 %
               
                  103
               
                  3,358 %
               
                  3,505 %
               
                  3,356 %
               
                  4,123 %
               
                  3,811 %
               
                  4,293 %
               
                  104
               
                  3,366 %
               
                  3,512 %
               
                  3,364 %
               
                  4,123 %
               
                  3,815 %
               
                  4,292 %
               
                  105
               
                  3,374 %
               
                  3,519 %
               
                  3,372 %
               
                  4,124 %
               
                  3,819 %
               
                  4,291 %
               
                  106
               
                  3,382 %
               
                  3,525 %
               
                  3,379 %
               
                  4,125 %
               
                  3,822 %
               
                  4,290 %
               
                  107
               
                  3,389 %
               
                  3,531 %
               
                  3,387 %
               
                  4,125 %
               
                  3,826 %
               
                  4,289 %
               
                  108
               
                  3,397 %
               
                  3,537 %
               
                  3,395 %
               
                  4,126 %
               
                  3,829 %
               
                  4,288 %
               
                  109
               
                  3,404 %
               
                  3,544 %
               
                  3,402 %
               
                  4,127 %
               
                  3,833 %
               
                  4,288 %
               
                  110
               
                  3,412 %
               
                  3,549 %
               
                  3,409 %
               
                  4,128 %
               
                  3,836 %
               
                  4,287 %
               
                  111
               
                  3,419 %
               
                  3,555 %
               
                  3,416 %
               
                  4,128 %
               
                  3,839 %
               
                  4,286 %
               
                  112
               
                  3,426 %
               
                  3,561 %
               
                  3,423 %
               
                  4,129 %
               
                  3,842 %
               
                  4,285 %
               
                  113
               
                  3,432 %
               
                  3,567 %
               
                  3,430 %
               
                  4,129 %
               
                  3,846 %
               
                  4,285 %
               
                  114
               
                  3,439 %
               
                  3,572 %
               
                  3,437 %
               
                  4,130 %
               
                  3,849 %
               
                  4,284 %
               
                  115
               
                  3,446 %
               
                  3,578 %
               
                  3,443 %
               
                  4,131 %
               
                  3,852 %
               
                  4,283 %
               
                  116
               
                  3,452 %
               
                  3,583 %
               
                  3,450 %
               
                  4,131 %
               
                  3,855 %
               
                  4,282 %
               
                  117
               
                  3,459 %
               
                  3,588 %
               
                  3,456 %
               
                  4,132 %
               
                  3,858 %
               
                  4,282 %
               
                  118
               
                  3,465 %
               
                  3,593 %
               
                  3,463 %
               
                  4,132 %
               
                  3,861 %
               
                  4,281 %
               
                  119
               
                  3,471 %
               
                  3,599 %
               
                  3,469 %
               
                  4,133 %
               
                  3,863 %
               
                  4,280 %
               
                  120
               
                  3,477 %
               
                  3,604 %
               
                  3,475 %
               
                  4,134 %
               
                  3,866 %
               
                  4,280 %
               
                  121
               
                  3,483 %
               
                  3,608 %
               
                  3,481 %
               
                  4,134 %
               
                  3,869 %
               
                  4,279 %
               
                  122
               
                  3,489 %
               
                  3,613 %
               
                  3,487 %
               
                  4,135 %
               
                  3,872 %
               
                  4,278 %
               
                  123
               
                  3,495 %
               
                  3,618 %
               
                  3,492 %
               
                  4,135 %
               
                  3,874 %
               
                  4,278 %
               
                  124
               
                  3,500 %
               
                  3,623 %
               
                  3,498 %
               
                  4,136 %
               
                  3,877 %
               
                  4,277 %
               
                  125
               
                  3,506 %
               
                  3,627 %
               
                  3,504 %
               
                  4,136 %
               
                  3,880 %
               
                  4,276 %
               
                  126
               
                  3,511 %
               
                  3,632 %
               
                  3,509 %
               
                  4,137 %
               
                  3,882 %
               
                  4,276 %
               
                  127
               
                  3,517 %
               
                  3,636 %
               
                  3,515 %
               
                  4,137 %
               
                  3,885 %
               
                  4,275 %
               
                  128
               
                  3,522 %
               
                  3,641 %
               
                  3,520 %
               
                  4,138 %
               
                  3,887 %
               
                  4,275 %
               
                  129
               
                  3,527 %
               
                  3,645 %
               
                  3,525 %
               
                  4,138 %
               
                  3,889 %
               
                  4,274 %
               
                  130
               
                  3,532 %
               
                  3,649 %
               
                  3,530 %
               
                  4,139 %
               
                  3,892 %
               
                  4,274 %
               
                  131
               
                  3,538 %
               
                  3,653 %
               
                  3,536 %
               
                  4,139 %
               
                  3,894 %
               
                  4,273 %
               
                  132
               
                  3,543 %
               
                  3,658 %
               
                  3,541 %
               
                  4,140 %
               
                  3,897 %
               
                  4,272 %
               
                  133
               
                  3,547 %
               
                  3,662 %
               
                  3,546 %
               
                  4,140 %
               
                  3,899 %
               
                  4,272 %
               
                  134
               
                  3,552 %
               
                  3,666 %
               
                  3,550 %
               
                  4,141 %
               
                  3,901 %
               
                  4,271 %
               
                  135
               
                  3,557 %
               
                  3,670 %
               
                  3,555 %
               
                  4,141 %
               
                  3,903 %
               
                  4,271 %
               
                  136
               
                  3,562 %
               
                  3,674 %
               
                  3,560 %
               
                  4,141 %
               
                  3,905 %
               
                  4,270 %
               
                  137
               
                  3,566 %
               
                  3,677 %
               
                  3,565 %
               
                  4,142 %
               
                  3,908 %
               
                  4,270 %
               
                  138
               
                  3,571 %
               
                  3,681 %
               
                  3,569 %
               
                  4,142 %
               
                  3,910 %
               
                  4,269 %
               
                  139
               
                  3,576 %
               
                  3,685 %
               
                  3,574 %
               
                  4,143 %
               
                  3,912 %
               
                  4,269 %
               
                  140
               
                  3,580 %
               
                  3,689 %
               
                  3,578 %
               
                  4,143 %
               
                  3,914 %
               
                  4,268 %
               
                  141
               
                  3,584 %
               
                  3,692 %
               
                  3,583 %
               
                  4,143 %
               
                  3,916 %
               
                  4,268 %
               
                  142
               
                  3,589 %
               
                  3,696 %
               
                  3,587 %
               
                  4,144 %
               
                  3,918 %
               
                  4,267 %
               
                  143
               
                  3,593 %
               
                  3,699 %
               
                  3,591 %
               
                  4,144 %
               
                  3,920 %
               
                  4,267 %
               
                  144
               
                  3,597 %
               
                  3,703 %
               
                  3,595 %
               
                  4,145 %
               
                  3,922 %
               
                  4,266 %
               
                  145
               
                  3,601 %
               
                  3,706 %
               
                  3,600 %
               
                  4,145 %
               
                  3,924 %
               
                  4,266 %
               
                  146
               
                  3,605 %
               
                  3,710 %
               
                  3,604 %
               
                  4,145 %
               
                  3,926 %
               
                  4,265 %
               
                  147
               
                  3,609 %
               
                  3,713 %
               
                  3,608 %
               
                  4,146 %
               
                  3,927 %
               
                  4,265 %
               
                  148
               
                  3,613 %
               
                  3,716 %
               
                  3,612 %
               
                  4,146 %
               
                  3,929 %
               
                  4,265 %
               
                  149
               
                  3,617 %
               
                  3,719 %
               
                  3,616 %
               
                  4,147 %
               
                  3,931 %
               
                  4,264 %
               
                  150
               
                  3,621 %
               
                  3,723 %
               
                  3,619 %
               
                  4,147 %
               
                  3,933 %
               
                  4,264 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  lev
               
                  libra šterlinků
               
                  rumunský leu
               
                  zlotý
               
                  islandská koruna
               
                  norská koruna
               
                  1
               
                  – 0,342 %
               
                  0,424 %
               
                  0,773 %
               
                  1,569 %
               
                  6,066 %
               
                  0,715 %
               
                  2
               
                  – 0,354 %
               
                  0,361 %
               
                  1,282 %
               
                  1,551 %
               
                  6,130 %
               
                  0,785 %
               
                  3
               
                  – 0,345 %
               
                  0,359 %
               
                  1,810 %
               
                  1,695 %
               
                  6,205 %
               
                  0,775 %
               
                  4
               
                  – 0,301 %
               
                  0,394 %
               
                  2,241 %
               
                  1,881 %
               
                  6,220 %
               
                  0,795 %
               
                  5
               
                  – 0,233 %
               
                  0,469 %
               
                  2,560 %
               
                  2,116 %
               
                  6,190 %
               
                  0,845 %
               
                  6
               
                  – 0,141 %
               
                  0,542 %
               
                  2,822 %
               
                  2,258 %
               
                  6,235 %
               
                  0,928 %
               
                  7
               
                  – 0,041 %
               
                  0,621 %
               
                  3,044 %
               
                  2,443 %
               
                  6,278 %
               
                  1,015 %
               
                  8
               
                  0,065 %
               
                  0,704 %
               
                  3,235 %
               
                  2,623 %
               
                  6,240 %
               
                  1,098 %
               
                  9
               
                  0,168 %
               
                  0,782 %
               
                  3,419 %
               
                  2,797 %
               
                  6,097 %
               
                  1,182 %
               
                  10
               
                  0,273 %
               
                  0,852 %
               
                  3,599 %
               
                  2,878 %
               
                  5,920 %
               
                  1,255 %
               
                  11
               
                  0,361 %
               
                  0,891 %
               
                  3,746 %
               
                  2,933 %
               
                  5,766 %
               
                  1,335 %
               
                  12
               
                  0,438 %
               
                  0,961 %
               
                  3,862 %
               
                  2,984 %
               
                  5,637 %
               
                  1,421 %
               
                  13
               
                  0,508 %
               
                  0,981 %
               
                  3,955 %
               
                  3,032 %
               
                  5,528 %
               
                  1,510 %
               
                  14
               
                  0,568 %
               
                  1,014 %
               
                  4,029 %
               
                  3,076 %
               
                  5,435 %
               
                  1,598 %
               
                  15
               
                  0,610 %
               
                  1,062 %
               
                  4,088 %
               
                  3,118 %
               
                  5,354 %
               
                  1,685 %
               
                  16
               
                  0,634 %
               
                  1,056 %
               
                  4,137 %
               
                  3,157 %
               
                  5,284 %
               
                  1,770 %
               
                  17
               
                  0,650 %
               
                  1,070 %
               
                  4,176 %
               
                  3,193 %
               
                  5,221 %
               
                  1,853 %
               
                  18
               
                  0,668 %
               
                  1,080 %
               
                  4,208 %
               
                  3,228 %
               
                  5,165 %
               
                  1,932 %
               
                  19
               
                  0,694 %
               
                  1,076 %
               
                  4,235 %
               
                  3,260 %
               
                  5,116 %
               
                  2,007 %
               
                  20
               
                  0,732 %
               
                  1,116 %
               
                  4,256 %
               
                  3,291 %
               
                  5,071 %
               
                  2,080 %
               
                  21
               
                  0,783 %
               
                  1,140 %
               
                  4,274 %
               
                  3,320 %
               
                  5,030 %
               
                  2,149 %
               
                  22
               
                  0,846 %
               
                  1,139 %
               
                  4,288 %
               
                  3,348 %
               
                  4,993 %
               
                  2,215 %
               
                  23
               
                  0,915 %
               
                  1,126 %
               
                  4,300 %
               
                  3,374 %
               
                  4,960 %
               
                  2,278 %
               
                  24
               
                  0,988 %
               
                  1,110 %
               
                  4,309 %
               
                  3,399 %
               
                  4,929 %
               
                  2,338 %
               
                  25
               
                  1,064 %
               
                  1,098 %
               
                  4,316 %
               
                  3,423 %
               
                  4,900 %
               
                  2,395 %
               
                  26
               
                  1,140 %
               
                  1,092 %
               
                  4,322 %
               
                  3,445 %
               
                  4,874 %
               
                  2,449 %
               
                  27
               
                  1,217 %
               
                  1,090 %
               
                  4,327 %
               
                  3,466 %
               
                  4,849 %
               
                  2,501 %
               
                  28
               
                  1,292 %
               
                  1,088 %
               
                  4,330 %
               
                  3,487 %
               
                  4,827 %
               
                  2,551 %
               
                  29
               
                  1,366 %
               
                  1,083 %
               
                  4,333 %
               
                  3,506 %
               
                  4,805 %
               
                  2,598 %
               
                  30
               
                  1,439 %
               
                  1,073 %
               
                  4,334 %
               
                  3,525 %
               
                  4,786 %
               
                  2,642 %
               
                  31
               
                  1,509 %
               
                  1,058 %
               
                  4,336 %
               
                  3,542 %
               
                  4,767 %
               
                  2,685 %
               
                  32
               
                  1,577 %
               
                  1,041 %
               
                  4,336 %
               
                  3,559 %
               
                  4,750 %
               
                  2,726 %
               
                  33
               
                  1,643 %
               
                  1,024 %
               
                  4,336 %
               
                  3,576 %
               
                  4,733 %
               
                  2,765 %
               
                  34
               
                  1,707 %
               
                  1,009 %
               
                  4,336 %
               
                  3,591 %
               
                  4,718 %
               
                  2,802 %
               
                  35
               
                  1,768 %
               
                  0,998 %
               
                  4,335 %
               
                  3,606 %
               
                  4,703 %
               
                  2,837 %
               
                  36
               
                  1,827 %
               
                  0,991 %
               
                  4,335 %
               
                  3,620 %
               
                  4,690 %
               
                  2,871 %
               
                  37
               
                  1,884 %
               
                  0,988 %
               
                  4,334 %
               
                  3,634 %
               
                  4,677 %
               
                  2,904 %
               
                  38
               
                  1,939 %
               
                  0,987 %
               
                  4,332 %
               
                  3,647 %
               
                  4,664 %
               
                  2,935 %
               
                  39
               
                  1,992 %
               
                  0,988 %
               
                  4,331 %
               
                  3,659 %
               
                  4,653 %
               
                  2,965 %
               
                  40
               
                  2,042 %
               
                  0,989 %
               
                  4,330 %
               
                  3,671 %
               
                  4,642 %
               
                  2,993 %
               
                  41
               
                  2,091 %
               
                  0,989 %
               
                  4,328 %
               
                  3,683 %
               
                  4,631 %
               
                  3,021 %
               
                  42
               
                  2,138 %
               
                  0,989 %
               
                  4,326 %
               
                  3,694 %
               
                  4,621 %
               
                  3,047 %
               
                  43
               
                  2,183 %
               
                  0,986 %
               
                  4,325 %
               
                  3,705 %
               
                  4,611 %
               
                  3,072 %
               
                  44
               
                  2,226 %
               
                  0,981 %
               
                  4,323 %
               
                  3,715 %
               
                  4,602 %
               
                  3,096 %
               
                  45
               
                  2,268 %
               
                  0,971 %
               
                  4,321 %
               
                  3,725 %
               
                  4,593 %
               
                  3,120 %
               
                  46
               
                  2,308 %
               
                  0,958 %
               
                  4,319 %
               
                  3,734 %
               
                  4,585 %
               
                  3,142 %
               
                  47
               
                  2,346 %
               
                  0,945 %
               
                  4,318 %
               
                  3,744 %
               
                  4,577 %
               
                  3,163 %
               
                  48
               
                  2,384 %
               
                  0,934 %
               
                  4,316 %
               
                  3,752 %
               
                  4,569 %
               
                  3,184 %
               
                  49
               
                  2,419 %
               
                  0,930 %
               
                  4,314 %
               
                  3,761 %
               
                  4,562 %
               
                  3,204 %
               
                  50
               
                  2,454 %
               
                  0,932 %
               
                  4,313 %
               
                  3,769 %
               
                  4,554 %
               
                  3,223 %
               
                  51
               
                  2,487 %
               
                  0,944 %
               
                  4,311 %
               
                  3,777 %
               
                  4,548 %
               
                  3,242 %
               
                  52
               
                  2,519 %
               
                  0,962 %
               
                  4,309 %
               
                  3,785 %
               
                  4,541 %
               
                  3,260 %
               
                  53
               
                  2,550 %
               
                  0,986 %
               
                  4,307 %
               
                  3,792 %
               
                  4,535 %
               
                  3,277 %
               
                  54
               
                  2,580 %
               
                  1,014 %
               
                  4,306 %
               
                  3,800 %
               
                  4,528 %
               
                  3,294 %
               
                  55
               
                  2,609 %
               
                  1,045 %
               
                  4,304 %
               
                  3,807 %
               
                  4,523 %
               
                  3,310 %
               
                  56
               
                  2,637 %
               
                  1,079 %
               
                  4,303 %
               
                  3,813 %
               
                  4,517 %
               
                  3,325 %
               
                  57
               
                  2,664 %
               
                  1,115 %
               
                  4,301 %
               
                  3,820 %
               
                  4,511 %
               
                  3,340 %
               
                  58
               
                  2,690 %
               
                  1,151 %
               
                  4,300 %
               
                  3,826 %
               
                  4,506 %
               
                  3,355 %
               
                  59
               
                  2,715 %
               
                  1,189 %
               
                  4,298 %
               
                  3,832 %
               
                  4,501 %
               
                  3,369 %
               
                  60
               
                  2,739 %
               
                  1,227 %
               
                  4,297 %
               
                  3,838 %
               
                  4,496 %
               
                  3,382 %
               
                  61
               
                  2,763 %
               
                  1,265 %
               
                  4,295 %
               
                  3,844 %
               
                  4,491 %
               
                  3,396 %
               
                  62
               
                  2,786 %
               
                  1,304 %
               
                  4,294 %
               
                  3,850 %
               
                  4,486 %
               
                  3,408 %
               
                  63
               
                  2,808 %
               
                  1,342 %
               
                  4,293 %
               
                  3,855 %
               
                  4,482 %
               
                  3,421 %
               
                  64
               
                  2,829 %
               
                  1,380 %
               
                  4,291 %
               
                  3,860 %
               
                  4,478 %
               
                  3,433 %
               
                  65
               
                  2,850 %
               
                  1,417 %
               
                  4,290 %
               
                  3,865 %
               
                  4,473 %
               
                  3,444 %
               
                  66
               
                  2,871 %
               
                  1,455 %
               
                  4,289 %
               
                  3,870 %
               
                  4,469 %
               
                  3,456 %
               
                  67
               
                  2,890 %
               
                  1,491 %
               
                  4,287 %
               
                  3,875 %
               
                  4,465 %
               
                  3,467 %
               
                  68
               
                  2,909 %
               
                  1,527 %
               
                  4,286 %
               
                  3,880 %
               
                  4,461 %
               
                  3,477 %
               
                  69
               
                  2,928 %
               
                  1,563 %
               
                  4,285 %
               
                  3,884 %
               
                  4,458 %
               
                  3,488 %
               
                  70
               
                  2,946 %
               
                  1,598 %
               
                  4,284 %
               
                  3,889 %
               
                  4,454 %
               
                  3,498 %
               
                  71
               
                  2,963 %
               
                  1,632 %
               
                  4,283 %
               
                  3,893 %
               
                  4,450 %
               
                  3,508 %
               
                  72
               
                  2,980 %
               
                  1,665 %
               
                  4,282 %
               
                  3,897 %
               
                  4,447 %
               
                  3,517 %
               
                  73
               
                  2,997 %
               
                  1,698 %
               
                  4,281 %
               
                  3,901 %
               
                  4,444 %
               
                  3,527 %
               
                  74
               
                  3,013 %
               
                  1,730 %
               
                  4,279 %
               
                  3,905 %
               
                  4,440 %
               
                  3,536 %
               
                  75
               
                  3,029 %
               
                  1,761 %
               
                  4,278 %
               
                  3,909 %
               
                  4,437 %
               
                  3,544 %
               
                  76
               
                  3,044 %
               
                  1,792 %
               
                  4,277 %
               
                  3,913 %
               
                  4,434 %
               
                  3,553 %
               
                  77
               
                  3,059 %
               
                  1,822 %
               
                  4,276 %
               
                  3,917 %
               
                  4,431 %
               
                  3,561 %
               
                  78
               
                  3,074 %
               
                  1,852 %
               
                  4,276 %
               
                  3,920 %
               
                  4,428 %
               
                  3,569 %
               
                  79
               
                  3,088 %
               
                  1,880 %
               
                  4,275 %
               
                  3,924 %
               
                  4,425 %
               
                  3,577 %
               
                  80
               
                  3,102 %
               
                  1,909 %
               
                  4,274 %
               
                  3,927 %
               
                  4,422 %
               
                  3,585 %
               
                  81
               
                  3,115 %
               
                  1,936 %
               
                  4,273 %
               
                  3,931 %
               
                  4,420 %
               
                  3,593 %
               
                  82
               
                  3,128 %
               
                  1,963 %
               
                  4,272 %
               
                  3,934 %
               
                  4,417 %
               
                  3,600 %
               
                  83
               
                  3,141 %
               
                  1,989 %
               
                  4,271 %
               
                  3,937 %
               
                  4,414 %
               
                  3,607 %
               
                  84
               
                  3,154 %
               
                  2,015 %
               
                  4,270 %
               
                  3,940 %
               
                  4,412 %
               
                  3,614 %
               
                  85
               
                  3,166 %
               
                  2,040 %
               
                  4,269 %
               
                  3,943 %
               
                  4,409 %
               
                  3,621 %
               
                  86
               
                  3,178 %
               
                  2,065 %
               
                  4,269 %
               
                  3,946 %
               
                  4,407 %
               
                  3,628 %
               
                  87
               
                  3,190 %
               
                  2,089 %
               
                  4,268 %
               
                  3,949 %
               
                  4,404 %
               
                  3,634 %
               
                  88
               
                  3,201 %
               
                  2,113 %
               
                  4,267 %
               
                  3,952 %
               
                  4,402 %
               
                  3,641 %
               
                  89
               
                  3,212 %
               
                  2,136 %
               
                  4,266 %
               
                  3,955 %
               
                  4,400 %
               
                  3,647 %
               
                  90
               
                  3,223 %
               
                  2,158 %
               
                  4,266 %
               
                  3,957 %
               
                  4,398 %
               
                  3,653 %
               
                  91
               
                  3,234 %
               
                  2,180 %
               
                  4,265 %
               
                  3,960 %
               
                  4,396 %
               
                  3,659 %
               
                  92
               
                  3,244 %
               
                  2,202 %
               
                  4,264 %
               
                  3,963 %
               
                  4,393 %
               
                  3,665 %
               
                  93
               
                  3,254 %
               
                  2,223 %
               
                  4,263 %
               
                  3,965 %
               
                  4,391 %
               
                  3,671 %
               
                  94
               
                  3,264 %
               
                  2,244 %
               
                  4,263 %
               
                  3,968 %
               
                  4,389 %
               
                  3,676 %
               
                  95
               
                  3,274 %
               
                  2,264 %
               
                  4,262 %
               
                  3,970 %
               
                  4,387 %
               
                  3,682 %
               
                  96
               
                  3,284 %
               
                  2,284 %
               
                  4,262 %
               
                  3,972 %
               
                  4,385 %
               
                  3,687 %
               
                  97
               
                  3,293 %
               
                  2,304 %
               
                  4,261 %
               
                  3,975 %
               
                  4,383 %
               
                  3,692 %
               
                  98
               
                  3,302 %
               
                  2,323 %
               
                  4,260 %
               
                  3,977 %
               
                  4,382 %
               
                  3,698 %
               
                  99
               
                  3,311 %
               
                  2,342 %
               
                  4,260 %
               
                  3,979 %
               
                  4,380 %
               
                  3,703 %
               
                  100
               
                  3,320 %
               
                  2,360 %
               
                  4,259 %
               
                  3,982 %
               
                  4,378 %
               
                  3,708 %
               
                  101
               
                  3,329 %
               
                  2,378 %
               
                  4,258 %
               
                  3,984 %
               
                  4,376 %
               
                  3,713 %
               
                  102
               
                  3,337 %
               
                  2,396 %
               
                  4,258 %
               
                  3,986 %
               
                  4,374 %
               
                  3,717 %
               
                  103
               
                  3,346 %
               
                  2,413 %
               
                  4,257 %
               
                  3,988 %
               
                  4,373 %
               
                  3,722 %
               
                  104
               
                  3,354 %
               
                  2,430 %
               
                  4,257 %
               
                  3,990 %
               
                  4,371 %
               
                  3,727 %
               
                  105
               
                  3,362 %
               
                  2,447 %
               
                  4,256 %
               
                  3,992 %
               
                  4,369 %
               
                  3,731 %
               
                  106
               
                  3,370 %
               
                  2,463 %
               
                  4,256 %
               
                  3,994 %
               
                  4,368 %
               
                  3,735 %
               
                  107
               
                  3,378 %
               
                  2,479 %
               
                  4,255 %
               
                  3,996 %
               
                  4,366 %
               
                  3,740 %
               
                  108
               
                  3,385 %
               
                  2,495 %
               
                  4,255 %
               
                  3,998 %
               
                  4,365 %
               
                  3,744 %
               
                  109
               
                  3,393 %
               
                  2,511 %
               
                  4,254 %
               
                  4,000 %
               
                  4,363 %
               
                  3,748 %
               
                  110
               
                  3,400 %
               
                  2,526 %
               
                  4,254 %
               
                  4,001 %
               
                  4,362 %
               
                  3,752 %
               
                  111
               
                  3,407 %
               
                  2,541 %
               
                  4,253 %
               
                  4,003 %
               
                  4,360 %
               
                  3,756 %
               
                  112
               
                  3,414 %
               
                  2,555 %
               
                  4,253 %
               
                  4,005 %
               
                  4,359 %
               
                  3,760 %
               
                  113
               
                  3,421 %
               
                  2,570 %
               
                  4,252 %
               
                  4,007 %
               
                  4,357 %
               
                  3,764 %
               
                  114
               
                  3,428 %
               
                  2,584 %
               
                  4,252 %
               
                  4,008 %
               
                  4,356 %
               
                  3,768 %
               
                  115
               
                  3,435 %
               
                  2,598 %
               
                  4,251 %
               
                  4,010 %
               
                  4,355 %
               
                  3,772 %
               
                  116
               
                  3,441 %
               
                  2,612 %
               
                  4,251 %
               
                  4,012 %
               
                  4,353 %
               
                  3,775 %
               
                  117
               
                  3,448 %
               
                  2,625 %
               
                  4,251 %
               
                  4,013 %
               
                  4,352 %
               
                  3,779 %
               
                  118
               
                  3,454 %
               
                  2,638 %
               
                  4,250 %
               
                  4,015 %
               
                  4,351 %
               
                  3,783 %
               
                  119
               
                  3,460 %
               
                  2,651 %
               
                  4,250 %
               
                  4,016 %
               
                  4,350 %
               
                  3,786 %
               
                  120
               
                  3,466 %
               
                  2,664 %
               
                  4,249 %
               
                  4,018 %
               
                  4,348 %
               
                  3,790 %
               
                  121
               
                  3,472 %
               
                  2,677 %
               
                  4,249 %
               
                  4,019 %
               
                  4,347 %
               
                  3,793 %
               
                  122
               
                  3,478 %
               
                  2,689 %
               
                  4,248 %
               
                  4,021 %
               
                  4,346 %
               
                  3,796 %
               
                  123
               
                  3,484 %
               
                  2,701 %
               
                  4,248 %
               
                  4,022 %
               
                  4,345 %
               
                  3,800 %
               
                  124
               
                  3,490 %
               
                  2,713 %
               
                  4,248 %
               
                  4,024 %
               
                  4,344 %
               
                  3,803 %
               
                  125
               
                  3,496 %
               
                  2,725 %
               
                  4,247 %
               
                  4,025 %
               
                  4,342 %
               
                  3,806 %
               
                  126
               
                  3,501 %
               
                  2,737 %
               
                  4,247 %
               
                  4,027 %
               
                  4,341 %
               
                  3,809 %
               
                  127
               
                  3,507 %
               
                  2,748 %
               
                  4,247 %
               
                  4,028 %
               
                  4,340 %
               
                  3,812 %
               
                  128
               
                  3,512 %
               
                  2,760 %
               
                  4,246 %
               
                  4,029 %
               
                  4,339 %
               
                  3,815 %
               
                  129
               
                  3,517 %
               
                  2,771 %
               
                  4,246 %
               
                  4,031 %
               
                  4,338 %
               
                  3,818 %
               
                  130
               
                  3,523 %
               
                  2,782 %
               
                  4,245 %
               
                  4,032 %
               
                  4,337 %
               
                  3,821 %
               
                  131
               
                  3,528 %
               
                  2,792 %
               
                  4,245 %
               
                  4,033 %
               
                  4,336 %
               
                  3,824 %
               
                  132
               
                  3,533 %
               
                  2,803 %
               
                  4,245 %
               
                  4,034 %
               
                  4,335 %
               
                  3,827 %
               
                  133
               
                  3,538 %
               
                  2,813 %
               
                  4,244 %
               
                  4,036 %
               
                  4,334 %
               
                  3,830 %
               
                  134
               
                  3,543 %
               
                  2,824 %
               
                  4,244 %
               
                  4,037 %
               
                  4,333 %
               
                  3,832 %
               
                  135
               
                  3,548 %
               
                  2,834 %
               
                  4,244 %
               
                  4,038 %
               
                  4,332 %
               
                  3,835 %
               
                  136
               
                  3,552 %
               
                  2,844 %
               
                  4,243 %
               
                  4,039 %
               
                  4,331 %
               
                  3,838 %
               
                  137
               
                  3,557 %
               
                  2,854 %
               
                  4,243 %
               
                  4,040 %
               
                  4,330 %
               
                  3,840 %
               
                  138
               
                  3,562 %
               
                  2,863 %
               
                  4,243 %
               
                  4,042 %
               
                  4,329 %
               
                  3,843 %
               
                  139
               
                  3,566 %
               
                  2,873 %
               
                  4,243 %
               
                  4,043 %
               
                  4,328 %
               
                  3,846 %
               
                  140
               
                  3,571 %
               
                  2,882 %
               
                  4,242 %
               
                  4,044 %
               
                  4,327 %
               
                  3,848 %
               
                  141
               
                  3,575 %
               
                  2,892 %
               
                  4,242 %
               
                  4,045 %
               
                  4,326 %
               
                  3,851 %
               
                  142
               
                  3,580 %
               
                  2,901 %
               
                  4,242 %
               
                  4,046 %
               
                  4,325 %
               
                  3,853 %
               
                  143
               
                  3,584 %
               
                  2,910 %
               
                  4,241 %
               
                  4,047 %
               
                  4,324 %
               
                  3,855 %
               
                  144
               
                  3,588 %
               
                  2,919 %
               
                  4,241 %
               
                  4,048 %
               
                  4,324 %
               
                  3,858 %
               
                  145
               
                  3,593 %
               
                  2,927 %
               
                  4,241 %
               
                  4,049 %
               
                  4,323 %
               
                  3,860 %
               
                  146
               
                  3,597 %
               
                  2,936 %
               
                  4,240 %
               
                  4,050 %
               
                  4,322 %
               
                  3,863 %
               
                  147
               
                  3,601 %
               
                  2,945 %
               
                  4,240 %
               
                  4,051 %
               
                  4,321 %
               
                  3,865 %
               
                  148
               
                  3,605 %
               
                  2,953 %
               
                  4,240 %
               
                  4,052 %
               
                  4,320 %
               
                  3,867 %
               
                  149
               
                  3,609 %
               
                  2,961 %
               
                  4,240 %
               
                  4,053 %
               
                  4,319 %
               
                  3,869 %
               
                  150
               
                  3,613 %
               
                  2,970 %
               
                  4,239 %
               
                  4,054 %
               
                  4,319 %
               
                  3,872 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  švýcarský frank
               
                  australský dolar
               
                  baht
               
                  kanadský dolar
               
                  chilské peso
               
                  kolumbijské peso
               
                  1
               
                  – 0,925 %
               
                  1,855 %
               
                  1,239 %
               
                  0,691 %
               
                  3,246 %
               
                  4,216 %
               
                  2
               
                  – 0,963 %
               
                  1,785 %
               
                  1,295 %
               
                  0,681 %
               
                  3,246 %
               
                  4,321 %
               
                  3
               
                  – 0,962 %
               
                  1,776 %
               
                  1,376 %
               
                  0,689 %
               
                  3,351 %
               
                  4,429 %
               
                  4
               
                  – 0,924 %
               
                  1,798 %
               
                  1,494 %
               
                  0,715 %
               
                  3,458 %
               
                  4,761 %
               
                  5
               
                  – 0,865 %
               
                  1,822 %
               
                  1,577 %
               
                  0,754 %
               
                  3,588 %
               
                  5,044 %
               
                  6
               
                  – 0,805 %
               
                  1,864 %
               
                  1,656 %
               
                  0,823 %
               
                  3,708 %
               
                  5,243 %
               
                  7
               
                  – 0,709 %
               
                  1,906 %
               
                  1,729 %
               
                  0,866 %
               
                  3,820 %
               
                  5,388 %
               
                  8
               
                  – 0,631 %
               
                  1,951 %
               
                  1,789 %
               
                  0,945 %
               
                  3,957 %
               
                  5,506 %
               
                  9
               
                  – 0,554 %
               
                  1,995 %
               
                  1,848 %
               
                  1,038 %
               
                  4,061 %
               
                  5,636 %
               
                  10
               
                  – 0,497 %
               
                  2,039 %
               
                  1,916 %
               
                  1,131 %
               
                  4,092 %
               
                  5,754 %
               
                  11
               
                  – 0,446 %
               
                  2,080 %
               
                  1,993 %
               
                  1,227 %
               
                  4,106 %
               
                  5,836 %
               
                  12
               
                  – 0,393 %
               
                  2,117 %
               
                  2,071 %
               
                  1,317 %
               
                  4,117 %
               
                  5,885 %
               
                  13
               
                  – 0,353 %
               
                  2,151 %
               
                  2,140 %
               
                  1,393 %
               
                  4,126 %
               
                  5,912 %
               
                  14
               
                  – 0,291 %
               
                  2,182 %
               
                  2,203 %
               
                  1,458 %
               
                  4,134 %
               
                  5,921 %
               
                  15
               
                  – 0,270 %
               
                  2,211 %
               
                  2,264 %
               
                  1,514 %
               
                  4,141 %
               
                  5,918 %
               
                  16
               
                  – 0,248 %
               
                  2,236 %
               
                  2,324 %
               
                  1,563 %
               
                  4,147 %
               
                  5,905 %
               
                  17
               
                  – 0,218 %
               
                  2,260 %
               
                  2,382 %
               
                  1,602 %
               
                  4,152 %
               
                  5,885 %
               
                  18
               
                  – 0,188 %
               
                  2,282 %
               
                  2,439 %
               
                  1,632 %
               
                  4,156 %
               
                  5,860 %
               
                  19
               
                  – 0,162 %
               
                  2,303 %
               
                  2,494 %
               
                  1,649 %
               
                  4,160 %
               
                  5,831 %
               
                  20
               
                  – 0,143 %
               
                  2,323 %
               
                  2,548 %
               
                  1,653 %
               
                  4,163 %
               
                  5,799 %
               
                  21
               
                  – 0,133 %
               
                  2,342 %
               
                  2,599 %
               
                  1,645 %
               
                  4,166 %
               
                  5,765 %
               
                  22
               
                  – 0,126 %
               
                  2,359 %
               
                  2,648 %
               
                  1,633 %
               
                  4,169 %
               
                  5,731 %
               
                  23
               
                  – 0,116 %
               
                  2,372 %
               
                  2,695 %
               
                  1,622 %
               
                  4,171 %
               
                  5,696 %
               
                  24
               
                  – 0,099 %
               
                  2,381 %
               
                  2,740 %
               
                  1,618 %
               
                  4,173 %
               
                  5,660 %
               
                  25
               
                  – 0,072 %
               
                  2,386 %
               
                  2,783 %
               
                  1,624 %
               
                  4,175 %
               
                  5,625 %
               
                  26
               
                  – 0,033 %
               
                  2,385 %
               
                  2,824 %
               
                  1,642 %
               
                  4,177 %
               
                  5,590 %
               
                  27
               
                  0,014 %
               
                  2,382 %
               
                  2,864 %
               
                  1,670 %
               
                  4,178 %
               
                  5,556 %
               
                  28
               
                  0,067 %
               
                  2,380 %
               
                  2,901 %
               
                  1,704 %
               
                  4,180 %
               
                  5,522 %
               
                  29
               
                  0,125 %
               
                  2,381 %
               
                  2,937 %
               
                  1,743 %
               
                  4,181 %
               
                  5,490 %
               
                  30
               
                  0,185 %
               
                  2,387 %
               
                  2,972 %
               
                  1,785 %
               
                  4,182 %
               
                  5,458 %
               
                  31
               
                  0,247 %
               
                  2,399 %
               
                  3,005 %
               
                  1,830 %
               
                  4,183 %
               
                  5,427 %
               
                  32
               
                  0,309 %
               
                  2,416 %
               
                  3,036 %
               
                  1,876 %
               
                  4,184 %
               
                  5,396 %
               
                  33
               
                  0,371 %
               
                  2,437 %
               
                  3,066 %
               
                  1,922 %
               
                  4,185 %
               
                  5,367 %
               
                  34
               
                  0,433 %
               
                  2,460 %
               
                  3,095 %
               
                  1,969 %
               
                  4,186 %
               
                  5,339 %
               
                  35
               
                  0,494 %
               
                  2,486 %
               
                  3,123 %
               
                  2,015 %
               
                  4,187 %
               
                  5,312 %
               
                  36
               
                  0,553 %
               
                  2,512 %
               
                  3,149 %
               
                  2,061 %
               
                  4,187 %
               
                  5,286 %
               
                  37
               
                  0,612 %
               
                  2,540 %
               
                  3,174 %
               
                  2,107 %
               
                  4,188 %
               
                  5,260 %
               
                  38
               
                  0,668 %
               
                  2,569 %
               
                  3,199 %
               
                  2,151 %
               
                  4,189 %
               
                  5,236 %
               
                  39
               
                  0,723 %
               
                  2,597 %
               
                  3,222 %
               
                  2,195 %
               
                  4,189 %
               
                  5,212 %
               
                  40
               
                  0,777 %
               
                  2,626 %
               
                  3,244 %
               
                  2,237 %
               
                  4,190 %
               
                  5,190 %
               
                  41
               
                  0,829 %
               
                  2,655 %
               
                  3,266 %
               
                  2,278 %
               
                  4,190 %
               
                  5,168 %
               
                  42
               
                  0,879 %
               
                  2,683 %
               
                  3,286 %
               
                  2,318 %
               
                  4,191 %
               
                  5,147 %
               
                  43
               
                  0,928 %
               
                  2,711 %
               
                  3,306 %
               
                  2,357 %
               
                  4,191 %
               
                  5,126 %
               
                  44
               
                  0,975 %
               
                  2,738 %
               
                  3,325 %
               
                  2,394 %
               
                  4,192 %
               
                  5,107 %
               
                  45
               
                  1,020 %
               
                  2,765 %
               
                  3,343 %
               
                  2,431 %
               
                  4,192 %
               
                  5,088 %
               
                  46
               
                  1,064 %
               
                  2,792 %
               
                  3,361 %
               
                  2,466 %
               
                  4,192 %
               
                  5,070 %
               
                  47
               
                  1,107 %
               
                  2,818 %
               
                  3,378 %
               
                  2,500 %
               
                  4,193 %
               
                  5,052 %
               
                  48
               
                  1,148 %
               
                  2,843 %
               
                  3,394 %
               
                  2,533 %
               
                  4,193 %
               
                  5,035 %
               
                  49
               
                  1,187 %
               
                  2,868 %
               
                  3,410 %
               
                  2,565 %
               
                  4,193 %
               
                  5,019 %
               
                  50
               
                  1,226 %
               
                  2,891 %
               
                  3,425 %
               
                  2,596 %
               
                  4,193 %
               
                  5,003 %
               
                  51
               
                  1,263 %
               
                  2,915 %
               
                  3,439 %
               
                  2,626 %
               
                  4,194 %
               
                  4,988 %
               
                  52
               
                  1,298 %
               
                  2,937 %
               
                  3,454 %
               
                  2,655 %
               
                  4,194 %
               
                  4,973 %
               
                  53
               
                  1,333 %
               
                  2,959 %
               
                  3,467 %
               
                  2,683 %
               
                  4,194 %
               
                  4,959 %
               
                  54
               
                  1,366 %
               
                  2,981 %
               
                  3,480 %
               
                  2,710 %
               
                  4,194 %
               
                  4,946 %
               
                  55
               
                  1,399 %
               
                  3,002 %
               
                  3,493 %
               
                  2,736 %
               
                  4,194 %
               
                  4,932 %
               
                  56
               
                  1,430 %
               
                  3,022 %
               
                  3,505 %
               
                  2,761 %
               
                  4,195 %
               
                  4,920 %
               
                  57
               
                  1,460 %
               
                  3,041 %
               
                  3,517 %
               
                  2,786 %
               
                  4,195 %
               
                  4,907 %
               
                  58
               
                  1,489 %
               
                  3,060 %
               
                  3,529 %
               
                  2,809 %
               
                  4,195 %
               
                  4,895 %
               
                  59
               
                  1,518 %
               
                  3,079 %
               
                  3,540 %
               
                  2,832 %
               
                  4,195 %
               
                  4,884 %
               
                  60
               
                  1,545 %
               
                  3,097 %
               
                  3,551 %
               
                  2,855 %
               
                  4,195 %
               
                  4,872 %
               
                  61
               
                  1,572 %
               
                  3,114 %
               
                  3,561 %
               
                  2,876 %
               
                  4,195 %
               
                  4,861 %
               
                  62
               
                  1,598 %
               
                  3,131 %
               
                  3,571 %
               
                  2,897 %
               
                  4,196 %
               
                  4,851 %
               
                  63
               
                  1,623 %
               
                  3,148 %
               
                  3,581 %
               
                  2,918 %
               
                  4,196 %
               
                  4,841 %
               
                  64
               
                  1,647 %
               
                  3,164 %
               
                  3,591 %
               
                  2,937 %
               
                  4,196 %
               
                  4,831 %
               
                  65
               
                  1,670 %
               
                  3,179 %
               
                  3,600 %
               
                  2,956 %
               
                  4,196 %
               
                  4,821 %
               
                  66
               
                  1,693 %
               
                  3,194 %
               
                  3,609 %
               
                  2,975 %
               
                  4,196 %
               
                  4,812 %
               
                  67
               
                  1,715 %
               
                  3,209 %
               
                  3,618 %
               
                  2,993 %
               
                  4,196 %
               
                  4,803 %
               
                  68
               
                  1,737 %
               
                  3,223 %
               
                  3,626 %
               
                  3,011 %
               
                  4,196 %
               
                  4,794 %
               
                  69
               
                  1,758 %
               
                  3,237 %
               
                  3,634 %
               
                  3,028 %
               
                  4,196 %
               
                  4,785 %
               
                  70
               
                  1,778 %
               
                  3,251 %
               
                  3,642 %
               
                  3,044 %
               
                  4,196 %
               
                  4,777 %
               
                  71
               
                  1,798 %
               
                  3,264 %
               
                  3,650 %
               
                  3,060 %
               
                  4,196 %
               
                  4,769 %
               
                  72
               
                  1,817 %
               
                  3,277 %
               
                  3,658 %
               
                  3,076 %
               
                  4,196 %
               
                  4,761 %
               
                  73
               
                  1,836 %
               
                  3,289 %
               
                  3,665 %
               
                  3,091 %
               
                  4,197 %
               
                  4,753 %
               
                  74
               
                  1,854 %
               
                  3,302 %
               
                  3,672 %
               
                  3,106 %
               
                  4,197 %
               
                  4,746 %
               
                  75
               
                  1,872 %
               
                  3,313 %
               
                  3,679 %
               
                  3,121 %
               
                  4,197 %
               
                  4,738 %
               
                  76
               
                  1,890 %
               
                  3,325 %
               
                  3,686 %
               
                  3,135 %
               
                  4,197 %
               
                  4,731 %
               
                  77
               
                  1,906 %
               
                  3,336 %
               
                  3,693 %
               
                  3,148 %
               
                  4,197 %
               
                  4,725 %
               
                  78
               
                  1,923 %
               
                  3,347 %
               
                  3,699 %
               
                  3,162 %
               
                  4,197 %
               
                  4,718 %
               
                  79
               
                  1,939 %
               
                  3,358 %
               
                  3,705 %
               
                  3,175 %
               
                  4,197 %
               
                  4,711 %
               
                  80
               
                  1,955 %
               
                  3,368 %
               
                  3,711 %
               
                  3,188 %
               
                  4,197 %
               
                  4,705 %
               
                  81
               
                  1,970 %
               
                  3,379 %
               
                  3,717 %
               
                  3,200 %
               
                  4,197 %
               
                  4,699 %
               
                  82
               
                  1,985 %
               
                  3,388 %
               
                  3,723 %
               
                  3,212 %
               
                  4,197 %
               
                  4,693 %
               
                  83
               
                  1,999 %
               
                  3,398 %
               
                  3,729 %
               
                  3,224 %
               
                  4,197 %
               
                  4,687 %
               
                  84
               
                  2,014 %
               
                  3,408 %
               
                  3,735 %
               
                  3,236 %
               
                  4,197 %
               
                  4,681 %
               
                  85
               
                  2,027 %
               
                  3,417 %
               
                  3,740 %
               
                  3,247 %
               
                  4,197 %
               
                  4,675 %
               
                  86
               
                  2,041 %
               
                  3,426 %
               
                  3,745 %
               
                  3,258 %
               
                  4,197 %
               
                  4,670 %
               
                  87
               
                  2,054 %
               
                  3,435 %
               
                  3,751 %
               
                  3,269 %
               
                  4,197 %
               
                  4,664 %
               
                  88
               
                  2,067 %
               
                  3,443 %
               
                  3,756 %
               
                  3,279 %
               
                  4,197 %
               
                  4,659 %
               
                  89
               
                  2,080 %
               
                  3,452 %
               
                  3,761 %
               
                  3,289 %
               
                  4,197 %
               
                  4,654 %
               
                  90
               
                  2,092 %
               
                  3,460 %
               
                  3,766 %
               
                  3,300 %
               
                  4,197 %
               
                  4,649 %
               
                  91
               
                  2,104 %
               
                  3,468 %
               
                  3,770 %
               
                  3,309 %
               
                  4,197 %
               
                  4,644 %
               
                  92
               
                  2,116 %
               
                  3,476 %
               
                  3,775 %
               
                  3,319 %
               
                  4,198 %
               
                  4,639 %
               
                  93
               
                  2,128 %
               
                  3,484 %
               
                  3,780 %
               
                  3,328 %
               
                  4,198 %
               
                  4,634 %
               
                  94
               
                  2,139 %
               
                  3,492 %
               
                  3,784 %
               
                  3,338 %
               
                  4,198 %
               
                  4,630 %
               
                  95
               
                  2,150 %
               
                  3,499 %
               
                  3,788 %
               
                  3,347 %
               
                  4,198 %
               
                  4,625 %
               
                  96
               
                  2,161 %
               
                  3,506 %
               
                  3,793 %
               
                  3,356 %
               
                  4,198 %
               
                  4,621 %
               
                  97
               
                  2,172 %
               
                  3,513 %
               
                  3,797 %
               
                  3,364 %
               
                  4,198 %
               
                  4,616 %
               
                  98
               
                  2,182 %
               
                  3,520 %
               
                  3,801 %
               
                  3,373 %
               
                  4,198 %
               
                  4,612 %
               
                  99
               
                  2,192 %
               
                  3,527 %
               
                  3,805 %
               
                  3,381 %
               
                  4,198 %
               
                  4,608 %
               
                  100
               
                  2,202 %
               
                  3,534 %
               
                  3,809 %
               
                  3,389 %
               
                  4,198 %
               
                  4,604 %
               
                  101
               
                  2,212 %
               
                  3,540 %
               
                  3,813 %
               
                  3,397 %
               
                  4,198 %
               
                  4,600 %
               
                  102
               
                  2,222 %
               
                  3,547 %
               
                  3,817 %
               
                  3,405 %
               
                  4,198 %
               
                  4,596 %
               
                  103
               
                  2,231 %
               
                  3,553 %
               
                  3,820 %
               
                  3,413 %
               
                  4,198 %
               
                  4,592 %
               
                  104
               
                  2,241 %
               
                  3,559 %
               
                  3,824 %
               
                  3,420 %
               
                  4,198 %
               
                  4,588 %
               
                  105
               
                  2,250 %
               
                  3,566 %
               
                  3,827 %
               
                  3,428 %
               
                  4,198 %
               
                  4,585 %
               
                  106
               
                  2,259 %
               
                  3,571 %
               
                  3,831 %
               
                  3,435 %
               
                  4,198 %
               
                  4,581 %
               
                  107
               
                  2,267 %
               
                  3,577 %
               
                  3,834 %
               
                  3,442 %
               
                  4,198 %
               
                  4,577 %
               
                  108
               
                  2,276 %
               
                  3,583 %
               
                  3,838 %
               
                  3,449 %
               
                  4,198 %
               
                  4,574 %
               
                  109
               
                  2,284 %
               
                  3,589 %
               
                  3,841 %
               
                  3,456 %
               
                  4,198 %
               
                  4,570 %
               
                  110
               
                  2,293 %
               
                  3,594 %
               
                  3,844 %
               
                  3,463 %
               
                  4,198 %
               
                  4,567 %
               
                  111
               
                  2,301 %
               
                  3,600 %
               
                  3,848 %
               
                  3,469 %
               
                  4,198 %
               
                  4,564 %
               
                  112
               
                  2,309 %
               
                  3,605 %
               
                  3,851 %
               
                  3,476 %
               
                  4,198 %
               
                  4,560 %
               
                  113
               
                  2,317 %
               
                  3,610 %
               
                  3,854 %
               
                  3,482 %
               
                  4,198 %
               
                  4,557 %
               
                  114
               
                  2,324 %
               
                  3,615 %
               
                  3,857 %
               
                  3,488 %
               
                  4,198 %
               
                  4,554 %
               
                  115
               
                  2,332 %
               
                  3,621 %
               
                  3,860 %
               
                  3,495 %
               
                  4,198 %
               
                  4,551 %
               
                  116
               
                  2,339 %
               
                  3,626 %
               
                  3,863 %
               
                  3,501 %
               
                  4,198 %
               
                  4,548 %
               
                  117
               
                  2,347 %
               
                  3,630 %
               
                  3,866 %
               
                  3,507 %
               
                  4,198 %
               
                  4,545 %
               
                  118
               
                  2,354 %
               
                  3,635 %
               
                  3,868 %
               
                  3,512 %
               
                  4,198 %
               
                  4,542 %
               
                  119
               
                  2,361 %
               
                  3,640 %
               
                  3,871 %
               
                  3,518 %
               
                  4,198 %
               
                  4,539 %
               
                  120
               
                  2,368 %
               
                  3,645 %
               
                  3,874 %
               
                  3,524 %
               
                  4,198 %
               
                  4,536 %
               
                  121
               
                  2,375 %
               
                  3,649 %
               
                  3,877 %
               
                  3,529 %
               
                  4,198 %
               
                  4,534 %
               
                  122
               
                  2,382 %
               
                  3,654 %
               
                  3,879 %
               
                  3,535 %
               
                  4,198 %
               
                  4,531 %
               
                  123
               
                  2,388 %
               
                  3,658 %
               
                  3,882 %
               
                  3,540 %
               
                  4,198 %
               
                  4,528 %
               
                  124
               
                  2,395 %
               
                  3,662 %
               
                  3,884 %
               
                  3,546 %
               
                  4,198 %
               
                  4,526 %
               
                  125
               
                  2,401 %
               
                  3,667 %
               
                  3,887 %
               
                  3,551 %
               
                  4,198 %
               
                  4,523 %
               
                  126
               
                  2,407 %
               
                  3,671 %
               
                  3,889 %
               
                  3,556 %
               
                  4,198 %
               
                  4,520 %
               
                  127
               
                  2,414 %
               
                  3,675 %
               
                  3,892 %
               
                  3,561 %
               
                  4,198 %
               
                  4,518 %
               
                  128
               
                  2,420 %
               
                  3,679 %
               
                  3,894 %
               
                  3,566 %
               
                  4,198 %
               
                  4,515 %
               
                  129
               
                  2,426 %
               
                  3,683 %
               
                  3,897 %
               
                  3,571 %
               
                  4,198 %
               
                  4,513 %
               
                  130
               
                  2,432 %
               
                  3,687 %
               
                  3,899 %
               
                  3,576 %
               
                  4,198 %
               
                  4,510 %
               
                  131
               
                  2,438 %
               
                  3,691 %
               
                  3,901 %
               
                  3,580 %
               
                  4,198 %
               
                  4,508 %
               
                  132
               
                  2,443 %
               
                  3,695 %
               
                  3,904 %
               
                  3,585 %
               
                  4,198 %
               
                  4,506 %
               
                  133
               
                  2,449 %
               
                  3,699 %
               
                  3,906 %
               
                  3,590 %
               
                  4,198 %
               
                  4,503 %
               
                  134
               
                  2,455 %
               
                  3,702 %
               
                  3,908 %
               
                  3,594 %
               
                  4,198 %
               
                  4,501 %
               
                  135
               
                  2,460 %
               
                  3,706 %
               
                  3,910 %
               
                  3,599 %
               
                  4,198 %
               
                  4,499 %
               
                  136
               
                  2,466 %
               
                  3,710 %
               
                  3,912 %
               
                  3,603 %
               
                  4,198 %
               
                  4,497 %
               
                  137
               
                  2,471 %
               
                  3,713 %
               
                  3,914 %
               
                  3,608 %
               
                  4,198 %
               
                  4,495 %
               
                  138
               
                  2,476 %
               
                  3,717 %
               
                  3,916 %
               
                  3,612 %
               
                  4,198 %
               
                  4,492 %
               
                  139
               
                  2,481 %
               
                  3,720 %
               
                  3,918 %
               
                  3,616 %
               
                  4,198 %
               
                  4,490 %
               
                  140
               
                  2,486 %
               
                  3,724 %
               
                  3,920 %
               
                  3,620 %
               
                  4,198 %
               
                  4,488 %
               
                  141
               
                  2,491 %
               
                  3,727 %
               
                  3,922 %
               
                  3,624 %
               
                  4,198 %
               
                  4,486 %
               
                  142
               
                  2,496 %
               
                  3,730 %
               
                  3,924 %
               
                  3,628 %
               
                  4,198 %
               
                  4,484 %
               
                  143
               
                  2,501 %
               
                  3,734 %
               
                  3,926 %
               
                  3,632 %
               
                  4,198 %
               
                  4,482 %
               
                  144
               
                  2,506 %
               
                  3,737 %
               
                  3,928 %
               
                  3,636 %
               
                  4,199 %
               
                  4,480 %
               
                  145
               
                  2,511 %
               
                  3,740 %
               
                  3,930 %
               
                  3,640 %
               
                  4,199 %
               
                  4,478 %
               
                  146
               
                  2,516 %
               
                  3,743 %
               
                  3,932 %
               
                  3,644 %
               
                  4,199 %
               
                  4,476 %
               
                  147
               
                  2,520 %
               
                  3,746 %
               
                  3,934 %
               
                  3,648 %
               
                  4,199 %
               
                  4,475 %
               
                  148
               
                  2,525 %
               
                  3,749 %
               
                  3,936 %
               
                  3,651 %
               
                  4,199 %
               
                  4,473 %
               
                  149
               
                  2,529 %
               
                  3,752 %
               
                  3,937 %
               
                  3,655 %
               
                  4,199 %
               
                  4,471 %
               
                  150
               
                  2,534 %
               
                  3,755 %
               
                  3,939 %
               
                  3,659 %
               
                  4,199 %
               
                  4,469 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  hongkongský dolar
               
                  indická rupie
               
                  mexické peso
               
                  nový tchajwanský dolar
               
                  novozélandský dolar
               
                  rand
               
                  1
               
                  0,632 %
               
                  6,745 %
               
                  4,074 %
               
                  0,258 %
               
                  2,041 %
               
                  7,331 %
               
                  2
               
                  0,753 %
               
                  6,869 %
               
                  4,421 %
               
                  0,325 %
               
                  2,008 %
               
                  7,452 %
               
                  3
               
                  0,864 %
               
                  6,995 %
               
                  4,876 %
               
                  0,387 %
               
                  2,018 %
               
                  7,567 %
               
                  4
               
                  0,946 %
               
                  7,116 %
               
                  5,109 %
               
                  0,445 %
               
                  2,057 %
               
                  7,693 %
               
                  5
               
                  1,038 %
               
                  7,225 %
               
                  5,255 %
               
                  0,504 %
               
                  2,114 %
               
                  7,821 %
               
                  6
               
                  1,119 %
               
                  7,304 %
               
                  5,420 %
               
                  0,565 %
               
                  2,183 %
               
                  7,949 %
               
                  7
               
                  1,193 %
               
                  7,388 %
               
                  5,529 %
               
                  0,627 %
               
                  2,263 %
               
                  8,073 %
               
                  8
               
                  1,266 %
               
                  7,447 %
               
                  5,626 %
               
                  0,690 %
               
                  2,337 %
               
                  8,193 %
               
                  9
               
                  1,331 %
               
                  7,495 %
               
                  5,700 %
               
                  0,755 %
               
                  2,409 %
               
                  8,300 %
               
                  10
               
                  1,383 %
               
                  7,533 %
               
                  5,784 %
               
                  0,820 %
               
                  2,475 %
               
                  8,376 %
               
                  11
               
                  1,423 %
               
                  7,547 %
               
                  5,884 %
               
                  0,900 %
               
                  2,538 %
               
                  8,415 %
               
                  12
               
                  1,468 %
               
                  7,540 %
               
                  5,992 %
               
                  0,991 %
               
                  2,598 %
               
                  8,426 %
               
                  13
               
                  1,527 %
               
                  7,519 %
               
                  6,098 %
               
                  1,088 %
               
                  2,656 %
               
                  8,420 %
               
                  14
               
                  1,595 %
               
                  7,486 %
               
                  6,196 %
               
                  1,187 %
               
                  2,708 %
               
                  8,400 %
               
                  15
               
                  1,668 %
               
                  7,447 %
               
                  6,282 %
               
                  1,286 %
               
                  2,748 %
               
                  8,367 %
               
                  16
               
                  1,743 %
               
                  7,402 %
               
                  6,352 %
               
                  1,384 %
               
                  2,777 %
               
                  8,321 %
               
                  17
               
                  1,818 %
               
                  7,354 %
               
                  6,407 %
               
                  1,478 %
               
                  2,799 %
               
                  8,266 %
               
                  18
               
                  1,891 %
               
                  7,303 %
               
                  6,449 %
               
                  1,570 %
               
                  2,817 %
               
                  8,205 %
               
                  19
               
                  1,963 %
               
                  7,251 %
               
                  6,479 %
               
                  1,658 %
               
                  2,834 %
               
                  8,139 %
               
                  20
               
                  2,033 %
               
                  7,199 %
               
                  6,498 %
               
                  1,742 %
               
                  2,853 %
               
                  8,071 %
               
                  21
               
                  2,100 %
               
                  7,147 %
               
                  6,507 %
               
                  1,822 %
               
                  2,875 %
               
                  8,001 %
               
                  22
               
                  2,165 %
               
                  7,095 %
               
                  6,508 %
               
                  1,899 %
               
                  2,900 %
               
                  7,930 %
               
                  23
               
                  2,227 %
               
                  7,045 %
               
                  6,503 %
               
                  1,973 %
               
                  2,926 %
               
                  7,859 %
               
                  24
               
                  2,287 %
               
                  6,995 %
               
                  6,492 %
               
                  2,042 %
               
                  2,953 %
               
                  7,790 %
               
                  25
               
                  2,344 %
               
                  6,947 %
               
                  6,478 %
               
                  2,109 %
               
                  2,981 %
               
                  7,721 %
               
                  26
               
                  2,398 %
               
                  6,899 %
               
                  6,460 %
               
                  2,172 %
               
                  3,009 %
               
                  7,653 %
               
                  27
               
                  2,451 %
               
                  6,854 %
               
                  6,441 %
               
                  2,233 %
               
                  3,036 %
               
                  7,588 %
               
                  28
               
                  2,500 %
               
                  6,810 %
               
                  6,419 %
               
                  2,290 %
               
                  3,064 %
               
                  7,524 %
               
                  29
               
                  2,548 %
               
                  6,767 %
               
                  6,397 %
               
                  2,345 %
               
                  3,091 %
               
                  7,462 %
               
                  30
               
                  2,594 %
               
                  6,726 %
               
                  6,374 %
               
                  2,397 %
               
                  3,117 %
               
                  7,403 %
               
                  31
               
                  2,637 %
               
                  6,686 %
               
                  6,350 %
               
                  2,447 %
               
                  3,143 %
               
                  7,345 %
               
                  32
               
                  2,679 %
               
                  6,648 %
               
                  6,327 %
               
                  2,494 %
               
                  3,168 %
               
                  7,289 %
               
                  33
               
                  2,719 %
               
                  6,611 %
               
                  6,303 %
               
                  2,540 %
               
                  3,193 %
               
                  7,236 %
               
                  34
               
                  2,757 %
               
                  6,576 %
               
                  6,280 %
               
                  2,583 %
               
                  3,217 %
               
                  7,184 %
               
                  35
               
                  2,793 %
               
                  6,542 %
               
                  6,256 %
               
                  2,624 %
               
                  3,239 %
               
                  7,134 %
               
                  36
               
                  2,828 %
               
                  6,509 %
               
                  6,234 %
               
                  2,664 %
               
                  3,262 %
               
                  7,087 %
               
                  37
               
                  2,862 %
               
                  6,478 %
               
                  6,211 %
               
                  2,702 %
               
                  3,283 %
               
                  7,041 %
               
                  38
               
                  2,894 %
               
                  6,448 %
               
                  6,190 %
               
                  2,738 %
               
                  3,304 %
               
                  6,997 %
               
                  39
               
                  2,924 %
               
                  6,419 %
               
                  6,168 %
               
                  2,772 %
               
                  3,324 %
               
                  6,954 %
               
                  40
               
                  2,954 %
               
                  6,391 %
               
                  6,148 %
               
                  2,805 %
               
                  3,343 %
               
                  6,914 %
               
                  41
               
                  2,982 %
               
                  6,364 %
               
                  6,128 %
               
                  2,837 %
               
                  3,362 %
               
                  6,875 %
               
                  42
               
                  3,009 %
               
                  6,338 %
               
                  6,108 %
               
                  2,868 %
               
                  3,380 %
               
                  6,837 %
               
                  43
               
                  3,035 %
               
                  6,314 %
               
                  6,089 %
               
                  2,897 %
               
                  3,397 %
               
                  6,801 %
               
                  44
               
                  3,060 %
               
                  6,290 %
               
                  6,071 %
               
                  2,925 %
               
                  3,414 %
               
                  6,766 %
               
                  45
               
                  3,084 %
               
                  6,267 %
               
                  6,053 %
               
                  2,952 %
               
                  3,430 %
               
                  6,733 %
               
                  46
               
                  3,107 %
               
                  6,245 %
               
                  6,036 %
               
                  2,978 %
               
                  3,445 %
               
                  6,701 %
               
                  47
               
                  3,129 %
               
                  6,223 %
               
                  6,019 %
               
                  3,003 %
               
                  3,460 %
               
                  6,670 %
               
                  48
               
                  3,151 %
               
                  6,203 %
               
                  6,003 %
               
                  3,027 %
               
                  3,475 %
               
                  6,640 %
               
                  49
               
                  3,171 %
               
                  6,183 %
               
                  5,988 %
               
                  3,050 %
               
                  3,489 %
               
                  6,612 %
               
                  50
               
                  3,191 %
               
                  6,164 %
               
                  5,973 %
               
                  3,072 %
               
                  3,502 %
               
                  6,584 %
               
                  51
               
                  3,210 %
               
                  6,146 %
               
                  5,958 %
               
                  3,094 %
               
                  3,516 %
               
                  6,557 %
               
                  52
               
                  3,229 %
               
                  6,128 %
               
                  5,944 %
               
                  3,114 %
               
                  3,528 %
               
                  6,532 %
               
                  53
               
                  3,246 %
               
                  6,111 %
               
                  5,931 %
               
                  3,134 %
               
                  3,540 %
               
                  6,507 %
               
                  54
               
                  3,264 %
               
                  6,094 %
               
                  5,918 %
               
                  3,153 %
               
                  3,552 %
               
                  6,483 %
               
                  55
               
                  3,280 %
               
                  6,078 %
               
                  5,905 %
               
                  3,172 %
               
                  3,563 %
               
                  6,460 %
               
                  56
               
                  3,296 %
               
                  6,063 %
               
                  5,893 %
               
                  3,190 %
               
                  3,575 %
               
                  6,438 %
               
                  57
               
                  3,312 %
               
                  6,048 %
               
                  5,881 %
               
                  3,207 %
               
                  3,585 %
               
                  6,416 %
               
                  58
               
                  3,327 %
               
                  6,034 %
               
                  5,869 %
               
                  3,224 %
               
                  3,596 %
               
                  6,395 %
               
                  59
               
                  3,341 %
               
                  6,020 %
               
                  5,858 %
               
                  3,240 %
               
                  3,606 %
               
                  6,375 %
               
                  60
               
                  3,355 %
               
                  6,006 %
               
                  5,847 %
               
                  3,256 %
               
                  3,615 %
               
                  6,356 %
               
                  61
               
                  3,369 %
               
                  5,993 %
               
                  5,837 %
               
                  3,271 %
               
                  3,625 %
               
                  6,337 %
               
                  62
               
                  3,382 %
               
                  5,980 %
               
                  5,827 %
               
                  3,286 %
               
                  3,634 %
               
                  6,318 %
               
                  63
               
                  3,395 %
               
                  5,968 %
               
                  5,817 %
               
                  3,300 %
               
                  3,643 %
               
                  6,301 %
               
                  64
               
                  3,407 %
               
                  5,956 %
               
                  5,807 %
               
                  3,314 %
               
                  3,651 %
               
                  6,283 %
               
                  65
               
                  3,420 %
               
                  5,945 %
               
                  5,798 %
               
                  3,328 %
               
                  3,659 %
               
                  6,267 %
               
                  66
               
                  3,431 %
               
                  5,933 %
               
                  5,789 %
               
                  3,341 %
               
                  3,668 %
               
                  6,251 %
               
                  67
               
                  3,443 %
               
                  5,922 %
               
                  5,780 %
               
                  3,354 %
               
                  3,675 %
               
                  6,235 %
               
                  68
               
                  3,454 %
               
                  5,912 %
               
                  5,772 %
               
                  3,366 %
               
                  3,683 %
               
                  6,220 %
               
                  69
               
                  3,464 %
               
                  5,902 %
               
                  5,763 %
               
                  3,378 %
               
                  3,690 %
               
                  6,205 %
               
                  70
               
                  3,475 %
               
                  5,892 %
               
                  5,755 %
               
                  3,390 %
               
                  3,698 %
               
                  6,191 %
               
                  71
               
                  3,485 %
               
                  5,882 %
               
                  5,748 %
               
                  3,401 %
               
                  3,705 %
               
                  6,177 %
               
                  72
               
                  3,495 %
               
                  5,872 %
               
                  5,740 %
               
                  3,412 %
               
                  3,712 %
               
                  6,163 %
               
                  73
               
                  3,504 %
               
                  5,863 %
               
                  5,733 %
               
                  3,423 %
               
                  3,718 %
               
                  6,150 %
               
                  74
               
                  3,514 %
               
                  5,854 %
               
                  5,725 %
               
                  3,433 %
               
                  3,725 %
               
                  6,137 %
               
                  75
               
                  3,523 %
               
                  5,845 %
               
                  5,718 %
               
                  3,443 %
               
                  3,731 %
               
                  6,124 %
               
                  76
               
                  3,532 %
               
                  5,837 %
               
                  5,712 %
               
                  3,453 %
               
                  3,737 %
               
                  6,112 %
               
                  77
               
                  3,540 %
               
                  5,829 %
               
                  5,705 %
               
                  3,463 %
               
                  3,743 %
               
                  6,100 %
               
                  78
               
                  3,549 %
               
                  5,821 %
               
                  5,698 %
               
                  3,472 %
               
                  3,749 %
               
                  6,089 %
               
                  79
               
                  3,557 %
               
                  5,813 %
               
                  5,692 %
               
                  3,481 %
               
                  3,755 %
               
                  6,077 %
               
                  80
               
                  3,565 %
               
                  5,805 %
               
                  5,686 %
               
                  3,490 %
               
                  3,760 %
               
                  6,066 %
               
                  81
               
                  3,573 %
               
                  5,798 %
               
                  5,680 %
               
                  3,499 %
               
                  3,765 %
               
                  6,056 %
               
                  82
               
                  3,580 %
               
                  5,790 %
               
                  5,674 %
               
                  3,507 %
               
                  3,771 %
               
                  6,045 %
               
                  83
               
                  3,588 %
               
                  5,783 %
               
                  5,668 %
               
                  3,516 %
               
                  3,776 %
               
                  6,035 %
               
                  84
               
                  3,595 %
               
                  5,776 %
               
                  5,663 %
               
                  3,524 %
               
                  3,781 %
               
                  6,025 %
               
                  85
               
                  3,602 %
               
                  5,769 %
               
                  5,657 %
               
                  3,532 %
               
                  3,786 %
               
                  6,015 %
               
                  86
               
                  3,609 %
               
                  5,763 %
               
                  5,652 %
               
                  3,540 %
               
                  3,791 %
               
                  6,006 %
               
                  87
               
                  3,616 %
               
                  5,756 %
               
                  5,647 %
               
                  3,547 %
               
                  3,795 %
               
                  5,997 %
               
                  88
               
                  3,622 %
               
                  5,750 %
               
                  5,642 %
               
                  3,554 %
               
                  3,800 %
               
                  5,987 %
               
                  89
               
                  3,629 %
               
                  5,744 %
               
                  5,637 %
               
                  3,562 %
               
                  3,804 %
               
                  5,979 %
               
                  90
               
                  3,635 %
               
                  5,738 %
               
                  5,632 %
               
                  3,569 %
               
                  3,809 %
               
                  5,970 %
               
                  91
               
                  3,641 %
               
                  5,732 %
               
                  5,627 %
               
                  3,576 %
               
                  3,813 %
               
                  5,961 %
               
                  92
               
                  3,647 %
               
                  5,726 %
               
                  5,623 %
               
                  3,582 %
               
                  3,817 %
               
                  5,953 %
               
                  93
               
                  3,653 %
               
                  5,720 %
               
                  5,618 %
               
                  3,589 %
               
                  3,821 %
               
                  5,945 %
               
                  94
               
                  3,659 %
               
                  5,715 %
               
                  5,614 %
               
                  3,596 %
               
                  3,825 %
               
                  5,937 %
               
                  95
               
                  3,665 %
               
                  5,709 %
               
                  5,609 %
               
                  3,602 %
               
                  3,829 %
               
                  5,929 %
               
                  96
               
                  3,670 %
               
                  5,704 %
               
                  5,605 %
               
                  3,608 %
               
                  3,833 %
               
                  5,922 %
               
                  97
               
                  3,676 %
               
                  5,699 %
               
                  5,601 %
               
                  3,614 %
               
                  3,837 %
               
                  5,914 %
               
                  98
               
                  3,681 %
               
                  5,694 %
               
                  5,597 %
               
                  3,620 %
               
                  3,841 %
               
                  5,907 %
               
                  99
               
                  3,686 %
               
                  5,689 %
               
                  5,593 %
               
                  3,626 %
               
                  3,844 %
               
                  5,900 %
               
                  100
               
                  3,691 %
               
                  5,684 %
               
                  5,589 %
               
                  3,632 %
               
                  3,848 %
               
                  5,893 %
               
                  101
               
                  3,696 %
               
                  5,679 %
               
                  5,585 %
               
                  3,637 %
               
                  3,851 %
               
                  5,886 %
               
                  102
               
                  3,701 %
               
                  5,674 %
               
                  5,581 %
               
                  3,643 %
               
                  3,855 %
               
                  5,879 %
               
                  103
               
                  3,706 %
               
                  5,670 %
               
                  5,577 %
               
                  3,648 %
               
                  3,858 %
               
                  5,872 %
               
                  104
               
                  3,711 %
               
                  5,665 %
               
                  5,574 %
               
                  3,653 %
               
                  3,861 %
               
                  5,866 %
               
                  105
               
                  3,716 %
               
                  5,661 %
               
                  5,570 %
               
                  3,659 %
               
                  3,865 %
               
                  5,860 %
               
                  106
               
                  3,720 %
               
                  5,656 %
               
                  5,567 %
               
                  3,664 %
               
                  3,868 %
               
                  5,853 %
               
                  107
               
                  3,725 %
               
                  5,652 %
               
                  5,563 %
               
                  3,669 %
               
                  3,871 %
               
                  5,847 %
               
                  108
               
                  3,729 %
               
                  5,648 %
               
                  5,560 %
               
                  3,674 %
               
                  3,874 %
               
                  5,841 %
               
                  109
               
                  3,733 %
               
                  5,644 %
               
                  5,557 %
               
                  3,678 %
               
                  3,877 %
               
                  5,835 %
               
                  110
               
                  3,738 %
               
                  5,640 %
               
                  5,553 %
               
                  3,683 %
               
                  3,880 %
               
                  5,829 %
               
                  111
               
                  3,742 %
               
                  5,636 %
               
                  5,550 %
               
                  3,688 %
               
                  3,883 %
               
                  5,824 %
               
                  112
               
                  3,746 %
               
                  5,632 %
               
                  5,547 %
               
                  3,692 %
               
                  3,885 %
               
                  5,818 %
               
                  113
               
                  3,750 %
               
                  5,628 %
               
                  5,544 %
               
                  3,697 %
               
                  3,888 %
               
                  5,813 %
               
                  114
               
                  3,754 %
               
                  5,624 %
               
                  5,541 %
               
                  3,701 %
               
                  3,891 %
               
                  5,807 %
               
                  115
               
                  3,758 %
               
                  5,621 %
               
                  5,538 %
               
                  3,706 %
               
                  3,894 %
               
                  5,802 %
               
                  116
               
                  3,761 %
               
                  5,617 %
               
                  5,535 %
               
                  3,710 %
               
                  3,896 %
               
                  5,797 %
               
                  117
               
                  3,765 %
               
                  5,613 %
               
                  5,532 %
               
                  3,714 %
               
                  3,899 %
               
                  5,792 %
               
                  118
               
                  3,769 %
               
                  5,610 %
               
                  5,529 %
               
                  3,718 %
               
                  3,901 %
               
                  5,787 %
               
                  119
               
                  3,772 %
               
                  5,606 %
               
                  5,527 %
               
                  3,722 %
               
                  3,904 %
               
                  5,782 %
               
                  120
               
                  3,776 %
               
                  5,603 %
               
                  5,524 %
               
                  3,726 %
               
                  3,906 %
               
                  5,777 %
               
                  121
               
                  3,780 %
               
                  5,600 %
               
                  5,521 %
               
                  3,730 %
               
                  3,909 %
               
                  5,772 %
               
                  122
               
                  3,783 %
               
                  5,596 %
               
                  5,518 %
               
                  3,734 %
               
                  3,911 %
               
                  5,767 %
               
                  123
               
                  3,786 %
               
                  5,593 %
               
                  5,516 %
               
                  3,738 %
               
                  3,914 %
               
                  5,763 %
               
                  124
               
                  3,790 %
               
                  5,590 %
               
                  5,513 %
               
                  3,741 %
               
                  3,916 %
               
                  5,758 %
               
                  125
               
                  3,793 %
               
                  5,587 %
               
                  5,511 %
               
                  3,745 %
               
                  3,918 %
               
                  5,754 %
               
                  126
               
                  3,796 %
               
                  5,584 %
               
                  5,508 %
               
                  3,749 %
               
                  3,920 %
               
                  5,749 %
               
                  127
               
                  3,799 %
               
                  5,581 %
               
                  5,506 %
               
                  3,752 %
               
                  3,923 %
               
                  5,745 %
               
                  128
               
                  3,802 %
               
                  5,578 %
               
                  5,504 %
               
                  3,756 %
               
                  3,925 %
               
                  5,741 %
               
                  129
               
                  3,806 %
               
                  5,575 %
               
                  5,501 %
               
                  3,759 %
               
                  3,927 %
               
                  5,737 %
               
                  130
               
                  3,809 %
               
                  5,572 %
               
                  5,499 %
               
                  3,763 %
               
                  3,929 %
               
                  5,732 %
               
                  131
               
                  3,812 %
               
                  5,569 %
               
                  5,497 %
               
                  3,766 %
               
                  3,931 %
               
                  5,728 %
               
                  132
               
                  3,815 %
               
                  5,566 %
               
                  5,494 %
               
                  3,769 %
               
                  3,933 %
               
                  5,724 %
               
                  133
               
                  3,817 %
               
                  5,564 %
               
                  5,492 %
               
                  3,772 %
               
                  3,935 %
               
                  5,720 %
               
                  134
               
                  3,820 %
               
                  5,561 %
               
                  5,490 %
               
                  3,776 %
               
                  3,937 %
               
                  5,716 %
               
                  135
               
                  3,823 %
               
                  5,558 %
               
                  5,488 %
               
                  3,779 %
               
                  3,939 %
               
                  5,713 %
               
                  136
               
                  3,826 %
               
                  5,556 %
               
                  5,486 %
               
                  3,782 %
               
                  3,941 %
               
                  5,709 %
               
                  137
               
                  3,829 %
               
                  5,553 %
               
                  5,484 %
               
                  3,785 %
               
                  3,943 %
               
                  5,705 %
               
                  138
               
                  3,831 %
               
                  5,550 %
               
                  5,482 %
               
                  3,788 %
               
                  3,945 %
               
                  5,701 %
               
                  139
               
                  3,834 %
               
                  5,548 %
               
                  5,479 %
               
                  3,791 %
               
                  3,946 %
               
                  5,698 %
               
                  140
               
                  3,837 %
               
                  5,545 %
               
                  5,477 %
               
                  3,794 %
               
                  3,948 %
               
                  5,694 %
               
                  141
               
                  3,839 %
               
                  5,543 %
               
                  5,476 %
               
                  3,797 %
               
                  3,950 %
               
                  5,691 %
               
                  142
               
                  3,842 %
               
                  5,541 %
               
                  5,474 %
               
                  3,799 %
               
                  3,952 %
               
                  5,687 %
               
                  143
               
                  3,844 %
               
                  5,538 %
               
                  5,472 %
               
                  3,802 %
               
                  3,954 %
               
                  5,684 %
               
                  144
               
                  3,847 %
               
                  5,536 %
               
                  5,470 %
               
                  3,805 %
               
                  3,955 %
               
                  5,681 %
               
                  145
               
                  3,849 %
               
                  5,533 %
               
                  5,468 %
               
                  3,808 %
               
                  3,957 %
               
                  5,677 %
               
                  146
               
                  3,851 %
               
                  5,531 %
               
                  5,466 %
               
                  3,810 %
               
                  3,959 %
               
                  5,674 %
               
                  147
               
                  3,854 %
               
                  5,529 %
               
                  5,464 %
               
                  3,813 %
               
                  3,960 %
               
                  5,671 %
               
                  148
               
                  3,856 %
               
                  5,527 %
               
                  5,462 %
               
                  3,816 %
               
                  3,962 %
               
                  5,668 %
               
                  149
               
                  3,858 %
               
                  5,525 %
               
                  5,461 %
               
                  3,818 %
               
                  3,963 %
               
                  5,664 %
               
                  150
               
                  3,861 %
               
                  5,522 %
               
                  5,459 %
               
                  3,821 %
               
                  3,965 %
               
                  5,661 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  real
               
                  juan renminbi
               
                  ringgit
               
                  ruský rubl
               
                  singapurský dolar
               
                  jihokorejský won
               
                  1
               
                  13,072 %
               
                  2,203 %
               
                  3,280 %
               
                  10,235 %
               
                  1,096 %
               
                  1,127 %
               
                  2
               
                  12,277 %
               
                  2,224 %
               
                  3,274 %
               
                  9,558 %
               
                  1,236 %
               
                  1,084 %
               
                  3
               
                  11,951 %
               
                  2,302 %
               
                  3,285 %
               
                  9,144 %
               
                  1,377 %
               
                  1,069 %
               
                  4
               
                  11,928 %
               
                  2,375 %
               
                  3,323 %
               
                  8,887 %
               
                  1,500 %
               
                  1,076 %
               
                  5
               
                  12,037 %
               
                  2,498 %
               
                  3,361 %
               
                  8,706 %
               
                  1,596 %
               
                  1,090 %
               
                  6
               
                  12,145 %
               
                  2,589 %
               
                  3,416 %
               
                  8,599 %
               
                  1,695 %
               
                  1,103 %
               
                  7
               
                  12,162 %
               
                  2,664 %
               
                  3,495 %
               
                  8,400 %
               
                  1,791 %
               
                  1,118 %
               
                  8
               
                  12,084 %
               
                  2,685 %
               
                  3,557 %
               
                  8,337 %
               
                  1,865 %
               
                  1,136 %
               
                  9
               
                  12,058 %
               
                  2,688 %
               
                  3,609 %
               
                  8,241 %
               
                  1,942 %
               
                  1,156 %
               
                  10
               
                  12,085 %
               
                  2,716 %
               
                  3,673 %
               
                  8,141 %
               
                  2,012 %
               
                  1,176 %
               
                  11
               
                  12,076 %
               
                  2,752 %
               
                  3,726 %
               
                  8,039 %
               
                  2,063 %
               
                  1,195 %
               
                  12
               
                  12,023 %
               
                  2,791 %
               
                  3,768 %
               
                  7,933 %
               
                  2,104 %
               
                  1,210 %
               
                  13
               
                  11,937 %
               
                  2,832 %
               
                  3,807 %
               
                  7,825 %
               
                  2,146 %
               
                  1,220 %
               
                  14
               
                  11,827 %
               
                  2,872 %
               
                  3,848 %
               
                  7,717 %
               
                  2,182 %
               
                  1,224 %
               
                  15
               
                  11,699 %
               
                  2,912 %
               
                  3,891 %
               
                  7,610 %
               
                  2,209 %
               
                  1,223 %
               
                  16
               
                  11,557 %
               
                  2,951 %
               
                  3,940 %
               
                  7,504 %
               
                  2,224 %
               
                  1,218 %
               
                  17
               
                  11,407 %
               
                  2,990 %
               
                  3,989 %
               
                  7,401 %
               
                  2,234 %
               
                  1,215 %
               
                  18
               
                  11,251 %
               
                  3,027 %
               
                  4,038 %
               
                  7,300 %
               
                  2,243 %
               
                  1,219 %
               
                  19
               
                  11,092 %
               
                  3,062 %
               
                  4,082 %
               
                  7,203 %
               
                  2,255 %
               
                  1,233 %
               
                  20
               
                  10,931 %
               
                  3,097 %
               
                  4,122 %
               
                  7,109 %
               
                  2,272 %
               
                  1,259 %
               
                  21
               
                  10,771 %
               
                  3,130 %
               
                  4,155 %
               
                  7,018 %
               
                  2,297 %
               
                  1,298 %
               
                  22
               
                  10,613 %
               
                  3,162 %
               
                  4,182 %
               
                  6,931 %
               
                  2,328 %
               
                  1,346 %
               
                  23
               
                  10,458 %
               
                  3,192 %
               
                  4,205 %
               
                  6,847 %
               
                  2,362 %
               
                  1,401 %
               
                  24
               
                  10,306 %
               
                  3,221 %
               
                  4,223 %
               
                  6,767 %
               
                  2,400 %
               
                  1,461 %
               
                  25
               
                  10,158 %
               
                  3,249 %
               
                  4,239 %
               
                  6,690 %
               
                  2,438 %
               
                  1,522 %
               
                  26
               
                  10,015 %
               
                  3,276 %
               
                  4,252 %
               
                  6,616 %
               
                  2,478 %
               
                  1,585 %
               
                  27
               
                  9,876 %
               
                  3,302 %
               
                  4,262 %
               
                  6,545 %
               
                  2,518 %
               
                  1,649 %
               
                  28
               
                  9,743 %
               
                  3,326 %
               
                  4,271 %
               
                  6,477 %
               
                  2,557 %
               
                  1,711 %
               
                  29
               
                  9,614 %
               
                  3,350 %
               
                  4,278 %
               
                  6,413 %
               
                  2,597 %
               
                  1,773 %
               
                  30
               
                  9,490 %
               
                  3,372 %
               
                  4,284 %
               
                  6,351 %
               
                  2,635 %
               
                  1,834 %
               
                  31
               
                  9,371 %
               
                  3,394 %
               
                  4,288 %
               
                  6,292 %
               
                  2,673 %
               
                  1,893 %
               
                  32
               
                  9,257 %
               
                  3,414 %
               
                  4,292 %
               
                  6,235 %
               
                  2,710 %
               
                  1,951 %
               
                  33
               
                  9,148 %
               
                  3,434 %
               
                  4,295 %
               
                  6,181 %
               
                  2,746 %
               
                  2,006 %
               
                  34
               
                  9,043 %
               
                  3,453 %
               
                  4,297 %
               
                  6,129 %
               
                  2,780 %
               
                  2,060 %
               
                  35
               
                  8,942 %
               
                  3,471 %
               
                  4,298 %
               
                  6,079 %
               
                  2,814 %
               
                  2,112 %
               
                  36
               
                  8,846 %
               
                  3,489 %
               
                  4,299 %
               
                  6,032 %
               
                  2,847 %
               
                  2,163 %
               
                  37
               
                  8,754 %
               
                  3,505 %
               
                  4,300 %
               
                  5,987 %
               
                  2,878 %
               
                  2,211 %
               
                  38
               
                  8,666 %
               
                  3,521 %
               
                  4,300 %
               
                  5,943 %
               
                  2,908 %
               
                  2,258 %
               
                  39
               
                  8,581 %
               
                  3,537 %
               
                  4,300 %
               
                  5,902 %
               
                  2,938 %
               
                  2,302 %
               
                  40
               
                  8,500 %
               
                  3,552 %
               
                  4,300 %
               
                  5,862 %
               
                  2,966 %
               
                  2,346 %
               
                  41
               
                  8,423 %
               
                  3,566 %
               
                  4,299 %
               
                  5,823 %
               
                  2,993 %
               
                  2,387 %
               
                  42
               
                  8,348 %
               
                  3,580 %
               
                  4,298 %
               
                  5,787 %
               
                  3,019 %
               
                  2,427 %
               
                  43
               
                  8,277 %
               
                  3,593 %
               
                  4,298 %
               
                  5,751 %
               
                  3,045 %
               
                  2,466 %
               
                  44
               
                  8,209 %
               
                  3,605 %
               
                  4,297 %
               
                  5,718 %
               
                  3,069 %
               
                  2,503 %
               
                  45
               
                  8,143 %
               
                  3,618 %
               
                  4,296 %
               
                  5,685 %
               
                  3,092 %
               
                  2,538 %
               
                  46
               
                  8,080 %
               
                  3,629 %
               
                  4,295 %
               
                  5,654 %
               
                  3,115 %
               
                  2,573 %
               
                  47
               
                  8,020 %
               
                  3,641 %
               
                  4,294 %
               
                  5,624 %
               
                  3,137 %
               
                  2,606 %
               
                  48
               
                  7,961 %
               
                  3,652 %
               
                  4,292 %
               
                  5,595 %
               
                  3,158 %
               
                  2,638 %
               
                  49
               
                  7,905 %
               
                  3,662 %
               
                  4,291 %
               
                  5,567 %
               
                  3,178 %
               
                  2,668 %
               
                  50
               
                  7,852 %
               
                  3,672 %
               
                  4,290 %
               
                  5,540 %
               
                  3,198 %
               
                  2,698 %
               
                  51
               
                  7,800 %
               
                  3,682 %
               
                  4,289 %
               
                  5,514 %
               
                  3,217 %
               
                  2,727 %
               
                  52
               
                  7,750 %
               
                  3,692 %
               
                  4,288 %
               
                  5,490 %
               
                  3,235 %
               
                  2,754 %
               
                  53
               
                  7,702 %
               
                  3,701 %
               
                  4,286 %
               
                  5,466 %
               
                  3,253 %
               
                  2,781 %
               
                  54
               
                  7,655 %
               
                  3,710 %
               
                  4,285 %
               
                  5,442 %
               
                  3,270 %
               
                  2,806 %
               
                  55
               
                  7,611 %
               
                  3,718 %
               
                  4,284 %
               
                  5,420 %
               
                  3,286 %
               
                  2,831 %
               
                  56
               
                  7,568 %
               
                  3,727 %
               
                  4,283 %
               
                  5,398 %
               
                  3,302 %
               
                  2,855 %
               
                  57
               
                  7,526 %
               
                  3,735 %
               
                  4,282 %
               
                  5,378 %
               
                  3,317 %
               
                  2,878 %
               
                  58
               
                  7,486 %
               
                  3,743 %
               
                  4,280 %
               
                  5,357 %
               
                  3,332 %
               
                  2,901 %
               
                  59
               
                  7,447 %
               
                  3,750 %
               
                  4,279 %
               
                  5,338 %
               
                  3,347 %
               
                  2,922 %
               
                  60
               
                  7,409 %
               
                  3,757 %
               
                  4,278 %
               
                  5,319 %
               
                  3,361 %
               
                  2,943 %
               
                  61
               
                  7,373 %
               
                  3,764 %
               
                  4,277 %
               
                  5,301 %
               
                  3,374 %
               
                  2,964 %
               
                  62
               
                  7,337 %
               
                  3,771 %
               
                  4,276 %
               
                  5,283 %
               
                  3,387 %
               
                  2,983 %
               
                  63
               
                  7,303 %