Nařízení Komise (EU) 2016/1379 ze dne 16. srpna 2016 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1379/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 222/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1379
   ze dne 16. srpna 2016
   o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.
            
   
               (3)
            
               Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.
            
   
               (4)
            
               Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.
            
   
               (5)
            
               V návaznosti na žádost společnosti E-piim production Ltd předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se látky Lactobacillus plantarum TENSIA® v polotvrdém sýru eidamského typu (označeném jako „sýr prospívající srdci“) značky Harmony™ a udržení normálního krevního tlaku (otázka č. EFSA-Q-2014-00097 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pravidelná každodenní konzumace (po dobu alespoň osmi týdnů) 50 g sýra Südamejuust (v překladu: „sýr prospívající srdci“) značky Harmony™, obsahujícího Lactobacillus plantarum TENSIA®, pomáhá udržet zdravý kardiovaskulární systém/zdravé srdce prostřednictvím snížení krevního tlaku/symbol srdce“.
            
   
               (6)
            
               Dne 1. října 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním látky Lactobacillus plantarum TENSIA® v polotvrdém sýru eidamského typu („sýr prospívající srdci“) značky Harmony™ a udržením normálního krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
   
               (7)
            
               V návaznosti na žádost společnosti British Specialist Nutrition Association Ltd předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se sacharidových roztoků a udržení fyzické výkonnosti během vytrvalostního fyzického výkonu (otázka č. EFSA-Q-2014-00058 (3)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Sacharidové roztoky přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu.“ Žadatel na žádost úřadu uvedl, že potravina, která je předmětem tvrzení, patří mezi sacharidové roztoky neobsahující elektrolyt a že údajný účinek sacharidových roztoků by měl být porovnáván s účinky vody nebo vodných roztoků elektrolytů.
            
   
               (8)
            
               Dne 1. října 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací sacharidových roztoků a udržením fyzické výkonnosti během vytrvalostního fyzického výkonu ve srovnání s vodou nebo vodnými roztoky elektrolytů. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
   
               (9)
            
               Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  EFSA Journal 2014;12(10):3842.
   
      (3)  EFSA Journal 2014;12(10):3836.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zamítnutá zdravotní tvrzení
      
      
                  Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006
               
                  Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin
               
                  Tvrzení
               
                  Referenční číslo stanoviska EFSA
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
                  
                     Lactobacillus plantarum TENSIA® v polotvrdém sýru eidamského typu („sýr prospívající srdci“) značky Harmony™
               
                  Pravidelná každodenní konzumace (po dobu alespoň osmi týdnů) 50 g sýra Südamejuust („sýr prospívající srdci“) značky Harmony™, obsahujícího Lactobacillus plantarum TENSIA®, pomáhá udržet zdravý kardiovaskulární systém/zdravé srdce prostřednictvím snížení krevního tlaku/symbol srdce.
               
                  Q-2014-00097
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
                  Sacharidové roztoky
               
                  Sacharidové roztoky přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu.
               
                  Q-2014-00058
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.