Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1380 ze dne 16. srpna 2016 o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1380/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 222/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1380
   ze dne 16. srpna 2016
   o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1384/2014 (2) Unie poskytla Ekvádoru od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016 celní preference jako prozatímní reciproční mechanismus, aby se zabránilo zbytečnému narušení obchodu mezi Unií a Ekvádorem po parafování protokolu o přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (3) dne 12. prosince 2014.
            
   
               (2)
            
               Pro účely preferencí poskytovaných na základě nařízení (EU) č. 1384/2014 se použijí pravidla původu stanovená v části I hlavě IV kapitole 2 oddílu 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4), včetně pravidel týkajících se regionální kumulace původu v rámci skupiny zemí, mezi něž patří Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru a Venezuela. Od 1. ledna 2014 se regionální kumulace mohla použít pouze v rámci téže regionální skupiny na země, které jsou v okamžiku vývozu do Unie zeměmi zvýhodněnými v rámci systému všeobecných preferencí (GSP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (5).
            
   
               (3)
            
               S účinností ode dne 1. května 2016 bylo zrušeno nařízení (EHS) č. 2454/93 a od tohoto dne jsou pravidla původu použitelná pro účely celních preferencí poskytovaných na zboží pocházející z Ekvádoru stanovena v hlavě II kapitole 2 oddílu 2 pododdílech 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (6) a v hlavě II kapitole 2 oddílu 2 pododdílech 2 až 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (7). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví stejná pravidla týkající se kumulace jako nařízení (EHS) č. 2454/93.
            
   
               (4)
            
               Od 1. ledna 2016 přestaly být Kolumbie, Peru, Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama, které jsou součástí téže regionální skupiny jako Ekvádor, zeměmi zvýhodněnými v rámci GSP. V důsledku toho od 1. ledna 2016 nelze v rámci regionální kumulace s těmito zeměmi pro účely celních preferencí poskytnutých nařízením (EU) č. 1384/2014 přípravky nebo konzervy z tuňáka a tuňáka pruhovaného (bonito) zařazené do podpoložky harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS) 1604 14 a přípravky nebo konzervy z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus podpoložky kombinované nomenklatury (KN)1604 20 70 považovat za zboží pocházející z Ekvádoru.
            
   
               (5)
            
               Ekvádor předložil dne 4. dubna 2016 žádost o odchylku od pravidel o preferenčním původu, aby ekvádorské odvětví zpracování ryb mohlo pro účely určení původu přípravků nebo konzerv z tuňáka a tuňáka pruhovaného (bonito) zařazených do podpoložky HS 1604 14 a přípravků nebo konzerv z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus podpoložky KN 1604 20 70 na základě regionální kumulace považovat materiály pocházející z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy za materiály pocházející z Ekvádoru. Bylo požadováno, aby se výjimka uplatňovala od 1. ledna 2016. K této původní žádosti byly dne 30. června 2016 předloženy doplňující informace.
            
   
               (6)
            
               Ekvádor ve své žádosti o odchylku vysvětlil, že značné množství syrového tuňáka pro výrobu přípravků nebo konzerv z tuňáků, které vyváží do Unie, pochází ze zemí Střední Ameriky a andských zemí. Bez možnosti kumulace s těmito zeměmi ve stejné regionální skupině by se ekvádorský vývoz přípravků a konzerv z tuňáka pocházejících z Ekvádoru do EU snížil o 30 %.
            
   
               (7)
            
               V té době, dne 16. dubna 2016, postihlo pobřežní Ekvádor zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály. Zemětřesením byly silně zasaženy provincie Manabí a oblasti Manta, v nichž působí většina ekvádorského odvětví rybolovu. Byly rovněž hlášeny značné materiální škody, mimo jiné na klíčových infrastrukturách, což situaci odvětví zpracování ryb v Ekvádoru zhoršuje.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k okolnostem, odůvodnění, které Ekvádor poskytl v žádosti, a dalším nepříznivým dopadům zemětřesení na jeho odvětví zpracování ryb by Ekvádor měl mít v souladu s čl. 64 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 952/2013 možnost využívat dočasnou odchylku od povinnosti stanovené v čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Za předpokladu, že budou splněny určité podmínky, by proto materiály pocházející z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy používané k výrobě přípravků a konzerv z tuňáka a tuňáka pruhovaného (bonito) zařazených do podpoložky HS 1604 14 a přípravků nebo konzerv z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus kódu KN 1604 20 70 měly být považovány za pocházející z Ekvádoru.
            
   
               (9)
            
               Aby nedošlo k narušení obchodu a usnadnilo se dosažení cílů celních preferencí poskytovaných Ekvádoru na základě nařízení (EU) č. 1384/2014, měla by se dočasná odchylka vztahovat na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
            
   
               (10)
            
               Vzhledem k důkazu původu, který může být použit pro materiály pocházející z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy, se kumulace může uplatnit i na základě důkazu původu stanoveného Obchodní dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé nebo Dohodou zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (8).
            
   
               (11)
            
               Aby se zaručilo, že opatření nezbytná pro uplatňování kumulace s Kolumbií, Peru, Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou řádně fungují, měl by Ekvádor zajistit, aby byla zavedena opatření v oblasti správní spolupráce.
            
   
               (12)
            
               V zájmu účinné kontroly uplatňování dané odchylky by ekvádorské orgány měly na konci období uplatňování odchylky Komisi sdělit podrobnosti o osvědčeních o původu na tiskopise A vydávaných v rámci této odchylky.
            
   
               (13)
            
               S cílem zabránit dalšímu zpoždění při zavádění odchylky by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pro účely kumulace podle čl. 86 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93 a odchylně od čl. 86 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení se Ekvádoru pro období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 povoluje na výrobu přípravků nebo konzerv z tuňáka a tuňáka pruhovaného (bonito) zařazených do podpoložky HS 1604 14 a přípravků nebo konzerv z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus kódu KN 1604 20 70 používat materiály pocházející z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy nebo Panamy.
   Důkaz původu pro výrobky uvedené v prvním pododstavci se vypracuje v souladu s článkem 97 l nařízení (EHS) č. 2454/93.
   2.   Pro účely kumulace podle čl. 55 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a odchylně od čl. 55 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení se Ekvádoru pro období od 1. května 2016 do 31. prosince 2016 povoluje na výrobu přípravků nebo konzerv z tuňáka a tuňáka pruhovaného (bonito) zařazených do podpoložky HS 1604 14 a přípravků nebo konzerv z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus kódu KN 1604 20 70 používat materiály pocházející z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy nebo Panamy.
   Důkaz původu pro výrobky uvedené v prvním pododstavci se vypracuje v souladu s ustanoveními článku 76 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   3.   Příslušné orgány Ekvádoru požádané o vydání osvědčení o původu na tiskopise A pro výrobky uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou vycházet i z průvodního osvědčení EUR 1 vydaného příslušnými orgány Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy nebo Panamy v souladu s ustanoveními Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé nebo Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé.
   4.   Ekvádor zajistí, aby byla v oblasti správní spolupráce zavedena opatření nezbytná pro uplatňování kumulace s Kolumbií, Peru, Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou nebo Panamou.
   5.   Má se za to, že pro výrobky uvedené v odstavcích 1 a 2, pro něž nebylo při vývozu vydáno osvědčení o původu na tiskopise A, platí odkaz na „zvláštní okolnosti“ v čl. 74 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 2
   Příslušné ekvádorské orgány předloží Komisi do 31. ledna 2017 výkaz množství a hodnot, pro něž bylo pro účely odchylky uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 vydáno osvědčení o původu na tiskopise A, a pořadová čísla těchto osvědčení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1384/2014 ze dne 18. prosince 2014 o sazebních opatřeních na zboží pocházející z Ekvádoru (Úř. věst. L 372, 30.12.2014, s. 5).
   
      (3)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3.
   
      (4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (8)  Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 3.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.