Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1382 ze dne 16. srpna 2016, kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU ze dne 4. prosince 2013, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1382/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 222/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1382
   ze dne 16. srpna 2016,
   kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU ze dne 4. prosince 2013, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
   
               (2)
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek uvedeného cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických důvodů koordinován CCCME.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
   
               (5)
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně:
               
                           a)
                        
                           společnost Delsolar (Wujiang) Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B792 (dále jen „Delsolar“);
                        
               
                           b)
                        
                           společnost CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B813 (dále jen „CNPV“);
                        
               
                           c)
                        
                           společnost MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, pod doplňkovým kódem TARIC: B852 (dále jen „MOTECH“);
                        
               
                           d)
                        
                           společnost Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. a společnost Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B897 (dále jen „Xi'an LONGi“) a
                        
               
                           e)
                        
                           společnost LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B898 (dále jen „LERRI Solar“).
                        
            
   
               (6)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
   
               (7)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (8)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (9)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
   
               (10)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního antidumpingového nařízení zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (11)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle článku 18 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (12)
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a podle článku 19 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (13)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (14)
            
               Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (15)
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (16)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU, KTERÉ UMOŽŇUJÍ JEHO ODVOLÁNÍ, ANIŽ BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁVAZKU
   
   
               (17)
            
               Závazek stanoví, že Komise může v průběhu uplatňování závazku jeho přijetí odvolat, jestliže se ukáže, že není proveditelné jej monitorovat a vymáhat, nebo rovněž jestliže se nějak změní okolnosti.
            
   
               (18)
            
               Kromě toho může také jakýkoli vyvážející výrobce svůj závazek dobrovolně odvolat kdykoli během jeho uplatňování.
            
   C.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU V PŘÍPADĚ SPOLEČNOSTÍ DELSOLAR A MOTECH
   
   
               (19)
            
               Jak společnost Delsolar, tak i společnost MOTECH mají na Tchaj-wanu stranu ve spojení, jíž bylo v rámci šetření v oblasti obcházení opatření uvedených ve 14. a 15. bodě odůvodnění přiznáno osvobození.
            
   
               (20)
            
               Komise analyzovala dopad těchto osvobození na proveditelnost závazku. Osvobození představují změnu okolností oproti situaci v době přijetí závazku. Jejich cílem je osvobodit dovoz do Unie dotčených výrobků, které byly vyrobeny stranami, s nimiž jsou na Tchaj-wanu ve spojení společnosti Delsolar a MOTECH. Tento dovoz nespadá do působnosti závazku.
            
   
               (21)
            
               Komise má za to, že toto osvobození pro dovoz do Unie představuje vysoké riziko křížové kompenzace. Ve skutečnosti mohou strany ve spojení, jimž bylo v rámci šetření v oblasti obcházení opatření přiznáno osvobození, prodávat dotčený výrobek týmž odběratelům v Unii, kterým je prodáván výrobek, na nějž se vztahuje závazek, a ceny takových transakcí by mohly být stanoveny tak, aby kompenzovaly minimální dovozní cenu podle závazku. Komise není s to monitorovat prodej týmž odběratelům v Unii uskutečňovaný v rámci závazku a z Tchaj-wanu.
            
   
               (22)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že kvůli výše uvedeným osvobozením není monitorování závazku společnosti Delsolar a společnosti MOTECH proveditelné.
            
   D.   DOBROVOLNÉ ODVOLÁNÍ ZÁVAZKU SPOLEČNOSTMI LERRI SOLAR, XI'AN LONGi A CNPV
   
   
               (23)
            
               Společnost LERRI Solar v březnu 2016 oznámila Komisi, že si přeje svůj závazek odvolat.
            
   
               (24)
            
               Společnost Xi'an LONGi a společnost CNPV v květnu 2016 oznámily Komisi, že si rovněž přejí svůj závazek odvolat.
            
   E.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
   
               (25)
            
               Zúčastněné strany měly možnost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení. Společnosti Delsolar a MOTECH předložily připomínky.
            
   i)   Delsolar
   
   
               (26)
            
               Společnost Delsolar popřela, že by osvobození přiznané její tchajwanské straně ve spojení představovalo změnu okolností. Společnost Delsolar oznámila Komisi sloučení s tchajwanskou společností v rámci původních šetření, na která se odkazuje ve 4. bodě odůvodnění, proti čemuž Komise nevznesla námitky. Vzhledem k tomu, že dotčený výrobek vyráběný tchajwanskou stranou, s níž je společnost Delsolar ve spojení, nebyl před šetřeními v oblasti obcházení opatření ani po nich předmětem opatření, situace se neliší od situace, která existovala před zahájením šetření v oblasti obcházení opatření.
            
   
               (27)
            
               Komise s tímto tvrzením nemůže souhlasit.
            
   
               (28)
            
               Komise především připomíná, že tržní podíl dovozu ze třetích zemí s výjimkou ČLR do Unie činil během období šetření 6,8 % trhu Unie. Tržní podíl dovozu z Tchaj-wanu konkrétně činil 0,8 % (tabulka 12 nařízení (EU) č. 513/2013). Z těchto číselných údajů vyplývá, že vývoz ze stávajících výrobních zařízení společností, které na Tchaj-wanu vyrábějí a které jsou s čínskými společnostmi, jež nabídly závazek, ve spojení, nebyl významný.
            
   
               (29)
            
               V důsledku přiznání osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení lze však očekávat, že tchajwanská strana, s níž je společnost Delsolar ve spojení, bude do Unie vyvážet významný objem modulů a článků.
            
   
               (30)
            
               K rozhodnutí o odvolání přijetí závazku došlo vzhledem k riziku křížové kompenzace, které Komise nemůže monitorovat. Otázka, zda je zboží vyrobené ve výrobních zařízeních třetích zemí předmětem opatření, není při posouzení rizik souvisejících s monitorováním relevantní. Osvobození se týká dovozu dotčeného výrobku vyráběného tchajwanskou stranou, s níž je společnost Delsolar ve spojení, který je konkrétně určen pro trh Unie. Vzniká tím proto velké riziko křížové kompenzace. Posouzení rizik souvisejících s monitorováním se také řídí konkrétními případy a může se během doby trvání závazku vyvíjet s tím, jak se některá rizika naplní, objeví se rizika nová a Komise může lépe vyhodnotit konkrétní aspekty sledování jednotlivých případů. V této souvislosti opět není důležité, zda byl dovoz před zahájením šetření v oblasti obcházení předmětem opatření.
            
   
               (31)
            
               Společnost Delsolar také uvedla, že z pouhého osvobození její tchajwanské strany ve spojení nelze vyvodit závěr, že se sledování závazku společnosti Delsolar stává neproveditelným. Dle názoru společnosti Delsolar je zvýšené riziko křížové kompenzace čistě hypotetické. Vzhledem k tomu, že závazek zakazuje prodej stejným zákazníkům, mohlo by jakékoli porušení vést k odvolání závazku společnosti Delsolar. Společnost Delsolar v této souvislosti uvedla, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, neprodává stejnému zákazníkovi, kterému dotyčný výrobek prodává její tchajwanská strana ve spojení. Soulad lze ověřit prostřednictvím inspekce na místě v prostorách společnosti Delsolar a její tchajwanské strany ve spojení. Kromě toho společnost Delsolar tvrdila, že Komise při šetřeních v oblasti obcházení opatření uvedených ve 14. a 15. bodě odůvodnění považovala její tchajwanskou stranu ve spojení za skutečného výrobce, který neobchází opatření. Proto je uvedené tvrzení ohledně možného rizika křížové kompenzace čistě spekulativní.
            
   
               (32)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá. V rámci šetření v oblasti obcházení opatření uvedených ve 14. a 15. bodě odůvodnění bylo zjištěno, že tchajwanská strana, s níž je společnost Delsolar ve spojení, neprováděla praktiky obcházení ve smyslu článku 13 základního antidumpingového nařízení a článku 23 základního antisubvenčního nařízení. Rozsah těchto šetření ale nezahrnoval posouzení rizik souvisejících se závazkem společnosti Delsolar. Z uvedených zjištění také nevyplývá, že nedošlo k žádnému obcházení závazku ve smyslu křížové kompenzace cen. Osvobození přiznané tchajwanské straně, s níž je společnost Delsolar ve spojení, naopak výrazným způsobem zvyšuje rizika obcházení související se závazkem společnosti Delsolar. Z takového osvobození vyplývá zvláštní záměr prodávat do Unie. Proto by bylo třeba, aby Komise monitorovala jak prodej v rámci závazku, tak i prodej z Tchaj-wanu. Tím se sledování závazku společnosti Delsolar stává neproveditelným. Komise rovněž v tomto ohledu připomíná, že se sledování závazku během jeho provádění stává stále obtížnějším, a to zejména pokud jde o praktiky obcházení zjištěné v Malajsii a na Tchaj-wanu. Komise není s to monitorovat prodej z Tchaj-wanu, který nespadá do oblasti působnosti závazku. Kromě toho Komise připomíná, že společnosti Delsolar nabízela možnosti, jak zachovat závazek proveditelný, které společnost Delsolar odmítla zvážit.
            
   
               (33)
            
               Společnost Delsolar nakonec uvedla, že její situace je srovnatelná se situací jakékoli jiné společnosti, která je členem závazku a která má společnosti ve spojení s výrobními zařízeními v zemích, na které se nevztahují opatření. Pouhá existence takového vztahu sama o sobě není důvodem pro to, aby bylo sledování závazku neproveditelné.
            
   
               (34)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá a připomíná své úvahy uvedené ve 27. a 29. bodě odůvodnění.
            
   ii)   MOTECH
   
   
               (35)
            
               Společnost MOTECH, podobně jako společnost Delsolar, tvrdila, že vztah k její tchajwanské straně ve spojení byl Komisi během původních šetření uvedených ve 4. bodě odůvodnění znám. Komise tím, že od společnosti MOTECH přijala závazek, potvrdila, že k žádnému obcházení nedochází.
            
   
               (36)
            
               Komise v tomto ohledu zaprvé odkazuje na zamítnutí obdobných argumentů předložených společností Delsolar.
            
   
               (37)
            
               Komise dále tento argument odmítá i z následujících důvodů. V době přijetí závazku Komise skutečně provedla celkovou analýzu rizik souvisejících s monitorováním. Z přijetí závazku jako takového nevyplývá, že k žádnému obcházení nedochází. Komise má za to, že osvobození přiznané tchajwanské straně, s níž je společnost MOTECH ve spojení, zvyšuje riziko křížové kompenzace uvedené ve 21. bodě odůvodnění. Komise v tomto ohledu připomíná, že se sledování závazku během jeho provádění stává stále obtížnějším, a to zejména pokud jde o praktiky obcházení zjištěné v Malajsii a na Tchaj-wanu. Komise není s to monitorovat prodej týmž odběratelům v Unii uskutečňovaný v rámci závazku a z Tchaj-wanu.
            
   
               (38)
            
               Společnost MOTECH rovněž uvedla, že přiznáním osvobození její tchajwanské straně ve spojení Komise potvrdila, že v souvislosti se společností MOTECH a její tchajwanskou stranou ve spojení nedochází k žádnému obcházení, ani křížové kompenzaci. Komise mohla dovoz od společnosti MOTECH a její tchajwanské strany ve spojení monitorovat, neboť obě společnosti dovážejí do Unie v rámci samostatných doplňkových kódů TARIC.
            
   
               (39)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá. Osvobození přiznané v rámci šetření v oblasti obcházení opatření uvedených ve 14. a 15. bodě odůvodnění potvrzuje, že u tchajwanské společnosti, s níž je společnost MOTECH ve spojení, nebylo zjištěno, že se podílela na praktikách obcházení. Toto konstatování je nicméně irelevantní pro posouzení proveditelnosti závazku uvedené ve 21. a 22. bodě odůvodnění. Komise analyzovala důsledky tohoto osvobození a došla k závěru, že se riziko křížové kompenzace zvýšilo. Komise rovněž vzala v úvahu zkušenosti získané při monitorování závazku, kdy dospěla k závěru, že není s to monitorovat prodej týmž odběratelům v Unii uskutečňovaný v rámci závazku a z Tchaj-wanu.
            
   F.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
   
               (40)
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnosti Delsolar, CNPV, MOTECH, Xi'an LONGi a LERRI Solar společně s jejich společnostmi ve spojení v Unii musí být odvoláno.
            
   
               (41)
            
               V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 automaticky uplatní na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společností Delsolar (doplňkový kód TARIC: B792), CNPV (doplňkový kód TARIC: B813), MOTECH (doplňkový kód TARIC: B852), Xi'an LONGi (doplňkový kód TARIC: B897) a LERRI Solar (doplňkový kód TARIC: B898), a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (42)
            
               V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž není přijetí závazku prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU dotčeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku, pokud jde o
   
               a)
            
               společnost Delsolar (Wujiang) Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B792;
            
   
               b)
            
               společnost CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B813;
            
   
               c)
            
               společnost MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, pod doplňkovým kódem TARIC: B852;
            
   
               d)
            
               společnost Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. a společnost Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B897; a
            
   
               e)
            
               společnost LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B898
            
   se tímto odvolává.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
   
      PŘÍLOHA
      Seznam společností:
      
                  Název společnosti
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B798
               
                  Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd
               
                  B799
               
                  Anhui Chaoqun Power Co. Ltd
               
                  B800
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B802
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
               
                  B801
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
                  B803
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
                  B804
               
                  Changzhou NESL Solartech Co. Ltd
               
                  B806
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd
               
                  B807
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
                  B808
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B811
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B812
               
                  CSG PVtech Co. Ltd
               
                  B814
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B809
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd
               
                  B816
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
                  B817
               
                  Era Solar Co. Ltd
               
                  B818
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
                  B820
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
                  B821
               
                  Konca Solar Cell Co. Ltd
                  Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
                  Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                  GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                  GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                  GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
               
                  B850
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd
               
                  B822
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
                  B824
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd
               
                  B826
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd
               
                  B827
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
                  B828
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd
               
                  B829
               
                  Jetion Solar (China) Co. Ltd
                  Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
                  Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
               
                  B830
               
                  Jiangsu Green Power PV Co. Ltd
               
                  B831
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd
               
                  B832
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B833
               
                  Jiangsu Runda PV Co. Ltd
               
                  B834
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
                  B835
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  B836
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
                  B837
               
                  Jiangsu Sinski PV Co. Ltd
               
                  B838
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd
               
                  B839
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd
               
                  B840
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd
               
                  B841
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
                  B793
               
                  Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
                  Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Taicang Hareon Solar Co. Ltd
                  Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
                  Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
               
                  B842
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
               
                  B843
               
                  JingAo Solar Co. Ltd
                  Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
                  JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd
                  Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
                  Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
               
                  B794
               
                  Jinko Solar Co. Ltd
                  Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
               
                  B845
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B795
               
                  Juli New Energy Co. Ltd
               
                  B846
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd
               
                  B847
               
                  King-PV Technology Co. Ltd
               
                  B848
               
                  Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)
               
                  B849
               
                  Lightway Green New Energy Co. Ltd
                  Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd
               
                  B851
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
                  B853
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B854
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B856
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd
               
                  B857
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd
               
                  B858
               
                  Ningbo Osda Solar Co. Ltd
               
                  B859
               
                  Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd
               
                  B860
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd
               
                  B861
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd
               
                  B862
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd
               
                  B863
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B864
               
                  Perlight Solar Co. Ltd
               
                  B865
               
                  Phono Solar Technology Co. Ltd
                  Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
               
                  B866
               
                  RISEN ENERGY CO. LTD
               
                  B868
               
                  SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD
               
                  B869
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
                  B870
               
                  Shanghai BYD Co. Ltd
                  BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
               
                  B871
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
                  Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
               
                  B872
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
               
                  B873
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B874
               
                  SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
                  Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd
                  Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
               
                  B875
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
                  B876
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd
               
                  B878
               
                  Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
                  Shanxi Topray Solar Co. Ltd
                  Leshan Topray Cell Co. Ltd
               
                  B880
               
                  Sopray Energy Co. Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
                  B881
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
               
                  B882
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
                  B883
               
                  TDG Holding Co. Ltd
               
                  B884
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
                  B885
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
                  B886
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd
               
                  B877
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd
               
                  B879
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd
               
                  B889
               
                  Wuxi Saijing Solar Co. Ltd
               
                  B890
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd
               
                  B891
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd
               
                  B892
               
                  Wuxi Suntech Power Co. Ltd
                  Suntech Power Co. Ltd
                  Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
                  Luoyang Suntech Power Co. Ltd
                  Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
                  Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
               
                  B796
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
                  Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
               
                  B893
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B896
               
                  Yingli Energy (China) Co. Ltd
                  Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
               
                  B797
               
                  Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
                  Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd
               
                  B899
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd
               
                  B900
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd
               
                  B902
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd
               
                  B903
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B904
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd
               
                  B905
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B906
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd
               
                  B907
               
                  Zhejiang Koly Energy Co. Ltd
               
                  B908
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B910
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B911
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
                  B912
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B914
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd
               
                  B915
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd
               
                  B916
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
                  B917
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
               
                  B918
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
                  B920
               
                  Zhongli Talesun Solar Co. Ltd
               
                  B922
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.