Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1384/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 222/24
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1384
      ze dne 2. srpna 2016,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Evropskou komisí,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby měl Evropský systém centrálních bank (ESCB) odpovídající informace o držbě cenných papírů bankovními skupinami, jsou zapotřebí dodatečné atributy statistiky držby cenných papírů nad rámec atributů, jež jsou v současnosti vyžadovány podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (2). Tyto dodatečné atributy umožní provádět důkladnější analýzu rizik a expozic v rámci finančního systému. To následně umožní podrobnější analýzu transmisního mechanismu měnové politiky. Rozšíření rozsahu vykazovaných informací o úvěrovém riziku a účetnictví je zvlášť důležité z hlediska analýzy finanční stability a tyto údaje budou rovněž užitečné pro účely obezřetnostního dohledu. Uvedené rozšíření je též nezbytné pro to, aby bylo možné posoudit rizikovou expozici Eurosystému vůči protistranám při operacích měnové politiky. Rovněž je zapotřebí změnit strukturu některých ustanovení nařízení, aby se vyjasnila statistická zpravodajská povinnost zpravodajských jednotek ve vztahu k sektorovým i skupinovým údajům.
               
      
                  (2)
               
                  Kromě toho je třeba vyjasnit zpravodajskou povinnost uschovatelů, aby se zamezilo dvojímu vykazování cenných papírů, které by mohly být vykazovány více uschovateli, kteří jsou rezidenty v eurozóně, např. v případě dalších uschovatelů.
               
      
                  (3)
               
                  Nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) je proto třeba příslušným způsobem změnit,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změny
      Nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) se mění takto:
      
                  1.
               
                  Článek 1 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              bod 3 se nahrazuje tímto:
                              
                                          „3.
                                       
                                          „instituce“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*);
                                       
                              
                                 (*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).“"

                           
                  
                              b)
                           
                              vkládají se tyto nové body:
                              
                                          „3a.
                                       
                                          „mateřský podnik“ má stejný význam jako v definici v čl. 2 bodu 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (**);
                                       
                              
                                          3b.
                                       
                                          „dceřinou společností“ se rozumí:
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                      dceřiný podnik ve smyslu v čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU;
                                                   
                                          
                                                      b)
                                                   
                                                      jakýkoli podnik, nad nímž mateřský podnik fakticky uplatňuje dominantní vliv.
                                                   
                                          Dceřiné společnosti dceřiných společností se rovněž považují za dceřiné společnosti podniku, který je jejich původním mateřským podnikem;
                                       
                              
                                          3c.
                                       
                                          „finanční instituce“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 26 nařízení (EU) č. 575/2013;
                                       
                              
                                          3d.
                                       
                                          „pobočkou pojišťovací společnosti“ se rozumí v obchodním rejstříku nezapsané zastoupení nebo pobočka (nikoli však ústředí) pojišťovací společnosti nebo zajišťovny;
                                       
                              
                                 (**)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“"

                           
                  
                              c)
                           
                              bod 4 se nahrazuje tímto:
                              
                                          „4.
                                       
                                          „bankovní skupinou“ se rozumí podniky zahrnuté do konsolidace subjektu v čele bankovní skupiny podle čl. 18 odst. 1, 4 a 8, čl. 19 odst. 1 a 3 a článku 23 nařízení (EU) č. 575/2013;“;
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              bod 10 se nahrazuje tímto:
                              
                                          „10.
                                       
                                          „subjektem v čele bankovní skupiny“ se rozumí kterýkoli z těchto subjektů:
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                      mateřská instituce v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž všechny odkazy na členský stát uvedené v této definici se považují za odkazy na zúčastněný členský stát;
                                                   
                                          
                                                      b)
                                                   
                                                      mateřská finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž všechny odkazy na členský stát uvedené v této definici se považují za odkazy na zúčastněný členský stát;
                                                   
                                          
                                                      c)
                                                   
                                                      mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž všechny odkazy na členský stát uvedené v této definici se považují za odkazy na zúčastněný členský stát;
                                                   
                                          
                                                      d)
                                                   
                                                      ústřední subjekt ve smyslu článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013, který se nachází v zúčastněném členském státě;“;
                                                   
                                       
                           
                  
                              e)
                           
                              bod 11 se zrušuje;
                           
                  
                              f)
                           
                              bod 13 se nahrazuje tímto:
                              
                                          „13.
                                       
                                          „cennými papíry v úschově“ se rozumějí cenné papíry, které jménem investorů drží a spravují uschovatelé, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím klienta;“;
                                       
                           
                  
                              g)
                           
                              doplňují se nové body 18 až 24, které znějí:
                              
                                          „18.
                                       
                                          „právním subjektem“ se rozumí jakýkoli subjekt, který není fyzickou osobou a který má podle vnitrostátních právních předpisů země, v níž je rezidentem, postavení právnické osoby, což mu umožňuje nabývat práva a povinnosti vyplývající z vnitrostátního právního řádu dané země;
                                       
                              
                                          19.
                                       
                                          „sektorovými údaji“ se rozumějí údaje vykazované podle článku 3;
                                       
                              
                                          20.
                                       
                                          „skupinovými údaji“ se rozumějí údaje vykazované podle článku 3a;
                                       
                              
                                          21.
                                       
                                          „zúčastněný členský stát“ má stejný význam jako v definici v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2533/98;
                                       
                              
                                          22.
                                       
                                          „vklientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které uschovatel poskytuje služby úschovy a související služby, včetně jiného uschovatele;
                                       
                              
                                          23.
                                       
                                          výrazem „podle jednotlivých subjektů“ se rozumí, že vykazované údaje se týkají držby cenných papírů každého jednotlivého právního subjektu bankovní skupiny, tj. mateřského podniku a každé z jeho dceřiných společností;
                                       
                              
                                          24.
                                       
                                          výrazem „za skupinu“ se rozumí, že vykazované údaje zahrnují informace o držbě cenných papírů za bankovní skupinu jako celek.“;
                                       
                           
               
      
                  2.
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá ze zpravodajských jednotek vykazujících sektorové údaje a zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje (společně dále jen „skutečné zpravodajské jednotky“).
                              
                                          a)
                                       
                                          Zpravodajskými jednotkami vykazujícími sektorové údaje jsou rezidentské měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti, pojišťovací společnosti a uschovatelé.
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          Zpravodajskými jednotkami vykazujícími skupinové údaje jsou:
                                          
                                                      i)
                                                   
                                                      subjekty v čele bankovních skupin a
                                                   
                                          
                                                      ii)
                                                   
                                                      instituce nebo finanční instituce, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech a které nejsou součástí bankovní skupiny;
                                                   
                                          pokud je Rada guvernérů označila za součást skutečného souboru zpravodajských jednotek podle odstavce 4 a pokud byly o své zpravodajské povinnosti vyrozuměny podle odstavce 5.“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavce 3 až 8 se nahrazují tímto:
                              „3.   Na skutečné zpravodajské jednotky se vztahuje úplná zpravodajská povinnost, pokud se neuplatňuje výjimka udělená podle článku 4, 4a nebo 4b.
                              4.   Rada guvernérů může rozhodnout, že zpravodajská jednotka, která vykazuje skupinové údaje, tvoří součást skutečného souboru zpravodajských jednotek, pokud suma rozvahových aktiv bankovní skupiny uvedené v odst. 1 písm. b) bodě i) nebo instituce či finanční instituce uvedené v odst. 1 písm. b) bodě ii):
                              
                                          a)
                                       
                                          přesahuje 0,5 % celkových aktiv konsolidované rozvahy bankovních skupin v Unii (dále jen „prahová hodnota 0,5 %“), a to na základě posledních aktuálních údajů, jež má ECB k dispozici, tj.:
                                          
                                                      i)
                                                   
                                                      údajů, jež se vztahují ke konci prosince kalendářního roku předcházejícího oznámení podle odstavce 5, nebo, nejsou-li tyto údaje k dispozici,
                                                   
                                          
                                                      ii)
                                                   
                                                      údajů, jež se vztahují ke konci prosince předchozího roku;
                                                   
                                          nebo
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          je nižší než prahová hodnota 0,5 % nebo se této hodnotě rovná, za předpokladu, že zpravodajská jednotka vykazující skupinové údaje splňuje určitá kvantitativní nebo kvalitativní kritéria, která ji činí významnou pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně, např. z důvodu vzájemného propojení s jinými finančními institucemi v eurozóně, činnosti v rámci více jurisdikcí, nezastupitelnosti, složitosti korporační struktury, a/nebo v daném členském státě eurozóny, např. z důvodu relativního významu zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje v rámci konkrétního segmentu trhu bankovních služeb v jednom či více členských státech eurozóny.
                                       
                              5.   Příslušná národní centrální banka vyrozumí zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje o rozhodnutí Rady guvernérů podle odstavce 4, jakož i o jejich povinnostech na základě tohoto nařízení.
                              6.   Aniž by byl dotčen článek 10, zpravodajská jednotka vykazující skupinové údaje, která byla vyrozuměna podle odstavce 5 poté, co začalo první vykazování na základě tohoto nařízení, začne vykazovat údaje nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne vyrozumění.
                              7.   Zpravodajská jednotka vykazující skupinové údaje, která byla vyrozuměna podle odstavce 5, oznamuje příslušné národní centrální bance změny svého jména nebo právní formy, fúze či restrukturalizace a jakoukoli jinou událost či okolnost, která má vliv na zpravodajskou povinnost této jednotky, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato událost či okolnost nastala.
                              8.   Na zpravodajskou jednotku pro skupinové údaje, která byla vyrozuměna podle odstavce 5, se povinnosti vymezené v tomto nařízení vztahují, dokud ji příslušná národní centrální banka nevyrozumí o opaku.“;
                           
               
      
                  3.
               
                  Článek 3 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              nadpis se nahrazuje tímto:
                              
                                 „Statistická zpravodajská povinnost zpravodajských jednotek vykazujících sektorové údaje“;
                              
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 2 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:
                              
                                          „a)
                                       
                                          cenné papíry, které mají v úschově jménem rezidentských klientů, kteří v souladu s částí 3 kapitoly 1 přílohy I nevykazují držbu na vlastní účet podle odstavce 1;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          cenné papíry, které mají v úschově jménem nefinančních klientů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, v souladu s částí 4 kapitoly 1 přílohy I;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          cenné papíry emitované subjekty v eurozóně, které mají v úschově jménem klientů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu, a klientů, kteří jsou rezidenty mimo Unii, v souladu s částí 5 kapitoly 1 přílohy I.“;
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              odstavce 3 a 4 se zrušují;
                           
                  
                              d)
                           
                              odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:
                              „5.   Zpravodajské jednotky vykazující sektorové údaje vykazují v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky buď a) údaje, členěné podle jednotlivých cenných papírů, o měsíčních nebo čtvrtletních finančních transakcích a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, jiné změny objemu; nebo b) statistické informace nezbytné k odvození finančních transakcí na základě jednoho z přístupů uvedených v části 1 kapitoly 1 přílohy I. Další požadavky a zásady pro sestavování transakcí jsou uvedeny v části 3 přílohy II.
                              6.   Zpravodajské jednotky vykazující sektorové údaje na pokyn příslušné národní centrální banky čtvrtletně nebo měsíčně vykazují údaje o pozicích ke konci čtvrtletí nebo ke konci měsíce a v souladu s odstavcem 5 statistické informace o držbě cenných papírů bez kódu ISIN v průběhu referenčního čtvrtletí nebo měsíce v souladu s částí 7 kapitoly 1 přílohy I. Tento odstavec neplatí pro zpravodajské jednotky vykazující sektorové údaje, kterým byly uděleny výjimky podle článků 4 nebo 4b.“;
                           
                  
                              e)
                           
                              odstavce 7 a 8 se zrušují;
                           
                  
                              f)
                           
                              doplňují se nové odstavce 12 a 13, které znějí:
                              „12.   Pokud měnová finanční instituce vykazuje údaje, členěné podle jednotlivých cenných papírů, o držbě cenných papírů s kódem ISIN na vlastní účet v souladu s čl. 3 odst. 1, příslušná národní centrální banka požaduje, aby měnová finanční instituce vykazovala položku „cenné papíry vydané držitelem“, jak je uvedeno v části 2 kapitoly 1 přílohy I.
                              13.   Pokud měnová finanční instituce vykazuje statistické informace o držbě cenných papírů bez kódu ISIN na vlastní účet v souladu s čl. 3 odst. 6, příslušná národní centrální banka může požadovat, aby měnová finanční instituce vykazovala položku „cenné papíry vydané držitelem“, jak je uvedeno v části 7 kapitoly 1 přílohy I.“;
                           
               
      
                  4.
               
                  vkládají se nové články 3a a 3b, které znějí:
                  „Článek 3a
                  Statistická zpravodajská povinnost zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje
                  1.   Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje poskytují příslušné národní centrální bance čtvrtletně údaje, členěné podle jednotlivých cenných papírů, o pozicích cenných papírů ke konci čtvrtletí, které jsou v jejich držbě nebo v držbě jejich skupin včetně nerezidentských subjektů. Tyto údaje se vykazují v hrubých hodnotách bez očištění držby skupiny o cenné papíry emitované subjekty téže skupiny. Tyto údaje se vykazují v souladu se zpravodajskými pokyny, které stanoví příslušné národní centrální banky.
                  Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují údaje o držbě cenných papírů, jak je uvedeno v kapitole 2 přílohy I.
                  2.   Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje, které jsou povinny poskytovat údaje podle odstavce 1, poskytují údaje za skupinu nebo podle jednotlivých subjektů o nástrojích v držbě mateřského podniku a/nebo jeho dceřiných společností v souladu s tabulkami v kapitole 2 přílohy I.
                  3.   Příslušná národní centrální banka požaduje, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje čtvrtletně vykazovaly podle jednotlivých cenných papírů položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)“ a položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)“, pokud jde o cenné papíry s kódem ISIN nebo bez něj, které jsou v držbě jejich skupiny v souladu s kapitolou 2 přílohy I.
                  4.   Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu ii) splňují požadavky tohoto nařízení na základě držby dané konkrétní instituce nebo finanční instituce.
                  Článek 3b
                  Obecná statistická zpravodajská povinnost
                  1.   Zpravodajskou povinností podle tohoto nařízení včetně jakýchkoli výjimek z této povinnosti nejsou dotčeny zpravodajské povinnosti vymezené v: a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (***), b) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (****) a c) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50).
                  2.   Údaje, členěné podle jednotlivých cenných papírů, o pozicích ke konci čtvrtletí nebo ke konci měsíce a statistické informace za referenční čtvrtletí nebo měsíc v souladu s čl. 3 odst. 5 se vykazují v souladu s částmi 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 přílohy II a v souladu s účetními pravidly uvedenými v článcích 5, 5a a 5b.;
                  
                     (***)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73)."

                  
                     (****)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).“"

               
      
                  5.
               
                  Článek 4 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              nadpis se nahrazuje tímto:
                              
                                 „Výjimky pro zpravodajské jednotky vykazující sektorové údaje“;
                              
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:
                              „Dle uvážení příslušné národní centrální banky lze udělit zpravodajským jednotkám vykazujícím sektorové údaje tyto výjimky:“
                           
                  
                              c)
                           
                              v odstavci 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                              
                                          „b)
                                       
                                          národní centrální banky mohou udělit úplnou či částečnou výjimku ze zpravodajské povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) uschovatelům, kteří jménem všech klientů, kteří nejsou rezidenty, drží v úschově cenné papíry v celkové hodnotě nižší než 10 miliard EUR.“;
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              odstavce 6, 6a a 7 se zrušují;
                           
                  
                              e)
                           
                              odstavec 8 se nahrazuje tímto:
                              „8.   Pokud se týká zpravodajských jednotek vykazujících sektorové údaje, na něž se vztahuje výjimka uvedená v odstavcích 1, 2, 2a, 3 nebo 4, národní centrální banky i nadále každoročně shromažďují údaje o hodnotě cenných papírů, kterou tyto zpravodajské jednotky drží nebo mají v úschově, v souladu s požadavky vymezenými v čl. 3 odst. 1, a to jako agregované údaje nebo jako údaje podle jednotlivých cenných papírů.“;
                           
                  
                              f)
                           
                              odstavec 9 se zrušuje;
                           
                  
                              g)
                           
                              odstavce 11 a 12 se zrušují;
                           
                  
                              h)
                           
                              doplňuje se nový odstavec 13, který zní:
                              „13.   Národní centrální banky mohou rozhodnout, že udělí výjimku ze zpravodajské povinnosti vymezené v čl. 3 odst. 12 měnovým finančním institucím, za předpokladu, že národní centrální banky mohou tyto údaje odvodit z údajů shromažďovaných z jiných zdrojů.“;
                           
               
      
                  6.
               
                  vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:
                  „Článek 4a
                  Výjimky pro zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje
                  1.   Národní centrální banky mohou udělit zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje výjimky ze zpravodajské povinnosti vymezené v článku 3a takto:
                  
                              a)
                           
                              národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje povolit, aby podle jednotlivých cenných papírů vykazovaly statistické informace, které pokrývají 95 % hodnoty cenných papírů, které tyto zpravodajské jednotky nebo jejich skupina drží, v souladu s tímto nařízením za předpokladu, že zbývajících 5 % cenných papírů v držbě skupiny nevydal jeden emitent;
                           
                  
                              b)
                           
                              národní centrální banky mohou zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje žádat o poskytnutí dalších informací o druzích cenných papírů, pro které byla udělena výjimka podle písm. a).
                           
                  2.   Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje udělit výjimky ze zpravodajské povinnosti, pokud jde o položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)“ v členění podle jednotlivých cenných papírů, jak je uvedeno v čl. 3a odst. 3, za předpokladu, že národní centrální banky mohou tyto údaje odvodit z údajů shromažďovaných z jiných zdrojů.
                  3.   Po dobu dvou let od prvního vykazování v souladu s čl. 10b odst. 2 mohou národní centrální banky zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje udělit výjimky ze zpravodajské povinnosti, pokud jde o vykazování podle jednotlivých subjektů vymezené v kapitole 2 přílohy I ve vztahu k subjektům, které jsou rezidenty mimo Unii, za předpokladu, že národní centrální banky mohou odvodit informace uvedené v kapitole 2 přílohy I za subjekty, které jsou rezidenty mimo Unii, jako celek.
                  Článek 4b
                  Obecné výjimky a rámec platný pro všechny výjimky
                  1.   Národní centrální banky mohou udělit výjimky ze zpravodajské povinnosti podle tohoto nařízení, pokud skutečné zpravodajské jednotky vykazují tytéž údaje podle: a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (*****); b) nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38); c) nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40); nebo d) nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50), nebo pokud národní centrální banky mohou tytéž údaje odvodit jiným způsobem v souladu s minimálními statistickými standardy vymezenými v příloze III.
                  2.   Národní centrální banky zajistí, že jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku, článku 4 a 4a pro účely případného udělení, obnovení či odnětí jakékoli výjimky s účinností od počátku každého kalendářního roku.
                  3.   Mají-li národní centrální banky za to, že jsou zapotřebí podrobnější informace, mohou skutečným zpravodajským jednotkám, kterým byly uděleny výjimky podle tohoto článku, článku 4 nebo článku 4a, uložit dodatečnou zpravodajskou povinnost. Skutečné zpravodajské jednotky vykazují požadované informace ve lhůtě 15 pracovních dnů od dne, kdy příslušná národní centrální banka o tyto informace požádala.
                  4.   Skutečné zpravodajské jednotky mohou plnit úplnou zpravodajskou povinnost i přesto, že jim národní centrální banky udělí výjimky. Skutečná zpravodajská jednotka, která se rozhodne nevyužívat výjimky udělené příslušnou národní centrální bankou, je povinna před tím, než tyto výjimky začne později využívat, získat souhlas dané národní centrální banky.
                  
                     (*****)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).“ ."

               
      
                  7.
               
                  Článek 5 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              nadpis se nahrazuje tímto:
                              
                                 „Účetní pravidla pro účely vykazování sektorových údajů“;
                              
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 1 se zrušuje;
                           
                  
                              c)
                           
                              odstavec 4 se zrušuje;
                           
               
      
                  8.
               
                  vkládají se nové články 5a a 5b, které znějí:
                  „Článek 5a
                  Účetní pravidla pro vykazování skupinových údajů
                  1.   Aniž by byly dotčeny vnitrostátní účetní postupy, zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují držbu cenných papírů v ocenění uvedeném v části 4 a 8 přílohy II.
                  2.   Aniž by byly dotčeny vnitrostátní účetní postupy a možnosti vzájemného započtení, zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují držbu cenných papírů pro statistické účely v hrubých hodnotách. Zejména musí být vykazovány též cenné papíry, které drží zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje a které vydala sama zpravodajská jednotka, a cenné papíry, které drží jednotlivé právní subjekty ve zpravodajské skupině určené podle čl. 2 odst. 4 a které vydaly samy tyto subjekty
                  Článek 5b
                  Všeobecná účetní pravidla
                  1.   Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, používají skutečné zpravodajské jednotky pro účely vykazování na základě tohoto nařízení účetní pravidla stanovená ve vnitrostátních předpisech, kterými se provádí směrnice Rady 86/635/EHS (******), nebo pokud tyto předpisy nelze uplatnit, v jakýchkoli jiných vnitrostátních či mezinárodních normách, které se vztahují na skutečné zpravodajské jednotky.
                  2.   Držba cenných papírů zapůjčených v rámci půjček cenných papírů nebo prodaných v rámci repo obchodů se vykazuje jako držba původního vlastníka, a nikoli jako držba dočasného nabyvatele těchto cenných papírů, pokud existuje pevný příslib provedení zpětné operace, a ne jen možnost tak učinit. Pokud dočasný nabyvatel cenné papíry prodá, zaznamená se tento prodej jako přímá transakce s cennými papíry a dočasný nabyvatel jej vykáže jako zápornou pozici v příslušném portfoliu cenných papírů.
                  
                     (******)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).“."

               
      
                  9.
               
                  Článek 6 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6
                  Lhůty pro předávání sektorových údajů
                  Národní centrální banky předávají ECB:
                  
                              a)
                           
                              čtvrtletní sektorové údaje členěné podle jednotlivých cenných papírů v souladu s čl. 3 odst. 1, 2, 2a a 5 do 18:00 hodin SEČ v 70. kalendářní den po skončení čtvrtletí, k němuž se údaje vztahují, nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              měsíční sektorové údaje členěné podle jednotlivých cenných papírů v souladu s čl. 3 odst. 5 a částí 1 kapitoly 1 přílohy I, a to podle jedné z níže uvedených možností:
                              
                                          i)
                                       
                                          čtvrtletně za tři měsíce referenčního období do 18:00 hodin SEČ v 63. kalendářní den po skončení čtvrtletí, k němuž se údaje vztahují, nebo
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          měsíčně za každý měsíc referenčního čtvrtletí do 18:00 hodin SEČ v 63. kalendářní den po skončení měsíce, ke kterému se údaje vztahují.“;
                                       
                           
               
      
                  10.
               
                  vkládají se nové články 6a a 6b, které znějí:
                  „Článek 6a
                  Lhůty pro předávání skupinových údajů
                  Národní centrální banky předávají ECB čtvrtletní skupinové údaje členěné podle jednotlivých cenných papírů v souladu s čl. 3a odst. 1 a kapitolou 2 přílohy I do 18:00 hodin SEČ v 55. kalendářní den po skončení čtvrtletí, k němuž se vztahují.
                  Článek 6b
                  Obecné ustanovení o lhůtách
                  1.   Národní centrální banky rozhodují o tom, do kdy musí od skutečných zpravodajských jednotek obdržet údaje, aby byly schopny provádět nezbytné kontroly kvality a dodržet lhůty uvedené v článcích 6 a 6a.
                  2.   Připadá-li termín uvedený v článku 6 nebo 6a na den, kdy je systém TARGET2 uzavřen, prodlužuje se termín do následujícího provozního dne systému TARGET2, jak je zveřejněno na internetových stránkách ECB.“;
               
      
                  11.
               
                  vkládá se nový článek 10b, který zní:
                  „Článek 10b
                  První vykazování po vstupu nařízení Evropské národní banky (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (*******) v platnost
                  1.   Jako první sektorové údaje podle článku 3 se vykazují údaje týkající se referenčního období září 2018.
                  2.   Jako první skupinové údaje podle článku 3a se vykazují údaje týkající se referenčního období září 2018.
                  
                     (*******)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22) (Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 24).“"

               
      
                  12.
               
                  Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Závěrečné ustanovení
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. srpna 2016.
         
            
               Za Radu guvernérů ECB
            
            
               prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
      
         (2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     1.
                  
                     Příloha I nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 před nadpis „Část 1“ se vkládá nový nadpis, který zní:
                                 
                                    „KAPITOLA 1: SEKTOROVÉ ÚDAJE“;
                                 
                              
                     
                                 b)
                              
                                 část 1 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Měnové finanční instituce, investiční fondy a uschovatelé, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet nebo o cenných papírech, které mají v úschově jménem rezidentských klientů, poskytují statistické informace v souladu s jedním z těchto přístupů:“;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „3.
                                                      
                                                         Uschovatelé, kteří vykazují i) cenné papíry, které mají v úschově jménem nefinančních klientů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, a ii) cenné papíry emitované subjekty eurozóny, které mají v úschově jménem klientů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu, a klientů, kteří jsou rezidenty mimo Unii, poskytují statistické informace v souladu s jedním z přístupů uvedených v odstavci 2.“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 c)
                              
                                 část 2 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             v prvním odstavci se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F. 521 a F.522), vykazují finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem nebo pojišťovacím společnostem, a uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce, co se týká držby cenných papírů na vlastní účet.“;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             na konci části 2 se nad tabulkou vkládá tato věta:
                                             „Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby měnové finanční instituce vykazovaly údaje v poli 8.“;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             pole 2b tabulky se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „2b
                                                      
                                                         Základ pro vykazování“;
                                                      
                                          
                                 
                                             iv)
                                          
                                             v tabulce se doplňuje nové pole 8:
                                             
                                                         „8.
                                                      
                                                         Cenné papíry vydané držitelem“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 d)
                              
                                 část 3 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             nadpis se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Údaje o cenných papírech s kódem ISIN, které jsou drženy v úschově jménem rezidentských nefinančních klientů a jiných finančních klientů, kteří nejsou povinni vykazovat držbu cenných papírů na vlastní účet“;
                                             
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             v prvním odstavci se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn v kategorii cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522), který uschovatelé mají v úschově jménem rezidentských nefinančních klientů a jiných finančních klientů, kteří nevykazují svou držbu cenných papírů na vlastní účet, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.“;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             pole 2b a 3 tabulky se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „2b
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Sektor klienta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125), pomocné finanční instituce (S.126) a kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127) kromě účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13) (*)
                                                                     
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) (**)
                                                                     
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             iv)
                                          
                                             pole 9 a 10 tabulky se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „9.
                                                      
                                                         Instituce klienta
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Instituce klienta podléhá přímému vykazování“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 e)
                              
                                 část 4 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             nadpis se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Údaje o cenných papírech s kódem ISIN, které jsou drženy v úschově jménem klientů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny“;
                                             
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             v prvním odstavci se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522), který uschovatelé mají v úschově jménem nefinančních klientů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.“;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             pole 2b, 3 a 4 tabulky se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „2b
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Sektor klienta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti (S.14)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní nefinanční klienti kromě domácností
                                                                  
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Země klienta“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 f)
                              
                                 část 5 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             nadpis se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Údaje o cenných papírech s kódem ISIN emitovaných rezidenty eurozóny, které jsou drženy v úschově jménem klientů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu nebo mimo Unii“;
                                             
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             v prvním odstavci se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Za každý cenný papír emitovaný rezidenty eurozóny, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522), který uschovatelé mají v úschově jménem klientů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu nebo mimo Unii, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.“;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             pole 2b, 3 a 4 se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „2b
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Sektor klienta (***):
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce a centrální banka
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní klienti kromě vládních institucí a centrální banky
                                                                  
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Země klienta
                                                      
                                          
                              
                     
                                 g)
                              
                                 část 6 se zrušuje.
                              
                     
                                 h)
                              
                                 část 7 se nahrazuje tímto:
                                 „ČÁST 7
                                 
                                    Údaje o držbě cenných papírů bez kódu ISIN
                                 
                                 Za každý cenný papír, kterému nebyl přidělen kód ISIN, zatříděný do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522), mohou finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům a účelovým finančním společnostem nebo pojišťovacím společnostem, a dále uschovatelé vykazovat údaje v polích v níže uvedené tabulce. Údaje vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
                                 
                                             a)
                                          
                                             V případě investorů, kteří vykazují údaje o své držbě cenných papírů, lze vykazovat čtvrtletní nebo měsíční údaje takto:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 až 13 a buď v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 až 13 a buď údaje v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
                                                      
                                             Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby měnové finanční instituce vykazovaly rovněž údaje v poli 17.
                                             
                                                Údaje vykazované investory, kteří vykazují údaje o své držbě cenných papírů:
                                             
                                             
                                                         Pole
                                                      
                                                         Popis
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota (1)
                                                         
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Cena
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Tržní hodnota
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Nástroj:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kótované akcie (F.511)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
                                                                  
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor investorů, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Centrální banka (S.121)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Fondy peněžního trhu (S.123)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor emitenta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Centrální banka (S.121)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Fondy peněžního trhu (S.123)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pomocné finanční instituce (S.126)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13) (2)
                                                                     
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti (S.14)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)
                                                                  
                                                      
                                                         9
                                                      
                                                         Portfoliová investice nebo přímá investice
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Členění podle země emitenta
                                                      
                                                         11
                                                      
                                                         Měna, na kterou zní cenný papír
                                                      
                                                         12
                                                      
                                                         Datum emise
                                                      
                                                         13
                                                      
                                                         Datum splatnosti
                                                      
                                                         14
                                                      
                                                         Finanční transakce
                                                      
                                                         15
                                                      
                                                         Úpravy z přecenění
                                                      
                                                         16
                                                      
                                                         Jiné změny objemu
                                                      
                                                         17
                                                      
                                                         Cenné papíry vydané držitelem
                                                      
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             V případě uschovatelů, kteří vykazují údaje o cenných papírech, které drží jménem rezidentských finančních klientů, u nichž se nevyžaduje, aby vykazovali svou držbu cenných papírů, a jménem nefinančních klientů, lze čtvrtletní nebo měsíční údaje vykazovat takto:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 až 14 a buď v poli 15, nebo v polích 16 a 17 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 až 14 a buď údaje v poli 15, nebo v polích 16 a 17 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
                                                      
                                             Uschovatelé, kteří vykazují údaje o držbě pojišťovacích společností v souladu s čl. 3 odst. 2a, musí vykazovat rovněž údaje v polích 18 a 19.
                                             
                                                Údaje vykazované uschovateli
                                             
                                             
                                                         Pole
                                                      
                                                         Popis
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota (3)
                                                         
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Cena
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Tržní hodnota
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Nástroj:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kótované akcie (F.511)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
                                                                  
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor klientů vykazovaný uschovateli:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125), pomocné finanční instituce (S.126) a kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127) kromě účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13) (4)
                                                                     
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) (5)
                                                                     
                                                                  
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor emitenta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Centrální banka (S.121)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Fondy peněžního trhu (S.123)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pomocné finanční instituce (S.126)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti (S.14)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)
                                                                  
                                                      
                                                         9
                                                      
                                                         Portfoliová investice nebo přímá investice
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Členění podle země investora
                                                      
                                                         11
                                                      
                                                         Členění podle země emitenta
                                                      
                                                         12
                                                      
                                                         Měna, na kterou zní cenný papír
                                                      
                                                         13
                                                      
                                                         Datum emise
                                                      
                                                         14
                                                      
                                                         Datum splatnosti
                                                      
                                                         15
                                                      
                                                         Finanční transakce
                                                      
                                                         16
                                                      
                                                         Úpravy z přecenění
                                                      
                                                         17
                                                      
                                                         Jiné změny objemu
                                                      
                                                         18
                                                      
                                                         Instituce klienta
                                                      
                                                         19
                                                      
                                                         Instituce klienta podléhá přímému vykazování
                                                      
                                          
                              
                     
                                 i)
                              
                                 Část 8 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             v prvním odstavci se první věta nahrazuje tímto:
                                             „Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522), vykazují pojišťovací společnosti ročně údaje v polích v níže uvedené tabulce, co se týká držby cenných papírů na vlastní účet.“;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             tabulka se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         Pole
                                                      
                                                         Popis
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Kód ISIN
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
                                                      
                                                         2b
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Tržní hodnota
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Geografické členění držitelů (jednotlivé země EHP, země mimo EHP)
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Nástroj:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kótované akcie (F.511)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
                                                                  
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor emitenta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Centrální banka (S.121)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Fondy peněžního trhu (S.123)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pomocné finanční instituce (S.126)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti (S.14)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)
                                                                  
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Členění podle země emitenta
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Měna, na kterou zní cenný papír
                                                      
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             Vkládá se nová kapitola 2, která zní:
                                             
                                                „KAPITOLA 2: SKUPINOVÉ ÚDAJE
                                             
                                             ČÁST 1
                                             
                                                Údaje o držbě cenných papírů s kódem ISIN
                                             
                                             Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522) a je v držbě skupiny, údaje v polích v níže uvedené tabulce. Údaje vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         vykazují se údaje v polích 1 až 8 a 12 až 30;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         údaje v polích 31 až 33 a 35 až 37 se vykazují, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu používá přístup založený na interním ratingu (přístup IRB) nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem;
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         údaje v polích 34 až 37 se vykazují, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu nepoužívá přístup IRB nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem;
                                                      
                                             Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazovaly údaje v polích 9 až 11 a nejsou-li již zahrnuty pod písmeny b) nebo c), údaje v polích 31 až 37.
                                             
                                                         Pole
                                                      
                                                         Popis
                                                      
                                                         Úroveň vykazování (6)
                                                         
                                                         (G = Group (Skupina)/E = Entity (Subjekt))
                                                      1.   Informace o držiteli
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Identifikační kód držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Identifikační kód právního subjektu (LEI) držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Název držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Země držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Sektor držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Identifikační kód bezprostřední mateřské společnosti držitele
                                                      
                                                         E
                                                      2.   Informace o nástroji
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Kód ISIN
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         9
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Tržní hodnota
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         11
                                                      
                                                         Emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         12
                                                      
                                                         Emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)
                                                      
                                                         G
                                                      3.   Informace týkající se účetnictví a rizika
                                                      
                                                         13
                                                      
                                                         Stav úlev a opětovných sjednání
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         14
                                                      
                                                         Datum stavu úlev a opětovných sjednání
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         15
                                                      
                                                         Stav výkonnosti nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         16
                                                      
                                                         Datum stavu výkonnosti nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         17
                                                      
                                                         Stav selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         18
                                                      
                                                         Datum stavu selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         19
                                                      
                                                         Stav selhání nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         20
                                                      
                                                         Datum stavu selhání nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         21
                                                      
                                                         Účetní standard
                                                      
                                                         G a E
                                                      
                                                         22
                                                      
                                                         Účetní hodnota
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         23
                                                      
                                                         Druh snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         24
                                                      
                                                         Metoda posouzení snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         25
                                                      
                                                         Kumulovaná výše snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         26
                                                      
                                                         Zdroje zatížení
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         27
                                                      
                                                         Účetní klasifikace nástrojů
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         28
                                                      
                                                         Obezřetnostní portfolio
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         29
                                                      
                                                         Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         30
                                                      
                                                         Kumulativní úhrady od selhání
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         31
                                                      
                                                         Pravděpodobnost selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         32
                                                      
                                                         Ztrátovost ze selhání (LGD) v době hospodářského útlumu
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         33
                                                      
                                                         LGD za běžných ekonomických podmínek
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         34
                                                      
                                                         Riziková váha
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         35
                                                      
                                                         Hodnota expozice (označovaná též jako expozice v selhání)
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         36
                                                      
                                                         Postup pro výpočet kapitálu pro obezřetnostní účely
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         37
                                                      
                                                         Kategorie expozice
                                                      
                                                         E
                                                      
                                             ČÁST 2
                                             
                                                Údaje o držbě cenných papírů bez kódu ISIN
                                             
                                             Zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují za každý cenný papír, kterému nebyl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.521 a F.522) a je v držbě skupiny, údaje v polích v níže uvedené tabulce. Údaje vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         údaje v polích 1 až 7, 11 a 13 až 52 se vykazují podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         údaje v polích 53 až 55 a 57 až 59 se vykazují, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu používá přístup IRB nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem;
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         údaje v polích 56 až 59 se vykazují, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu nepoužívá přístup IRB nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem.
                                                      
                                             Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazovaly rovněž údaje v polích 8 až 10, 12 a nejsou-li již zahrnuty pod písmeny b) nebo c), údaje v polích 53 až 59.
                                             
                                                         Pole
                                                      
                                                         Popis
                                                      
                                                         Úroveň vykazování (7)
                                                         
                                                         (G = Group (Skupina)/E = Entity (Subjekt))
                                                      1.   Informace o držiteli
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Identifikační kód držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         LEI držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Název držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Země držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Sektor držitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Identifikační kód bezprostřední mateřské společnosti držitele
                                                      
                                                         E
                                                      2.   Informace o nástroji
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         9
                                                      
                                                         Základ pro vykazování
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Cena
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         11
                                                      
                                                         Tržní hodnota (8)
                                                         
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         12
                                                      
                                                         Emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         13
                                                      
                                                         Emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         14
                                                      
                                                         Nástroj:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kótované akcie (F.511)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
                                                                  
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         15
                                                      
                                                         Měna, na kterou zní cenný papír
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         16
                                                      
                                                         Datum emise
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         17
                                                      
                                                         Datum splatnosti
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         18
                                                      
                                                         Klasifikace primárního aktiva
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         19
                                                      
                                                         Druh zajišťovacího aktiva
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         20
                                                      
                                                         Stav cenného papíru
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         21
                                                      
                                                         Datum stavu cenného papíru
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         22
                                                      
                                                         Nedoplatky za nástroj
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         23
                                                      
                                                         Datum nedoplatků za nástroj
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         24
                                                      
                                                         Druh priority nástroje
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         25
                                                      
                                                         Geografické umístění zajištění
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         26
                                                      
                                                         Identifikační kód ručitele
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         27
                                                      
                                                         Identifikační kód emitenta
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         28
                                                      
                                                         LEI emitenta
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         29
                                                      
                                                         Název emitenta
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         30
                                                      
                                                         Členění podle země emitenta
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         31
                                                      
                                                         Sektor nebo subsektor emitenta:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Centrální banka (S.121)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Fondy peněžního trhu (S.123)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pomocné finanční instituce (S.126)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Pojišťovací společnosti (S.128)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Penzijní fondy (S.129)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Nefinanční podniky (S.11)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Vládní instituce (S.13) (9)
                                                                     
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Domácnosti (S.14)
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)
                                                                  
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         32
                                                      
                                                         Sektor emitenta podle NACE
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         33
                                                      
                                                         Stav subjektu
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         34
                                                      
                                                         Datum stavu subjektu
                                                      
                                                         E
                                                      3.   Informace týkající se účetnictví a rizika
                                                      
                                                         35
                                                      
                                                         Stav úlev a opětovných sjednání
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         36
                                                      
                                                         Datum stavu úlev a opětovných sjednání
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         37
                                                      
                                                         Stav výkonnosti nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         38
                                                      
                                                         Datum stavu výkonnosti nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         39
                                                      
                                                         Stav selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         40
                                                      
                                                         Datum stavu selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         41
                                                      
                                                         Stav selhání nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         42
                                                      
                                                         Datum stavu selhání nástroje
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         43
                                                      
                                                         Účetní standard
                                                      
                                                         G a E
                                                      
                                                         44
                                                      
                                                         Účetní hodnota
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         45
                                                      
                                                         Druh snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         46
                                                      
                                                         Metoda posouzení snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         47
                                                      
                                                         Kumulovaná výše snížení hodnoty
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         48
                                                      
                                                         Zdroje zatížení
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         49
                                                      
                                                         Účetní klasifikace nástrojů
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         50
                                                      
                                                         Obezřetnostní portfolio
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         51
                                                      
                                                         Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         52
                                                      
                                                         Kumulativní úhrady od selhání
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         53
                                                      
                                                         Pravděpodobnost selhání emitenta
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         54
                                                      
                                                         LGD v době hospodářského útlumu
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         55
                                                      
                                                         LGD za běžných ekonomických podmínek
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         56
                                                      
                                                         Riziková váha
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                         57
                                                      
                                                         Hodnota expozice (označovaná též jako expozice v selhání)
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         58
                                                      
                                                         Postup pro výpočet kapitálu pro obezřetnostní účely
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                         59
                                                      
                                                         Kategorie expozice
                                                      
                                                         E
                                                      
                                          
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 v části 2 se sektor a definice 7 nahrazují tímto:
                                 
                                             
                                                         „7.
                                                      
                                                         Účelové finanční společnosti (S.125 A)
                                                      
                                          
                                             Účelové finanční společnosti jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. Účelové finanční společnosti, které splňují kritéria institucionální jednotky, se zatřiďují do subsektoru S.125, jinak se považují za nedílnou součást mateřské společnosti.“;
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 část 4 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             deváté pole tabulky se nahrazuje tímto:
                                             „Základ pro vykazování“;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             do tabulky se doplňují tyto definice:
                                             
                                                         „Datum emise
                                                      
                                                         Den, kdy emitent doručí cenné papíry upisovateli, který za ně zaplatí. Jedná se o den, kdy jsou cenné papíry poprvé dostupné pro doručení investorům.
                                                         V případě stripu tento sloupec označuje datum, kdy je oddělen kupón/jistina.
                                                      
                                                         Datum splatnosti
                                                      
                                                         Den, kdy je dluhový nástroj skutečně splacen.
                                                      
                                                         Cenný papír vydaný držitelem
                                                      
                                                         Uvádí, zda byl cenný papír vydán držitelem.
                                                      
                                                         Klasifikace primárního aktiva
                                                      
                                                         Klasifikace nástroje.
                                                      
                                                         Druh zajišťovacího aktiva
                                                      
                                                         Druh aktiva poskytnutého jako zajištění.
                                                      
                                                         Stav cenného papíru
                                                      
                                                         Doplňkový atribut, který označuje stav cenného papíru; může označovat, zda je nástroj aktivní či nikoli, např. že je v selhání, nastala jeho splatnost nebo byl předčasně splacen.
                                                      
                                                         Datum stavu cenného papíru
                                                      
                                                         Den, kdy nastal stav cenného papíru uvedený v položce „Stav cenného papíru“.
                                                      
                                                         Nedoplatky za nástroj
                                                      
                                                         Agregovaná částka jistiny, úroků a případných poplatků dlužných k referenčnímu datu, jejichž splatnost na základě smlouvy nastala, avšak nebyly zaplaceny (po splatnosti). Tato částka se vykazuje vždy. Hodnota „0“ se vykazuje, pokud nástroj nebyl k referenčnímu datu po splatnosti.
                                                      
                                                         Datum nedoplatků za nástroj
                                                      
                                                         Den, kdy se nástroj stal nástrojem po splatnosti v souladu s částí 2.48 přílohy V prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (****). Jedná se o nejdřívější datum, ke kterému má nástroj k referenčnímu datu nesplacenou částku, a vykazuje se, pokud je nástroj k referenčnímu datu po splatnosti.
                                                      
                                                         Druh priority nástroje
                                                      
                                                         Druh priority nástroje označuje, zda je nástroj zaručen, jaké je jeho pořadí přednosti a zda je zajištěn.
                                                      
                                                         Geografické umístění zajištění
                                                      
                                                         Geografické umístění zajištění.
                                                      
                                                         Identifikační kód ručitele
                                                      
                                                         Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který jednoznačně určuje ručitele a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód právního subjektu, identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.
                                                      
                                          
                              
                     
                                 c)
                              
                                 vkládají se nové části 5, 6, 7 a 8, které znějí:
                                 „ČÁST 5
                                 
                                    Obecné definice
                                 
                                 
                                             Pole
                                          
                                             Popis
                                          
                                             Identifikační kód právního subjektu
                                          
                                             Referenční kód v souladu s normou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 17442, který je přiřazen právnímu subjektu, jenž potřebuje identifikační kód právního subjektu (LEI). Kód LEI umožňuje celosvětově jednoznačně identifikovat subjekty, které potřebují LEI.
                                          
                                             Identifikační kód EU
                                          
                                             Identifikačním kódem EU se rozumí běžně používaný identifikační kód, dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli subjekt v rámci EU.
                                          
                                             Národní identifikační kód
                                          
                                             Národním identifikačním kódem se rozumí běžně používaný identifikační kód, dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli subjekt v rámci země, v níž je rezidentem.
                                          
                                             Obezřetnostní rozsah konsolidace
                                          
                                             Obezřetnostním rozsahem konsolidace se rozumí rozsah konsolidace podle kapitoly 2 hlavy II části první nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Mezinárodní standardy finančního výkaznictví
                                          
                                             Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (10).
                                          
                                             Účetní rozsah konsolidace
                                          
                                             Účetním rozsahem konsolidace se rozumí rozsah konsolidace pro účely finančního vykazování podle IFRS, nebo pokud je nelze použít, podle jakýchkoli jiných vnitrostátních či mezinárodních norem, které se vztahují na skutečné zpravodajské jednotky.
                                          
                                             Klasifikace NACE
                                          
                                             Klasifikace protistran podle jejich hospodářské činnosti v souladu se statistickou klasifikací NACE rev. 2 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (11).
                                             Kódem NACE se rozumí kód NACE druhé, třetí nebo čtvrté úrovně v souladu s nařízením (ES) č. 1893/2006.
                                          
                                             Přístup IRB
                                          
                                             Přístup založený na interním ratingu (IRB) pro výpočet objemů rizikově vážených expozic v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Úroveň vykazování
                                          
                                             Úroveň vykazování udává, zda jsou údaje vykazovány podle jednotlivých subjektů nebo za skupinu, jak je vymezeno v čl. 1 bodech 23 a 24. Na údaje vykazované na úrovni subjektu by se po dohodě s příslušnou národní centrální bankou měly vztahovat harmonizované zásady účetnictví a konsolidace, tj. informace na úrovni subjektu by měly být v co největší míře v souladu s účetními pravidly skupiny.
                                          
                                             Referenční datum
                                          
                                             Poslední den referenčního období, k němuž se údaje vztahují, tj. konec čtvrtletí v souladu s článkem 6a.
                                          
                                 ČÁST 6
                                 
                                    Definice atributů držitele
                                 
                                 
                                             Pole
                                          
                                             Popis
                                          
                                             Identifikační kód držitele
                                          
                                             Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který jednoznačně určuje držitele a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.
                                          
                                             Identifikační kód bezprostřední mateřské společnosti držitele
                                          
                                             Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který jednoznačně určuje bezprostřední právní subjekt, jehož je držitel právně závislou součástí, a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód právního subjektu, identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.
                                          
                                             Emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)
                                          
                                             Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže skupiny v souladu s obezřetnostním rozsahem konsolidace.
                                          
                                             Emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)
                                          
                                             Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže skupiny v souladu s účetním rozsahem konsolidace.
                                          
                                 ČÁST 7
                                 
                                    Definice atributů emitenta
                                 
                                 
                                             Pole
                                          
                                             Popis
                                          
                                             Identifikační kód emitenta
                                          
                                             Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou, který jednoznačně určuje emitenta a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.
                                          
                                             Stav subjektu
                                          
                                             Doplňkový atribut, který zahrnuje informace o stavu emitenta, včetně stavu selhání a informací o důvodech, pro které může být subjekt v selhání v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013, a jakékoli jiné informace o stavu emitenta, např. zda byl předmětem fúze, nabytí atd.
                                          
                                             Datum stavu subjektu
                                          
                                             Den, kdy došlo ke změně stavu subjektu.
                                          
                                 ČÁST 8
                                 
                                    Definice atributů týkajících se účetnictví a rizika
                                 
                                 
                                             Pole
                                          
                                             Popis
                                          
                                             Stav úlev a opětovných sjednání
                                          
                                             Identifikace nástrojů s úlevou a opětovně sjednávaných nástrojů.
                                          
                                             Datum stavu úlevy a opětovného sjednání
                                          
                                             Datum, ke kterému nastal stav úlevy nebo opětovného sjednání, jak je vykazován v rámci stavu úlevy a opětovného sjednání.
                                          
                                             Stav výkonnosti nástroje
                                          
                                             Identifikace nevýkonných nástrojů v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
                                          
                                             Datum stavu výkonnosti nástroje
                                          
                                             Datum, ke kterému nastal nebo se změnil stav výkonnosti vykázaný v rámci „stavu výkonnosti nástroje“.
                                          
                                             Stav selhání emitenta
                                          
                                             Určení stavu selhání emitenta v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Datum stavu selhání emitenta
                                          
                                             Datum, ke kterému nastal nebo se změnil stav selhání vykázaný v rámci „stavu selhání emitenta“.
                                          
                                             Stav selhání nástroje
                                          
                                             Určení stavu selhání nástroje v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Datum stavu selhání nástroje
                                          
                                             Datum, ke kterému nastal nebo se změnil stav selhání vykázaný v rámci „stavu selhání nástroje“.
                                          
                                             Účetní standard
                                          
                                             Účetní standard, který používá sledovaná jednotka.
                                          
                                             Účetní hodnota
                                          
                                             Účetní hodnota v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                                          
                                             Druh snížení hodnoty
                                          
                                             Druh snížení hodnoty v souladu s příslušnými účetními standardy.
                                          
                                             Metoda posouzení snížení hodnoty
                                          
                                             Metoda, podle níž se posuzuje snížení hodnoty, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s použitými účetními standardy. Rozlišuje se mezi metodami kolektivního a individuálního posouzení.
                                          
                                             Kumulovaná výše snížení hodnoty
                                          
                                             Výše opravných položek na ztráty vedených ve vztahu k nástroji nebo přiřazených nástroji k referenčnímu datu. Tento atribut údajů se vztahuje na nástroje, které jsou předmětem snížení hodnoty na základě příslušných účetních standardů.
                                          
                                             Zdroje zatížení
                                          
                                             Druh transakce, při níž dochází k zatížení expozice v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014. S aktivem se nakládá jako se zatíženým, pokud bylo zastaveno nebo je předmětem jakékoli formy ujednání o zabezpečení, zajištění nebo úvěrovém posílení jakéhokoli nástroje, z něhož nemůže být volně staženo.
                                          
                                             Účetní klasifikace nástrojů
                                          
                                             Účetní portfolio, v němž je nástroj zaznamenáván v souladu s účetními standardy, které používá zpravodajská jednotka.
                                          
                                             Obezřetnostní portfolio
                                          
                                             Klasifikace expozic obchodního a investičního portfolia. Nástroje v obchodním portfoliu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
                                          
                                             Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika v souladu s částí 2.46 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                                          
                                             Kumulativní úhrady od selhání
                                          
                                             Celková částka uhrazená od data selhání.
                                          
                                             Pravděpodobnost selhání emitenta
                                          
                                             Pravděpodobnost selhání emitenta v průběhu jednoho roku v souladu s články 160, 163, 179 a 180 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Ztrátovost ze selhání v době hospodářského útlumu
                                          
                                             Poměr mezi výší možné ztráty z expozice během hospodářského útlumu z důvodu selhání v období jednoho roku a částkou dlužnou v okamžiku selhání v souladu s článkem 181 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Ztrátovost ze selhání za běžných ekonomických podmínek
                                          
                                             Poměr mezi výší možné ztráty z expozice za běžných ekonomických podmínek z důvodu selhání v období jednoho roku a částkou dlužnou v okamžiku selhání.
                                          
                                             Riziková váha
                                          
                                             Rizikové váhy spojené s expozicí v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Hodnota expozice (označovaná též jako expozice v selhání)
                                          
                                             Hodnota expozice po snížení úvěrového rizika a použití úvěrových konverzních faktorů v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
                                          
                                             Postup pro výpočet kapitálu pro obezřetnostní účely
                                          
                                             Určení postupu pro výpočet objemu rizikově vážené expozice pro účely písm. a) a f) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                          
                                             Kategorie expozice
                                          
                                             Kategorie expozice ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013.“.
                                          
                              
                  
         
         
            (*)  Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „ústřední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.
         
            (**)  Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby skutečné zpravodajské jednotky odděleně označily subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové instituce sloužící domácnostem“ (S.15).“;
         
            (***)  V tomto případě platí sektorová klasifikace obsažená v Systému národních účtů 2008, neboť ESA 2010 se neuplatňuje“;
         
            (1)  V případě agregovaných údajů: počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota se stejnou cenou (viz pole 4).
         
            (2)  Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory ústř„ední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.
         
            (3)  V případě agregovaných údajů: počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota se stejnou cenou (viz pole 4).
         
            (4)  Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „ústřední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.
         
            (5)  Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové instituce sloužící domácnostem“ (S.15) odděleně.“;
         
            (6)  Pokud se uplatňuje výjimka uvedená v čl. 4a odst. 3, měla by být datová pole týkající se vykazování podle jednotlivých subjektů vykazována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která stanoví národní centrální banka, jež výjimku udělila, tak aby se zajistila homogennost údajů, pokud jde o povinná členění.
         
            (7)  Pokud se uplatňuje výjimka uvedená v čl. 4a odst. 3, měla by být datová pole týkající se vykazování podle jednotlivých subjektů vykazována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která stanoví národní centrální banka, jež výjimku udělila, tak aby se zajistila homogennost údajů, pokud jde o povinná členění.
         
            (8)  Není-li k dispozici tržní hodnota, lze při vynaložení nejvyššího úsilí použít jiné aproximace (jako je účetní hodnota).
         
            (9)  Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „ústřední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.“.
         
            (****)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).“;
         
            (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
         
            (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.