Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 ze dne 9. června 2016, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1387/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 223/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1387
   ze dne 9. června 2016,
   kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Unií a Indonéskou republikou (dále jen „dohoda“) byla stranami ratifikována a vstoupila v platnost dne 1. května 2014.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 14 odst. 5 písm. e) dohody má Smíšený výbor pro provádění dohody, zřízený podle této dohody, schválit datum, od něhož začne režim licencí FLEGT fungovat, a to po vyhodnocení fungování indonéského systému zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) na základě kritérií stanovených v příloze VIII této dohody.
            
   
               (3)
            
               Společné nezávislé hodnocení indonéského systému TLAS vedlo k závěru, že indonéský systém TLAS je spolehlivý a že splňuje kritéria pro posouzení jeho funkčnosti stanovená v příloze VIII dohody.
            
   
               (4)
            
               Obě strany dohody nyní mohou rozhodnout o datu, k němuž se začne režim licencí FLEGT pro Indonésii používat.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo možné začít režim licencí FLEGT pro Indonésii používat, je třeba nejprve změnit přílohy I a III nařízení (ES) č. 2173/2005 tak, aby byla do „Seznamu partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů“ obsaženého v příloze I zahrnuta Indonéská republika a její oddělení pro informace o licencích a do přílohy III „Dřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím“ seznam produktů, na něž se vztahuje režim licencí FLEGT.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (ES) č. 2173/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 2173/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Příloha III nařízení (ES) č. 2173/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 15. listopadu 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I a příloha III nařízení (ES) č. 2173/2005 se mění takto:
      
                  (1)
               
                  V příloze I se doplňuje tabulka, která zní:
                  
                              „Partnerská země
                           
                              Určené licenční orgány
                           
                              INDONÉSKÁ REPUBLIKA
                           
                              
                                          Oddělení pro informace o licencích (LIU) (1)
                                          
                                       
                                          Ministerstvo životního prostředí a lesnictví
                                       
                                          Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2
                                       
                                          Jln. Gatot Subroto – Senayan
                                       
                                          Jakarta – Pusat – Indonésie – 10270
                                       
                                          Tel. +62 215730268/269
                                       
                                          Fax +62 215737093
                                       
                                          E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com
                                       
                           
               
      
                  (2)
               
                  V příloze III se doplňuje tabulka, která zní:
                  
                              „Partnerská země
                           
                              Položka HS
                           
                              Popis
                           
                              INDONÉSKÁ REPUBLIKA
                           
                              KAPITOLA 44
                           
                               
                           
                              Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.
                           
                              4401 21
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Dřevěné štěpky nebo třísky – Jehličnaté
                                       
                           
                              ex ex 4401 22
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Dřevěné štěpky nebo třísky – Jiné než jehličnaté (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              4403
                           
                              Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (dále jen „dobrovolná dohoda o partnerství EU-Indonésie“) (2) nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                           
                              ex ex 4404 10
                           
                              Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jehličnaté
                           
                              ex ex 4404 20
                           
                              Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jiné než jehličnaté – – Dřevěné loubky, destičky, pásky
                           
                              ex ex 4404
                           
                              Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                           
                              4406
                           
                              Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce). (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                           
                              ex ex 4407
                           
                              Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm.
                           
                              ex ex 4407
                           
                              Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, nehoblované, nebroušené pískem a na koncích nespojované, o tloušťce převyšující 6 mm. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                           
                               
                           
                              Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
                           
                              4408 10
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Jehličnaté
                                       
                           
                              4408 31
                           
                              Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau
                           
                              4408 39
                           
                              Ostatní, s výjimkou jehličnatých, Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau
                           
                              ex ex 4408 90
                           
                              Ostatní, s výjimkou jehličnatých a tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                               
                           
                              Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.
                           
                              4409 10
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Jehličnaté
                                       
                           
                              ex ex 4409 29
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Jiné než jehličnaté – ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                               
                           
                              Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy
                           
                              ex ex 4410 11
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ze dřeva – – Třískové desky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4410 12
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ze dřeva – – Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4410 19
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ze dřeva – – Ostatní (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4411
                           
                              Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                               
                           
                              Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
                           
                              4412 31
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole
                                       
                           
                              4412 32
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva
                                       
                           
                              4412 39
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní
                                       
                           
                              ex ex 4412 94
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní: – – Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (ne ze španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4412 99
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní: – – Ostatní: – – – „Barecore“ (slepené dřevěné zbytky) (ne ze španělského rákosu (rotang)) a – – – Ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4413
                           
                              Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4414
                           
                              Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4415
                           
                              Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4416
                           
                              Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4417
                           
                              Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4418
                           
                              Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                              ex ex 4419
                           
                              Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                           
                               
                           
                              Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva.
                           
                              ex ex 4420 90
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex ex 4420 90 90 00  v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                                       
                           
                               
                           
                              Ostatní výrobky ze dřeva
                           
                              ex ex 4421 90
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní – – Polotovary na zápalky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)) a – – Ostatní – – – Dřevěné dlažební kostky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))
                                       
                           
                              ex ex 4421 90
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex ex 4421 90 99 00  v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                                       
                           
                              KAPITOLA 47
                           
                               
                           
                              Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět):
                           
                              4701
                           
                              Mechanická dřevná buničina (dřevovina)
                           
                              4702
                           
                              Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
                           
                              4703
                           
                              Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění.
                           
                              4704
                           
                              Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění
                           
                              4705
                           
                              Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu
                           
                              KAPITOLA 48 (3)
                              
                           
                              ex ex 4802
                           
                              Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801  nebo 4803 ; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4803
                           
                              Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4804
                           
                              Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802  nebo 4803  (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4805
                           
                              Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4806
                           
                              Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4807
                           
                              Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4808
                           
                              Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803  (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4809
                           
                              Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4810
                           
                              Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4811
                           
                              Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803 , 4809  nebo 4810  (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4812
                           
                              Filtrační bloky a desky z papíroviny (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4813
                           
                              Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4814
                           
                              Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4816
                           
                              Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809 ), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4817
                           
                              Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4818
                           
                              Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4821
                           
                              Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4822
                           
                              Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              ex ex 4823
                           
                              Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)
                           
                              KAPITOLA 94
                           
                               
                           
                              Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402 ), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti
                           
                              9401 61
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Čalouněná
                                       
                           
                              9401 69
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Ostatní
                                       
                           
                               
                           
                              Ostatní nábytek a jeho části a součásti
                           
                              9403 30
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Kancelářský dřevěný nábytek
                                       
                           
                              9403 40
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Kuchyňský dřevěný nábytek
                                       
                           
                              9403 50
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ložnicový dřevěný nábytek
                                       
                           
                              9403 60
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní dřevěný nábytek
                                       
                           
                              ex ex 9403 90
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Části a součásti: – – Ostatní (HS 9403 90 90  v Indonésii)
                                       
                           
                               
                           
                              Montované stavby
                           
                              ex ex 9406 00
                           
                              
                                          –
                                       
                                          Ostatní montované stavby: – – Ze dřeva (HS 9406 00 92  v Indonésii)
                                       
                           
                              KAPITOLA 97
                           
                               
                           
                              Původní rytiny, původní tisky a původní litografie.
                           
                              ex ex 9702 00
                           
                              Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex ex 9702 00 00 00  v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)
                           
               
      
      
         (1)  Podle čl. 4 odst. 4 dobrovolné dohody o partnerství zřídila Indonésie oddělení pro informace o licencích (LIU), aby sloužilo jako kontaktní místo pro komunikaci mezi příslušnými orgány členských států EU a indonéskými licenčními orgány. Oddělení LIU je jednotka odpovědná za správu informací, jež validuje informace týkající se vydávání dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Je také odpovědné za obecnou výměnu informací o systému TLAS a přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání osvědčení o zákonnosti a licencí FLEGT. Kromě toho odpovídá na dotazy příslušných orgánů obchodních partnerů a zúčastněných stran. Jako licenční orgány jsou indonéským ministerstvem lesnictví a životního prostředí schváleny a dohledu tohoto ministerstva podléhají některé ověřovací subjekty, jež jsou subjekty posuzování shody akreditovanými indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN). Aktualizovaný seznam schválených licenčních orgánů je k dispozici prostřednictvím oddělení LIU a také na této internetové adrese: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk.“
      
         (2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 252.
      
         (3)  K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu. Na tyto výrobky nebude vydána licence FLEGT.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.