Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1393 ze dne 4. května 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1393/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 225/41
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1393
      ze dne 4. května 2016,
      kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 6, čl. 72 odst. 5, článek 76, čl. 77 odst. 7, čl. 93 odst. 4, čl. 101 odst. 1 a článek 120 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Podle čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (2) systém identifikace a evidence platebních nároků zaručuje efektivní sledovatelnost platebních nároků, pokud jde o některé prvky, mimo jiné datum poslední aktivace. Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) týkající se doplnění vnitrostátní rezervy nebo regionální rezervy v rámci režimu základní platby již nevyžadují tuto konkrétní informaci, pokud je možné stanovit celkový počet platebních nároků na jednoho zemědělce.
               
      
                  (2)
               
                  Článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví pravidla týkající se určení ploch v případě, kdy zemědělské pozemky zahrnují krajinné prvky a stromy. Je vhodné upřesnit znění tohoto ustanovení odkazem na hektary, které jsou způsobilé pro poskytnutí podpory.
               
      
                  (3)
               
                  Ustanovení čl. 11 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4) stanoví, že výsledky předběžných kontrol příjemci oznámí příslušný orgán ve lhůtě 26 kalendářních dnů po konečném datu pro podávání jednotné žádosti, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu uvedeném v článku 13 uvedeného nařízení. Článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví odchylky od čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (5) od konečného data pro podání. V zájmu jednotnosti je vhodné stanovit stejnou odchylku od nejzazšího možného data pro oznámení výsledků uvedených předběžných kontrol a od nejzazšího možného data, k němuž má příjemce příslušnému orgánu oznámit změny provedené po těchto předběžných kontrolách. Rovněž by mělo být upřesněno, že období 26 kalendářních dnů pro oznámení výsledků těchto předběžných kontrol v každém případě skončí jeden den po nejzazším možném datu pro opožděné podání žádosti o podporu, žádosti o platbu nebo žádosti týkající se platebních nároků.
               
      
                  (4)
               
                  Pro redistributivní platby, platby pro mladé zemědělce a platby na oblasti s přírodními omezeními článek 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví zásadu, že na zemědělce by neměly být uvaleny sankce za ohlášení větší plochy v případech, kdy z takového ohlášení není možné získat výhodu v důsledku stanovení limitu pro maximální počet hektarů, na které může být platba poskytnuta. Podobné ustanovení existovalo pro prémie na hospodářská zvířata v nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 (6) a pro opatření na zemědělskou plochu v nařízení Komise (EU) č. 65/2011 (7). V zájmu zajištění kontinuity a spravedlnosti při zacházení se zemědělci a z důvodu zjednodušení je v příslušných případech vhodné zavést takové pravidlo v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 u výpočtu základu pro platby pro všechny režimy podpory na plochu a zvířata a všechna opatření pro rozvoj venkova na plochu a zvířata.
               
      
                  (5)
               
                  V rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému se při výpočtu podpory, na niž má příjemce nárok, vychází z pojmu skupiny plodin. V rámci redistributivní platby se podle článku 41 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mohou rozhodnout zavést odstupňovanou škálu hodnot v rámci počtu hektarů, které mají být vyplaceny odlišně. Zavedení zvláštní skupiny plodin u redistributivní platby by přispělo ke zjednodušení uplatňování ze strany příjemce v případě odstupňování redistributivní platby, neboť příjemce by nemusel uvádět, který zemědělský pozemek do které části odstupňovaného počtu hektarů patří. V zájmu jednotnosti je vhodné zavést stejné ustanovení u režimu pro mladé zemědělce a u opatření dobrovolné podpory vázané na produkci.
               
      
                  (6)
               
                  Pro režimy podpory na plochu či opatření podpory kromě režimu základní platby nebo režimu jednotné platby na plochu čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 rozlišuje skupiny plodin jako skupinu pro každou z ohlášených ploch, na něž se vztahuje jiná sazba podpory. Pokud jde o platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, čl. 31 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (8) požaduje, aby členské státy s výjimkou některých specifických případů zajistily postupné snižování plateb po překročení určité prahové úrovně plochy jednotlivých podniků, která bude vymezena v programu. S ohledem na tuto platbu by mělo být upřesněno, že pokud se používají postupně klesající částky podpory, je třeba zohlednit průměr těchto hodnot v poměru k příslušným ohlášeným plochám, jak bylo dříve stanoveno v čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 65/2011.
               
      
                  (7)
               
                  S přihlédnutím k vývoji integrovaného administrativního a kontrolního systému a v zájmu zjednodušení je vhodné upravit správní sankce pro režimy nebo opatření podpory, pokud lze provést účinné administrativní křížové kontroly prostřednictvím systému evidence půdy a pokud je možné zpětné vrácení prostředků, zejména pro režimy podpory na plochu stanovené v kapitolách 1, 2, 4 a 5 hlavy III a v hlavě V nařízení (EU) č. 1307/2013 a pro opatření podpory na plochu podle článků 30 a 31 nařízení (EU) č. 1305/2013. Přitom by se mělo přihlédnout k zásadě, že sankce mají být odrazující a přiměřené a vést k dodržování řádného finančního řízení společné zemědělské politiky.
               
      
                  (8)
               
                  V případě režimů nebo opatření podpory je vhodné zavést systém snížených sankcí za první přestupek v souvislosti s méně závažnými případy ohlášení větší plochy. V souladu se zásadami řádného finančního řízení a s cílem zabránit zneužívání systému a podpořit správnost prohlášení v budoucnosti, by částka, o kterou byla snížena správní sankce, měla být zaplacena, pokud v následujícím roce podání žádosti byla příjemci uložena jiná správní sankce u dotčených režimů nebo opatření podpory na plochu.
               
      
                  (9)
               
                  Článek 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví snížení ekologické platby v případě nesouladu s požadavky na diverzifikaci plodin. V zájmu jasnosti by se měla začlenit zvláštní ustanovení pro případy nesouladu s čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013.
               
      
                  (10)
               
                  Podle článku 21 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 musí příjemce v příslušných případech přijmout závazek držet zvířata během období stanoveného členským státem ve svém zemědělském podniku a v žádosti o podporu na hospodářská zvířata nebo v žádostech o platbu v rámci opatření podpory na zvířata podat informace o místu nebo místech, kde budou zvířata během uvedeného období držena. Je vhodné přijmout ustanovení, na jejichž základě lze zvířata, která byla během uvedeného období přesunuta na jiné místo než ta, která byla oznámena, považovat za zjištěná za předpokladu, že mohou být během kontrol na místě v rámci zemědělského podniku okamžitě lokalizována.
               
      
                  (11)
               
                  V čl. 53 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (9) se stanoví, že členské státy určí jako podmínku způsobilosti pro podporu požadavky na identifikaci a evidenci skotu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (10). Účelem odkazu na toto nařízení jako systematickou podmínku způsobilosti je zajistit jednoznačnou identifikaci zvířat způsobilých pro poskytnutí podpory. V tomto ohledu je v čl. 30 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 640/2014 třeba upřesnit, že chybné záznamy v evidenci nebo ve zvířecích pasech a/nebo v počítačové databázi skotu týkající se prvků, jako je například pohlaví, plemeno, barva nebo datum, by se měly považovat za nedodržení předpisů po prvním zjištění, jsou-li tyto informace nezbytné pro posouzení způsobilosti zvířete pro obdržení podpory v rámci dotyčného režimu nebo opatření podpory. V opačném případě by se dotyčná zvířata měla považovat za nezjištěná, pokud byly chybné záznamy zjištěny alespoň při dvou kontrolách v průběhu 24 měsíců.
               
      
                  (12)
               
                  Správní sankce, které se použijí pro opatření podpory na zvířata, jsou stanoveny v článku 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, přičemž se mají použít na úrovni opatření. Uvedený článek nebere v potaz skutečnost, že se operace v rámci opatření mohou týkat různých živočišných plemen a druhů, které mohou v programech rozvoje venkova podléhat rozdílným sazbám podpory a podmínkám způsobilosti. Proto je vhodné, aby se v uvedeném článku odkazovalo na druh operace.
               
      
                  (13)
               
                  Kromě toho se v článku 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 uvádí prahová hodnota tří zvířat, u nichž byl zjištěn nesoulad. V případě druhů s krátkodobým produkčním cyklem s vysokým obratem zvířat by tato prahová hodnota nemusela mít za následek stejnou výši sankcí jako v případě druhů, jako jsou skot, ovce a kozy. V souvislosti s uvedenými druhy s krátkodobým produkčním cyklem by členské státy proto měly mít možnost stanovit upravený počet zvířat, který v podstatě odpovídá prahové hodnotě tří.
               
      
                  (14)
               
                  S cílem zajistit, aby údaje používané pro účely systému bez žádostí uvedené v čl. 21 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 byly spolehlivé, by zvířata potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory měla být předmětem kontrol na místě. Správní sankce stanovené v článku 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 se použijí v případě zjištění případů nesouladu. Aniž jsou dotčeny další podmínky způsobilosti, budou tato zvířata, která jsou potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory, přesto považována za způsobilá pro platbu, pokud případy nesouladu týkající se identifikace a evidence byly napraveny nejpozději první den retenčního období nebo nejpozději ke dni, který byl zvolen členským státem v souladu s čl. 53 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. Proto by mělo být v čl. 31 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 upřesněno, že zvířata, která jsou potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory a která nejsou řádně identifikována nebo evidována, se bez ohledu na jejich status považují za zvířata, u nichž byl zjištěn nesoulad, pokud jde o plnění požadavků způsobilosti stanovených v čl. 53 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
               
      
                  (15)
               
                  Kromě toho článek 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví metodiku pro výpočet správních sankcí souvisejících se zvířaty ohlášenými v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata. Tato metodika vychází z počtu jednotlivých zvířat, u nichž byl zjištěn nesoulad, bez ohledu na počet dní, po který se uvedená zvířata nacházela v zemědělském podniku. Některé členské státy vytvořily systém, v němž se výpočet podpory neprovádí pouze na základě počtu jednotlivých zvířat, která splňují kritéria způsobilosti, ale také počtu dní strávených v zemědělském podniku, během nichž zvířata splňují kritéria způsobilosti. V zájmu proporcionality by tyto členské státy měly odpovídajícím způsobem přizpůsobit svou metodiku pro výpočet správních sankcí.
               
      
                  (16)
               
                  Podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (11) mají členské státy vytvořit systém identifikace a evidence ovcí a koz, který je tvořen ústřední evidencí nebo počítačovou databází. Je proto vhodné rozšířit oblast působnosti článku 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 na uvedené druhy zvířat.
               
      
                  (17)
               
                  V zájmu jasnosti je v článcích 43 a 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 vhodné upřesnit, že další uplatňování nařízení (ES) č. 1122/2009 a (EU) č. 65/2011, jakož i odložené uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 se týká také žádostí o podporu. Rovněž je vhodné upřesnit, že další uplatňování nařízení (ES) č. 1122/2009 a (EU) č. 65/2011 se týká žádosti o platbu, které se týkají roku 2014 a roků předchozích.
               
      
                  (18)
               
                  Kromě toho je v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 vhodné upřesnit, že v případě žádostí o platbu na výdaje týkající se technické pomoci podle čl. 66 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (12) předložených za rok 2015 se nadále použijí nařízení (ES) č. 1122/2009 a (EU) č. 65/2011.
               
      
                  (19)
               
                  V zájmu jasnosti je vhodné nahradit odkazy na právní základ v nařízení (EU) č. 1306/2013 odkazem na článek 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (13).
               
      
                  (20)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (21)
               
                  Změny, které upřesňují ustanovení článků 43 a 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, by se v zájmu zachování kontinuity měly použít pro roky podání žádosti nebo prémiová období počínající od stejného data, které je stanoveno v nařízení (EU) č. 640/2014,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Ustanovení čl. 7 odst. 1 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              písmeno d) se zrušuje;
                           
                  
                              b)
                           
                              doplňuje se nový druhý pododstavec, který zní:
                              „Tento elektronický rejstřík obsahuje všechny informace nezbytné pro doplnění vnitrostátní nebo regionální rezervy podle článku 31 nařízení (EU) č. 1307/2013.“;
                           
               
      
                  2)
               
                  v čl. 9 odst. 3 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                              „b)
                           
                              počet stromů na způsobilý hektar nepřesáhne maximální hustotu.“;
                           
               
      
                  3)
               
                  článek 12 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 12
                  Odchylka od konečného data pro podání a oznámení
                  Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (*), pokud jeden z těchto dnů připadá na státní svátek, sobotu nebo neděli, považuje se, že připadá na bezprostředně následující pracovní den:
                  
                              a)
                           
                              konečné datum pro podání žádosti o podporu, žádosti o platbu nebo jiných prohlášení, konečné datum pro předložení jakýchkoli podkladů či smluv nebo konečné datum pro provedení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu;
                           
                  
                              b)
                           
                              nejzazší možné datum pro opožděné podání podle čl. 13 odst. 1 třetího pododstavce a nejzazší možné datum pro opožděné podání podle čl. 14 druhého pododstavce v případě žádostí příjemců o přiznání nebo zvýšení platebních nároků;
                           
                  
                              c)
                           
                              nejzazší možné datum pro oznámení výsledků předběžných kontrol příjemci uvedené v čl. 11 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (**);
                           
                  
                              d)
                           
                              nejzazší možné datum pro příjemce, aby příslušnému orgánu oznámil změny v návaznosti na předběžné kontroly podle čl. 15 odst. 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
                           
                  Pokud se však za nejzazší možná data pro opožděné podání podle písm. b) prvního pododstavce již považuje první následující pracovní den, považuje se za nejzazší možné datum pro oznámení uvedené v písmenu c) uvedeného odstavce druhý následující pracovní den.
                  
                     (*)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1)."

                  
                     (**)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).“;"

               
      
                  4)
               
                  vkládá se nový článek 15a, který zní:
                  „Článek 15 a
                  Individuální limit nebo strop
                  Pokud v rámci režimu podpory nebo opatření podpory platí individuální limit nebo individuální strop a plocha nebo počet zvířat ohlášených příjemcem překračuje individuální limit nebo individuální strop, upraví se ohlášená plocha nebo počet ohlášených zvířat na limit nebo strop stanovený pro dotyčného příjemce.“;
               
      
                  5)
               
                  v článku 17 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Pro účely tohoto oddílu se rozlišují tyto skupiny plodin:
                  
                              a)
                           
                              plochy ohlášené pro účely aktivace platebních nároků v rámci režimu základní platby nebo pro účely získání jednotné platby na plochu;
                           
                  
                              b)
                           
                              plochy opravňující k redistributivním platbám;
                           
                  
                              c)
                           
                              plochy opravňující k platbám v rámci režimu pro mladé zemědělce;
                           
                  
                              d)
                           
                              plochy ohlášené za jednotlivá opatření dobrovolné podpory vázané na produkci;
                           
                  
                              e)
                           
                              skupina pro každou z ploch ohlášených pro účely jakéhokoli jiného režimu nebo opatření podpory na plochu, na nějž se vztahuje jiná sazba podpory nebo opatření;
                           
                  
                              f)
                           
                              plochy ohlášené pod hlavičkou „jiné využití“.
                           
                  Pro účely písmene e) prvního pododstavce se u plateb pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle článku 31 nařízení (EU) č. 1305/2013 v případě použití postupně klesajících částek podpory zohlední průměr těchto částek v poměru k příslušným ohlášeným plochám.“;
               
      
                  6)
               
                  v článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze částku vypočítanou podle odstavců 1 a 2 plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (***), nevyrovnaný zůstatek se zruší.
                  
                     (***)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).“;"

               
      
                  7)
               
                  vkládá se nový článek 19 a, který zní:
                  „Článek 19a
                  Správní sankce v případech ohlášení větších ploch pro účely režimu základní platby, režimu jednotné platby na plochu, redistributivní platby, režimu pro mladé zemědělce, platby pro oblasti s přírodními omezeními, režimu pro malé zemědělce, plateb v rámci sítě Natura 2000 a na základě rámcové směrnice o vodě a plateb určených pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
                  1.   Pokud je v případě skupiny plodin podle čl. 17 odst. 1 plocha ohlášená pro režimy podpor stanovené v kapitolách 1, 2, 4 a 5 hlavy III a v hlavě V nařízení (EU) č. 1307/2013 a podpůrná opatření podle článků 30 a 31 nařízení (EU) č. 1305/2013 vyšší než plocha zjištěná podle článku 18 tohoto nařízení, vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy snížené o 1,5 násobek zjištěného rozdílu, je-li tento rozdíl vyšší než 3 % zjištěné plochy nebo 2 hektary.
                  Správní sankce nesmí být vyšší než 100 % částek na základě ohlášené plochy.
                  2.   Pokud příjemci nebyla uložena žádná správní sankce podle odstavce 1 za ohlášení větších ploch pro dotyčný režim nebo opatření podpory, sníží se výše správní sankce podle uvedeného odstavce o 50 %, není-li rozdíl mezi ohlášenou plochou a plochou zjištěnou vyšší než 10 % zjištěné plochy.
                  3.   Pokud byly příjemci sníženy správní sankce podle odstavce 2 a další správní sankce uvedená v tomto článku a v článku 21 má být tomuto příjemci uložena v případě dotčeného režimu nebo opatření podpory za následující rok podání žádosti, musí příjemce zaplatit plnou výši správní sankce za tento následující rok podání žádosti, jakož i částku, o kterou byla v souladu s odstavcem 2 snížena správní sankce vypočítaná podle odstavce 1.
                  4.   Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze částku vypočítanou podle odstavců 1, 2 a 3 plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší.“;
               
      
                  8)
               
                  v článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze částku neoprávněných plateb a správních sankcí uvedených v odstavci 1 plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší.“;
               
      
                  9)
               
                  článek 24 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
                              „3a.   Jestliže je v čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoveno, že se hlavní plodina na zbývající orné půdě nesmí pěstovat na více než 75 % této zbývající orné půdy, avšak plocha, která byla zjištěna pro hlavní skupinu plodin na zbývající orné půdě, pokrývá více než 75 %, sníží se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, o 50 % zbývající zjištěné plochy orné půdy vynásobené poměrem rozdílu.
                              Poměrem rozdílu uvedeným v prvním pododstavci se rozumí podíl plochy s hlavní skupinou plodin na zbývající orné půdě převyšující 75 % zbývající zjištěné plochy orné půdy na celkové ploše vyžadované pro ostatní skupiny plodin na uvedené zbývající orné půdě.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Zjistí-li se, že příjemce po dobu tří let nejedná v souladu s požadavky na diverzifikaci plodin popsanými v tomto článku, představuje plocha, o niž má být snížena plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby, v souladu s odstavci 1, 2, 3 a 3a na následující roky, celkovou zjištěnou plochu orné půdy vynásobenou příslušným poměrem rozdílu.“;
                           
               
      
                  10)
               
                  v článku 28 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
                  „4.   Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze částku správních sankcí vypočítanou podle odstavců 1, 2 a 3 plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší.“;
               
      
                  11)
               
                  článek 30 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
                              „3a.   Pokud byla zvířata přemístěna na jiná místa, než která byla oznámena podle čl. 21 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, během období stanoveného členským státem v uvedeném písmeni, považují se za zjištěná, pokud během kontroly na místě došlo k bezprostřední lokalizaci těchto zvířat v rámci zemědělského podniku.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 4 prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:
                              
                                          „c)
                                       
                                          pokud se zjištěný nesoulad týká chybných záznamů v evidenci nebo ve zvířecích pasech nebo v počítačové databázi zvířat, ale není relevantní pro ověření dodržování jiných podmínek způsobilosti než podmínek uvedených v čl. 53 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 v rámci režimu nebo opatření podpory, považuje se dotyčné zvíře za nezjištěné pouze v případě, že jsou tyto chyby zjištěny alespoň při dvou kontrolách v průběhu 24 měsíců. Ve všech ostatních případech se dotyčná zvířata považují za nezjištěná již po prvním zjištění nesrovnalosti.“;
                                       
                           
               
      
                  12)
               
                  článek 31 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 31
                  Správní sankce související se zvířaty ohlášenými v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata
                  1.   Pokud je v souvislosti se žádostí o podporu v rámci režimu podpory na zvířata nebo v souvislosti se žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory zjištěn rozdíl mezi počtem ohlášených zvířat a počtem zvířat zjištěných v souladu s čl. 30 odst. 3, sníží se celková výše podpory, na niž má příjemce v rámci daného režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory v daném roce podání žádosti nárok, o procentní podíl, který se stanoví podle odstavce 3 tohoto článku, pokud byl nesoulad zjištěn nejvýše u tří zvířat.
                  2.   Pokud byl nesoulad zjištěn u více než tří zvířat, sníží se celková částka podpory, na niž má příjemce v daném roce podání žádosti nárok v rámci režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory uvedených v odstavci 1:
                  
                              a)
                           
                              o procentní podíl, který se stanoví v souladu s odstavcem 3, pokud uvedený procentní podíl není vyšší než 10 %;
                           
                  
                              b)
                           
                              o dvojnásobek procentního podílu stanoveného v souladu s odstavcem 3, pokud je procentní podíl vyšší než 10 %, ale nepřesahuje 20 %.
                           
                  Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s odstavcem 3 vyšší než 20 %, nebude příjemci za daný rok podání žádostí vyplacena žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory nárok.
                  Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s odstavcem 3 vyšší než 50 %, nebude příjemci za daný rok podání žádostí vyplacena žádná podpora, na niž by měl podle čl. 30 odst. 3 v rámci režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory nárok. U příjemce bude navíc uplatněna další sankce ve výši rovnající se částce, která odpovídá rozdílu mezi počtem ohlášených zvířat a počtem zvířat zjištěných podle článku 30 odst. 3. Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze tuto částku plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší.
                  Pro jiné druhy než druhy uvedené v čl. 30 odst. 4 a 5 tohoto nařízení mohou členské státy rozhodnout, že stanoví jiný počet zvířat než ten, který odpovídá prahové hodnotě tří zvířat podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Při stanovování tohoto počtu členské státy zajistí, aby byl v podstatě rovnocenný s uvedenou prahovou hodnotou, mimo jiné tím, že zohlední dobytčí jednotky a/nebo výši poskytnuté podpory.
                  3.   Pro stanovení procentních podílů uvedených v odstavcích 1 a 2 se počet zvířat, která byla ohlášena v rámci režimu nebo opatření podpory na zvířata nebo typu operace a v jejichž případě byl zjištěn nesoulad, vydělí počtem zvířat zjištěných pro daný režim nebo opatření podpory nebo typ operace v rámci tohoto opatření podpory na zvířata v souvislosti s příslušnou žádostí o podporu nebo žádostí o platbu nebo typem operace v rámci tohoto opatření podpory na daný rok podání žádosti.
                  Pro účely tohoto odstavce, pokud členský stát využije možnosti zavést systém bez žádostí v souladu s čl. 21 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, se zvířata, která jsou potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory a která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému identifikace a evidence zvířat, považují za zvířata, u nichž byl zjištěn nesoulad, a to bez ohledu na jejich status, pokud jde o plnění požadavků způsobilosti podle čl. 53 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
                  4.   Zakládá-li se výpočet celkové výše podpory, na niž má příjemce v rámci režimu nebo opatření podpory nebo typu operace v rámci tohoto opatření podpory v daném roce podání žádosti nárok, na počtu dnů, během nichž se zvířata, která splňují podmínky způsobilosti pro poskytnutí podpory, nachází v zemědělském podniku, provede se výpočet počtu zvířat, u nichž byl zjištěn nesoulad podle odstavců 1 a 2, rovněž na základě počtu dní, během nichž se zvířata nachází v zemědělském podniku.
                  V případě zvířat, která jsou podle odst. 3 druhého pododstavce potenciálně způsobilá k poskytnutí podpory, se výpočet počtu zvířat, u nichž byl zjištěn nesoulad, provede na základě počtu dní, během nichž lze zvířata považovat za způsobilá pro poskytnutí podpory.“;
               
      
                  13)
               
                  článek 34 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 34
                  Změny a úpravy záznamů v počítačové databázi zvířat
                  Pokud jde o ohlášené kusy zvířat, použije se článek 15 na chyby a opomenutí související se záznamy v počítačové databázi zvířat, které byly provedeny od okamžiku podání žádosti o podporu nebo žádosti o platbu.“;
               
      
                  14)
               
                  v článku 35 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
                  „7.   Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění nelze odnětí podpory a správní sankce uvedené v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 plně vyrovnat v souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší.“;
               
      
                  15)
               
                  v článku 43 druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                              „b)
                           
                              žádosti o platbu a žádosti o podporu podané za rok 2014 a roky předcházející a žádosti o platbu podané za rok 2015 podle čl. 66 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 a“;
                           
               
      
                  16)
               
                  v článku 44 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Použije se na žádosti o podporu a žádosti o platbu, které se týkají let podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2015.“.
               
      Článek 2
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se na žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, které se týkají let podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2016.
      Nicméně ustanovení čl. 1 bodů 15 a 16 se použijí na žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, které se týkají let podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2015.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 4. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
      
         (5)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65).
      
         (7)  Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
      
         (9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).
      
         (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
      
         (11)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
      
         (12)  Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).
      
         (13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.