Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1394 ze dne 16. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1394/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 225/50
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1394
   ze dne 16. srpna 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 písm. a) až c), čl. 59 odst. 1, 2 a 5 a čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 19a odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (2) jsou stanovena pravidla pro nižší správní sankce v případě ohlášení větší plochy v rámci některého režimu nebo opatření podpory na plochu, pokud příjemci taková sankce v souvislosti s daným režimem či opatřením podpory na plochu dosud uložena nebyla. V souladu se zásadami řádného finančního řízení, a aby se zabránilo zneužívání systému a podněcovala se správná prohlášení v budoucnosti, v případě, že příjemce čelí v souvislosti s daným režimem nebo opatřením podpory na plochu znovu určité správní sankci podle článků 19a a 21 uvedeného nařízení v následujícím roce podání žádosti, měla by být nevyrovnaná částka vyplacena zpět. Je proto opodstatněné definovat konkrétní míru kontrol pro další sledování tohoto ustanovení.
            
   
               (2)
            
               Je nutno vyjasnit, že pro účely kontrol na místě podle čl. 50 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (3) by se měly do 5 % minimální míry kontrol na místě započítávat zálohy a průběžné platby. Proto je vhodné změnit čl. 50 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Výbor pro přímé platby a Výbor pro rozvoj venkova nevydaly stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014
   Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               Vkládá se nový článek 33a, který zní:
               „Článek 33a
               Dodatečná míra kontrol pro kontroly na místě k dalšímu sledování příjemců uvedených v čl. 19a odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014
               1.   U příjemců, kterým byla uložena nižší správní sankce v souladu s čl. 19a odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v souvislosti s režimem nebo opatřením podpory na plochu v návaznosti na vykázání větší plochy, jež bylo zjištěno při kontrole na místě, proběhne v souvislosti s daným režimem nebo opatřením podpory následná kontrola na místě v příštím roce podávání žádostí.
               2.   Následná kontrola na místě uvedená v odstavci 1 není nutná, pokud zjištěné vykázání větší plochy vedlo v roce nálezu k aktualizaci dotčených referenčních pozemků v systému identifikace zemědělských pozemků, jak je uvedeno v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.“
            
   
               2)
            
               V čl. 50 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Pokud na operaci, která podléhá kontrole na místě, byla obdržena záloha nebo průběžná platba, započítají se tyto platby k výdajům, na které se vztahují kontroly na místě, jak je uvedeno v prvním pododstavci.“
            
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se na žádosti o podporu a žádosti o platbu, které se týkají let podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.