Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1396/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 225/76
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1396
      ze dne 18. srpna 2016,
      kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Uvedené nařízení se použije na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
               
      
                  (2)
               
                  Příloha II nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví kritéria, na jejichž základě se určí status BSE zemí nebo oblastí v souladu s čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení. Tato kritéria vycházejí z podmínek stanovených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v kapitole týkající se bovinní spongiformní encefalopatie (BSE).
               
      
                  (3)
               
                  V květnu 2015 Světové shromáždění delegátů OIE uvedenou kapitolu Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE pozměnilo tím, že v článku 11.4.1 kodexu vložilo tuto větu: „Pro účely úředního uznání statusu podle rizika výskytu BSE nezahrnuje BSE „atypickou BSE“ jako nákazu, o níž se má za to, že se ve velmi malé míře vyskytuje spontánně u všech populací skotu“ (2). Atypická BSE by proto měla být pro účely přílohy II nařízení (ES) č. 999/2001 vyloučena z definice „BSE“.
               
      
                  (4)
               
                  Přílohy III, V a VII nařízení (ES) č. 999/2001 obsahují řadu odkazů na směrnici Rady 64/433/EHS (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (4) a nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (5). Vzhledem k tomu, že tyto tři akty byly zrušeny, měly by být odkazy v přílohách nařízení (ES) č. 999/2001 aktualizovány.
               
      
                  (5)
               
                  Zvláštní požadavky stanovené v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o odstraňování specifikovaného rizikového materiálu skotu pocházejícího z členských států se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, byly pozměněny nařízením Komise (EU) 2015/1162 (6). V důsledku této změny by měla být rovněž pozměněna některá ustanovení týkající se odstraňování specifikovaného rizikového materiálu stanovená v příloze V a příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001, jak je uvedeno níže.
               
      
                  (6)
               
                  Zaprvé, v souladu se změnou, kterou zavedlo nařízení (EU) 2015/1162, pokud jde o zvláštní požadavky pro členské státy se statusem zanedbatelného rizika výskytu BSE stanovené v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, nejsou již mandle dále definovány jako specifikovaný rizikový materiál u skotu pocházejícího z členských států se zanedbatelným rizikem výskytu BSE. Příčný řez rostrální na jazykový výběžek basihyoidální kosti za účelem odebrání jazyka skotu v souladu s požadavkem podle bodu 7 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001 by tudíž měl být prováděn pouze u skotu pocházejícího z členských států s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE. Bod 7 přílohy V by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.
               
      
                  (7)
               
                  Zadruhé, v souladu se změnou, kterou v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001 zavedlo nařízení (EU) 2015/1162, je páteř definována jako specifikovaný rizikový materiál pouze u menšiny skotu v Unii. S ohledem na vývoj epizootologické situace v Unii a potřebu snížit administrativní zátěž provozovatelů by požadavek stanovený v bodě 11.3 písm. a) přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, aby na štítku jatečně upravených těl byla uvedena informace o odstranění páteře, měl být změněn takto: zatímco se nyní jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř, u kterých není vyžadováno odstranění páteře, označují modrým pruhem na štítku, po uplynutí přechodného období by se jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř, u kterých odstranění páteře vyžadováno je, měla označovat červeným pruhem na štítku.
               
      
                  (8)
               
                  Tato změna požadavku, aby se v případě, že není vyžadováno odstranění páteře, použilo označení modrým pruhem, na požadavek používat červený pruh v případě, že odstranění páteře vyžadováno je, by se měla rovněž použít pro produkty pocházející ze skotu dovážené do Unie. Bod 3 oddílu C a bod 3 oddílu D kapitoly C přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
      
                  (9)
               
                  S cílem poskytnout hospodářským subjektům a příslušným orgánům uvnitř Unie a mimo ni potřebný čas, aby se přizpůsobily tomuto novému systému označování červeným pruhem v případě, že je vyžadováno odstranění páteře, mělo by toto ustanovení vstoupit v platnost po uplynutí přechodného období, které trvá do dne 30. června 2017.
               
      
                  (10)
               
                  V čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví zákaz používat v členských státech nebo jejich oblastech s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE po omráčení laceraci centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční u skotu, ovcí a koz, jejichž maso je určeno k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat. Bod 6 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001 rozšiřuje tento zákaz na členské státy se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, dokud do kategorie země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE nejsou zařazeny všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že atypická BSE je považována za nákazu, která se s nízkou prevalencí spontánně vyskytuje i v zemích se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, měl by tento zákaz dále platit i poté, co budou všechny členské státy zařazeny do kategorie země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE. Bod 6 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn, aby se toto časové omezení odstranilo.
               
      
                  (11)
               
                  Bod 2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla týkající se schvalování statusu členských států nebo oblastí členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky. Dne 25. června 2014 předložilo Finsko a dne 24. srpna 2014 Švédsko žádosti Komisi, aby byly uznány jako země se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.
               
      
                  (12)
               
                  Komise dne 13. ledna 2015 požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vědeckou a technickou pomoc s posouzením žádostí Finska a Švédska z hlediska jejich souladu s bodem 2.1 písm. c) a bodem 2.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (13)
               
                  Jako odpověď na žádost Komise zveřejnil úřad EFSA dne 19. listopadu 2015 dvě vědecké zprávy (7) (dále jen „zprávy EFSA“). V těchto zprávách EFSA se dochází k závěru, že na základě citlivosti testů vyvozené z předchozích hodnocení screeningových diagnostických testů, jež provedl úřad EFSA a Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření (IRMM), Švédsko prokázalo soulad s bodem 2.1 písm. c) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 pro každý z předchozích sedmi roků a Finsko prokázalo tento soulad pro každý z předchozích sedmi roků, kromě roku 2010, během něhož byla spolehlivost zjištění klasické klusavky v prevalenci přesahující 0,1 % na úrovni 94,73 %. Jelikož rozdíl mezi 94,73 % a 95 % úrovní spolehlivosti je zanedbatelný, pokud jde o riziko nezjištění případu klasické klusavky, a jelikož kritérium podle bodu 2.1 písm. c) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 bylo splněno ve všech dalších šesti letech, lze dané kritérium považovat za splněné za posledních sedm let.
               
      
                  (14)
               
                  Ve zprávách EFSA se rovněž konstatuje, že na základě citlivosti testů vyvozené z předchozích hodnocení screeningových diagnostických testů, jež provedl úřad EFSA a institut IRMM, by záměry Švédska a Finska, pokud jde o dohled nad klasickou klusavkou v budoucnu, měly být v souladu s bodem 2.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (15)
               
                  S ohledem na zprávy EFSA a příznivý výsledek posouzení uvedených žádostí Komisí, pokud jde o jejich soulad s ostatními kritérii bodu 2.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, by Finsko a Švédsko měly být uvedeny na seznam jako členské státy se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.
               
      
                  (16)
               
                  Bod 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 obsahuje seznam členských států se schváleným vnitrostátním programem tlumení klasické klusavky. Vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko by nyní měly být uvedeny na seznamu v bodě 2.3 uvedeného oddílu jako členské státy se zanedbatelným rizikem klasické klusavky, měly by být odstraněny ze seznamu členských států se schváleným vnitrostátním programem tlumení klasické klusavky v bodě 3.2 uvedeného oddílu, neboť záruky, které tento status nabízí, jsou vyšší než záruky schváleného vnitrostátního programu tlumení.
               
      
                  (17)
               
                  V bodech 1.2 a 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví podmínky, které musí splňovat hospodářství, aby mohlo být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky. V bodě 4 tohoto oddílu se v souvislosti s klusavkou stanoví podmínky, které musí splňovat obchod s ovcemi a kozami a jejich spermatem a embryi uvnitř Unie.
               
      
                  (18)
               
                  Mimo to v čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 999/2001 je hospodářství definováno jako místo, kde se zvířata, na něž se vztahuje uvedené nařízení, chovají, živí, rozmnožují či se s nimi jinak nakládá nebo jsou ukazována veřejnosti. Střediska pro odběr spermatu a zoologické zahrady tudíž musí být považovány za hospodářství a musí splňovat podmínky stanovené v oddíle A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (19)
               
                  Jelikož riziko šíření klusavky prostřednictvím samců ovcí a koz chovaných ve střediscích pro odběr spermatu, jež byla schválena a jsou pod dohledem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze D směrnice Rady 92/65/EHS (8), je omezené, měly by se pro střediska pro odběr spermatu zavést v oddíle A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 zvláštní podmínky.
               
      
                  (20)
               
                  Tyto zvláštní podmínky by měly stanovit, že do hospodářství se zanedbatelným, respektive kontrolovaným rizikem klasické klusavky mohou být přivedeny ovce a kozy ze střediska pro odběr spermatu, pokud platí, že i) středisko pro odběr spermatu je schválené a pod dohledem v souladu s přílohou D směrnice 92/65/EHS; ii) ve středisku pro odběr spermatu nebyl v průběhu posledních sedmi, respektive tří let zaznamenán žádný případ klasické klusavky; iii) do střediska pro odběr spermatu byly v průběhu posledních sedmi, resp. tří let přivedeny pouze tyto ovce a kozy: ovce a kozy z hospodářství, ve kterých jsou tato zvířata trvale označena a jsou o nich uchovávány záznamy, ve kterých se uchovávají záznamy přesunů ovcí a koz do hospodářství a z hospodářství, ve kterých nebyl v průběhu posledních sedmi, resp. tří let zjištěn žádný případ klasické klusavky a které byly podrobovány pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře zmocněného příslušným orgánem; iv) středisko pro odběr spermatu má zavedena opatření biologické bezpečnosti, která zajišťují, že mezi ovcemi a kozami přicházejícími z hospodářství s různými statusy klusavky nedochází ve středisku pro odběr spermatu ke kontaktu. Bod 1.2 písm. c) a bod 1.3 písm. c) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
      
                  (21)
               
                  Kromě toho by měly být v souvislosti s klusavkou změněny podmínky pro obchod se spermatem a embryi uvnitř Unie, jak je stanoveno v bodě 4.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, aby se zohlednily zvláštní podmínky pro střediska pro odběr spermatu uvedené v bodě odůvodnění výše. Odkaz na tyto zvláštní podmínky by měl být dále zahrnut v podmínkách pro dovoz spermatu a embryí ovcí a koz stanovených v kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (22)
               
                  Podmínky pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie stanovené v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 mají za cíl zabránit rozšíření klasické klusavky u hospodářských zvířat chovaných v hospodářstvích. Jelikož přemísťování ovcí a koz výhradně mezi zoologickými zahradami nemá žádný vliv na status klusavky ovcí a koz chovaných v Unii, neměly by se tyto zvláštní podmínky vztahovat na ovce a kozy chované v zoologických zahradách a přemísťované výhradně mezi zoologickými zahradami, na něž se vztahuje definice schválené organizace, institutu nebo střediska podle čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 92/65/EHS. Tato zvířata by proto měla být osvobozena od podmínek stanovených v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (23)
               
                  Podmínky stanovené v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 pro obchod se živými ovcemi a kozami uvnitř Unie, pokud jde o klusavku, jsou v případě obchodu s některými vzácnými plemeny uvnitř Unie obtížné splnitelné. Aby se předešlo příbuzenské plemenitbě a zachovala se genetická diverzita vzácných plemen, je nutná pravidelná výměna těchto zvířat mezi členskými státy. Měly by tudíž být stanoveny zvláštní podmínky pro obchod s ovcemi a kozami vzácných plemen uvnitř Unie. Tyto zvláštní podmínky by měly umožňovat obchod s ovcemi a kozami vzácných plemen uvnitř Unie, které nesplňují požadavky bodu 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (24)
               
                  Pojem „vzácné plemeno“ není v právních předpisech Unie nijak zvláště definován. V čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (9) se však stanoví podmínky, za kterých lze učinit závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření týkající se chovu místních plemen, jejichž hospodářské využívání je ohroženo. Tyto podmínky zejména vyžadují, aby řádně uznaná příslušná technická instituce vedla a aktualizovala plemennou knihu daného plemene. V souladu se směrnicí Rady 89/361/EHS (10) je takovou technickou institucí organizace či sdružení chovatelů úředně schválené členským státem, ve kterém má tato organizace nebo toto sdružení sídlo, nebo úřední subjekt dotyčného členského státu.
               
      
                  (25)
               
                  Pro účely nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být místní plemena, jejichž hospodářské využívání je ohroženo, definována jako plemena ovcí a koz, která splňují podmínky čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 a na která se vztahuje udržovací program prováděný organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými nebo uznanými podle směrnice 89/361/EHS nebo úředním subjektem dotyčného členského státu.
               
      
                  (26)
               
                  Oddíl B kapitoly C přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 by měl být změněn tak, aby umožňoval dovážet do Unie produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz ze třetích zemí se zanedbatelným rizikem BSE rovněž v případech, kdy byly tyto produkty získány ze surovin přicházejících částečně nebo zcela ze zemí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem BSE, pokud byl z těchto surovin pocházejících ze třetích zemí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE odstraněn specifikovaný rizikový materiál.
               
      
                  (27)
               
                  Přílohy II, III, V, VII, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
      
                  (28)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III, V, VII, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 prostřednictvím bodu 6 přílohy tohoto nařízení se použijí ode dne 1. července 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
      
         (2)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm
      
         (3)  Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) 2015/1162 ze dne 15. července 2015, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 188, 16.7.2015, s. 3).
      
         (7)  Evaluation of the application of Sweden to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie (EFSA Journal 2015;13(11):4292) a Evaluation of the application of Finland to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie (EFSA Journal 2015;13(11):4293).
      
         (8)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).
      
         (9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).
      
         (10)  Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III, V, VII, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V příloze II se první pododstavec kapitoly A nahrazuje tímto:
                     „Status BSE členského státu, třetí země nebo jejich oblasti (dále jen „země nebo oblasti“) se určí na základě kritérií stanovených v písmenech a) až e). Pro účely této přílohy nezahrnuje „BSE“„atypickou BSE“ jako nákazu, o níž se má za to, že se ve velmi malé míře vyskytuje spontánně u všech populací skotu.“
                  
         
                     2)
                  
                     V příloze III se kapitola A mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 v části I se bod 6 nahrazuje tímto:
                                 „6.   Opatření následující po vyšetření
                                 
                                 
                                             6.1.
                                          
                                             Pokud bylo pro vyšetření na BSE vybráno zvíře poražené k lidské spotřebě, jatečně upravené tělo tohoto zvířete nesmí nést označení zdravotní nezávadnosti podle kapitoly III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
                                          
                                 
                                             6.2.
                                          
                                             Členské státy mohou udělit výjimku z ustanovení bodu 6.1, pokud se na jatkách používá úřední systém zajišťující, že žádná část vyšetřovaných zvířat nesoucí označení zdravotní nezávadnosti neopustí jatka, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
                                          
                                 
                                             6.3.
                                          
                                             Všechny části těla zvířete vyšetřovaného na BSE, včetně kůže, zůstávají pod úředním dohledem, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu, kromě případů, kdy se neškodně odstraní v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo kdy se tuky tohoto zvířete zpracovávají v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011 a používají v souladu s čl. 12 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo se používají pro výrobu získaných produktů podle článku 36 uvedeného nařízení.
                                          
                                 
                                             6.4.
                                          
                                             Všechny části těla zvířete, u kterého byl v rychlém testu zjištěn pozitivní nebo nejednoznačný výsledek, včetně kůže, se neškodně odstraní v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009, kromě materiálu, který má být uchován v souvislosti se záznamy podle kapitoly B části III této přílohy, a kromě tuků získaných z takového těla, pokud se tyto tuky zpracovávají v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011 a používají v souladu s čl. 12 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo se používají pro výrobu získaných produktů podle článku 36 uvedeného nařízení.
                                          
                                 
                                             6.5.
                                          
                                             Pokud je u zvířete poraženého k lidské spotřebě v rychlém testu zjištěn pozitivní nebo nejednoznačný výsledek, zlikviduje se podle bodu 6.4 nejméně jedno jatečně upravené tělo bezprostředně jemu předcházející a dvě jatečně upravená těla bezprostředně po něm následující na téže porážkové lince.
                                             Odchylně od prvního odstavce tohoto bodu se mohou členské státy rozhodnout pro likvidaci výše uvedených jatečně upravených těl pouze v případě, že výsledek rychlého testu je potvrzen jako pozitivní nebo nejednoznačný potvrzujícím vyšetřením podle přílohy X kapitoly C bodu 3.1 písm. b).
                                          
                                 
                                             6.6.
                                          
                                             Členské státy mohou udělit výjimku z ustanovení bodu 6.5, pokud se na jatkách používá systém, který brání vzájemné kontaminaci jatečně upravených těl.“;
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 v části II se body 7.3 a 7.4 nahrazují tímto:
                                 
                                             „7.3.
                                          
                                             Všechny části těla vyšetřovaného zvířete, včetně kůže, zůstávají pod úředním dohledem, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu, kromě případů, kdy se neškodně odstraní v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo kdy se tuky tohoto zvířete zpracovávají v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011 a používají v souladu s čl. 12 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo se používají pro výrobu získaných produktů podle článku 36 uvedeného nařízení.
                                          
                                 
                                             7.4.
                                          
                                             Všechny části těla zvířete, u kterého byl v rychlém testu zjištěn pozitivní výsledek, včetně kůže, se přímo neškodně odstraní v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009, kromě materiálu, který má být uchován v souvislosti se záznamy podle kapitoly B části III této přílohy, a kromě tavených nebo škvařených tuků získaných z takového těla, pokud se tyto tavené nebo škvařené tuky zpracovávají v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011 a používají v souladu s čl. 12 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo se používají pro výrobu získaných produktů podle článku 36 uvedeného nařízení.“
                                          
                              
                  
         
                     3)
                  
                     Příloha V se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 body 3 a 4 se nahrazují tímto:
                                 „3.   Značení a neškodné odstraňování
                                 
                                 Specifikovaný rizikový materiál se potřísní barvou nebo popřípadě jinak označí okamžitě po odstranění a neškodně se odstraní v souladu s pravidly nařízení (ES) č. 1069/2009, a zejména článkem 12 uvedeného nařízení.
                                 4.   Odstranění specifikovaného rizikového materiálu
                                 
                                 
                                             4.1.
                                          
                                             Specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         na jatkách nebo popřípadě na jiných místech porážky;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         v bourárnách, pokud jde o páteř skotu;
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         pokud je to vhodné, ve schválených zařízeních nebo podnicích uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1069/2009.
                                                      
                                          
                                 
                                             4.2.
                                          
                                             Odchylně od ustanovení bodu 4.1 může být postupem podle čl. 24 odst. 3 tohoto nařízení povolen vedle odstranění specifikovaného rizikového materiálu alternativní test podle čl. 8 odst. 2, za předpokladu, že je tento alternativní test uveden na seznamu v příloze X a že jsou splněny tyto podmínky:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         alternativní testy se musí provádět na jatkách na všech zvířatech, u kterých se má odstranit specifikovaný rizikový materiál;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         žádný hovězí, ovčí nebo kozí produkt určený k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat nesmí opustit jatka před tím, než příslušný orgán obdrží a přijme výsledky alternativních testů na všech poražených zvířatech, která mohou být infikována, byla-li BSE potvrzena u jednoho z nich;
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         je-li výsledek alternativního testu pozitivní, musí být veškerý hovězí, ovčí a kozí materiál, který mohl být na jatkách kontaminován, zlikvidován v souladu s bodem 3, pokud není možné všechny části těla včetně kůže postiženého zvířete identifikovat a uložit odděleně.
                                                      
                                          
                                 
                                             4.3.
                                          
                                             Odchylně od bodu 4.1 se členské státy mohou rozhodnout povolit:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         odstraňování míchy ovcí a koz v bourárnách pro tento účel zvlášť schválených;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         odstraňování páteře skotu z jatečně upravených těl nebo částí jatečně upravených těl v řeznických obchodech pro tento účel zvlášť schválených, sledovaných a registrovaných;
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         oddělování masa z hlav skotu v bourárnách pro tento účel zvlášť schválených v souladu s bodem 9.
                                                      
                                          
                                 
                                             4.4.
                                          
                                             Pravidla pro odstranění specifikovaného rizikového materiálu stanovená v této kapitole se nepoužijí pro materiál kategorie 1 použitý v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009 jako krmivo zvířat chovaných v zoologických zahradách ani pro materiál kategorie 1 použitý v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení jako krmivo ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů žijících ve svém přírodním stanovišti za účelem podpory biologické rozmanitosti.“;
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 body 6 a 7 se nahrazují tímto:
                                 „6.   Opatření pro laceraci tkání
                                 
                                 Zákaz stanovený v čl. 8 odst. 3 používat v členských státech nebo jejich oblastech s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE po omráčení laceraci centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční u skotu, ovcí a koz, jejichž maso je určeno k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat, se uplatní rovněž na členské státy se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.
                                 7.   Oddělování jazyků skotu
                                 
                                 Jazyky skotu jakéhokoli věku určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat se odebírají na jatkách příčným řezem rostrálním na jazykový výběžek basihyoidální kosti, kromě jazyků skotu, který pochází z členských států se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 bod 11 se nahrazuje tímto:
                                 „11.   Kontroly
                                 
                                 
                                             11.1.
                                          
                                             Členské státy provádějí časté úřední kontroly pro ověření řádného uplatňování této přílohy a zajistí, aby byla přijata opatření pro zabránění jakékoli kontaminaci, a to zejména na jatkách, v bourárnách nebo na jiných místech, kde je odstraňován specifikovaný rizikový materiál, jako jsou řeznické obchody nebo zařízení uvedená v bodě 4.1 písm. c).
                                          
                                 
                                             11.2.
                                          
                                             Členské státy zejména zavedou systém pro zajištění a kontrolu toho, že se se specifickým rizikovým materiálem nakládá a neškodně se odstraňuje v souladu s tímto nařízením a nařízením (ES) č. 1069/2009.
                                          
                                 
                                             11.3.
                                          
                                             Zavede se kontrolní systém pro odstraňování páteře, jak je podrobně uvedeno v bodě 1 písm. a). Tento kontrolní systém zahrnuje přinejmenším tato opatření:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         do 30. června 2017 se v případě, že není vyžadováno odstranění páteře, označují jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř dobře viditelným modrým pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nařízení (ES) č. 1760/2000;
                                                         od 1. července 2017 se v případě, že je vyžadováno odstranění páteře, označují jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nařízení (ES) č. 1760/2000;
                                                      
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         ve vhodných případech se do obchodního dokumentu týkajícího se zásilky masa doplní přesný údaj o počtu jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je vyžadováno odstranění páteře; jde-li o dovoz, tento přesný údaj se ve vhodných případech doplní do společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (*);
                                                      
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         řeznické obchody uchovávají nejméně jeden rok obchodní dokumenty uvedené v písmenu b).
                                                      
                                          
                                 
                                    (*)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).“"

                              
                  
         
                     4)
                  
                     V příloze VII kapitole B se body 4.2, 4.3 a 4.4 nahrazují tímto:
                     
                                 „4.2.
                              
                                 Do hospodářství smějí být přivedeny jen tyto ovce:
                                 
                                             a)
                                          
                                             samci ovcí genotypu ARR/ARR;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             samice ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ.
                                             Odchylně od písmen a) a b) však členský stát může povolit, aby byly ovce podle písmen c) a d) přivedeny do hospodářství, pokud jsou splněny tyto podmínky:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         plemeno chované v hospodářství je místní plemeno, jehož hospodářské využívání je ohroženo podle čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (**);
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         na plemeno chované v hospodářství se vztahuje udržovací program prováděný organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými v souladu s článkem 5 směrnice Rady 89/361/EHS (***), nebo úředním subjektem; a
                                                      
                                             
                                                         iii)
                                                      
                                                         výskyt alely ARR u plemene chovaného v hospodářství je nízký;
                                                      
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             samci ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
                                          
                                 
                                             d)
                                          
                                             samice ovcí nenesoucí žádnou alelu VRQ.
                                          
                              
                     
                                 4.3.
                              
                                 V hospodářství se smějí používat jen tyto zárodečné produkty plemenných beranů a ovcí:
                                 
                                             a)
                                          
                                             samci ovcí genotypu ARR/ARR;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             sperma beranů genotypu ARR/ARR;
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             embrya nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ.
                                             Odchylně od písmen a), b) a c) však členský stát může povolit, aby zárodečné produkty plemenných beranů a ovcí podle písmen d), e) a f) byly v hospodářství užívány, pokud jsou splněny tyto podmínky:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         plemeno chované v hospodářství je místní plemeno, jehož hospodářské využívání je ohroženo podle čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         na plemeno chované v hospodářství se vztahuje udržovací program prováděný organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými v souladu s článkem 5 směrnice 89/361/EHS, nebo úředním subjektem; a
                                                      
                                             
                                                         iii)
                                                      
                                                         výskyt alely ARR u plemene chovaného v hospodářství je nízký;
                                                      
                                          
                                 
                                             d)
                                          
                                             samci ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
                                          
                                 
                                             e)
                                          
                                             sperma samců ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
                                          
                                 
                                             f)
                                          
                                             embrya nenesoucí žádnou alelu VRQ.
                                          
                              
                     
                                 4.4.
                              
                                 Přesun zvířat z hospodářství je povolen buď za účelem likvidace, nebo přemístění přímo na porážku k lidské spotřebě, nebo podléhá těmto podmínkám:
                                 
                                             a)
                                          
                                             berani a bahnice genotypu ARR/ARR mohou být z hospodářství přesunuti za jakýmkoli účelem včetně chovu, pokud jsou přesunuti do jiných hospodářství, v nichž se uplatňují opatření v souladu s bodem 2.2.2 písm. c) nebo d);
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             na základě rozhodnutí členského státu mohou být výhradně za účelem výkrmu před porážkou přesunuta do jediného jiného hospodářství nacházejícího se na jeho území jehňata a kůzlata s výhradou dodržení následujících podmínek:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         hospodářství určení nesmí obsahovat žádné jiné ovce ani kozy než ty, které jsou vykrmovány před porážkou;
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         v závěru výkrmu jsou jehňata a kůzlata pocházející z hospodářství, na něž se vztahují eradikační opatření podle bodu 2.2.2 písm. c) podbodu iii) nebo bodu 2.2.2 písm. d), převezena přímo na jatka nacházející se na území téhož členského státu, kde jsou poražena nejpozději ve stáří dvanácti měsíců.
                                                      
                                          
                              
                     
                        (**)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1)."

                     
                        (***)  Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30).“"

                  
         
                     5)
                  
                     V příloze VIII se oddíl A kapitoly A mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 bod 1 se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „1.
                                          
                                             Hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky a kontrolovaným rizikem klasické klusavky:
                                             
                                                         1.1.
                                                      
                                                         Pro účely obchodu uvnitř Unie stanoví členské státy v příslušných případech oficiální systém pro uznávání hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky a hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky a na tento systém dohlíží. Na základě tohoto oficiálního systému v příslušných případech zřídí a vedou seznam hospodářství s chovem ovcí a koz se zanedbatelným rizikem a hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky.
                                                      
                                             
                                                         1.2.
                                                      
                                                         Hospodářství s chovem ovcí se statusem odolnosti vůči TSE úrovně I podle bodu 1 písm. a) části 4 kapitoly C přílohy VII, kde nebyl přinejmenším po dobu předchozích sedmi let potvrzen případ klasické klusavky, může být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.
                                                         Hospodářství s chovem ovcí, hospodářství s chovem koz nebo hospodářství s chovem ovcí a koz může být rovněž uznáno jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky za předpokladu, že je přinejmenším po dobu předchozích sedmi let v souladu s těmito podmínkami:
                                                         
                                                                     a)
                                                                  
                                                                     ovce a kozy jsou trvale označeny a jsou uchovávány záznamy umožňující zpětné dohledání hospodářství, kde se narodily;
                                                                  
                                                         
                                                                     b)
                                                                  
                                                                     uchovávají se záznamy přesunů ovcí a koz do hospodářství a z hospodářství;
                                                                  
                                                         
                                                                     c)
                                                                  
                                                                     do hospodářství jsou přiváděny jen tyto ovce a kozy:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy z hospodářství, která splňují podmínky stanovené v písmenech a) až i) minimálně po dobu předchozích sedmi let nebo nejméně po stejnou dobu, jako je doba, během níž hospodářství, kam mají být přivedeny, splňuje podmínky uvedené v těchto bodech;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iii)
                                                                              
                                                                                 ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iv)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy, které splňují podmínky stanovené v bodech i) nebo ii), kromě doby, kdy byly chovány ve středisku pro odběr spermatu, za předpokladu, že dané středisko splňuje tyto podmínky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             středisko pro odběr spermatu je schválené v souladu s částí I kapitoly I přílohy D směrnice 92/65/EHS (****) a podléhá dozoru v souladu s částí II kapitoly I uvedené přílohy,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             po dobu předchozích sedmi let byly do střediska pro odběr spermatu přivedeny pouze ovce a kozy z hospodářství, která po uvedenou dobu splňovala podmínky stanovené v písmenech a), b) a e) a která podléhala pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného příslušným orgánem,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             ve středisku pro odběr spermatu nebyl po dobu předchozích sedmi let potvrzen žádný případ klasické klusavky,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             středisko pro odběr spermatu má zavedena opatření biologické bezpečnosti, která zajišťují, že ovce a kozy chované v tomto středisku a přicházející z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nejsou v přímém nebo nepřímém styku s ovcemi a kozami přicházejícími z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     d)
                                                                  
                                                                     hospodářství je podrobováno pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného pro tento účel příslušným orgánem s cílem ověřit dodržování podmínek uvedených v písmenech a) až i) a tyto kontroly mají být od 1. ledna 2014 prováděny alespoň jednou ročně;
                                                                  
                                                         
                                                                     e)
                                                                  
                                                                     nebyl potvrzen žádný případ klasické klusavky;
                                                                  
                                                         
                                                                     f)
                                                                  
                                                                     do 31. prosince 2013 musí být všechny ovce a kozy starší 18 měsíců uvedené v příloze III kapitole A části II bodě 3, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                     Od 1. ledna 2014 musí být všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                     Odchylně od podmínek stanovených v písm. f) prvním a druhém pododstavci se mohou členské státy rozhodnout, že všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které nemají žádnou obchodní hodnotu a které jsou na konci produktivního života utraceny a nikoli poraženy k lidské spotřebě, se podrobí kontrole úředním veterinárním lékařem a všechny ty, které vykazují příznaky chřadnutí nebo neurologické příznaky, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                  
                                                         Od 1. ledna 2014 musí být kromě podmínek uvedených v písmenech a) až f) splněny tyto podmínky:
                                                         
                                                                     g)
                                                                  
                                                                     do hospodářství jsou přinášena pouze tato vajíčka a embrya ovcí a koz:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 vajíčka a embrya od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky, nebo v hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, nebo která splňují tyto požadavky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             byla od narození chována v hospodářstvích, v nichž nebyl během jejich pobytu potvrzen žádný případ klasické klusavky,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             v době odběru vajíček nebo embryí nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 vajíčka nebo embrya ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     h)
                                                                  
                                                                     do hospodářství je přinášeno pouze toto sperma ovcí a koz:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 sperma od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky, nebo v hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, nebo která splňují tyto požadavky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             v době odběru spermatu nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 sperma beranů genotypu prionového proteinu ARR/ARR;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     i)
                                                                  
                                                                     ovce a kozy v hospodářství nejsou v přímém nebo nepřímém styku s ovcemi a kozami z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky, včetně společné pastvy.
                                                                  
                                                      
                                             
                                                         1.3.
                                                      
                                                         Hospodářství s chovem ovcí, hospodářství s chovem koz nebo hospodářství s chovem ovcí a koz může být uznáno jako hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky za předpokladu, že je přinejmenším po dobu předchozích tří let v souladu s těmito podmínkami:
                                                         
                                                                     a)
                                                                  
                                                                     ovce a kozy jsou trvale označeny a jsou uchovávány záznamy umožňující zpětné dohledání hospodářství, kde se narodily;
                                                                  
                                                         
                                                                     b)
                                                                  
                                                                     uchovávají se záznamy přesunů ovcí a koz do hospodářství a z hospodářství;
                                                                  
                                                         
                                                                     c)
                                                                  
                                                                     do hospodářství jsou přiváděny jen tyto ovce a kozy:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy z hospodářství, která splňují podmínky stanovené v písmenech a) až i) minimálně po dobu předchozích tří let nebo nejméně po stejnou dobu, jako je doba, během níž hospodářství, kam mají být přivedeny, splňuje podmínky uvedené v těchto bodech;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iii)
                                                                              
                                                                                 ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iv)
                                                                              
                                                                                 ovce a kozy, které splňují podmínky stanovené v bodech i) až ii), kromě doby, kdy byly chovány ve středisku pro odběr spermatu, za předpokladu, že dané středisko splňuje tyto podmínky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             středisko pro odběr spermatu je schválené v souladu s částí I kapitoly I přílohy D směrnice Rady 92/65/EHS a podléhá dozoru v souladu s částí II kapitoly I uvedené přílohy,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             po dobu předchozích tří let byly do střediska pro odběr spermatu přivedeny pouze ovce a kozy z hospodářství, která po uvedenou dobu splňovala písmenech a), b) a e) a která podléhala pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného příslušným orgánem,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             ve středisku pro odběr spermatu nebyl během předchozích tří let potvrzen žádný případ klasické klusavky,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             středisko pro odběr spermatu má zavedena opatření biologické bezpečnosti, která zajišťují, že ovce a kozy chované v tomto středisku a přicházející z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nejsou v přímém nebo nepřímém styku s ovcemi a kozami přicházejícími z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     d)
                                                                  
                                                                     hospodářství je podrobováno pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného pro tento účel příslušným orgánem s cílem ověřit dodržování podmínek uvedených v písmenech a) až i) a tyto kontroly mají být od 1. ledna 2014 prováděny alespoň jednou ročně;
                                                                  
                                                         
                                                                     e)
                                                                  
                                                                     nebyl potvrzen žádný případ klasické klusavky;
                                                                  
                                                         
                                                                     f)
                                                                  
                                                                     do 31. prosince 2013 musí být všechny ovce a kozy starší 18 měsíců uvedené v příloze III kapitole A části II bodě 3, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                     Od 1. ledna 2014 musí být všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                     Odchylně od podmínek stanovených v písm. f) prvním a druhém pododstavci se mohou členské státy rozhodnout, že všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které nemají žádnou obchodní hodnotu a které jsou na konci produktivního života utraceny a nikoli poraženy k lidské spotřebě, se podrobí kontrole úředním veterinárním lékařem a všechny ty, které vykazují příznaky chřadnutí nebo neurologické příznaky, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.
                                                                  
                                                         Od 1. ledna 2014 musí být kromě podmínek uvedených v písmenech a) až f) splněny tyto podmínky:
                                                         
                                                                     g)
                                                                  
                                                                     do hospodářství jsou přinášena pouze tato vajíčka a embrya ovcí a koz:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 vajíčka a embrya od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky, nebo v hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, nebo která splňují tyto požadavky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             byla od narození chována v hospodářstvích, v nichž nebyl během jejich pobytu potvrzen žádný případ klasické klusavky,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             v době odběru vajíček nebo embryí nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 vajíčka nebo embrya ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     h)
                                                                  
                                                                     do hospodářství je přinášeno pouze toto sperma ovcí a koz:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 sperma od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky, nebo v hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, nebo která splňují následující požadavky:
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,
                                                                                          
                                                                                 
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                             v době odběru spermatu nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;
                                                                                          
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 sperma beranů genotypu prionového proteinu ARR/ARR;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     i)
                                                                  
                                                                     ovce a kozy z hospodářství nejsou v přímém nebo nepřímém styku s ovcemi a kozami z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky, včetně společné pastvy.
                                                                  
                                                      
                                             
                                                         1.4.
                                                      
                                                         Pokud se potvrdí případ klasické klusavky v hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nebo v hospodářství, v němž je zjištěna epizootologická souvislost s hospodářstvím se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky v důsledku vyšetřování uvedeného v části 1 kapitoly B přílohy VII, okamžitě se hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky odstraní ze seznamu uvedeného v bodě 1.1 tohoto oddílu.
                                                         Členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy, které dovezly ovce a kozy pocházející z tohoto infikovaného hospodářství, nebo sperma nebo embrya získaná z ovcí a koz chovaných v tomto infikovaném hospodářství, v průběhu předchozích sedmi let v případě hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo v průběhu předchozích tří let v případě hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky.
                                                      
                                          
                                 
                                    (****)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).“"

                              
                     
                                 b)
                              
                                 v bodě 2.1 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
                                 
                                             „b)
                                          
                                             přinejmenším po dobu předchozích sedmi let byly vyšetřovány ovce a kozy, u kterých se projevují klinické příznaky kompatibilní s klasickou klusavkou;
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             přinejmenším po dobu předchozích sedmi let byl každoročně vyšetřen dostatečný počet ovcí a koz starších 18 měsíců a reprezentativních pro ovce a kozy, které byly poraženy, uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, aby poskytl 95 % úroveň spolehlivosti zjištění klasické klusavky, pokud se v této populaci vyskytuje v prevalenci přesahující 0,1 %, a během tohoto období nebyl hlášen žádný případ klasické klusavky;“;
                                          
                              
                     
                                 c)
                              
                                 bod 2.3 se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „2.3.
                                          
                                             Členské státy nebo oblasti členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rakousko
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Finsko
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Švédsko.“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 d)
                              
                                 bod 3.2 se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „3.2.
                                          
                                             Schvalují se vnitrostátní programy tlumení klusavky těchto členských států:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dánsko.“;
                                                      
                                          
                              
                     
                                 e)
                              
                                 bod 4 se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „4.
                                          
                                             Obchod s ovcemi a kozami a jejich spermatem a embryi uvnitř Unie
                                             Použijí se tyto podmínky:
                                             
                                                         4.1.
                                                      
                                                         Ovce a kozy:
                                                         
                                                                     a)
                                                                  
                                                                     plemenné ovce a kozy určené pro členské státy s výjimkou členských států se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo se schváleným vnitrostátním programem tlumení klusavky:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 pocházejí z hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky; nebo
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 pocházejí z členského státu nebo oblasti členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iii)
                                                                              
                                                                                 v případě ovcí mají genotyp prionového proteinu ARR/ARR, pokud nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII kapitoly B bodů 3 a 4;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     b)
                                                                  
                                                                     ovce a kozy určené pro všechna zamýšlená použití s výjimkou okamžité porážky, určené pro členské státy se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo se schváleným vnitrostátním programem tlumení klusavky:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 pocházejí z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 pocházejí z členského státu nebo oblasti členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iii)
                                                                              
                                                                                 v případě ovcí mají genotyp prionového proteinu ARR/ARR, pokud nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII kapitoly B bodů 3 a 4;
                                                                              
                                                                  
                                                         
                                                                     c)
                                                                  
                                                                     odchylně od písmen a) a b) se požadavky uvedené ve zmíněných písmenech nevztahují na ovce a kozy chované ve schválené organizaci, institutu nebo středisku ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS a přemísťované výhradně mezi nimi;
                                                                  
                                                         
                                                                     d)
                                                                  
                                                                     odchylně od písmen a) a b) může příslušný orgán členského státu povolit obchod se zvířaty, která nesplňují požadavky stanovené v uvedených písmenech, uvnitř Unie, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného orgánu členského státu určení těchto zvířat a pokud uvedená zvířata splňují tyto podmínky:
                                                                     
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                                 zvířata patří k místnímu plemenu, jehož hospodářské využívání je ohroženo podle čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                                 zvířata jsou zapsaná v plemenné knize zřízené a spravované organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými v souladu s článkem 5 směrnice 89/361/EHS v členském státě odeslání nebo úředním subjektem uvedeného členského státu a tato zvířata musí být uvedena v plemenné knize pro dané plemeno zřízené a spravované organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými v souladu s článkem 5 směrnice 89/361/EHS v členském státě odeslání nebo úředním subjektem uvedeného členského státu;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iii)
                                                                              
                                                                                 organizace či sdružení chovatelů nebo úřední subjekt uvedené v podbodě ii) provádějí v členském státě odeslání a v členském státě určení udržovací program pro dané plemeno;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 iv)
                                                                              
                                                                                 zvířata nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII kapitoly B bodů 3 a 4;
                                                                              
                                                                     
                                                                                 v)
                                                                              
                                                                                 poté, co byla zvířata, která nesplňují požadavky stanovené v písmenech a) a b), přivezena do přijímajícího hospodářství v členském státě určení, přesuny všech ovcí a koz v tomto hospodářství se omezí v souladu s bodem 3.4 kapitoly B přílohy VII na dobu tří let nebo v případě, že členský stát určení je členský stát se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo schváleným vnitrostátním programem tlumení klusavky, na dobu sedmi let.
                                                                                 Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene se takové omezení přesunu neuplatní na obchod se zvířaty uvnitř Unie provozovaný v souladu s podmínkami stanovenými v bodě 4.1 písm. d) tohoto oddílu, ani na vnitrostátní přesuny zvířat určených pro hospodářství, kde je chováno místní plemeno, jehož hospodářské využívání je ohroženo, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, za předpokladu, že se na toto plemeno vztahuje udržovací program prováděný organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými nebo uznanými podle článku 5 směrnice 89/361/EHS nebo úředním subjektem.
                                                                                 V návaznosti na obchod uvnitř Unie nebo vnitrostátní přesuny uvedené v druhém pododstavci bodu v) se přesuny všech ovcí a koz v hospodářství nebo hospodářstvích, která přijímají zvířata přesunutá na základě této výjimky, omezí v souladu s prvním a druhým pododstavcem bodu v).
                                                                              
                                                                  
                                                      
                                             
                                                         4.2.
                                                      
                                                         Sperma a embrya ovcí a koz musí:
                                                         
                                                                     a)
                                                                  
                                                                     být odebírána od zvířat, která byla od narození nepřetržitě chována v hospodářství nebo hospodářstvích se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, vyjma případů, kdy je hospodářství střediskem pro odběr spermatu, za předpokladu, že toto středisko pro odběr spermatu splňuje požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. c) podbodě iv); nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     b)
                                                                  
                                                                     být odebírána od zvířat, která byla poslední tři roky před odběrem nepřetržitě chována v hospodářství nebo hospodářstvích, která splňují všechny požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. a) až f) po dobu tří let, vyjma případů, kdy je hospodářství střediskem pro odběr spermatu, za předpokladu, že toto středisko pro odběr spermatu splňuje požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. c) podbodě iv); nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     c)
                                                                  
                                                                     být odebírána od zvířat, která byla od narození nepřetržitě chována v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     d)
                                                                  
                                                                     v případě spermatu ovcí být odebíráno od samců s genotypem prionového proteinu ARR/ARR; nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     e)
                                                                  
                                                                     v případě embryí ovcí nést alespoň jednu alelu ARR.“
                                                                  
                                                      
                                          
                              
                  
         
                     6)
                  
                     Příloha IX se nahrazuje tímto:
                     
                        „PŘÍLOHA IX
                        
                           DOVOZ ŽIVÝCH ZVÍŘAT, EMBRYÍ, VAJÍČEK A PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO UNIE
                        
                        KAPITOLA B
                        
                           Dovoz skotu
                        
                        
                           ODDÍL A
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        Dovoz skotu ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                        
                                    a)
                                 
                                    zvířata se narodila a byla nepřetržitě chována v zemi nebo oblasti nebo v zemích nebo oblastech zařazených v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (*****) do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nebyla vystavena kontaktu s tímto skotem:
                                    
                                                i)
                                             
                                                všechny případy BSE;
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                veškerý skot, který byl během prvního roku života chován společně s případy BSE během prvního roku jejich života a u něhož šetření prokázalo, že byl v uvedené době krmen stejným potenciálně kontaminovaným krmivem; nebo
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                pokud výsledky šetření uvedeného v podbodě ii) nevedou k jasným závěrům, veškerý skot narozený ve stejném stádě a během 12 měsíců před datem narození případů BSE nebo po něm;
                                             
                                    a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, zvířata se narodila:
                                    
                                                i)
                                             
                                                po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE; nebo
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení uvedeného v podbodě i).
                                             
                                 
                        
                           ODDÍL B
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        Dovoz skotu ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                        
                                    a)
                                 
                                    země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nebyla vystavena kontaktu s tímto skotem:
                                    
                                                i)
                                             
                                                všechny případy BSE;
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                veškerý skot, který byl během prvního roku života chován společně s případy BSE během prvního roku jejich života a u něhož šetření prokázalo, že byl v uvedené době krmen stejným potenciálně kontaminovaným krmivem; nebo
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                pokud výsledky šetření uvedeného v podbodě ii) nevedou k jasným závěrům, veškerý skot narozený ve stejném stádě a během 12 měsíců před datem narození případů BSE nebo po něm;
                                             
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    zvířata se narodila:
                                    
                                                i)
                                             
                                                po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE; nebo
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení uvedeného v podbodě i).
                                             
                                 
                        
                           ODDÍL C
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        Dovoz skotu ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                        
                                    a)
                                 
                                    země nebo oblast byla v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES zařazena do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a tento zákaz je v dané zemi nebo oblasti účinně uplatňován;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nebyla vystavena kontaktu s tímto skotem:
                                    
                                                i)
                                             
                                                všechny případy BSE;
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                veškerý skot, který byl během prvního roku života chován společně s případy BSE během prvního roku jejich života a u něhož šetření prokázalo, že byl v uvedené době krmen stejným potenciálně kontaminovaným krmivem; nebo
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                pokud výsledky šetření uvedeného v podbodě ii) nevedou k jasným závěrům, veškerý skot narozený ve stejném stádě a během 12 měsíců před datem narození případů BSE nebo po něm;
                                             
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    zvířata se narodila:
                                    
                                                i)
                                             
                                                přinejmenším dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE; nebo
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení uvedeného v podbodě i).
                                             
                                 
                        KAPITOLA C
                        
                           Dovoz produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí nebo koz
                        
                        
                           ODDÍL A
                        
                        
                           
                              Produkty
                           
                        
                        Na níže uvedené produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, jak jsou definovány v následujících bodech přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, se vztahují podmínky stanovené v oddílech B, C nebo D této kapitoly v závislosti na kategorii rizika výskytu BSE země původu:
                        
                                    —
                                 
                                    čerstvé maso ve smyslu bodu 1.10 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mleté maso ve smyslu bodu 1.13 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    strojně oddělené maso ve smyslu bodu 1.14 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    masné polotovary ve smyslu bodu 1.15 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    masné výrobky ve smyslu bodu 7.1 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    tavené nebo škvařené živočišné tuky ve smyslu bodu 7.5 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    škvarky ve smyslu bodu 7.6 uvedené přílohy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    želatina ve smyslu bodu 7.7 uvedené přílohy, jiná než získaná z kůží a kožek,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    kolagen ve smyslu bodu 7.8 uvedené přílohy, jiný než získaný z kůží a kožek,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    opracované žaludky, močové měchýře a střeva ve smyslu bodu 7.9 uvedené přílohy.
                                 
                        
                           ODDÍL B
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        Dovoz produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                        
                                    a)
                                 
                                    země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před poražením a po poražení;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani z něj nebyly získány;
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    jestliže místem původu zvířat, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE, mohou být odchylně od písmene c) tohoto oddílu dovezena jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahující jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin. V případě tohoto dovozu se jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř, která je podle bodu 1 přílohy V tohoto nařízení definována jako rizikový materiál, označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000. Kromě toho se do společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004 doplní přesný údaj o počtu jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je vyžadováno odstranění páteře;
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani nejsou z tohoto masa získány, s výjimkou případů, kdy tato zvířata, z nichž byly produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz získány, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;
                                 
                        
                                    f)
                                 
                                    zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, s výjimkou případů, kdy zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, byla narozená, nepřetržitě chovaná a poražená v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                 
                        
                                    g)
                                 
                                    jestliže místem původu zvířat, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                 
                        
                                    h)
                                 
                                    jestliže místem původu zvířat, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, produkty byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nejsou kontaminovány.
                                 
                        
                           ODDÍL C
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        
                                    1.
                                 
                                    Dovoz produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                                    
                                                a)
                                             
                                                země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před poražením a po poražení;
                                             
                                    
                                                c)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                             
                                    
                                                d)
                                             
                                                produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány.
                                             
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    V případě produktů pocházejících ze skotu mohou být odchylně od bodu 1 písm. d) dovážena jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahující jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin.
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    V případě, že je vyžadováno odstranění páteře, se jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000.
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    Do společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004 se v případě dovozu doplní počet jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je vyžadováno odstranění páteře.
                                 
                        
                                    5.
                                 
                                    V případě střev pocházejících původně ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE je dovoz opracovaných střev podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                                    
                                                a)
                                             
                                                země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před poražením a po poražení;
                                             
                                    
                                                c)
                                             
                                                pokud střeva pocházejí ze země nebo oblasti, ve které došlo k výskytu domácích případů BSE:
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                            zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo
                                                         
                                                
                                                            ii)
                                                         
                                                            produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani z něj nebyly získány.
                                                         
                                             
                                 
                        
                           ODDÍL D
                        
                        
                           
                              Dovoz ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE
                           
                        
                        
                                    1.
                                 
                                    Dovoz produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                                    
                                                a)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, a prošla prohlídkami před poražením a po poražení;
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                             
                                    
                                                c)
                                             
                                                produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují následující materiál, ani z něj nebyly získány:
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                            specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení;
                                                         
                                                
                                                            ii)
                                                         
                                                            nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                         
                                                
                                                            iii)
                                                         
                                                            strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz.
                                                         
                                             
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    V případě produktů pocházejících ze skotu mohou být odchylně od bodu 1 písm. c) dovážena jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahující jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin.
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    V případě, že je vyžadováno odstranění páteře, se jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000.
                                 
                        
                                    4.
                                 
                                    Do společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004 se v případě dovozu doplní přesný údaj o počtu jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je vyžadováno odstranění páteře.
                                 
                        
                                    5.
                                 
                                    V případě střev pocházejících původně ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE je dovoz opracovaných střev podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že:
                                    
                                                a)
                                             
                                                země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                zvířata, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před poražením a po poražení;
                                             
                                    
                                                c)
                                             
                                                pokud střeva pocházejí ze země nebo oblasti, ve které došlo k výskytu domácích případů BSE:
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                            zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo
                                                         
                                                
                                                            ii)
                                                         
                                                            produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani z něj nebyly získány.
                                                         
                                             
                                 
                        KAPITOLA D
                        
                           Dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz
                        
                        
                           ODDÍL A
                        
                        
                           
                              Vedlejší produkty živočišného původu
                           
                        
                        Tato kapitola se použije na následující vedlejší produkty živočišného původu, jak jsou vymezeny v čl. 3 bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, a na následující získané produkty, jak jsou vymezeny v bodě 2 uvedeného článku, pokud tyto vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty pocházejí ze skotu, ovcí a koz:
                        
                                    a)
                                 
                                    tavené nebo škvařené tuky získané z materiálu kategorie 2 určené pro využití jako organické hnojivo nebo půdní přídavky, jak jsou vymezeny v čl. 3 bodě 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    kosti a výrobky z kostí získané z materiálu kategorie 2;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    tavené nebo škvařené tuky získané z materiálu kategorie 3 určené pro využití jako organické hnojivo, půdní přídavky nebo jako krmivo, jak jsou definovány v čl. 3 bodech 22 a 25 nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo jejich výchozí materiály;
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy;
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    krevní produkty;
                                 
                        
                                    f)
                                 
                                    zpracované živočišné bílkoviny;
                                 
                        
                                    g)
                                 
                                    kosti a výrobky z kostí získané z materiálu kategorie 3;
                                 
                        
                                    h)
                                 
                                    želatina a kolagen získané z jiných materiálů než z kůží a kožek;
                                 
                        
                                    i)
                                 
                                    materiál kategorie 3 a získané produkty jiné než uvedené v písmenech c) až h) s výjimkou:
                                    
                                                i)
                                             
                                                čerstvých kůží a kožek a zpracovaných kůží a kožek;
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                želatiny a kolagenu získaných z kůží a kožek;
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                tukových derivátů.
                                             
                                 
                        
                           ODDÍL B
                        
                        
                           
                              Požadavky na veterinární osvědčení
                           
                        
                        Dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:
                        
                                    a)
                                 
                                    vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt;
                                    
                                                i)
                                             
                                                neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani z něj nebyl získán; a
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                neobsahuje strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani není z tohoto masa získán, s výjimkou případů, kdy tato zvířata, z nichž byl vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt získán, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE; a
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                je získán ze zvířat, která nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční, s výjimkou zvířat narozených, nepřetržitě chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE; nebo
                                             
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiný než získaný ze zvířat narozených, nepřetržitě chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.
                                 
                        Kromě písmen a) a b) tohoto oddílu dále platí, že dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v oddíle A obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a určených pro krmení je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:
                        
                                    c)
                                 
                                    ovce a kozy, z nichž byl získán vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt, byly od narození nepřetržitě chovány v zemi, kde jsou splněny tyto podmínky:
                                    
                                                i)
                                             
                                                klasická klusavka je povinná hlášením;
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                funguje systém osvěty, sledování a dohledu;
                                             
                                    
                                                iii)
                                             
                                                na hospodářství s chovem ovcí nebo koz se uplatňují úřední omezení v případě podezření na TSE nebo potvrzení klasické klusavky;
                                             
                                    
                                                iv)
                                             
                                                ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
                                             
                                    
                                                v)
                                             
                                                krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi přinejmenším po dobu předchozích sedmi let;
                                             
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    mléko a mléčné výrobky získané z ovcí nebo koz pocházejí z hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení z důvodu podezření na výskyt TSE;
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    mléko a mléčné výrobky získané z ovcí nebo koz pocházejí z hospodářství, ve kterých nebyl po dobu předchozích sedmi let diagnostikován žádný případ klasické klusavky, nebo po potvrzení případu klasické klusavky:
                                    
                                                i)
                                             
                                                byly usmrceny a zlikvidovány nebo poraženy všechny ovce a kozy v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ a dalších ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR; nebo
                                             
                                    
                                                ii)
                                             
                                                byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována a na hospodářství se alespoň po dva roky od potvrzení posledního případu klasické klusavky vztahuje intenzivnější sledování TSE, včetně vyšetření všech následujících zvířat starších 18 měsíců, s výjimkou ovcí genotypu ARR/ARR, na přítomnost TSE s negativním výsledkem v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2:
                                                
                                                            —
                                                         
                                                            zvířata, která byla poražena k lidské spotřebě, a
                                                         
                                                
                                                            —
                                                         
                                                            zvířata, která uhynula nebo byla usmrcena v daném hospodářství, avšak nebyla usmrcena v rámci kampaně eradikace nákazy.
                                                         
                                             
                                 
                        KAPITOLA E
                        
                           Dovoz ovcí a koz
                        
                        Při dovozu ovcí a koz do Unie se předloží veterinární osvědčení potvrzující, že tyto ovce a kozy byly od narození nepřetržitě chovány v zemi, kde jsou splněny tyto podmínky:
                        
                                    1)
                                 
                                    klasická klusavka je povinná hlášením;
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    funguje systém osvěty, sledování a dohledu;
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi přinejmenším po dobu předchozích sedmi let.
                                 
                        Kromě podmínek uvedených v bodech 1 až 4 veterinární osvědčení potvrzuje, že:
                        
                                    5)
                                 
                                    v případě plemenných ovcí a koz dovezených do Unie a určených pro členské státy s výjimkou členských států se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo států se schváleným vnitrostátním programem tlumení klusavky uvedených v bodě 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII byly splněny tyto podmínky:
                                    
                                                a)
                                             
                                                dovážené ovce a kozy pocházejí z hospodářství splňujícího nebo splňujících podmínky bodu 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII; nebo
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                jedná se o ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR pocházející z hospodářství, pro které po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky;
                                             
                                 
                        
                                    6)
                                 
                                    v případě ovcí a koz pro všechna využití kromě okamžité porážky dovezených do Unie a určených pro členský stát se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo stát se schváleným vnitrostátním programem tlumení klusavky uvedený v bodě 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII byly splněny tyto podmínky:
                                    
                                                a)
                                             
                                                pocházejí z hospodářství splňujícího nebo splňujících podmínky bodu 1.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII; nebo
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                jedná se o ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR pocházející z hospodářství, pro které po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky.
                                             
                                 
                        KAPITOLA F
                        
                           Dovoz produktů živočišného původu pocházejících z farmových a volně žijících jelenovitých
                        
                        
                                    1.
                                 
                                    Je-li čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, jak jsou definovány v bodech 1.10, 1.13, 1.15 a 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, pocházející z jelenovitých zvířat ve farmovém chovu dováženo do Unie z Kanady nebo Spojených států amerických, přikládá se k veterinárnímu osvědčení prohlášení podepsané příslušným orgánem země produkce, které zní takto:
                                    „Tento produkt obsahuje nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, jelenovitých zvířat ve farmovém chovu, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imuno-histochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušným orgánem s negativními výsledky, a nebyl získán ze zvířat pocházejících ze stáda, v němž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.“
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    Je-li čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, jak jsou definovány v bodech 1.10, 1.13, 1.15 a 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, pocházející z volně žijících jelenovitých dováženo do Unie z Kanady nebo Spojených států amerických, přikládá se k veterinárnímu osvědčení prohlášení podepsané příslušným orgánem země produkce, které zní takto:
                                    „Tento produkt obsahuje nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, volně žijících jelenovitých zvířat, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imuno-histochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušným orgánem s negativními výsledky, a nebyl získán ze zvířat pocházejících z oblasti, v níž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.“
                                 
                        KAPITOLA H
                        
                           Dovoz spermatu a embryí ovcí a koz
                        
                        Při dovozu spermatu a embryí ovcí a koz do Unie se předloží veterinární osvědčení potvrzující, že:
                        
                                    1)
                                 
                                    dárcovská zvířata byla od narození nepřetržitě držena v zemi, která splňuje tyto podmínky:
                                    
                                                a)
                                             
                                                klasická klusavka je povinná hlášením;
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                funguje systém osvěty, sledování a dohledu;
                                             
                                    
                                                c)
                                             
                                                ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
                                             
                                    
                                                d)
                                             
                                                krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi přinejmenším po dobu předchozích sedmi let; a
                                             
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    dárcovská zvířata byla po dobu tří let předcházejících datu odběru vyváženého spermatu nebo embryí nepřetržitě držena v hospodářství nebo hospodářstvích, která během této doby splňovala všechny požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. a) až f) oddílu A kapitoly A přílohy VIII, vyjma případů, kdy je hospodářství střediskem pro odběr spermatu, za předpokladu, že toto středisko pro odběr spermatu splňuje požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. c) podbodě iv) uvedeného oddílu; nebo
                                    
                                                a)
                                             
                                                v případě spermatu ovcí bylo sperma odebíráno od samců s genotypem prionového proteinu ARR/ARR; nebo
                                             
                                    
                                                b)
                                             
                                                v případě embryí ovcí nesou embrya alespoň jednu alelu ARR.
                                             
                                 
                     
                     
                        (*****)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).“"

                  
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.