Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1398 ze dne 19. srpna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1398/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 227/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1398
   ze dne 19. srpna 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl dne 12. srpna 2016 s odkazem na body 19 a 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1483(2003), že ze seznamu osob a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní dva subjekty.
            
   
               (3)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (EU) č. 131/2011 (Úř. věst. L 41, 15.2.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:
      
                  a)
               
                  
                     
                                 „65.
                              
                                 IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 37, Basrah, Iraq.“
                              
                  
               
      
                  b)
               
                  
                     
                                 „171.
                              
                                 STATE OIL MARKETING ORGANISATION. Adresa: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.“
                              
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.