Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1400 ze dne 10. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují minimální prvky plánu reorganizace podnikatelské činnosti a minimální obsah zpráv o pokroku při provádění tohoto plánu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1400/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 228/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1400
   ze dne 10. května 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují minimální prvky plánu reorganizace podnikatelské činnosti a minimální obsah zpráv o pokroku při provádění tohoto plánu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 52 odst. 12 písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Je nezbytné stanovit podrobná pravidla pro minimální prvky, jež by měl obsahovat plán reorganizace podnikatelské činnosti, aby byl způsobilý ke schválení, a pro minimální obsah zpráv vypracovaných v případě reorganizace institucí a subjektů, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2014/59/EU.
            
   
               (2)
            
               Pokyny či sdělení přijaté Komisí ve vztahu k posouzení souladu s rámcem Unie pro státní podporu na restrukturalizaci podniků v obtížích v odvětví finančních služeb podle čl. 107 odst. 3 Smlouvy mohou být užitečným vodítkem pro vypracování plánu reorganizace podnikatelské činnosti, i když státní podpora poskytnuta nebyla, neboť s plánem reorganizace podnikatelské činnosti sdílejí cíl, totiž obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu.
            
   
               (3)
            
               Plán reorganizace podnikatelské činnosti by měl mít možnost využít informace obsažené v ozdravném plánu a v plánu řešení krize, a to v míře, do jaké jsou takové informace stále relevantní pro obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, a při zohlednění použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů.
            
   
               (4)
            
               Restrukturalizace instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU a jejich činností po uplatnění nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů by se měla zabývat důvody jejich selhání. Základem strategie reorganizace by proto měly být faktory, které způsobily, že se instituce nebo subjekt dostaly do procesu řešení krize. Uvedená strategie může rovněž zohlednit opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, která byla přijata a provedena příslušným orgánem nebo orgánem příslušným k řešení krize. Zdroj a rozsah obtíží, s nimiž se tato instituce nebo subjekt potýkají, může být doložen též informacemi o plnění relevantních regulačních a obezřetnostních požadavků před řešením krize.
            
   
               (5)
            
               Ačkoli selhání instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU může být způsobeno konkrétním souborem důvodů, tato instituce nebo subjekt mohly doplatit na jiné nedostatky, které nespustily selhání, ale mohly narušit jejich dlouhodobou životaschopnost. Reorganizace by měla řešit všechny nedostatky. Úspěšná strategie reorganizace by měla navazovat na komplexní analýzu instituce nebo subjektu nacházejících se v reorganizaci, jejich silných a slabých stránek, jakož i relevantních trhů, na nichž uvedená instituce nebo subjekt působí, a rizik a příležitostí, které tyto trhy přinášejí. Aby byl plán reorganizace podnikatelské činnosti považován orgánem příslušným k řešení krize i příslušným orgánem za důvěryhodný, měl by obnovit dlouhodobou životaschopnost instituce na základě obezřetných předpokladů.
            
   
               (6)
            
               Obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU po vyřešení krize znamená, že nejpozději do konce období reorganizace budou instituce nebo subjekt schopny splnit svůj vnitřní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a veškeré relevantní obezřetnostní a další regulační požadavky na základě předjímání budoucího vývoje a že budou mít životaschopný obchodní model, udržitelný též dlouhodobě.
            
   
               (7)
            
               Orgánu příslušnému k řešení krize a příslušnému orgánu by měly být poskytnuty dostatečně podrobné informace k posouzení plánu reorganizace podnikatelské činnosti a sledování jeho provádění. Požadavek na poskytnutí těchto informací by měl zohlednit jejich relevantnost pro podnikovou strukturu instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU, jejich relevantnost pro reorganizaci a jejich spolehlivost, zejména v případě systémové krize.
            
   
               (8)
            
               Výkyvy jsou nedílnou součástí hospodářského cyklu. Podnikatelský plán by proto měl být předmětem analýz alternativních scénářů, s vhodnými změnami klíčových podkladových předpokladů. Ačkoli dlouhodobá životaschopnost by měla být obnovena podle každého scénáře, vypracováním úplných alternativních strategií reorganizace by pro instituci nebo subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU vznikly nepřiměřené náklady, přičemž alternativní scénáře by co do realizace měly být v zásadě méně pravděpodobné než základní scénář.
            
   
               (9)
            
               Plán reorganizace podnikatelské činnosti by měl orgánu příslušnému k řešení krize a příslušnému orgánu umožnit posoudit dopad tohoto plánu na dosažení cílů řešení krize, a zejména zajištění kontinuity zásadních funkcí, a na zamezení výrazně nepříznivému dopadu na finanční systém.
            
   
               (10)
            
               Četnost a podrobnost sledování provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti by měly umožnit včasné odhalení případných odchylek nebo jiných obtíží. Čtvrtletní vykazování údajů a výkonnosti je společná metodika ve finančním odvětví a umožňuje tuto včasnou detekci. Plán reorganizace podnikatelské činnosti by rovněž měl umožnit přizpůsobit průběžné cíle nebo opatření v tomto plánu stanovené, pokud to okolnosti odůvodňují.
            
   
               (11)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
            
   
               (12)
            
               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               1)
            
               „obdobím reorganizace“ přiměřeně dlouhé období mezi uplatněním nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů a okamžikem, kdy se od instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU v režimu řešení krize očekává, že obnovily svou dlouhodobou životaschopnost, během něhož jsou prováděna opatření, která jsou součástí plánu reorganizace podnikatelské činnosti;
            
   
               2)
            
               „základním scénářem“ podnikatelské činnosti scénář, k jehož realizaci podle vedoucího orgánu nebo osoby či osob jmenovaných pro provozování instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU v procesu obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu s největší pravděpodobností dojde.
            
   Článek 2
   Strategie a opatření
   1.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti obsahuje veškeré tyto prvky:
   
               a)
            
               historicky a finančně koncipovaný přehled faktorů, které přispěly k obtížím instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, včetně příslušných ukazatelů výkonnosti, které se zhoršily v období předcházejícím řešení krize a důvodů, které vedly k jejich zhoršení;
            
   
               b)
            
               stručný popis opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, pokud byla taková opatření uplatněna příslušným orgánem, orgánem příslušným k řešení krize nebo institucí nebo subjektem uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU před předložením plánu reorganizace podnikatelské činnosti;
            
   
               c)
            
               popis strategie reorganizace podnikatelské činnosti a opatření zaměřených na obnovu dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu v průběhu období reorganizace, včetně popisu těchto prvků:
               
                           i)
                        
                           reorganizovaného obchodního modelu,
                        
               
                           ii)
                        
                           opatření, kterými se provádí strategie reorganizace podnikatelské činnosti na úrovni skupiny, subjektu a linií podnikatelské činnosti,
                        
               
                           iii)
                        
                           stanovené délky trvání období reorganizace a významných průběžných cílů,
                        
               
                           iv)
                        
                           interakce s orgánem příslušným k řešení krize a příslušným orgánem,
                        
               
                           v)
                        
                           strategie týkající se zapojení relevantních externích zainteresovaných stran, jako jsou odbory nebo profesní sdružení,
                        
               
                           vi)
                        
                           vnitřní a vnější komunikační strategie u opatření na reorganizaci podnikatelské činnosti.
                        
            
   2.   Pokud části instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU mají být zlikvidovány nebo prodány, upřesní se ve strategii reorganizace podle odst. 1 písm. c) tohoto článku veškeré tyto prvky:
   
               a)
            
               relevantní subjekt nebo relevantní linie podnikatelské činnosti, metoda likvidace nebo prodeje, včetně výchozích předpokladů a případných očekávaných ztrát;
            
   
               b)
            
               očekávaný časový rámec;
            
   
               c)
            
               případné financování nebo služby poskytované zbývající institucí nebo subjektem nebo poskytované zbývající instituci nebo subjektu.
            
   3.   Výnosy z odprodeje aktiv, subjektů nebo linií podnikatelské činnosti, které předpokládá plán reorganizace podnikatelské činnosti, musí být vypočteny obezřetně a s odkazem buďto na spolehlivou referenční hodnotu nebo na spolehlivé ocenění, např. na znalecký posudek, sondování trhu nebo na hodnotu podobných linií podnikatelské činnosti nebo subjektů. Při výpočtu se zohlední pravděpodobnost realizace ztrát.
   4.   Pro části instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, které nebudou zlikvidovány ani prodány, uvede plán reorganizace podnikatelské činnosti způsoby, jak napravit případné nedostatky v jejich provozu nebo výkonnosti, které mohou mít dopad na jejich dlouhodobou životaschopnost, i když tyto nedostatky přímo nesouvisejí se selháním uvedené instituce nebo subjektu.
   5.   Opatření stanovená v plánu reorganizace podnikatelské činnosti musí zohlednit silné a slabé stránky instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU a jejich reorganizovaný obchodní model odkazem na hospodářské a tržní prostředí, v němž působí.
   6.   Strategie reorganizace může zahrnovat opatření uvedená dříve v ozdravném plánu nebo v plánu řešení krize, pokud je plán řešení krize dostupný instituci nebo subjektu uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU a pokud tato opatření zůstávají v platnosti po vyřešení krize. Tato možnost neobnáší pro orgán příslušný k řešení krize žádnou povinnost sdílet plán k řešení krize s vedoucím orgánem nebo s osobou či osobami jmenovanými v souladu s čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/59/EU.
   Článek 3
   Finanční výkonnost – regulační požadavky
   1.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat odhadovanou finanční výkonnost instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU během období reorganizace a prokázat, jak bude obnovena dlouhodobá životaschopnost. Stanoví zejména:
   
               a)
            
               náklady a dopad reorganizace na výsledovku a na rozvahu instituce nebo subjektu;
            
   
               b)
            
               popis potřeb financování během období reorganizace a potenciálních zdrojů financování;
            
   
               c)
            
               způsob, jakým instituce nebo subjekt budou s to působit, přitom hradit veškeré náklady, včetně odpisů a poplatků za finanční služby, a vykazovat přijatelnou finanční návratnost ke konci období reorganizace;
            
   
               d)
            
               rozvahu pro situaci po vyřešení krize odrážející novou strukturu dluhů a kapitálu a odpis aktiv na základě ocenění provedeného podle čl. 36 odst. 1 směrnice 2014/59/EU nebo konečného následného ocenění podle čl. 36 odst. 10 uvedené směrnice;
            
   
               e)
            
               projekci klíčových finančních ukazatelů na úrovni skupiny, subjektu a linie podnikatelské činnosti, zejména v souvislosti s likviditou, dluhovou službou, profilem financování, ziskovostí a efektivitou.
            
   2.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti stanoví opatření, která instituce nebo subjekt přijme s cílem zajistit plnění veškerých platných obezřetnostních a dalších regulačních požadavků na základě předjímání budoucího vývoje, a to co nejrychleji a nejpozději do konce období reorganizace, včetně minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky ve smyslu článku 45 směrnice 2014/59/EU.
   Článek 4
   Posouzení životaschopnosti
   1.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat dostatečné informace k tomu, aby orgán příslušný k řešení krize a příslušný orgán mohly posoudit proveditelnost navrhovaných opatření. Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat alespoň:
   
               a)
            
               předpoklady týkající se očekávaného makroekonomického a tržního vývoje podle základního scénáře, v porovnání s vhodnými odvětvovými referenčními hodnotami;
            
   
               b)
            
               stručnou prezentaci alternativních strategií reorganizace nebo souboru opatření a zdůvodnění, proč byla pro obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU vybrána právě opatření v plánu reorganizace podnikatelské činnosti, a jak budou zároveň dodržovány cíle a zásady řešení krize.
            
   2.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby orgán příslušný k řešení krize nebo příslušný orgán mohly provést podrobnou analýzu dopadu reorganizace podnikatelské činnosti na zásadní funkce instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU a na finanční stabilitu.
   3.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat analýzu alternativního souboru klíčových podkladových předpokladů, které zohledňují nejoptimističtější a nejpesimističtější scénáře. Obnovení dlouhodobé životaschopnosti musí být možné podle všech scénářů, přestože období, opatření a finanční výkonnost se mohou lišit.
   4.   Pokud jde o nejoptimističtější a nejpesimističtější scénáře podle odstavce 3, plán reorganizace podnikatelské činnosti obsahuje souhrn klíčových informací použitých při vypracování každého scénáře a výkonnost instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU podle každého scénáře. Tento souhrn obsahuje zejména:
   
               a)
            
               výchozí předpoklady, např. klíčové makroekonomické proměnné;
            
   
               b)
            
               projekci výsledovky a rozvahy;
            
   
               c)
            
               klíčové finanční ukazatele na úrovni skupiny, subjektu a linie podnikatelské činnosti.
            
   Článek 5
   Provádění a přizpůsobení
   1.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí obsahovat konkrétní, přiměřené a nejméně čtvrtletní průběžné cíle provádění a ukazatele výkonnosti. Tyto průběžné cíle a ukazatele lze přizpůsobit postupem stanoveným v odstavci 2.
   2.   Plán reorganizace podnikatelské činnosti musí umožnit vedoucímu orgánu nebo osobě či osobám jmenovaným v souladu s čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/59/EU přizpůsobit strategii reorganizace nebo individuální opatření, pokud se má za to, že jejich provádění už nepřispěje k obnovení dlouhodobé životaschopnosti během předpokládaného časového rámce. Tato přizpůsobení musí být oznámena orgánu příslušnému k řešení krize a příslušnému orgánu ve zprávě o pokroku v provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti podle článku 6. Pokud je to nutné z důvodu naléhavosti, mohou být tato přizpůsobení oznámena rovněž prostřednictvím mimořádných zpráv.
   3.   Vedoucí orgán nebo osoba či osoby jmenované podle čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/59/EU se nesmí odchýlit od provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti před získáním schválení přizpůsobení postupem podle čl. 52 odst. 7, 8 a 9 směrnice 2014/59/EU.
   Článek 6
   Zpráva o pokroku
   1.   Zpráva o pokroku, která má být předložena orgánu příslušnému k řešení krize podle čl. 52 odst. 10 směrnice 2014/59/EU, musí obsahovat přezkum a posouzení pokroku při provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti a postihnout alespoň tyto prvky:
   
               a)
            
               průběžné cíle, které jsou splněny, realizovaná opatření a porovnání jejich dopadu s dopadem stanoveným v plánu reorganizace podnikatelské činnosti;
            
   
               b)
            
               výkonnost instituce nebo subjektu a srovnání s prognózami plánu reorganizace podnikatelské činnosti a předchozích zpráv o pokroku;
            
   
               c)
            
               důvody, proč některých průběžných cílů nebo ukazatelů výkonnosti nebylo dosaženo, a návrhy na nápravu zpoždění nebo nedostatků;
            
   
               d)
            
               jiné otázky vyvstavší při provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti, které mohou být překážkou obnovení dlouhodobé životaschopnosti instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2014/59/EU;
            
   
               e)
            
               nadcházející opatření a průběžné cíle a posouzení pravděpodobnosti toho, že budou splněny;
            
   
               f)
            
               aktualizované prognózy finanční výkonnosti;
            
   
               g)
            
               v nezbytných a odůvodněných případech návrh přizpůsobení individuálních opatření, průběžných cílů nebo ukazatelů výkonnosti podle čl. 5 odst. 2.
            
   2.   Orgány příslušné k řešení krize mohou kdykoliv požadovat, aby vedoucí orgán nebo osoba či osoby jmenované podle čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/59/EU poskytly informace týkající se provádění plánu reorganizace podnikatelské činnosti.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.