Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1402 ze dne 22. srpna 2016, kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1402/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 228/16
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1402
   ze dne 22. srpna 2016,
   kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
   
               (2)
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) přijala Komise uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) změnila Komise nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
   
               (5)
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně těchto společností:
               
                           a)
                        
                           Ningbo Osda Solar Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B859 (dále jen „Osda Solar“);
                        
               
                           b)
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance co. Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B860 (dále jen „Qixin Solar“);
                        
               
                           c)
                        
                           SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B869 (dále jen „Linuo“).
                        
            
   
               (6)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) přijala Komise návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
   
               (7)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) odvolala Komise přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (8)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (9)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) odvolala Komise přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
   
               (10)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního antidumpingového nařízení zveřejněním oznámení o zahájení přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (11)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle článku 18 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (12)
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a podle článku 19 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (13)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (14)
            
               Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (15)
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (16)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (17)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (20) odvolala Komise přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU
   
   
               (18)
            
               Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích souvisejícího ročního objemu dovozu do Unie (dále jen „roční objem“) stanoveného v závazku.
            
   
               (19)
            
               Vyvážející výrobci rovněž souhlasili, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, budou prodávat pouze prostřednictvím přímého prodeje. Pro účely závazku je přímý prodej definován buď jako prodej prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, nebo prostřednictvím strany ve spojení v Unii uvedené v závazku.
            
   
               (20)
            
               V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Tento seznam uvádí zejména vystavení obchodní faktury (tj. „závazkové faktury“ podle definice v prováděcích nařízeních uvedených ve 4. bodě odůvodnění) nebo faktury při dalším prodeji, u níž podkladová finanční transakce (například částka skutečně obdržená od kupujícího po provedení veškerých úprav s ohledem mimo jiné na dobropisy a vrubopisy) není v souladu s nominální hodnotou obchodní faktury.
            
   
               (21)
            
               Seznam porušení zahrnuje také nepřímý prodej do Unie prostřednictvím jiných společností, než jsou společnosti uvedené v závazku, a účast v systému obchodování, který s sebou nese riziko obcházení opatření.
            
   
               (22)
            
               Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém jejich prodeji na vývoz do Unie a dalším prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že nahlášené transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku.
            
   
               (23)
            
               Vyvážející výrobce je odpovědný za porušení způsobené kteroukoli z jeho stran ve spojení bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v závazku.
            
   C.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ
   
   
               (24)
            
               Komise v rámci monitorování dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem předložené společnostmi Osda Solar, Qixin Solar a Linuo. Komise rovněž obdržela od celních orgánů jednoho členského státu důkazy na základě čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.
            
   
               (25)
            
               Výsledná zjištění uvedená ve 26. až 34. bodu odůvodnění se zabývají problémy, které byly zjištěny u společností Osda Solar, Qixin Solar a Linuo, z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě těchto vyvážejících výrobců odvolat přijetí závazku.
            
   D.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU
   
   a)   Prodeje společnosti Osda Solar
   
   
               (26)
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Osda Solar transakci zahrnující prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkovou fakturou. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl dovozce podílející se na výše uvedené transakci, ve spojení se společností Osda Solar. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Osda Solar podmínky závazku popsané v 19. a 21. bodě odůvodnění.
            
   
               (27)
            
               Kromě toho vystavil tento dovozce ve spojení nejméně jednu fakturu při dalším prodeji konečnému zákazníkovi v Unii, u níž nebyla dodržena minimální dovozní cena. Proto společnost Osda Solar porušila podmínky závazku popsané v 18. a 23. bodě odůvodnění.
            
   b)   Prodeje společnosti Qixin Solar
   
   
               (28)
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Qixin Solar transakci zahrnující prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkovou fakturou. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl dovozce podílející se na výše uvedené transakci, ve spojení se společností Qixin Solar. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Qixin Solar podmínky závazku popsané v 19. a 21. bodě odůvodnění.
            
   
               (29)
            
               Kromě toho vystavil tento dovozce ve spojení nejméně jednu fakturu při dalším prodeji konečnému zákazníkovi v Unii, u níž nebyla dodržena minimální dovozní cena. Proto společnost Qixin Solar porušila podmínky závazku popsané v 18. a 23. bodě odůvodnění.
            
   
               (30)
            
               Kromě toho v měsíci, v němž proběhla transakce uvedená v 29. bodě odůvodnění, uskutečnila společnost Qixin Solar přímý prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, témuž odběrateli, a tím se účastnila systému obchodování, který vede ke křížové kompenzaci. Proto společnost Qixin Solar porušila podmínky závazku popsané v 21. bodě odůvodnění.
            
   c)   Prodeje společnosti Linuo
   
   
               (31)
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Linuo transakci zahrnující prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkovou fakturou. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl dovozce podílející se na výše uvedené transakci, ve spojení se společností Linuo. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Linuo podmínky závazku popsané v 19. a 21. bodě odůvodnění.
            
   
               (32)
            
               Kromě toho vystavil tento dovozce ve spojení nejméně jednu fakturu při dalším prodeji konečnému zákazníkovi v Unii, u níž nebyla dodržena minimální dovozní cena. Proto společnost Linuo porušila podmínky závazku popsané v 18. a 23. bodě odůvodnění.
            
   E.   PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÝCH FAKTUR ZA NEPLATNÉ
   
   
               (33)
            
               Z informací obsažených ve čtvrtletních zprávách a získaných důkazů vyplývá, že faktury při dalším prodeji uvedené v 27., 29. a 32. bodě odůvodnění a závazkové faktury uvedené v 30. bodě odůvodnění jsou spojeny s těmito transakcemi:
               
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                           Datum
                        
                           Vystavena společností
                        
                           Vystavena společnosti
                        
                           ODAEU150006
                        
                           23.12.2015
                        
                           Ningbo Osda Solar Co., Ltd
                        
                           Triple Shine B.V.
                        
                           QXC150051
                        
                           20.6.2015
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
                        
                           Energy Plus B.V
                        
                           QXC150040
                        
                           2.6.2015
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
                        
                           München Solarenergie GmbH
                        
                           QXC150046
                        
                           10.6.2015
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
                        
                           München Solarenergie GmbH
                        
                           QXC150049
                        
                           17.6.2015
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
                        
                           München Solarenergie GmbH
                        
                           QXC150052
                        
                           23.6.2015
                        
                           Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
                        
                           München Solarenergie GmbH
                        
                           LNPV-058 A-1502-017-1
                        
                           6.2.2015
                        
                           SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD
                        
                           Lion Sun B.V.
                        
               Proto jsou tyto faktury v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 prohlášeny za neplatné. Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány podle čl. 105 odst. 3 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (21) vybrána v okamžiku, kdy vstoupí v platnost odvolání závazku ve vztahu ke třem vyvážejícím výrobcům, společně s jejich společnostmi ve spojení v Unii. Vnitrostátní celní orgány příslušné k vybírání cla budou příslušným způsobem informovány.
               V této souvislosti Komise připomíná, že podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 je dovoz osvobozen od cla pouze tehdy, pokud faktura uvádí cenu a případné rabaty. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je clo splatné, i když Komise obchodní fakturu doprovázející dané zboží neprohlásila za neplatnou.
            
   F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU
   
   
               (34)
            
               Závazek stanoví, že jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě Komise posoudí dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (35)
            
               Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany společností Osda Solar, Qixin Solar, a Linuo na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (36)
            
               Ačkoli porušení závazku ze strany tří vyvážejících výrobců vykazuje podobnost, Komise se domnívá, že odpovědnost za porušení závazku nesou uvedení vyvážející výrobci; monitorování doposud neodhalilo žádné podobné systematické porušování ze strany velkého počtu vyvážejících výrobců nebo CCCME. Komise se proto v této chvíli domnívá, že celkové fungování závazku není ohroženo a že neexistují důvody pro odvolání jeho přijetí u všech vyvážejících výrobců a CCCME.
            
   
               (37)
            
               Dopisem ze dne 11. července 2016 však informovala Komise CCCME o výše uvedených porušeních závazku, která vykazují podobnost, ze strany zmíněných tří vyvážejících výrobců a současně uvedla, že pokud bude k podobným případům porušení závazku docházet i v budoucnosti, může Komise celkovou proveditelnost závazku znovu posoudit.
            
   G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
   
               (38)
            
               Zúčastněné strany měly možnost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.
            
   
               (39)
            
               Dva vyvážející výrobci předložili po zveřejněné informací určité připomínky ohledně prodejních kanálů nebo dodržení minimální dovozní ceny. Tyto připomínky však byly důvěrné povahy a ani přes žádost Komise nebyl ve stanovené lhůtě poskytnut žádný jejich výtah, který by neměl důvěrnou povahu. Podle čl. 19 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a čl. 29 odst. 3 základního antisubvenčního nařízení tedy není třeba k těmto připomínkám přihlížet. V každém případě nebyly obdržené připomínky takové povahy, aby mohly změnit závěr posouzení Komise ohledně porušení uvedených v 26. až 32. bodě odůvodnění a zneplatnění závazkových faktur, jak je uvedeno v 33. bodě odůvodnění.
            
   H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
   
               (40)
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnosti Osda Solar, Qixin Solar a Linuo společně s jejich společnostmi ve spojení v Unii musí být odvoláno.
            
   
               (41)
            
               V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společnostmi Osda Solar (doplňkový kód TARIC B859), Qixin Solar (doplňkový kód TARIC B860) a Linuo (doplňkový kód TARIC B869), a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (42)
            
               V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž není přijetí závazku stanovené prováděcím rozhodnutím 2013/707/EU dotčeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku, pokud jde o společnost Ningbo Osda Solar Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC B859, společnost Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC B860, a společnost SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC B869, se odvolává.
   Článek 2
   1.   Tyto závazkové faktury se prohlašují za neplatné:
   
               Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
            
               Datum
            
               Vystavena společností
            
               Vystavena společnosti
            
               ODAEU150006
            
               23.12.2015
            
               Ningbo Osda Solar Co., Ltd
            
               Triple Shine B.V.
            
               QXC150051
            
               20.6.2015
            
               Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
            
               Energy Plus B.V
            
               QXC150040
            
               2.6.2015
            
               Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
            
               München Solarenergie GmbH
            
               QXC150046
            
               10.6.2015
            
               Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
            
               München Solarenergie GmbH
            
               QXC150049
            
               17.6.2015
            
               Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
            
               München Solarenergie GmbH
            
               QXC150052
            
               23.6.2015
            
               Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
            
               München Solarenergie GmbH
            
               LNPV-058 A-1502-017-1
            
               6.2.2015
            
               SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD
            
               Lion Sun B.V.
            
   2.   Vnitrostátní celní orgány se vyzývají k vymáhání celního dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (20)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (21)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam společností
      
      
                  Název společnosti
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B798
               
                  Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd
               
                  B799
               
                  Anhui Chaoqun Power Co., Ltd
               
                  B800
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd
               
                  B802
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.
               
                  B801
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
                  B803
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
                  B804
               
                  Changzhou NESL Solartech Co., Ltd
               
                  B806
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd
               
                  B807
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
                  B808
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B811
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B812
               
                  CSG PVtech Co., Ltd
               
                  B814
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.
               
                  B809
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd
               
                  B816
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
                  B817
               
                  Era Solar Co., Ltd
               
                  B818
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
                  B820
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
                  B821
               
                  Konca Solar Cell Co., Ltd
                  Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd
                  Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd
                  Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                  GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                  GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                  GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
               
                  B850
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd
               
                  B822
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
                  B824
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd
               
                  B826
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd
               
                  B827
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
                  B828
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd
               
                  B829
               
                  Jetion Solar (China) Co., Ltd
                  Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
                  Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
               
                  B830
               
                  Jiangsu Green Power PV Co., Ltd
               
                  B831
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd
               
                  B832
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B833
               
                  Jiangsu Runda PV Co., Ltd
               
                  B834
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
                  B835
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd
               
                  B836
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
                  B837
               
                  Jiangsu Sinski PV Co., Ltd
               
                  B838
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd
               
                  B839
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd
               
                  B840
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd
               
                  B841
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
                  B793
               
                  Jiangyin Hareon Power Co., Ltd
                  Hareon Solar Technology Co., Ltd
                  Taicang Hareon Solar Co. Ltd
                  Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
                  Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
               
                  B842
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd
               
                  B843
               
                  JingAo Solar Co.Ltd.
                  Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.
                  JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.
                  Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.
                  Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.
               
                  B794
               
                  Jinko Solar Co., Ltd
                  Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
               
                  B845
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B795
               
                  Juli New Energy Co., Ltd
               
                  B846
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd
               
                  B847
               
                  King-PV Technology Co., Ltd
               
                  B848
               
                  Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)
               
                  B849
               
                  Lightway Green New Energy Co., Ltd
                  Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
               
                  B851
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
                  B853
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B854
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd
               
                  B856
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd
               
                  B857
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd
               
                  B858
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd
               
                  B861
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd
               
                  B862
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd
               
                  B863
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd
               
                  B864
               
                  Perlight Solar Co., Ltd
               
                  B865
               
                  Phono Solar Technology Co., Ltd
                  Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
               
                  B866
               
                  RISEN ENERGY CO. LTD
               
                  B868
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
                  B870
               
                  Shanghai BYD Co., Ltd
                  BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
               
                  B871
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd
                  Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd
               
                  B872
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd
               
                  B873
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B874
               
                  SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
                  Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd
                  Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd
               
                  B875
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
                  B876
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd
               
                  B878
               
                  Shenzhen Topray Solar Co., Ltd
                  Shanxi Topray Solar Co. Ltd
                  Leshan Topray Cell Co. Ltd
               
                  B880
               
                  Sopray Energy Co., Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
                  B881
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.
               
                  B882
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
                  B883
               
                  TDG Holding Co., Ltd
               
                  B884
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
                  B885
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
                  B886
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd
               
                  B877
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
               
                  B879
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd
               
                  B889
               
                  Wuxi Saijing Solar Co., Ltd
               
                  B890
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd
               
                  B891
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd
               
                  B892
               
                  Wuxi Suntech Power Co. Ltd
                  Suntech Power Co. Ltd
                  Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
                  Luoyang Suntech Power Co. Ltd.
                  Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
                  Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
               
                  B796
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd
                  Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.
               
                  B893
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B896
               
                  Yingli Energy (China) Co. Ltd
                  Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
               
                  B797
               
                  Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd
                  Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd
               
                  B899
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd
               
                  B900
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd
               
                  B902
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd
               
                  B903
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B904
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd
               
                  B905
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B906
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd
               
                  B907
               
                  Zhejiang Koly Energy Co., Ltd
               
                  B908
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B910
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B911
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
                  B912
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd
               
                  B914
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd
               
                  B915
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd
               
                  B916
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
                  B917
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
               
                  B918
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
                  B920
               
                  Zhongli Talesun Solar Co., Ltd
               
                  B922
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.