Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1403 ze dne 22. srpna 2016, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají z uplatňování období zákazu rybolovu v roce 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1403/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 228/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1403
   ze dne 22. srpna 2016,
   kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají z uplatňování období zákazu rybolovu v roce 2016
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (1), a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení ukládající období zákazu rybolovu populací tresky obecné v Baltském moři jsou stanovena v nařízení (ES) č. 1098/2007.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1098/2007 může Komise vyjmout subdivize ICES 27 a 28.2 z působnosti období zákazu rybolovu, pokud množství tresky obecné ulovené v subdivizích ICES 27 a 28.2 během posledního sledovaného období bylo nižší než určitá prahová hodnota.
            
   
               (3)
            
               Na základě zpráv příslušných členských států a konzultace Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství by měly být subdivize ICES 27 a 28.2 v roce 2016 vyjmuty z působnosti uvedeného období zákazu rybolovu.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1098/2007 se v roce 2016 nepoužijí na subdivize ICES 27 a 28.2.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.