Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1414 ze dne 24. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1414/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 230/16
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1414
      ze dne 24. srpna 2016,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 obdrželo Spojené království dne 29. června 2011 od společností DuPont Crop Protection a Syngenta Crop Protection žádost o schválení účinné látky cyantraniliprol. V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámilo Spojené království jakožto zpravodajský členský stát dne 10. srpna 2011 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 31. května 2013 předložil zpravodajský členský stát Komisi návrh zprávy o posouzení, v níž posoudil, zda lze očekávat, že dotčená účinná látka splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a opis této zprávy zaslal úřadu.
               
      
                  (3)
               
                  Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení dne 12. června 2014.
               
      
                  (4)
               
                  Dne 18. srpna 2014 úřad sdělil žadateli, členským státům a Komisi své závěry o tom, zda lze očekávat, že účinná látka cyantraniliprol splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 (2). Úřad své závěry zpřístupnil veřejnosti. Revidované znění těchto závěrů bylo zveřejněno dne 11. listopadu 2014 a 28. května 2015 (3).
               
      
                  (5)
               
                  Dne 13. července 2015 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu cyantraniliprolu a předlohu nařízení o schválení cyantraniliprolu.
               
      
                  (6)
               
                  Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o přezkumu připomínky.
               
      
                  (7)
               
                  S ohledem na jedno či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího dotčenou účinnou látku, a zvláště pak použití, jež byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě o přezkumu, bylo zjištěno, že kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou splněna. Proto je vhodné cyantraniliprol schválit.
               
      
                  (8)
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je však nezbytné stanovit určité podmínky a omezení. Zejména je třeba požadovat další potvrzující informace.
               
      
                  (9)
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4) měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (10)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Schválení účinné látky
      Účinná látka cyantraniliprol, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 24. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  EFSA Journal 2014;12(9):3814. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu
      
         (3)  EFSA Journal 2014;12(9):3814. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                     Datum schválení
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
                     Cyantraniliprol
                     CAS:
                     736994-63-1
                     CIPAC: nepřiděleno
                  
                     3-brom-1-(3-chlor-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylkarbamoyl) pyrazol-5-karboxanilid
                  
                     ≥ 940 g/kg
                     IN-Q6S09: max. 1 mg/kg
                     IN-RYA13: max. 20 mg/kg
                     methansulfonová kyselina: max. 2 g/kg
                     acetonitril: max. 2 g/kg
                     heptan: max. 7 g/kg
                     3-pikolin: max. 3 g/kg
                  
                     14. září 2016
                  
                     14. září 2026
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyantraniliprolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                     
                                 a)
                              
                                 riziku pro obsluhu;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 riziku pro vodní organismy, včely a jiné necílové členovce;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 riziku pro včely a čmeláky vypuštěné pro účely opylování, používá-li se tato látka ve sklenících;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 ochraně podzemních vod, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.
                              
                     Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                     Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace o účincích procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou čerpány pro pitnou vodu, do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.
                  
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
         
            
                        Číslo
                     
                        Obecný název, identifikační čísla
                     
                        Název podle IUPAC
                     
                        Čistota (*)
                        
                     
                        Datum schválení
                     
                        Konec platnosti schválení
                     
                        Zvláštní ustanovení
                     
                        „99
                     
                        Cyantraniliprol
                        CAS:
                        736994-63-1
                        CIPAC: nepřiděleno
                     
                        3-brom-1-(3-chlor-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylkarbamoyl) pyrazol-5-karboxanilid
                     
                        ≥ 940 g/kg
                        IN-Q6S09: max. 1 mg/kg
                        IN-RYA13: max. 20 mg/kg
                        methansulfonová kyselina: max. 2 g/kg
                        acetonitril: max. 2 g/kg
                        heptan: max. 7 g/kg
                        3-pikolin: max. 3 g/kg
                     
                        14. září 2016
                     
                        14. září 2026
                     
                        Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyantraniliprolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                        Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                        
                                    a)
                                 
                                    riziku pro obsluhu;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    riziku pro vodní organismy, včely a jiné necílové členovce;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    riziku pro včely a čmeláky vypuštěné pro účely opylování, používá-li se tato látka ve sklenících;
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    ochraně podzemních vod, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.
                                 
                        Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                        Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace o účincích procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou čerpány pro pitnou vodu, do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.“
                     
         
         
         
            (*)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.