Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1415 ze dne 24. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tepertős pogácsa (ZTS))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1415/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 230/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1415
   ze dne 24. srpna 2016
   o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tepertős pogácsa (ZTS))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložilo Maďarsko název „Tepertős pogácsa“, aby mohl být zapsán do rejstříku zaručených tradičních specialit podle článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.
            
   
               (2)
            
               Do rejstříku zaručených tradičních specialit byl dříve zapsán (2) název „Tepertős pogácsa“ bez výhrady názvu v souladu s čl. 58 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1151/2012.
            
   
               (3)
            
               Předložení názvu „Tepertős pogácsa“ bylo posouzeno Komisí a následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3).
            
   
               (4)
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, název „Tepertős pogácsa“ by měl být zapsán do rejstříku s výhradou názvu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Tepertős pogácsa“ (ZTS) se zapisuje do rejstříku s výhradou názvu.
   Specifikace produktu ZTS „Tepertős pogácsa“ se považuje za specifikaci zaručené tradiční speciality „Tepertős pogácsa“ podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (4).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení (EU) č. 1144/2013 ze dne 13. listopadu 2013 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tepertős pogácsa (ZTS)) (Úř. věst. L 303, 14.11.2013, s. 17).
   
      (3)  Úř. věst. C 94, 10.3.2016, s. 8.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.