Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1422 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1422/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 231/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1422
      ze dne 24. srpna 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 992/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Rozhodnutím Rady (EU) 2016/837 (2) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a prozatímní provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou.
               
      
                  (2)
               
                  Znění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (dále jen „dodatkový protokol“), které je připojeno k rozhodnutí (EU) 2016/837, stanoví obnovení sedmi kvót s nulovou celní sazbou, jejichž platnost skončila dne 30. dubna 2014, a tří nových kvót s nulovou celní sazbou za účelem propuštění do volného oběhu některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Norska v Evropské unii.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu s dodatkovým protokolem se objemy celních kvót na období od 1. května 2014 do dne, kdy prozatímní provádění dodatkového protokolu nabude účinnosti, úměrně přidělují a dávají k dispozici pro období od prvního dne prozatímního provádění dodatkového protokolu do 30. dubna 2021.
               
      
                  (4)
               
                  Je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 992/95 za účelem provedení celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu.
               
      
                  (5)
               
                  Celní kvóty by se měly použít ode dne, kdy prozatímní provádění dodatkového protokolu nabude účinnosti, do 30. dubna 2021. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního dne prozatímního provádění dodatkového protokolu podle článku 3 rozhodnutí (EU) 2016/837.
               
      
                  (6)
               
                  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (3) bylo zrušeno nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (4) a ukončen režim referenčních cen pro produkty rybolovu. Je proto nutné zrušit podmínku stanovenou v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 992/95 o dodržování referenčních cen.
               
      
                  (7)
               
                  Protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce byl pozměněn rozhodnutím Smíšeného výboru EU a Norska č. 1/2016 ze dne 8. února 2016 (5). Je proto nezbytné stanovit, že se použije pozměněný protokol č. 3.
               
      
                  (8)
               
                  Celní kvóty s pořadovými čísly 09.0760, 09.0763 a 09.0778 se použily v souladu s přílohou nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 (6) v letech 2005 až 2009. Je proto nutné zrušit článek 2a nařízení (ES) č. 992/95 týkající se uvedených celních kvót.
               
      
                  (9)
               
                  Pravidla pro správu celních kvót jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (7), kterým se nahrazuje nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (8) ode dne 1. května 2016. Článek 3 nařízení (ES) č. 992/95 by měl být změněn, aby se zohlednila nová pravidla.
               
      
                  (10)
               
                  Příloha nařízení (ES) č. 992/95 by měla být změněna tak, aby zohledňovala změny kódů kombinované nomenklatury (dále jen „kódy KN“) stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (9) a třídění podle systému Taric. V zájmu srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu nařízení (ES) č. 992/95 v celém rozsahu.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 992/95 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 1 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 2 se zrušuje,
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                              „3.   Použije se protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Norska č. 1/2016 (*).
                              
                                 (*)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Norska č. 1/2016 ze dne 8. února 2016 o změně protokolu č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 63).“;"

                           
               
      
                  2)
               
                  Článek 2a se zrušuje;
               
      
                  3)
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  Celní kvóty stanovené v tomto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (**).
                  
                     (**)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“;"

               
      
                  4)
               
                  Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. září 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 24. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 101, 4.5.1995, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/837 ze dne 21. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22).
      
         (5)  Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 63.
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska (Úř. věst. L 331, 5.11.2004, s. 1).
      
         (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (8)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
               
                           Pořadové číslo
                        
                           Kód KN
                        
                           Třídění TARIC
                        
                           Popis zboží
                        
                           Kvótové období
                        
                           Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
                        
                           Clo v rámci kvóty (v %)
                        
                           09.0701
                        
                           ex 1504 20 10
                           ex 1504 30 10
                        
                           90
                           99
                        
                           Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců, jiné než velrybí olej nebo spermacetový olej, v baleních o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           1 000
                        
                           8,5
                        
                           09.0702
                        
                           0303 19 00
                        
                            
                        
                           Ostatní zmrazení lososovití, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           2 000
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           3 000
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           3 000
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           3 000
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           3 000
                        
                           09.0703
                        
                           ex 0305 51 90
                        
                           10
                           20
                        
                           Sušená, solená, ne však uzená treska, kromě tresky druhu Gadus macrocephalus
                           
                        
                           Od 1.4. do 31.12.
                        
                           13 250
                        
                           0
                        
                           ex 0305 59 10
                        
                           90
                        
                           Sušené, solené, ne však uzené ryby druhu Boreogadus saida
                           
                        
                           09.0710
                        
                           0303 51 00
                        
                            
                        
                           Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazení, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí (1)
                           
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           26 500
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           39 750
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           39 750
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           39 750
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           39 750
                        
                           09.0711
                        
                            
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z ryb:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           400
                        
                           3
                        
                           ex 1604 13 90
                        
                           91
                           92
                           99
                        
                           Sardinel a šprotů, kromě syrového filé jen obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého v oleji, hluboce zmrazeného
                        
                           1604 17 00
                        
                            
                        
                           Úhořů
                        
                           1604 19 92
                        
                            
                        
                           Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
                        
                           ex 1604 19 93
                        
                           90
                        
                           Tresky tmavé (Pollachius virens), kromě tresky černé konzervované uzením
                        
                           1604 19 94
                        
                            
                        
                           Štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)
                        
                           1604 19 95
                        
                            
                        
                           Tresky pestré (Theragra chalcogramma) a tresky polak (Pollachius pollachius)
                        
                           1604 19 97
                        
                            
                        
                           Ostatních
                        
                           ex 1604 20 90
                        
                           30
                           35
                           50
                           60
                           90
                        
                           Ostatních přípravků nebo konzerv z ryb, kromě sledě obecného, makrely obecné a konzervované uzené tresky tmavé
                        
                           ex 1604 20 90
                        
                           40
                        
                           Přípravky nebo konzervy z makrel (Scomber australasicus)
                        
                           10
                        
                           09.0712
                        
                           0303 54 10
                        
                            
                        
                           Makrela druhů Scomber scombrus či Scomber japonicus, zmrazená, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           25 000
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           37 500
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           37 500
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           37 500
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           37 500
                        
                           09.0713
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí:
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           2 200
                        
                           0
                        
                           0303 55 30
                        
                            
                        
                           Kranas Murphyho (Trachurus murphyi)
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           3 300
                        
                           ex 0303 55 90
                        
                           90
                        
                           Ostatní ryby rodu Trachurus spp., kromě Trachurus
                              trachurus, Trachurus murphyi a kranase (Caranx trachurus)
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           3 300
                        
                           0303 56 00
                        
                            
                        
                           Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           3 300
                        
                           0303 69 90
                           0303 89 90
                        
                            
                        
                           Ostatní ryby
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           3 300
                        
                           0303 82 00
                        
                            
                        
                           Rejnokovití (Rajidae)
                        
                           0303 89 55
                        
                            
                        
                           Mořan zlatý (Sparus aurata)
                        
                           09.0714
                        
                           0304 86 00
                        
                            
                        
                           Filé ze sleďů )Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           55 600
                        
                           0
                        
                           ex 0304 99 23
                        
                           10
                           20
                           30
                        
                           Řezy ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené (2)
                           
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           83 400
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           83 400
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           83 400
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           83 400
                        
                           09.0715
                        
                           0302 11
                        
                            
                        
                           Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           500
                        
                           0
                        
                           0303 14
                        
                            
                        
                           Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), zmrazený, kromě rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           09.0716
                        
                           0302 13 00
                           0302 14 00
                        
                            
                        
                           Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), čerství nebo chlazení, kromě rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           6 100
                        
                           0
                        
                           09.0717
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           580
                        
                           0
                        
                           0303 11 00
                        
                            
                        
                           Losos nerka (Oncorhynchus nerka)
                        
                           0303 12 00
                        
                            
                        
                           Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)
                        
                           ex 0303 13 00
                        
                           10
                        
                           Losos obecný (Salmo salar)
                        
                           09.0718
                        
                           0304 41 00
                           0304 81 00
                        
                            
                        
                           Čerstvé, chlazené nebo zmrazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           610
                        
                           0
                        
                           09.0719
                        
                           0302 19 00
                        
                            
                        
                           Ostatní lososovití, čerství nebo chlazení, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           670
                        
                           0
                        
                           0303 19 00
                        
                            
                        
                           Ostatní zmrazení lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           09.0720
                        
                           0302 59 40
                        
                            
                        
                           Mník (Molva spp.), čerstvý nebo chlazený, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           370
                        
                           0
                        
                           09.0721
                        
                            
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           250
                        
                           0
                        
                           0302 22 00
                        
                            
                        
                           Platýs velký (Pleuronectes platessa)
                        
                           0302 23 00
                        
                            
                        
                           Jazyky (Solea spp.)
                        
                           0302 29
                        
                            
                        
                           Pakambaly (Lepidorhombus spp.) a jiné platýsovité ryby
                        
                           0302 45
                        
                            
                        
                           Kranasi (Trachurus spp.)
                        
                           0302 46 00
                        
                            
                        
                           Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)
                        
                           0302 47 00
                        
                            
                        
                           Mečoun obecný (Xiphias gladius)
                        
                           0302 54
                        
                            
                        
                           Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)
                        
                           ex 0302 56 00
                        
                           20
                        
                           Treska jižní (Micromesistius australis)
                        
                           0302 59 90
                        
                            
                        
                           Ostatní ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae
                           
                        
                           0302 82 00
                        
                            
                        
                           Rejnokovití (Rajidae)
                        
                           0302 83 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0302 84
                        
                            
                        
                           Mořčáci (Dicentrarchus spp.)
                        
                           0302 85 30
                        
                            
                        
                           Mořan zlatý (Sparus aurata)
                        
                           0302 85 90
                        
                            
                        
                           Ostatní mořanovití (Sparidae), kromě druhů Dentex dentex či Pagellus spp
                        
                           0302 89 50
                        
                            
                        
                           Ďasi (Lophius spp.)
                        
                           0302 89 60
                        
                            
                        
                           Hruj růžová (Genypterus blacodes)
                        
                           0302 89 90
                        
                            
                        
                           Ostatní ryby
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené platýsovité ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí:
                        
                           0303 34 00
                        
                            
                        
                           Pakambala velká (Psetta maxima)
                        
                           0303 39 10
                        
                            
                        
                           Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)
                        
                           0303 39 30
                        
                            
                        
                           Ryby rodu Rhombosolea
                           
                        
                           0303 39 85
                        
                            
                        
                           Ostatní platýsovité ryby, kromě platýse, platýse velkého, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, platýse bradavičnatého, ryb rodu Rhombosolea a ryb druhů Pelotreis flavilatus nebo Peltorhamphus novaezelandiae
                           
                        
                           09.0722
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené maso z:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           500
                        
                           0
                        
                           0304 91 00
                        
                            
                        
                           Mečouna obecného (Xiphias gladius)
                        
                           0304 94 90
                        
                            
                        
                           Tresky pestré (Theragra chalcogramma), kromě surimi
                        
                           ex 0304 95
                        
                            
                        
                           Ryb čeledí Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma), kromě surimi z podpoložky 0304 95 10
                        
                           ex 0304 99 99
                        
                           20
                           25
                           30
                           40
                           50
                           65
                           69
                           70
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě surimi a sladkovodních ryb a kromě makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
                        
                           09.0723
                        
                           0302 41 00
                           0303 51 00
                        
                            
                        
                           Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), čerstvý, chlazený nebo zmrazený, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 16.6. do 14.2.
                        
                           800
                        
                           0
                        
                           09.0724
                        
                           0302 44 00
                        
                            
                        
                           Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), čerstvá nebo chlazená, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 16.6. do 14.2.
                        
                           260
                        
                           0
                        
                           09.0725
                        
                           0303 54 10
                        
                            
                        
                           Makrela (Scomber scombrus, Scomber japonicus), zmrazená, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 16.6. do 14.2.
                        
                           30 600
                        
                           0
                        
                           09.0726
                        
                           0302 89 31
                           0302 89 39
                           0303 89 31
                           0303 89 39
                        
                            
                        
                           Okouníci (Sebastes spp.), čerství, chlazení nebo zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           130
                        
                           0
                        
                           09.0727
                        
                            
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené a zmrazené filé z:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           110
                        
                           0
                        
                           0304 31 00
                           0304 61 00
                        
                            
                        
                           Tilápie (Oreochromis spp.)
                        
                           0304 32 00
                           0304 62 00
                        
                            
                        
                           Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
                        
                           0304 33 00
                           0304 63 00
                        
                            
                        
                           Robala nilského (Lates niloticus)
                        
                           0304 39 00
                           0304 69 00
                        
                            
                        
                           Kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.) a hadohlavců (Channa spp.)
                        
                           0304 42 50
                           0304 82 50
                        
                            
                        
                           Pstruha druhů Oncorhynchus apache nebo Oncorhynchus chrysogaster
                           
                        
                           0304 49 10
                           0304 89 10
                        
                            
                        
                           Ostatních sladkovodních ryb
                        
                           09.0728
                        
                            
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené filé z:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           180
                        
                           0
                        
                           0304 44 30
                        
                            
                        
                           Tresky tmavé (Pollachius virens)
                        
                           0304 45 00
                        
                            
                        
                           Mečouna obecného (Xiphias gladius)
                        
                           0304 46 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0304 49 50
                        
                            
                        
                           Okouníka (Sebastes spp.)
                        
                           0304 49 90
                        
                            
                        
                           Ostatních ryb
                        
                           09.0729
                        
                           0304 53 00
                           0304 59 90
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené maso (též mleté) z ryb čeledí Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae jiných ryb než sladkovodních
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           130
                        
                           0
                        
                           0304 59 50
                        
                            
                        
                           Řezy ze sleďů, čerstvé nebo chlazené (3)
                           
                        
                           09.0730
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené filé z:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           9 000
                        
                           0
                        
                           0304 71
                        
                            
                        
                           Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
                        
                           0304 72 00
                        
                            
                        
                           Tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus)
                           
                        
                           0304 73 00
                        
                            
                        
                           Tresky tmavé (Pollachius virens)
                        
                           0304 74
                        
                            
                        
                           Štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)
                        
                           0304 75 00
                        
                            
                        
                           Tresky pestré (Theragra chalcogramma)
                        
                           0304 79 10
                        
                            
                        
                           Ryb druhu Boreogadus saida
                           
                        
                           0304 79 50
                        
                            
                        
                           Treskovníku novozélandského (Macruronus novaezelandiae)
                           
                        
                           0304 79 90
                        
                            
                        
                           Ostatních ryb
                        
                           0304 83 10
                        
                            
                        
                           Platýse velkého (Pleuronectes platessa)
                           
                        
                           ex 0304 83 90
                        
                           10
                           90
                        
                           Ostatních platýsovitých ryb, kromě Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra
                           
                        
                           0304 84 00
                        
                            
                        
                           Mečouna obecného (Xiphias gladius)
                        
                           0304 85 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0304 89 21
                           0304 89 29
                        
                            
                        
                           Okouníka (Sebastes spp.)
                        
                           0304 89 60
                        
                            
                        
                           Ďasů (Lophius spp.)
                        
                           ex 0304 89 90
                        
                           10
                           30
                           40
                           50
                           60
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě pražmy (Brama spp.)
                        
                           09.0731
                        
                           ex 0305 20 00
                        
                           11
                           18
                           19
                           21
                           30
                           73
                           75
                           77
                           79
                           99
                        
                           Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           1 900
                        
                           0
                        
                           09.0732
                        
                           0305 41 00
                        
                            
                        
                           Uzený losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), včetně filé, kromě jedlých rybích drobů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           450
                        
                           0
                        
                           09.0733
                        
                           0305 42 00
                           0305 43 00
                           0305 44
                           0305 49
                        
                            
                        
                           Uzené ryby jiné než losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), včetně filé, kromě jedlých drobů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           140
                        
                           0
                        
                           0305 71 10
                        
                            
                        
                           Uzené žraločí ploutve
                        
                           09.0734
                        
                            
                        
                            
                        
                           Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           250
                        
                           0
                        
                           0305 64 00
                        
                            
                        
                           Tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)
                        
                           ex 0305 69 80
                        
                           20
                           30
                           40
                           50
                           61
                           64
                           65
                           67
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides) a platýse tichomořského (Hippoglossus stenolepis)
                        
                           0305 71 90
                        
                            
                        
                           Neuzené žraločí ploutve
                        
                           09.0735
                        
                           0305 61 00
                        
                            
                        
                           Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), solení, ne však sušení nebo uzení, a sledi ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           1 440
                        
                           0
                        
                           09.0736
                        
                           0306 15 90
                        
                            
                        
                           Zmrazený humr severský (Nephrops norvegicus), neuzený
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           950
                        
                           0
                        
                           0306 16 99
                           0306 17 93
                        
                            
                        
                           Zmrazené krevety čeledi Pandalidae, neuzené
                        
                           09.0737
                        
                           ex 0306 26 90
                        
                           95
                        
                           Krevety čeledi Pandalidae, nezmrazené, vařené na palubě, neuzené
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           800
                        
                           0
                        
                           ex 0306 27 91
                        
                           91
                        
                           09.0738
                        
                           0306 25 90
                        
                            
                        
                           Humr severský (Nephrops norvegicus), nezmrazený, neuzený
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           900
                        
                           0
                        
                           ex 0306 26 90
                        
                           12
                           14
                           20
                           92
                           93
                           96
                        
                           Krevety čeledi Pandalidae, nezmrazené, neuzené, určené ke zpracování (4)
                           
                        
                           ex 0306 27 91
                        
                           11
                           95
                        
                           09.0739
                        
                           1604 11 00
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech, vyjma drcených
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           170
                        
                           0
                        
                           09.0740
                        
                           1604 12 91
                           1604 12 99
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, vyjma drcených
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           3 000
                        
                           0
                        
                           09.0741
                        
                           1604 13 90
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy ze sardinel a šprotů, celých nebo v kusech, vyjma drcených
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           180
                        
                           0
                        
                           09.0742
                        
                           1604 15 11
                           1604 15 19
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z makrel druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus, celých nebo v kusech, vyjma drcených
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           130
                        
                           0
                        
                           09.0743
                        
                            
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z ryb, celé nebo v kusech, vyjma drcených:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           5 500
                        
                           0
                        
                           1604 17 00
                        
                            
                        
                           Úhořů
                        
                           1604 19 92
                        
                            
                        
                           Tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
                        
                           1604 19 93
                        
                            
                        
                           Tresek tmavých (Pollachius virens)
                        
                           1604 19 94
                        
                            
                        
                           Štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)
                        
                           1604 19 95
                        
                            
                        
                           Tresek pestrých (Theragra chalcogramma) a tresek polak (Pollachius pollachius)
                        
                           1604 19 97
                        
                            
                        
                           Ostatních
                        
                           1604 20 90
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z masa z ostatních ryb
                        
                           09.0744
                        
                           1604 20 10
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z lososů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           300
                        
                           0
                        
                           09.0745
                        
                           ex 1605 21 10
                        
                           20
                           40
                           50
                           91
                        
                           Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, loupaní a zmrazení
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           8 000
                        
                           0
                        
                           ex 1605 21 90
                        
                           20
                           40
                           57
                           60
                           91
                        
                           ex 1605 29 00
                        
                           20
                           40
                           45
                           91
                        
                           09.0746
                        
                           ex 1605 21 10
                        
                           30
                           96
                           99
                        
                           Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, neloupaní a nezmrazení
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           1 000
                        
                           0
                        
                           ex 1605 21 90
                        
                           30
                           45
                           49
                           55
                           58
                           62
                           65
                           96
                           99
                        
                           ex 1605 29 00
                        
                           30
                           50
                           55
                           60
                           96
                           99
                        
                           09.0748
                        
                           1605 10 00
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z krabů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           50
                        
                           0
                        
                           09.0749
                        
                           ex 1605 21 10
                        
                           20
                           40
                           50
                           91
                        
                           Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, loupaní a zmrazení
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           7 000
                        
                           0
                        
                           ex 1605 21 90
                        
                           20
                           40
                           57
                           60
                           91
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           10 500
                        
                           ex 1605 29 00
                        
                           20
                           40
                           45
                           91
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           10 500
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           10 500
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           10 500
                        
                           09.0750
                        
                           ex 1604 12 91
                        
                           11
                           91
                        
                           Sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           11 400  tun čisté odkapané hmotnosti
                        
                           0
                        
                           ex 1604 12 99
                        
                           11
                           19
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           17 100  tun čisté odkapané hmotnosti
                        
                            
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           17 100  tun čisté odkapané hmotnosti
                        
                            
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           17 100  tun čisté odkapané hmotnosti
                        
                            
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           17 100  tun čisté odkapané hmotnosti
                        
                            
                        
                           09.0751
                        
                           ex 0704 10 00
                        
                           90
                        
                           Květáky, čerstvé nebo chlazené
                        
                           Od 1.8. do 31.10.
                        
                           2 000
                        
                           0
                        
                           09.0752
                        
                           0303 51 00
                        
                            
                        
                           Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazení, kromě rybího filé a jiného rybího masa uvedeného pod číslem 0304  a kromě jater, jiker a mlíčí
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           44 000
                        
                           0
                        
                           09.0756
                        
                           0304 86 00
                        
                            
                        
                           Filé ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           67 000
                        
                           0
                        
                           ex 0304 99 23
                        
                           10
                           20
                           30
                        
                           Řezy ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené
                        
                           09.0757
                        
                           0809 21 00
                           0809 29 00
                        
                            
                        
                           Třešně a višně, čerstvé
                        
                           Od 16.7. do 31.8.
                        
                           900
                        
                           0 (5)
                           
                        
                           09.0759
                        
                           0809 40 05
                        
                            
                        
                           Švestky, čerstvé
                        
                           Od 1.9. do 15.10.
                        
                           600
                        
                           0 (5)
                           
                        
                           09.0761
                        
                           0810 10 00
                        
                            
                        
                           Jahody, čerstvé
                        
                           Od 9.6. do 31.7.
                        
                           900
                        
                           0
                        
                           09.0762
                        
                           0810 10 00
                        
                            
                        
                           Jahody, čerstvé
                        
                           Od 1.8. do 15.9.
                        
                           900
                        
                           0
                        
                           09.0776
                        
                           1504 20 10
                        
                            
                        
                           Pevné frakce tuků a olejů z ryb, jiné než oleje z jater
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           384
                        
                           0
                        
                           09.0782
                        
                           0210
                        
                            
                        
                           Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           200
                        
                           0
                        
                           09.0783
                        
                           0705 11 00
                        
                            
                        
                           Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           300
                        
                           0
                        
                           09.0784
                        
                           0705 19 00
                        
                            
                        
                           Ostatní salát, čerstvý nebo chlazený
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           300
                        
                           0
                        
                           09.0786
                        
                           0602 90 70
                        
                            
                        
                           Pokojové rostliny: zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           544 848  EUR
                        
                           0
                        
                           09.0787
                        
                           1601
                        
                            
                        
                           Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           300
                        
                           0
                        
                           09.0815
                        
                           0810 20 10
                        
                            
                        
                           Maliny, čerstvé
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           400
                        
                           0
                        
                           09.0816
                        
                           2005 20 20
                        
                            
                        
                           Tenké bramborové plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k okamžité spotřebě
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           200
                        
                           0
                        
                           09.0817
                        
                           2309 10 13
                           2309 10 15
                           2309 10 19
                           2309 10 33
                           2309 10 39
                           2309 10 51
                           2309 10 53
                           2309 10 59
                           2309 10 70
                           2309 10 90
                        
                            
                        
                           Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           13 000
                        
                           0
                        
                           09.0818
                        
                           ex 0304 89 49
                        
                           10
                           20
                        
                           Zmrazené filé z makrel
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           11 300
                        
                           0
                        
                           ex 0304 99 99
                        
                           11
                        
                           Zmrazené řezy z makrel
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           16 950
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           16 950
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           16 950
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           16 950
                        
                           09.0819
                        
                           ex 0304 49 90
                        
                           10
                        
                           Filé ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), čerstvé nebo chlazené
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           9 000
                        
                           0
                        
                           0304 59 50
                        
                            
                        
                           Řezy ze sleďů, čerstvé nebo chlazené
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           13 500
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           13 500
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           13 500
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           13 500
                        
                           09.0820
                        
                           0305 10 00
                        
                            
                        
                           Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                           Od 1.9.2016 do 30.4.2017
                        
                           1 000
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           1 500
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           1 500
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           1 500
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           1 500
                        
            
         
         
         
            (1)  Jelikož je od 15. února do 15. června celní sazba doložky nejvyšších výhod („DNV“) nulová, výhoda plynoucí z této celní kvóty u zboží přihlášeného k propuštění do volného oběhu během tohoto období se neudělí.
         
            (2)  V případě zboží kódu KN 0304 99 23 je od 15. února do 15. června celní sazba DNV nulová a výhoda plynoucí z celní kvóty u zboží přihlášeného k propuštění do volného oběhu během tohoto období se neudělí.
         
            (3)  V případě zboží kódu KN 0304 59 50 je od 15. února do 15. června celní sazba DNV nulová a výhoda plynoucí z celní kvóty u zboží přihlášeného k propuštění do volného oběhu během tohoto období se neudělí.
         
            (4)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie [viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)].
         
            (5)  Použije se zvláštní dodatečné clo.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.