Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1424/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 231/25
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1424
      ze dne 25. srpna 2016,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Platnost schválení účinné látky thifensulfuron-methyl, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 30. června 2017.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení zařazení látky thifensulfuron-methyl do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4).
               
      
                  (3)
               
                  Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
               
      
                  (4)
               
                  Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 17. července 2014 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
               
      
                  (5)
               
                  Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
               
      
                  (6)
               
                  Dne 15. července 2015 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5) o tom, zda lze očekávat, že látka thifensulfuron-methyl splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Komise předložila návrh zprávy o přezkoumání látky thifensulfuron-methyl Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 8. března 2016.
               
      
                  (7)
               
                  Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.
               
      
                  (8)
               
                  Proto je vhodné schválení látky thifensulfuron-methyl obnovit.
               
      
                  (9)
               
                  Posouzení rizik pro účely obnovení schválení látky thifensulfuron-methyl vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující thifensulfuron-methyl povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako herbicid.
               
      
                  (10)
               
                  V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky. Zejména je vhodné požadovat další potvrzující informace.
               
      
                  (11)
               
                  V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (12)
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/549 (6) byla prodloužena doba platnosti schválení pro thifensulfuron-methyl do 30. června 2017, aby bylo možno proces obnovy schválení dokončit před uplynutím platnosti schválení dané látky. Avšak vzhledem k tomu, že před tímto prodlouženým datem skončení platnosti bylo přijato rozhodnutí o obnovení schválení, mělo by se toto nařízení začít používat ode dne 1. listopadu 2016.
               
      
                  (13)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Obnovení schválení účinné látky
      Schválení účinné látky thifensulfuron-methyl, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. listopadu 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 25. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
      
         (4)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
      
         (5)  EFSA Journal 2015; 13(7): 4201. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/549 ze dne 8. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol a thifensulfuron-methyl (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 4).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                     Datum schválení
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
                     Thifensulfuronmethyl
                     CAS 79277-27-3
                     CIPAC 452
                  
                     methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)thiofen-2-karboxylát
                  
                     ≥ 960 g/kg
                  
                     1. listopadu 2016
                  
                     31. října 2031
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thifensulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                     
                                 —
                              
                                 ochraně podzemních vod,
                              
                     
                                 —
                              
                                 ochraně necílových rostlin a vodních organismů.
                              
                     Podmínky použití musí v příslušných případech zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a povinnost sledovat podzemní vody.
                     Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:
                     
                                 1)
                              
                                 neexistenci genotoxicity metabolitu IN-A4098 a jeho derivátů IN-B5528, IN-A 5546 a IN -W8268;
                              
                     
                                 2)
                              
                                 údaje o mechanismech pro vyloučení způsobu účinku zprostředkovaného endokrinním systémem na nádory prsní žlázy;
                              
                     
                                 3)
                              
                                 riziko pro vodní organismy vyplývající z thifensulfuron-methylu a metabolitu IN-D8858 a riziko pro půdní organismy vyplývající z metabolitů IN-JZ789 a 2-acid-3-triuret;
                              
                     
                                 4)
                              
                                 význam metabolitů IN-A4098, IN – L9223 a IN-JZ789, pokud je thifensulfuron-methyl podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 2, a riziko, že uvedené metabolity kontaminují podzemní vody.
                              
                     Žadatel předloží informace požadované v bodě 1) do 31. března 2017, informace požadované v bodech 2) a 3) do 30. června 2017 a informace požadované v bodě 4) do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci týkajícího se thifensulfuron-methylu.
                  
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     v části A se zrušuje položka 26 pro thifensulfuron-methyl;
                  
         
                     2)
                  
                     v části B se doplňuje nová položka, která zní:
                     
                                 Číslo
                              
                                 Obecný název, identifikační čísla
                              
                                 Název podle IUPAC
                              
                                 Čistota (*)
                                 
                              
                                 Datum schválení
                              
                                 Konec platnosti schválení
                              
                                 Zvláštní ustanovení
                              
                                 „104
                              
                                 Thifensulfuronmethyl
                                 CAS 79277-27-3
                                 CIPAC 452
                              
                                 methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)thiofen-2-karboxylát
                              
                                 ≥ 960 g/kg
                              
                                 1. listopadu 2016
                              
                                 31. října 2031
                              
                                 Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thifensulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                                 Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                                 
                                             —
                                          
                                             ochraně podzemních vod,
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             ochraně necílových rostlin a vodních organismů.
                                          
                                 Podmínky použití musí v příslušných případech zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a povinnost sledovat podzemní vody.
                                 Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:
                                 
                                             1)
                                          
                                             neexistenci genotoxicity metabolitu IN-A4098 a jeho derivátů IN-B5528, IN-A 5546 a IN -W8268;
                                          
                                 
                                             2)
                                          
                                             údaje o mechanismech pro vyloučení způsobu účinku zprostředkovaného endokrinním systémem na nádory prsní žlázy;
                                          
                                 
                                             3)
                                          
                                             riziko pro vodní organismy vyplývající z thifensulfuron-methylu a metabolitu IN-D8858 a riziko pro půdní organismy vyplývající z metabolitů IN-JZ789 a 2-acid-3-triuret;
                                          
                                 
                                             4)
                                          
                                             význam metabolitů IN-A4098, IN – L9223 a IN-JZ789, pokud je thifensulfuron-methyl podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 2, a riziko, že uvedené metabolity kontaminují podzemní vody.
                                          
                                 Žadatel předloží informace požadované v bodě 1) do 31. března 2017, informace požadované v bodech 2) a 3) do 30. června 2017 a informace požadované v bodě 4) do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci týkajícího se thifensulfuron-methylu.“
                              
                  
         
         
            (*)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.