Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1426 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky ethofumesát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1426/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 231/34
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1426
      ze dne 25. srpna 2016,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky ethofumesát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Platnost schválení účinné látky ethofumesát, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 31. července 2017.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení ethofumesátu.
               
      
                  (3)
               
                  Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
               
      
                  (4)
               
                  Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 28. ledna 2015 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
               
      
                  (5)
               
                  Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
               
      
                  (6)
               
                  Dne 18. prosince 2015 oznámil úřad Komisi svůj závěr (4) o tom, zda lze očekávat, že látka ethofumesát splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 8. března 2016 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávu o obnovení schválení ethofumesátu.
               
      
                  (7)
               
                  Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o obnovení schválení připomínky.
               
      
                  (8)
               
                  Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.
               
      
                  (9)
               
                  Proto je vhodné schválení ethofumesátu obnovit.
               
      
                  (10)
               
                  Posouzení rizik pro účely obnovení schválení ethofumesátu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující ethofumesát povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako herbicid.
               
      
                  (11)
               
                  V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky a omezení. Zejména je vhodné stanovit maximální limity pro dvě toxikologicky významné nečistoty v technické účinné látce.
               
      
                  (12)
               
                  V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (13)
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/950 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení pro ethofumesát, aby bylo možno proces obnovy schválení dokončit před uplynutím platnosti schválení dané látky. Avšak vzhledem k tomu, že před prodlouženým datem skončení platnosti bylo přijato rozhodnutí o obnovení schválení, mělo by se toto nařízení začít používat ode dne 1. listopadu 2016.
               
      
                  (14)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Obnovení schválení účinné látky
      Schválení účinné látky ethofumesát, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. listopadu 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 25. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
      
         (4)  EFSA Journal 2016;14(1):4374, 141 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4374.
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                     Datum schválení
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
                     Ethofumesát
                     CAS 26225-79-6
                     CIPAC 233
                  
                     (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methansulfonát
                  
                     ≥ 970 g/kg
                     Následující nečistoty jsou považovány za významné z toxikologického hlediska a nesmí v technickém materiálu překročit níže uvedené hodnoty:
                     
                                 —
                              
                                 EMS; ethylmethansulfonát: nejvýše 0,1 mg/kg
                              
                     
                                 —
                              
                                 iBMS; isobutylmethansulfonát: nejvýše 0,1 mg/kg
                              
                  
                     1. listopadu 2016
                  
                     31. října 2031
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení ethofumesátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                     
                                 —
                              
                                 riziku pro vodní organismy.
                              
                     Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                  
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     v části A se zrušuje položka 29 pro ethofumesát;
                  
         
                     2)
                  
                     v části B se doplňuje nová položka, která zní:
                     
                                 Číslo
                              
                                 Obecný název, identifikační čísla
                              
                                 Název podle IUPAC
                              
                                 Čistota (*)
                                 
                              
                                 Datum schválení
                              
                                 Konec platnosti schválení
                              
                                 Zvláštní ustanovení
                              
                                 „102
                              
                                 Ethofumesát
                                 CAS 26225-79-6
                                 CIPAC 233
                              
                                 (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methansulfonát
                              
                                 ≥ 970 g/kg
                                 Následující nečistoty jsou považovány za významné z toxikologického hlediska a nesmí v technickém materiálu překročit níže uvedené hodnoty:
                                 
                                             —
                                          
                                             EMS; ethylmethansulfonát: nejvýše 0,1 mg/kg
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             iBMS; isobutylmethansulfonát: nejvýše 0,1 mg/kg
                                          
                              
                                 1. listopadu 2016
                              
                                 31. října 2031
                              
                                 Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení ethofumesátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                                 Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                                 
                                             —
                                          
                                             riziku pro vodní organismy.
                                          
                                 Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“
                              
                  
         
         
            (*)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.