Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1434 ze dne 14. prosince 2015, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1434/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 233/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1434
      ze dne 14. prosince 2015,
      kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 103 odst. 7 a 8 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Ve všech jazykových zněních čl. 5 odst. 1 písm. f), čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 12 odst. 1, čl. 14 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 (2) se vyskytují určité chyby.
               
      
                  (2)
               
                  Čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 chybně obsahuje slovo „original“, čímž je omezen rozsah nezapočítávaných závazků podpůrných bank. Záměr politiky by byl jasnější, kdyby slovo „original“ bylo vypuštěno.
               
      
                  (3)
               
                  Odkaz v čl. 5 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 na čl. 429 odst. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3) by měl být aktualizován, aby byly zohledněny změny zavedené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 (4). Tento odkaz by měl být nahrazen odkazem na články 429, 429a a 429b nařízení (EU) č. 575/2013.
               
      
                  (4)
               
                  V čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 je třeba vyjasnit, že se odkazuje na poslední schválené roční účetní závěrky, které jsou k dispozici nejpozději 31. prosince roku předcházejícího příspěvkovému období, nikoli před 31. prosincem.
               
      
                  (5)
               
                  V čl. 20 odst. 1 je tisková chyba. Lhůta by měla být sladěna s lhůtou v odstavci 4 daného článku a změněna na 1. září 2015.
               
      
                  (6)
               
                  Čl. 20 odst. 5 musí být uveden do souladu s čl. 8 odst. 5 prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/81 (5), aby byla zajištěna soudržnost na vnitřním trhu a v právu Unie. Záměr politiky se odráží v textu prováděcího nařízení (EU) 2015/81, avšak omylem nikoli v čl. 20 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63.
               
      
                  (7)
               
                  Dále se vyskytují chyby v německém jazykovém znění čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63.
               
      
                  (8)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
               
      
                  (9)
               
                  Chyby v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 vyžadují opravu, aby byly zajištěny rovné podmínky na vnitřním trhu. Z tohoto důvodu by toto opravné nařízení mělo mít zpětnou použitelnost od 1. ledna 2015,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 se opravuje takto:
      
                  1)
               
                  V čl. 5 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:
                  
                              „f)
                           
                              v případě institucí poskytujících podpůrné úvěry závazky zprostředkovatele vůči původní nebo jiné podpůrné bance nebo jinému zprostředkovateli a závazky podpůrné banky vůči subjektům, které jí poskytují finanční prostředky, v míře, v níž je hodnota daných závazků vyrovnána podpůrnými úvěry dané instituce.“
                           
               
      
                  2)
               
                  V čl. 5 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Pro účely tohoto oddílu se průměrná roční hodnota závazků uvedených v odstavci 1 plynoucích z derivátů, počítaná na čtvrtletním základě, ocení podle článků 429, 429a a 429b nařízení (EU) č. 575/2013.“
               
      
                  3)
               
                  V článku 6 se odstavec 9 nahrazuje tímto:
                  „9.   Pro účely odstavců 6, 7 a 8 vychází orgán příslušný k řešení krize při stanovení ukazatelů z hodnocení provedených příslušnými orgány, jsou-li taková hodnocení k dispozici.“
               
      
                  4)
               
                  V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Jedná-li se o instituci, nad níž se dohled začal provádět nově, pouze po část příspěvkového období, stanoví se částečný příspěvek použitím metodiky stanovené v tomto oddíle na hodnotu jejího ročního příspěvku vypočítanou během následujícího příspěvkového období podle počtu celých měsíců příspěvkového období, po něž byl nad danou institucí vykonáván dohled.“
               
      
                  5)
               
                  V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Instituce poskytnou orgánu příslušnému k řešení krize poslední schválené roční účetní závěrky, které byly k dispozici nejpozději 31. prosince roku, jenž předchází příspěvkovému období, spolu s výrokem statutárního auditora nebo auditorské firmy v souladu s článkem 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (*).
                  
                     (*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“"

               
      
                  6)
               
                  
                     [týká se pouze německého znění]
                  
               
      
                  7)
               
                  
                     [týká se pouze německého znění]
                  
               
      
                  8)
               
                  V čl. 20 odst. 1 se třetí věta nahrazuje tímto:
                  „V roce 2015 v případě, že systémy pojištění vkladů nebudou mít do 1. září k dispozici některé informace uvedené v článku 16 pro účely výpočtu cílové roční úrovně podle čl. 4 odst. 2 nebo základního ročního příspěvku každé instituce podle článku 5, poskytnou orgánům příslušným k řešení krize tyto informace k uvedenému datu příslušné úvěrové instituce poté, co je k tomu systém pojištění vkladů vyzve.“
               
      
                  9)
               
                  V čl. 20 odst. 5 se první věta nahrazuje tímto:
                  „Aniž je dotčen článek 10 tohoto nařízení, mohou členské státy během počátečního období uvedeného v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 povolit institucím, jejichž celková aktiva mají hodnotu nejvýše 3 000 000 000 EUR, aby za prvních 300 000 000 EUR celkových závazků bez kapitálu a pojištěných vkladů zaplatily paušální částku 50 000 EUR.“
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. ledna 2015.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. prosince 2015.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 44).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 37).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/81 ze dne 19. prosince 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o příspěvky předem do Jednotného fondu pro řešení krizí (Úř. věst. L 15, 22.1.2015, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.