Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1437 ze dne 19. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1437/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 234/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1437
   ze dne 19. května 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na článek 22 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem zajištění rychlého a nediskriminačního přístupu k regulovaným informacím a zpřístupnění uvedených informací konečným uživatelům má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) povinnost vytvořit a provozovat evropské elektronické místo přístupu k informacím (EEAP). EEAP by mělo být koncipováno jako internetový portál přístupný prostřednictvím internetových stránek orgánu ESMA a vzhledem ke své úloze ústředního místa by nemělo převzít funkce úředně určených mechanismů, pokud jde o ukládání regulovaných informací. EEAP by mělo poskytnout přístup k regulovaným informacím uchovávaným všemi úředně určenými mechanismy, zabránit duplicitě uchovávání údajů a minimalizovat rizika bezpečnosti výměny údajů.
            
   
               (2)
            
               Za účelem usnadnění vyhledávání regulovaných informací a zajištění rychlého přístupu k uvedeným informacím by EEAP mělo konečným uživatelům nabídnout možnost vyhledávat podle identity emitenta, domovského členského státu nebo typu regulovaných informací. Současně by měl EEAP umožnit konečným uživatelům přístup k požadovaným regulovaným informacím prostřednictvím hypertextových odkazů na internetové stránky úředně určených mechanismů, kde jsou tyto informace uchovávány.
            
   
               (3)
            
               Řádné fungování EEAP a jeho propojení s úředně určenými mechanismy závisí na bezpečnosti, účinnosti, účelnosti a přizpůsobivosti podpůrných komunikačních technologií. EEAP a úředně určené mechanismy by pro vzájemné propojení měly používat zabezpečený hypertextový protokol pro přenos zpráv (Securized Hypertext Transfer Protocol, HTTPS). Avšak vzhledem k neustálému vývoji v komunikačních technologiích a potřebě zajistit integritu a bezpečnost výměny metadat o regulovaných informacích by orgán ESMA a úředně určené mechanismy měly v budoucnosti při určování a zavádění alternativních komunikačních technologií spolupracovat. Navíc pokud se orgán EMSA na základě objektivních technických kritérií domnívá, že spolupráce potřebná k tomuto účelu je neúčinná, měl by být schopen uvést, jaké alternativní komunikační technologie mají EEAP a úředně určené mechanismy používat.
            
   
               (4)
            
               Za účelem umožnění přeshraničního vyhledávání a přesných výsledků vyhledávání by úředně určený mechanismus měl pro každého emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu používat jedinečný identifikátor. Harmonizace jedinečných identifikátorů používaných úředně určenými mechanismy by měla konečným uživatelům EEAP umožnit snadnější identifikaci emitentů, o nichž hledají informace. Navíc s ohledem na integraci finančních trhů na mezinárodní úrovni by jedinečné identifikátory používané úředně určenými mechanismy měly být uznávány na mezinárodní úrovni, měly by být přiřaditelné jednotlivým emitentům, být v průběhu času konzistentní, mít omezený finanční dopad na emitenty a úředně určené mechanismy a zohledňovat budoucí vývoj v této oblasti. Z tohoto důvodu by úředně určené mechanismy měly jako jedinečný identifikátor pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu používat identifikační kódy právnických osob.
            
   
               (5)
            
               K zajištění účinného fungování EEAP je nutná harmonizace formátu používaného k výměně informací mezi EEAP a úředně určenými mechanismy. Při určování vhodného formátu pro výměnu informací by měly být zohledněny atributy výměny a ověřování cenných papírů standardních formátů, které jsou na trhu nejběžněji používány. Protože EEAP by nemělo převzít funkce úředně určených mechanismů, pokud jde o ukládání regulovaných informací, měl by formát pro výměnu regulovaných informací předurčovat metadata o regulovaných informacích, která bude úředně určený mechanismus poskytovat, aby bylo zajištěno, že koneční uživatelé budou moci provádět cílené vyhledávání regulovaných informací a budou k nim mít rychlý přístup.
            
   
               (6)
            
               Vytvoření společného seznamu typů regulovaných informací by mělo investorům umožnit lépe porozumět informacím, na něž se vztahují požadavky na přesnost, úplnost a včasné poskytování informací emitenty podle směrnice 2004/109/ES. Společné označování a klasifikace regulovaných informací úředně určenými mechanismy pro konečné uživatele, kteří hledají přístup k regulovaným informacím prostřednictvím EEAP, by mělo konečným uživatelům umožnit zaměřit jejich žádosti o vyhledávání na typy informací, o které mají zájem, a mělo by investorům přinést efektivitu při jejich procesu rozhodování.
            
   
               (7)
            
               Zobrazení nebo stahování dokumentů obsahujících regulované informace konečnými uživateli podléhá cenovým politikám úředně určených mechanismů v souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států. Úředně určené mechanismy by však EEAP neměly účtovat poplatky za poskytování metadat o regulovaných informacích.
            
   
               (8)
            
               Je nezbytné poskytnout úředně určeným mechanismům a emitentům dostatek času k provedení legislativních a technologických změn, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby jako jedinečný identifikátor pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu byly používány identifikační kódy právnických osob. Je rovněž nezbytné poskytnout úředně určeným mechanismům a emitentům dostatek času k provedení legislativních a technologických změn, které jsou nezbytné pro ukládání a a označování informací pro účely klasifikace regulovaných informací.
            
   
               (9)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
   
               (10)
            
               V souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) orgán ESMA při tvorbě návrhů regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl otevřené veřejné konzultace, analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 uvedeného nařízení. Současně orgán ESMA zohlednil technické požadavky na systém propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků vytvořený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Evropské elektronické místo přístupu k informacím
   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřídí evropské elektronické místo přístupu k informacím (EEAP) jako internetový portál pro přístup k regulovaným informacím, aby koneční uživatelé mohli vyhledávat regulované informace uchovávané ústředními určenými mechanismy (OAM). Internetový portál je přístupný prostřednictvím internetových stránek orgánu ESMA.
   Článek 2
   Komunikační technologie, dostupnost a úroveň podpory EEAP
   1.   Je zaručena bezpečnost a integrita metadat o regulovaných informacích vyměňovaných mezi úředně určenými mechanismy a EEAP. EEAP a všechny úředně určené mechanismy používají pro vzájemné propojení zabezpečený hypertextový protokol pro přenos zpráv (HTTPS).
   2.   Orgán ESMA spolupracuje s úředně určenými mechanismy za účelem určení a zavedení alternativní komunikační technologie, která se bude používat namísto HTTPS, a za účelem stanovení časového plánu jejího zavedení.
   3.   Jestliže se orgán ESMA na základě objektivních technických kritérií domnívá, že spolupráce požadovaná podle odstavce 2 je pro účel zajištění bezpečnosti a integrity výměny metadat o regulovaných informacích neúčinná, může orgán ESMA specifikovat komunikační technologii, která se použije namísto HTTPS.
   4.   EEAP by mělo být snadno škálovatelné a přizpůsobitelné změnám objemu žádostí o vyhledávání a metadat poskytovaných prostřednictvím úředně určených mechanismů.
   5.   EEAP je konečným uživatelům dostupné každý měsíc alespoň z 95 %.
   6.   Systém EEAP je každý den zálohován.
   7.   Služby podpory orgánu ESMA pro konečné uživatele EEAP a úředně určené mechanismy jsou poskytovány v úředních hodinách orgánu ESMA stanovených výkonným ředitelem orgánu ESMA a uvedených na internetových stránkách orgánu ESMA.
   Článek 3
   Funkce vyhledávání
   1.   EEAP nabízí tato kritéria vyhledávání:
   
               a)
            
               jméno emitentů, od nichž regulované informace pocházejí;
            
   
               b)
            
               jedinečný identifikátor emitentů uvedený v článku 7;
            
   
               c)
            
               domovské členské státy emitenta ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES;
            
   
               d)
            
               klasifikaci regulovaných informací podle čl. 9 odst. 2.
            
   2.   EEAP umožní konečným uživatelům vyhledávat jména emitentů ve všech dostupných jazykových verzích jmen emitentů uchovávaných úředně určenými mechanismy.
   3.   EEAP poskytuje výsledky vyhledávání v souladu s kritérii vyhledávání zvolenými konečnými uživateli. Výsledky vyhledávání mají podobu seznamu metadat, jak je uvedeno v části A přílohy.
   Článek 4
   Umožnění přístupu prostřednictvím EEAP
   1.   Metadata o regulovaných informacích uvedená v části A přílohy obsahují hypertextové odkazy na konkrétní internetové stránky úředně určených mechanismů, na nichž mají koneční uživatelé přístup k zobrazení a stahování dokumentů obsahujících regulované informace. Tyto internetové stránky obsahují hypertextové odkazy na všechny jazykové verze dokumentů obsahujících regulované informace, které jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES poskytovány emitenty a uchovávány úředně určenými mechanismy.
   2.   EEAP poskytne přístup ke svému vyhledávacímu nástroji konečným uživatelům, kteří používají internetové prohlížeče, včetně internetových prohlížečů provozovaných mobilními zařízeními, pokud je to proveditelné.
   Článek 5
   Komunikační technologie, podpora a údržba ze strany úředně určených mechanismů
   1.   Každý úředně určený mechanismus zajistí, že propojení s EEAP bude dostupné každý měsíc alespoň z 95 %.
   2.   Každý úředně určený mechanismus poskytuje EEAP ve svých úředních hodinách služby podpory za účelem zachování jeho propojení s EEAP a umožnění postupu v případě poruch. Tyto služby podpory jsou poskytovány v jazyce obvyklém pro elektronické komunikace.
   Článek 6
   Umožnění přístupu prostřednictvím úředně určených mechanismů
   1.   Každý úředně určený mechanismus zajistí, aby EEAP mohlo získávat metadata o regulovaných informacích.
   2.   Každý úředně určený mechanismus poskytne EEAP metadata o regulovaných informacích, které uchovává v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.
   3.   Metadata obsahují hypertextové odkazy na webové stránky úředně určených mechanismů, na nichž mají koneční uživatelé přístup k zobrazení a stahování dokumentů obsahujících regulované informace. Každý úředně určený mechanismus zpřístupní všechny jazykové verze těchto dokumentů, které jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES poskytovány emitenty a uchovávány úředně určenými mechanismy.
   4.   V případě, že je dokument obsahující regulované informace změněn, dotčený úředně určený mechanismus neprodleně provede aktualizaci metadat o tomto dokumentu.
   5.   Úředně určené mechanismy neúčtují EEAP za poskytování metadat o regulovaných informacích žádné poplatky.
   Článek 7
   Jedinečný identifikátor používaný úředně určenými mechanismy
   Každý úředně určený mechanismus používá pro všechny emitenty jako jedinečné identifikátory identifikační kódy právnických osob (LEI).
   Článek 8
   Společný formát pro poskytování metadat
   1.   Každý úředně určený mechanismus používá pro poskytování metadat o regulovaných informacích EEAP formát založený na rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML).
   2.   Každý úředně určený mechanismus poskytuje EEAP metadata o regulovaných informacích ve formátu uvedeném v části A přílohy.
   Článek 9
   Společný seznam a klasifikace regulovaných informací
   1.   Společný seznam typů regulovaných informací obsahuje tyto informace:
   
               a)
            
               výroční finanční zprávy a zprávy o auditu, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 4 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               b)
            
               pololetní finanční zprávy a zprávy o auditu nebo omezené přezkumy, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 5 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               c)
            
               platby vládám, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 6 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               d)
            
               volba domovského členského státu, včetně informací, které musí být zveřejněny podle čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES;
            
   
               e)
            
               důvěrné informace, které musí být zveřejněny podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (4);
            
   
               f)
            
               oznámení týkající se hlasovacích práv, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 12 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               g)
            
               nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 14 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               h)
            
               celkový počet hlasovacích práv a výše kapitálu, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 15 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               i)
            
               změny práv spojených s třídami akcií nebo cenných papírů, včetně veškerých informací, které musí být zveřejněny podle článku 16 směrnice 2004/109/ES;
            
   
               j)
            
               veškeré informace, které nespadají pod písmena a) až i), které však emitent nebo kterákoli osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, musí zveřejnit podle podle právních a správních předpisů členského státu přijatých podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.
            
   2.   Všechny úředně určené mechanismy klasifikují všechny regulované informace v souladu s částí B přílohy.
   Článek 10
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Výjimku tvoří články 7 a 9, které se použijí ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení centrálních, obchodních a podnikových rejstříků (Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 1).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      
         Výměna informací – formát metadat, která mají být poskytována
      
      
                  Pole metadat
               
                  Charakteristiky pole metadat
               
                  Jméno emitenta (ve všech jazycích používaných emitentem)
               
                  Alfanumerické pole pro volný text, kódování UTF-8
               
                  Domovský členský stát emitenta
               
                  Dvoumístný kód země, ISO 3166–1
               
                  Jedinečný identifikátor
               
                  Kód LEI, ISO 17442:2012, alfanumerické pole, 20 znaků
               
                  Typ regulovaných informací
               
                  Taxonomie v souladu se společným seznamem regulovaných informací podle části B této přílohy
               
                  Jednotný lokátor zdroje (URL)
               
                  Alfanumerické pole. Hypertextový odkaz musí umožnit přístup ke všem dokumentům obsahujícím regulované informace v souladu s čl. 4 odst. 1 podle kritérií vyhledávání.
               
      ČÁST B
      
         Třídy a podtřídy regulovaných informací
      
      
                  Klasifikace regulovaných informací
               
                  Právní základ
               
                  1.   Pravidelné regulované informace
                  
               
                  
                              1.1
                           
                              Výroční finanční zprávy a zprávy o auditu
                           
               
                  veškeré informace zveřejněné podle článku 4 směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              1.2
                           
                              Pololetní finanční zprávy a zprávy o auditu/omezené přezkumy
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 5 směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              1.3
                           
                              Platby vládám
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 6 směrnice 2004/109/ES
               
                  2.   Průběžné regulované informace
                  
               
                  
                              2.1
                           
                              Domovský členský stát
                           
               
                  Všechny informace zveřejněné podle čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              2.2
                           
                              Důvěrné informace
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 6 směrnice 2003/6/ES
               
                  
                              2.3
                           
                              Oznamování významných držeb akcií
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 12 směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              2.4
                           
                              Nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 14 směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              2.5
                           
                              Celkový počet hlasovacích práv a výše kapitálu
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 15 směrnice 2004/109/ES
               
                  
                              2.6
                           
                              Změny práv spojených s třídami akcií nebo cenných papírů
                           
               
                  Veškeré informace zveřejněné podle článku 16 směrnice 2004/109/ES
               
                  3.   Další regulované informace, jejichž zveřejnění požadují právní předpisy členského státu
                  
               
                  
                              3.1
                           
                              Další regulované informace, jejichž zveřejnění požadují právní předpisy členského státu
                           
               
                  Veškeré informace, které nespadají do podkategorií uvedených v bodech 1.1, 1.2 a 1.3 a v bodech 2.1 až 2.6, ale které emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, zveřejnili v souladu s požadavkem právních a správních předpisů členského státu přijatých podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.