Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1443/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 235/6
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1443
   ze dne 29. června 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (2), a zejména na čl. 30a uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 273/2004 a příloha nařízení (ES) č. 111/2005 obsahují každá seznam látek, které jsou předmětem řady harmonizovaných kontrolních a monitorovacích opatření stanovených těmito nařízeními.
            
   
               (2)
            
               Látky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 273/2004 a v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 jsou rozděleny do kategorií, u nichž jsou uplatňována různá opatření, s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi úrovní hrozby, kterou každá jednotlivá látka představuje, a zátěží pro dovolený obchod.
            
   
               (3)
            
               Nejpřísnější kontrolní a monitorovací opatření jsou stanovena pro látky uvedené v kategorii 1. Hospodářské subjekty a uživatelé musí mít povolení k držení uvedených látek a k provádění jakýchkoli transakcí, které se jich týkají.
            
   
               (4)
            
               Chloroefedrin a chloropseudoefedrin je možné přímo, s vysokým výnosem přeměnit na metamfetamin. Členské státy prokázaly, že od roku 2013 byly chloroefedrin a chloropseudoefedrin v Unii několikrát použity jako prekursory k nedovolené výrobě metamfetaminu. Kromě toho bylo hlášeno několik případů použití těchto dvou látek pro výrobu metamfetaminu mimo Unii.
            
   
               (5)
            
               Obchodování s chloroefedrinem a chloropseudoefedrinem a držení těchto látek v současnosti nepodléhají žádným právním omezením a jejich kontrola se omezuje na dobrovolný závazek hospodářských subjektů Unie, že budou monitorovat obchod a podávat zprávy o podezřelých transakcích s těmito látkami.
            
   
               (6)
            
               Během konzultací s členskými státy a se zástupci chemického průmyslu nebyla zjištěna žádná významná dovolená použití chloroefedrinu a chloropseudoefedrinu. V letech 2013 a 2014 příslušné orgány členských států zadržely více než 3 tuny těchto látek, aby zabránily jejich použití k nedovolené výrobě metamfetaminu.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na vysoké riziko zneužití, které chloroefedrin a cloropseudoefedrin představují, a vzhledem k tomu, že jejich uvedení na seznam nebude mít žádný významný dopad na dovolený obchod, by tyto látky měly být uvedeny v kategorii 1 v příloze I nařízení (ES) č. 273/2004 a v příloze nařízení (ES) č. 111/2005.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 273/2004 a nařízení (ES) č. 111/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (9)
            
               Nařízení (ES) č. 273/2004 a nařízení (ES) č. 111/2005 společně provádějí některá ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 19. prosince 1988 (3). S ohledem na úzkou věcnou souvislost mezi těmito dvěma nařízeními je důvodné přijmout změny prostřednictvím jediného aktu v přenesené pravomoci,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 273/2004
   V příloze I nařízení (ES) č. 273/2004 se v tabulce pro uvedené látky kategorie 1 vkládají nové řádky, které znějí:
   
      
                  „(1R,2S)-(-)-chloroefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  110925-64-9
               
                  (1S,2R)-(+)-chloroefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  1384199-95-4
               
                  (1S,2S)-(+)-chloropseudoefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  73393-61-0
               
                  (1R,2R)-(-)-chloropseudoefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  771434-80-1“
               
   
   Článek 2
   Změna nařízení (ES) č. 111/2005
   V příloze nařízení (ES) č. 111/2005 se v tabulce pro uvedené látky kategorie 1 vkládají nové řádky, které znějí:
   
      
                  „(1R,2S)-(-)-chloroefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  110925-64-9
               
                  (1S,2R)-(+)-chloroefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  1384199-95-4
               
                  (1S,2S)-(+)-chloropseudoefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  73393-61-0
               
                  (1R,2R)-(-)-chloropseudoefedrin
               
                   
               
                  2939 99 00
               
                  771434-80-1“.
               
   
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 56.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.