Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1448 ze dne 1. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 874/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1448/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 236/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1448
      ze dne 1. září 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 874/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 114 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Pro účely základního nařízení stanoví nařízení Komise (ES) č. 874/2009 (2) pravidla řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (dále jen „Úřad“).
               
      
                  (2)
               
                  Účinná správa řízení před Úřadem vyžaduje, aby účastníci takových řízení byli kromě svého jména a adresy označováni svou e-mailovou adresou, pokud dotyčný účastník e-mailovou adresu používá.
               
      
                  (3)
               
                  Mělo by být upřesněno, že by úředním označením právnických osob a společností podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 874/2009 měla být označení evidovaná v příslušném členském státě nebo třetí zemi.
               
      
                  (4)
               
                  Právní nástupce odrůdového práva Společenství by měl dostat možnost používat jiný úřední jazyk Evropské unie než ten, který zvolil původní účastník řízení před Úřadem nebo odvolacím senátem.
               
      
                  (5)
               
                  Za účelem snížení nákladů na překlad a urychlení řízení by Úřad nebo odvolací senát, se souhlasem všech účastníků řízení, měly být schopny používat během těchto řízení pouze jeden z úředních jazyků Evropské unie. Totéž by se mělo uplatňovat na výslech svědků a znalců a na překlad dokumentů účastníků řízení. Z téhož důvodu by mělo být možné omezit překlad dlouhých dokumentů na jejich výpisy nebo shrnutí.
               
      
                  (6)
               
                  Zvětšující se složitost práva upravujícího odrůdová práva Společenství vyžaduje, aby členové s právnickou kvalifikací, uvedení v článku 6 nařízení (ES) č. 874/2009, byli absolventy právnické fakulty s odpovídající praxí v oblasti duševního vlastnictví, odrůdových práv nebo zápisu odrůd rostlin.
               
      
                  (7)
               
                  Je vhodné, aby členové odvolacího senátu dostávali za plnění svých úkolů odměnu, jejíž výši by měla určit správní rada na základě návrhu prezidenta Úřadu.
               
      
                  (8)
               
                  V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že zkušební úřad byl pověřen určitým rozsahem technického zkoušení. Dále by mělo být výslovně stanoveno, že správní rada může na žádost zkušebního úřadu takové pověření změnit nebo zrušit.
               
      
                  (9)
               
                  V zájmu transparentnosti by měla být správní rada schopna spojit takové pověření s určitými požadavky a určit postupy, které Úřad musí v souvislosti s ním dodržovat.
               
      
                  (10)
               
                  Ze zkušeností vyplývá, že je důležité vypracovat hlavní zásady týkající se rostlinného materiálu, který má být dodán pro testy odlišnosti, uniformity a stálosti v rámci žádostí o odrůdové právo Společenství a předávání takového rostlinného materiálu mezi zkušebními úřady. Je tudíž vhodné, aby správní rada přijala takové zásady.
               
      
                  (11)
               
                  V článku 14 nařízení (ES) č. 874/2009 by mělo být jasně stanoveno, že toto ustanovení se týká subjektů a úřadoven působících jako zkušební úřady. Kromě toho by toto ustanovení mělo jasně uvádět, že pověření takového subjektu nebo zřizování takových úřadoven by se mělo řídit stejnými pravidly jako pověření zkušebního úřadu.
               
      
                  (12)
               
                  Článek 15 nařízení (ES) č. 874/2009 by měl být sladěn se zněním ostatních ustanovení uvedeného nařízení. Dále by mělo být upřesněno, že za úkony Úřadu se vůči třetím stranám považují pouze akty provedené po podpisu písemné dohody.
               
      
                  (13)
               
                  Pro srovnatelnost auditorských zpráv podle čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 874/2009 je nutné, aby tyto zprávy byly předkládány v harmonizované podobě, kterou by měl určit Úřad. Mimoto by Úřad měl být schopen snížit poplatek, který se platí zkušebnímu úřadu, pokud auditorská zpráva není doručena včas.
               
      
                  (14)
               
                  Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (ES) č. 874/2009 by mělo být přeformulováno, aby umožnilo změnu pověření zkušebního úřadu.
               
      
                  (15)
               
                  Pro účinné, efektivní a rychlé přezkoumání žádostí o odrůdové právo Společenství je nutné, aby tyto žádosti byly podávány pouze u Úřadu, a nikoli u pověřených subjektů či v úřadovnách zřízených podle čl. 30 odst. 4 základního nařízení.
               
      
                  (16)
               
                  Článek 17 nařízení (ES) č. 874/2009 obsahuje pravidla pro přijímání žádostí. Potvrzení přijetí by mělo uvádět i povahu přijatých dokumentů. Dále by mělo být upřesněno, že potvrzení přijetí má být Úřadu předáno elektronickými prostředky.
               
      
                  (17)
               
                  Ustanovení čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 874/2009 upřesňuje, které informace má žadatel poskytnout pro účely žádosti o vlastnické právo k odrůdě a žádosti o úřední přijetí odrůdy k osvědčení a prodeji, pokud úřední přijetí zahrnuje úřední popis odrůdy. Jelikož druhou žádost lze podat v zemi nebo u regionální organizace, která není členem Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“), je vhodné vypustit v tomto článku v souvislosti s žádostí o úřední přijetí odrůdy k osvědčení odkaz na členský stát a UPOV.
               
      
                  (18)
               
                  V článku 19 nařízení (ES) č. 874/2009 by mělo být upřesněno, že žádost smí podat pouze pěstitel, ledaže pěstitel danou osobu k podání žádosti řádně oprávnil, a že žádost by měla obsahovat jméno a adresu zástupce v řízení. Znění tohoto ustanovení by mělo být navíc sladěno se zněním technického dotazníku zavedeného v souladu s mezinárodními normami unie UPOV.
               
      
                  (19)
               
                  V zájmu jasnosti a s cílem vyvarovat se jakýchkoli mezer či překrytí je vhodné upřesnit v článku 22 nařízení (ES) č. 874/2009, že v souvislosti s obecnými zásadami zkoušení se uplatňují obecné zásady UPOV podle rodů a druhů, pokud nebylo přijato žádné rozhodnutí správní rady ani žádné předběžné rozhodnutí prezidenta Úřadu. Nejsou-li k dispozici původní obecné zásady, měly by se se souhlasem prezidenta Úřadu uplatňovat vnitrostátní obecné zásady vypracované příslušným orgánem, který je pověřen technickým zkoušením odrůd.
               
      
                  (20)
               
                  Rozhodnutí o obecných zásadách zkoušení by vzhledem ke svému významu pro své uživatele měla být trvalé povahy. Ustanovení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 874/2009 by tudíž mělo být vypuštěno, aby bylo vyjádřeno, že rozhodnutí prezidenta Úřadu není při uplatňování pravomoci podle odstavce 1 uvedeného článku prozatímní.
               
      
                  (21)
               
                  Je vhodné aktualizovat článek 24 nařízení (ES) č. 874/2009 s cílem vyjádřit, že výměny mezi Úřadem a zkušebními úřady nyní probíhají elektronickými prostředky.
               
      
                  (22)
               
                  Pokud jde o přijetí zprávy o zkoušení, které bylo provedeno nebo ho provádí příslušný orgán mimo území Evropské unie, je nezbytné požádat, aby na základě souhlasu správní rady Úřadu byla uzavřena písemná dohoda. Kromě toho může Úřad vzít v úvahu zprávu, kterou vypracoval příslušný orgán třetí země nebo regionální organizace, která je členem unie UPOV, jakož i smluvní strany Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“). V neposlední řadě je vhodné doplnit požadavek, aby byly poskytnuty informace o zkušenostech dotyčné třetí země ohledně testování příslušných rodů nebo druhů.
               
      
                  (23)
               
                  Vzhledem k tomu, že Úřad má udělit odrůdové právo pro všechny rody a druhy, je vhodné umožnit Úřadu požadovat, aby příslušný orgán třetí země nebo regionální organizace, která je členem unie UPOV, jakož i třetí země, která je smluvní stranou dohody TRIPS, prováděly technické zkoušení v případě, že nelze provést technické zkoušení pro konkrétní rod a druh ve zkušebním úřadě v Evropské unii a že zpráva o zkoušení s výsledky technického zkoušení není k dispozici nebo se neočekává, že bude k dispozici. Na základě souhlasu správní rady Úřadu by s určitými podmínkami měla být uzavřena písemná dohoda.
               
      
                  (24)
               
                  S přihlédnutím k tomu, že žádosti o odrůdové právo Společenství již nevyřizují vnitrostátní subjekty, je vhodné přizpůsobit tomu znění článku 28 nařízení (ES) č. 874/2009.
               
      
                  (25)
               
                  Za účelem omezení administrativní zátěže by nemělo být nutné žádat ověřenou kopii osvědčení o udělení patentu.
               
      
                  (26)
               
                  Odvolatelé někdy potřebují zástupce v řízení. Je tudíž vhodné upřesnit v článku 45 nařízení (ES) č. 874/2009, že odvolání má obsahovat náležitosti týkající se možného zástupce v řízení, kterého odvolatel jmenuje.
               
      
                  (27)
               
                  Za účelem efektivnosti by odvolací senát měl mít možnost zabývat se několika odvoláními v témže řízení nebo ve spojených řízeních.
               
      
                  (28)
               
                  Ustanovení čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 874/2009 by mělo být doplněno o několik specifikací, aby bylo přizpůsobeno potřebám určeným a zkušenostem získaným při používání tohoto nařízení a dalších právních předpisů Unie.
               
      
                  (29)
               
                  V zájmu právní jistoty je vhodné doplnit pravidla týkající se rozhodnutí Úřadu v řízení za neplatnost nebo zrušení podle článků 20 a 21 základního nařízení.
               
      
                  (30)
               
                  S ohledem na to, že Úřad vyvinul elektronické nástroje, by mělo být osvědčení o odrůdovém právu Společenství doručeno elektronickými prostředky.
               
      
                  (31)
               
                  Vzhledem k tomu, že není stanoven žádný postup používání elektronického podpisu, je vhodné změnit odkaz v článku 57 nařízení (ES) č. 874/2009 a odkazovat pouze na elektronické ověření.
               
      
                  (32)
               
                  V zájmu jasnosti je vhodné v článku 62 nařízení (ES) č. 874/2009 upřesnit, že Úřad může svědkům a znalcům poskytnout zálohu. Kromě toho je nezbytné vyjasnit pravidla konečné odpovědnosti za platbu v souvislosti s Úřadem nebo dotyčným účastníkem.
               
      
                  (33)
               
                  Je zapotřebí vydat přesnější pravidla pro obsah zápisu podle článku 63 nařízení (ES) č. 874/2009. Navíc vzhledem k tomu, že v odvolacím řízení není osoba provádějící ústní řízení zaměstnancem Úřadu, je vhodné upravit toto ustanovení tak, aby bylo zajištěno, že toto řízení může provádět externí osoba.
               
      
                  (34)
               
                  Je vhodné zavést ještě podrobnější pravidla týkající se doručování dokumentů elektronickými či jinými technickými prostředky. Též je nutné vyjasnit, komu má Úřad adresovat oznámení v případě, že jeden či několik účastníků jmenují jednoho či několik zástupců v řízení.
               
      
                  (35)
               
                  V článku 67 nařízení (ES) č. 874/2009 by mělo být upřesněno, že prezident Úřadu musí určit lhůtu, v níž se bude v případě veřejného oznámení předpokládat, že dokument byl oznámen.
               
      
                  (36)
               
                  V zájmu transparentnosti je vhodné zveřejnit v úředním věstníku prodloužení lhůt přijatých prezidentem Úřadu na začátku každého kalendářního roku. Dále je rozumné umožnit prodloužení lhůty, pokud u jednoho účastníka řízení došlo k přerušení elektronického spojení a je schopen prokázat toto přerušení ze strany poskytovatele služby.
               
      
                  (37)
               
                  Pro účely zjednodušení řízení a optimalizace zdrojů je vhodné požádat účastníky řízení jednající společně, aby oznámili jméno jednoho zástupce v řízení, a určit pravidla pro situace, v nichž účastníci tak neučiní. Je rovněž vhodné přidat pravidla převodu odrůdového práva Společenství účastníkem řízení na více než jednu osobu, pokud byl jmenován více než jeden zástupce v řízení.
               
      
                  (38)
               
                  Vzhledem k tomu, že Úřad má v úmyslu omezit používání papírových dokumentů, není již nutné předkládat několik kopií v případě, že se plné moci vztahují na více než jedno řízení.
               
      
                  (39)
               
                  S cílem zajistit, aby ostatní účastníci řízení dostávali přesné informace, by měly být upřesněny podmínky, za kterých bude zápis zástupce v řízení v rejstříku Úřadu vymazán.
               
      
                  (40)
               
                  Článek 81 nařízení (ES) č. 874/2009 upřesňuje podmínky pro zvláštní zápisy v rejstřících Úřadu. V zájmu jasnosti ohledně povahy pravomocného rozhodnutí by mělo být upřesněno, že pravomocné rozhodnutí nemusí být zapsáno do rejstříků, pokud proti němu bylo podáno odvolání.
               
      
                  (41)
               
                  Vzhledem k větší složitosti řízení stanovených v nařízení (ES) č. 874/2009 by měla být upravena odměna znalců zapojených do těchto řízení. Jelikož technické zkoušení může probíhat ve zkušebním úřadě nebo v technicky způsobilém subjektu, měl by být navíc přidán odkaz na technicky způsobilý subjekt.
               
      
                  (42)
               
                  Při příležitosti změny nařízení (ES) č. 874/2009 by znění uvedeného nařízení mělo být sladěno se zněním základního nařízení.
               
      
                  (43)
               
                  Nařízení (ES) č. 874/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (44)
               
                  Byla konzultována Správní rada Odrůdového úřadu Společenství.
               
      
                  (45)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změna nařízení (ES) č. 874/2009
      Nařízení (ES) č. 874/2009 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Účastníci řízení jsou označeni jménem, adresou a e-mailovou adresou, pokud daný účastník e-mailovou adresu používá.
                  2.   Jména fyzických osob musí obsahovat příjmení a jméno. Názvy právnických osob a společností tvoří jejich úřední označení evidované v příslušném členském státě nebo třetí zemi.“
               
      
                  2)
               
                  V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Právní nástupce podle čl. 23 odst. 1 základního nařízení však může požádat, aby se během budoucích řízení používal jiný úřední jazyk Evropské unie, pokud je taková žádost podána po zápisu převodu odrůdového práva Společenství do Rejstříku odrůdových práv Společenství.“
               
      
                  3)
               
                  V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Je-li dokazování podle odstavce 1 povoleno na žádost účastníka řízení a není-li účastník řízení, svědek nebo znalec schopen se obdobně vyjádřit v některém z úředních jazyků Evropské unie, může být vyslechnut pouze tehdy, pokud účastník, který podal žádost, zajistí tlumočení do úředního jazyka Evropské unie používaného všemi účastníky řízení nebo zaměstnanci Úřadu.
                  Účastníci řízení, svědek nebo znalec a zaměstnanci Úřadu nebo odvolacího senátu se mohou dohodnout na tom, že během ústního řízení bude používán pouze jeden z úředních jazyků Evropské unie.
                  Úřad může od prvního pododstavce umožnit odchylky.“
               
      
                  4)
               
                  V článku 5 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Pokud účastník řízení předloží dokument v jazyce jiném než v úředním jazyce Evropské unie, Úřad může požádat, aby účastník řízení zajistil překlad tohoto dokumentu do jednoho z úředních jazyků Evropské unie, který používá tento účastník nebo zaměstnanci Úřadu či odvolacího senátu.
                  2.   Pokud účastník řízení předkládá překlad dokumentu, Úřad může požádat, aby ve lhůtě, kterou stanoví, předložil osvědčení, že překlad odpovídá původnímu znění. Překlady dlouhých dokumentů mohou být omezeny na výpisy nebo shrnutí. Úřad nebo odvolací senát však mohou z vlastního podnětu nebo na žádost některého účastníka řízení kdykoli požádat o rozsáhlejší nebo úplný překlad takových dokumentů.
                  Účastníci řízení a zaměstnanci Úřadu nebo odvolacího senátu se mohou dohodnout na překladu dokumentu pouze do jednoho z úředních jazyků Evropské unie.“
               
      
                  5)
               
                  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Člen s právnickou kvalifikací je absolventem právnické fakulty s odpovídající praxí v oblasti duševního vlastnictví, odrůdových práv nebo zápisu odrůd rostlin.“
               
      
                  6)
               
                  Článek 10 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 10
                  Konzultace
                  Zaměstnanci Úřadu mohou zdarma využívat prostory vnitrostátních subjektů uvedených v čl. 30 odst. 4 základního nařízení a zkušebních úřadů a subjektů uvedených v článku 13, resp. v článku 14 tohoto nařízení ke konání pravidelných konzultačních dní s účastníky řízení a třetími stranami.“
               
      
                  7)
               
                  V článku 11 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
                  „5.   Předseda a členové odvolacího senátu dostávají za plnění svých úkolů odměnu. Tuto odměnu určuje správní rada Úřadu na základě návrhu prezidenta Úřadu.“
               
      
                  8)
               
                  Článek 13 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Pokud správní rada pověří příslušný orgán členského státu technickým zkoušením určitých rodů či druhů, prezident Úřadu oznámí tuto skutečnost uvedenému úřadu (dále jen „zkušební úřad“ a „pověření zkušebního úřadu“). Toto pověření nabývá účinnosti v den oznámení. Toto pověření se obdobně použije s výhradou čl. 15 odst. 6 tohoto nařízení i na změnu či zrušení pověření zkušebního úřadu.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              vkládají se nové odstavce 1a, 1b a 1c, které znějí:
                              „1a.   Správní rada může pověřit zkušební úřad nebo rozšířit rozsah stávajícího pověření zkušebního úřadu s výhradou splnění příslušných požadavků, obecných zásad a postupů Úřadu.
                              Využije-li zkušební úřad technicky způsobilé subjekty podle čl. 56 odst. 3 základního nařízení, zajistí zkušební úřad splnění příslušných požadavků, obecných zásad a postupů Úřadu.
                              Úřad provede audit za účelem kontroly, zda zkušební úřad splňuje jeho příslušné požadavky, obecné zásady a postupy. Po auditu vypracuje Úřad auditorskou zprávu.
                              Správní rada opírá své rozhodnutí týkající se pověření zkušebního úřadu o auditorskou zprávu, kterou vypracoval Úřad.
                              1b.   Pro účely rozšíření rozsahu stávajícího pověření zkušebního úřadu iniciovaného Úřadem může správní rada, není-li k dispozici auditorská zpráva, opřít své rozhodnutí o zprávu, kterou vypracoval Úřad a v níž je posuzováno plnění příslušných požadavků, obecných zásad a postupů Úřadu.
                              Pro účely rozšíření rozsahu stávajícího pověření zkušebního úřadu iniciovaného zkušebním úřadem opře správní rada své rozhodnutí o auditorskou zprávu, kterou vypracoval Úřad.
                              1c.   Na základě auditorské zprávy může správní rada rozhodnout o zrušení nebo omezení rozsahu pověření zkušebního úřadu.
                              Na základě žádosti zkušebního úřadu, s níž Úřad souhlasí, může být rozsah stávajícího pověření zkušebního úřadu omezen. Úřad provede omezení v dohodě podle čl. 15 odst. 1.“;
                           
                  
                              c)
                           
                              v odstavci 3 se doplňuje nová věta, která zní:
                              „Úřad může vypracovat hlavní zásady týkající se používání rostlinného materiálu, který byl dodán pro testy odlišnosti, uniformity a stálosti v rámci žádostí o odrůdové právo Společenství, zkušebními úřady. Tyto hlavní zásady mohou obsahovat podmínky, za kterých může být takový rostlinný materiál přepravován mezi zkušebními úřady.“
                           
               
      
                  9)
               
                  Článek 14 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              název se nahrazuje tímto:
                              „Článek 14
                              Pověření subjektu nebo zřízení úřadovny podle čl. 55 odst. 2 základního nařízení“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Pokud Úřad zamýšlí pověřit technickým zkoušením odrůd podle čl. 55 odst. 2 základního nařízení určitý subjekt (dále jen „pověření subjektu“), předá správní radě ke schválení vysvětlující prohlášení o technické způsobilosti tohoto subjektu působit jako zkušební úřad. Ustanovení čl. 13 odst. 1a, 1b a 1c se použijí obdobně.“;
                           
                  
                              c)
                           
                              odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                              „3.   Pokud správní rada souhlasí s vysvětlujícím prohlášením uvedeným v odstavcích 1 a 2, oznámí prezident Úřadu pověření subjektu dotyčnému subjektu nebo zveřejní zřízení úřadovny v Úředním věstníku Evropské unie. Toto pověření nebo zřízení může být zrušeno pouze se souhlasem správní rady. Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 se obdobně použije i na zaměstnance subjektu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.“
                           
               
      
                  10)
               
                  Článek 15 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
                              „1.   K pověření zkušebního úřadu nebo subjektu dochází písemnou dohodou mezi Úřadem a zkušebním úřadem nebo subjektem o výkonu technického zkoušení rostlinných odrůd u některých rodů a druhů zkušebním úřadem nebo subjektem a o platbě poplatku uvedeného v článku 58 základního nařízení Úřadem. V případě úřadovny uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení se při zřízení postupuje podle vnitřních procesních pravidel vydaných Úřadem.
                              2.   Účinek písemné dohody podle odstavce 1 je takový, že úkony provedené po jejím podpisu nebo úkony, jež mají být podle této dohody provedeny zaměstnanci zkušebního úřadu, se považují vůči třetím stranám za úkony Úřadu.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:
                              „5.   Zkušební úřad pravidelně předkládá na žádost přehled výdajů za provedená technická zkoušení a na zachování nezbytných referenčních sbírek. Za okolností uvedených v odstavci 3 předkládá zkušební úřad Úřadu samostatnou auditorskou zprávu týkající se subjektů, jejichž služeb využil.
                              Za okolností uvedených v odstavci 3 bere zkušební úřad v úvahu výdaje vynaložené tímto subjektem. Úřad stanoví formát přehledu výdajů. Pokud ani po dvou žádostech Úřadu mu zkušební úřad přehled výdajů neposkytne ve lhůtě stanovené Úřadem, může být poplatek podle odstavce 4 snížen o 20 %.
                              6.   Zrušení nebo změna pověření zkušebního úřadu nebo subjektu nesmí nabýt účinku dříve, než nabude účinku zrušení písemné dohody uvedené v odstavci 1.“;
                           
               
      
                  11)
               
                  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Pokud vnitrostátní subjekt nebo úřadovna vykonávající určité správní funkce podle čl. 30 odst. 4 základního nařízení obdrží žádost, zašle Úřadu elektronickými prostředky potvrzení o přijetí a žádost postoupí v souladu s čl. 49 odst. 2 základního nařízení. Potvrzení o přijetí obsahuje spisové číslo vnitrostátního subjektu nebo úřadovny, povahu a počet zaslaných dokumentů a den přijetí vnitrostátním subjektem nebo úřadovnou. Vnitrostátní subjekt nebo úřadovna předají elektronickými nebo jinými prostředky žadateli kopii potvrzení o přijetí zaslaného Úřadu.
                  2.   Aniž jsou dotčena jiná ustanovení, Úřad, jakmile obdrží přímo nebo prostřednictvím vnitrostátního subjektu či úřadovny žádost od žadatele, označí dokumenty tvořící součást žádosti spisovým číslem a dnem přijetí Úřadem a vydá žadateli potvrzení o přijetí. Toto potvrzení obsahuje spisové číslo žádosti u Úřadu, povahu a počet obdržených dokumentů, den přijetí Úřadem a den podání žádosti ve smyslu článku 51 základního nařízení. Kopii potvrzení o přijetí obdrží vnitrostátní subjekt nebo úřadovna, jejichž prostřednictvím Úřad žádost přijal.“
               
      
                  12)
               
                  V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Žádost odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 50 odst. 1 písm. j) základního nařízení pouze tehdy, pokud jsou den a země udané v jakékoli předchozí žádosti o odrůdové právo podle žadatelova nejlepšího vědomí uvedeny v souvislosti s:
                  
                              a)
                           
                              žádostí o vlastnické právo k odrůdě v členském státě nebo ve státě, který je členem Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“), a
                           
                  
                              b)
                           
                              žádostí o úřední přijetí odrůdy k osvědčení a prodeji, pokud úřední přijetí zahrnuje úřední popis odrůdy.“
                           
               
      
                  13)
               
                  V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Žadatel poskytne ve formuláři žádosti nebo v technickém dotazníku podle čl. 16 odst. 3 písm. a), v příslušných případech, tyto informace:
                  
                              a)
                           
                              totožnost a kontaktní údaje žadatele, jeho označení jako účastníka řízení podle článku 2 a případně jméno a adresu zástupce v řízení;
                           
                  
                              b)
                           
                              pokud žadatel není pěstitel, jméno a adresu pěstitele a jeho nárok na podání žádosti o odrůdové právo Společenství;
                           
                  
                              c)
                           
                              vědecký název rodu, druhu a poddruhu, ke kterému odrůda patří, a obecný název;
                           
                  
                              d)
                           
                              název odrůdy nebo prozatímní název, neexistuje-li název odrůdy;
                           
                  
                              e)
                           
                              místo, v němž se odrůda pěstuje nebo byla zjištěna či vyšlechtěna, způsoby zachování a rozmnožování odrůdy včetně informací o vlastnostech, pěstování jakékoliv jiné odrůdy nebo odrůd, jejichž materiál musí být opakovaně používán pro pěstování dotyčné odrůdy. U materiálu, který musí být opakovaně používán pro pěstování dotyčné odrůdy, může žadatel poskytnout informace týkající se takového materiálu, požaduje-li tak, ve formě stanovené Úřadem podle článku 86;
                           
                  
                              f)
                           
                              vlastnosti odrůdy, včetně stavu vyjádření některých vlastností na základě technického dotazníku podle čl. 16 odst. 3 písm. a);
                           
                  
                              g)
                           
                              je-li to relevantní, podobné odrůdy a rozdíly mezi těmito odrůdami, které jsou dle názoru žadatele významné pro technické zkoušení;
                           
                  
                              h)
                           
                              další informace, které mohou pomoci odlišit odrůdu, včetně reprezentativních barevných fotografií odrůdy a dalších informací o rostlinném materiálu, který má být přezkoumán během technického zkoušení;
                           
                  
                              i)
                           
                              je-li to relevantní, vlastnosti, které byly geneticky modifikovány, pokud dotyčná odrůda představuje geneticky modifikovaný organismus ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (*);
                           
                  
                              j)
                           
                              datum jakéhokoli prodeje nebo prvního odevzdání složek odrůdy nebo sklizeného rostlinného materiálu odrůdy jiným osobám pro účely využití odrůdy na území Evropské unie nebo v jedné či více třetích zemích nebo pro účely hodnocení, zda je odrůda nová, podle článku 10 základního nařízení, nebo prohlášení, že k takovému prodeji nebo odevzdání ještě nedošlo;
                           
                  
                              k)
                           
                              označení orgánu, u kterého byla žádost podána, a spisové číslo žádostí podle čl. 18 odst. 3 tohoto nařízení;
                           
                  
                              l)
                           
                              stávající vnitrostátní nebo regionální odrůdová práva, která byla odrůdě udělena;
                           
                  
                              m)
                           
                              skutečnost, zda žádost týkající se dotyčné odrůdy byla podána za účelem uvedení na seznamu nebo zápisu nebo zda bylo přijato rozhodnutí podle článku 5 směrnice Rady 68/193/EHS (**), článku 10 směrnice Rady 2002/53/ES (***), článku 10 směrnice Rady 2002/55/ES (****) a článku 5 prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU (*****).
                           
                  
                     (*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1)."

                  
                     (**)  Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15)."

                  
                     (***)  Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1)."

                  
                     (****)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33)."

                  
                     (*****)  Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 16).“"

               
      
                  14)
               
                  V článku 22 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
                  „3.   Pokud nebylo přijato rozhodnutí správní rady nebo předběžné rozhodnutí prezidenta Úřadu podle odstavce 2 o obecných zásadách zkoušení stanovených Úřadem, použijí se obecné zásady unie UPOV podle rodů a druhů. Pokud takové obecné zásady nebyly přijaty, mohou se se souhlasem prezidenta Úřadu použít vnitrostátní obecné zásady vypracované příslušným orgánem, který je pověřen technickým zkoušením odrůdy. Příslušný orgán předloží takové obecné zásady Úřadu, který je zveřejní na své internetové stránce.“
               
      
                  15)
               
                  V článku 23 se zrušuje odstavec 2.
               
      
                  16)
               
                  V článku 24 se návětí nahrazuje tímto:
                  „Úřad podle čl. 55 odst. 3 základního nařízení zašle v elektronickém formátu zkušebnímu úřadu tyto dokumenty týkající se odrůdy:“.
               
      
                  17)
               
                  Článek 27 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                              
                                          „b)
                                       
                                          technické zkoušení bylo provedeno způsobem, který odpovídá pověření správní rady podle čl. 55 odst. 1 základního nařízení, který splňuje požadavky čl. 13 odst. 1a tohoto nařízení a který je v souladu s obecnými zásadami zkoušení vydanými správní radou a jakýmikoli obecnými pokyny vydanými Úřadem podle čl. 56 odst. 2 základního nařízení a článků 22 a 23 tohoto nařízení;“;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Zpráva o výsledcích technického zkoušení, které bylo pro úřední účely provedeno nebo se provádí ve třetí zemi nebo na území regionální organizace, která je členem unie UPOV nebo která je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“), může být Úřadem považována za dostatečný základ pro rozhodnutí za předpokladu, že technické zkoušení splňuje podmínky stanovené v písemné dohodě mezi Úřadem a příslušným orgánem této třetí země nebo regionální organizace. Tyto podmínky zahrnují alespoň:
                              
                                          a)
                                       
                                          podmínky týkající se materiálu uvedené v odst. 1 písm. a);
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          podmínku, že technické zkoušení bylo provedeno v souladu s obecnými zásadami zkoušení vydanými správní radou nebo obecnými pokyny danými Úřadem podle čl. 56 odst. 2 základního nařízení a článku 22 tohoto nařízení;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          podmínku, že Úřad měl příležitost posoudit vhodnost prostředků k provedení technického zkoušení u dotyčných druhů v této třetí zemi nebo na území této regionální organizace;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          podmínky související s dostupností zpráv stanovené v odst. 1 písm. d);
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          podmínku, že třetí země má náležité zkušenosti s testováním příslušných rodů nebo druhů, a
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          podmínku, že se souhlasem správní rady byla uzavřena písemná dohoda.“;
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              doplňují se následující odstavce 5 a 6, které znějí:
                              „5.   Úřad může požádat příslušný orgán třetí země nebo regionální organizace, která je členem UPOV nebo je smluvní stranou dohody TRIPS, o provedení technického zkoušení za předpokladu, že Úřad a tento příslušný orgán podepsaly písemnou dohodu a že se použije jedna z těchto podmínek:
                              
                                          a)
                                       
                                          technické zkoušení konkrétního druhu nelze provést ve zkušebním úřadě v Evropské unii a zpráva o zkoušení s výsledky technického zkoušení podle odstavce 4 není k dispozici nebo se neočekává, že bude k dispozici;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          očekává se, že zpráva o zkoušení s výsledky technického zkoušení podle odstavce 4 bude k dispozici, nejsou však splněny podmínky provádění technického zkoušení stanovené v odstavci 4.
                                       
                              6.   Písemná dohoda podle odstavce 5 se uzavírá se souhlasem správní rady na základě těchto podmínek:
                              
                                          a)
                                       
                                          podmínky týkající se materiálu uvedené v odst. 1 písm. a);
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          podmínka, že technické zkoušení bude provedeno v souladu s obecnými zásadami zkoušení vydanými správní radou nebo obecnými pokyny danými Úřadem podle čl. 56 odst. 2 základního nařízení a článku 22 tohoto nařízení;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          podmínka, že Úřad měl příležitost posoudit vhodnost prostředků k provedení technického zkoušení u dotyčných druhů v této třetí zemi nebo na území této regionální organizace a příležitost sledovat dotyčné technické zkoušení;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          podmínky související s dostupností zpráv stanovené v odst. 1 písm. d);
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          podmínka, že daná třetí země má náležité zkušenosti s testováním příslušných rodů nebo druhů.“
                                       
                           
               
      
                  18)
               
                  V čl. 28 prvním pododstavci se vypouštějí slova „avšak pokud návrh doprovází žádost o odrůdové právo Společenství podaná u pověřeného vnitrostátního subjektu nebo úřadovny zřízené podle čl. 30 odst. 4 základního nařízení, podává se ve dvojím vyhotovení“.
               
      
                  19)
               
                  Článek 37 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                              
                                          „c)
                                       
                                          elektronickou kopii osvědčení o udělení patentu uvádějící číslo patentu a patentové nároky pro biotechnologický vynález a orgán (orgány), který (které) patent udělil (udělily);“;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                              
                                          „c)
                                       
                                          elektronickou kopii osvědčení o udělení patentu uvádějící číslo patentu a patentové nároky pro biotechnologický vynález a orgán (orgány), který (které) patent udělil (udělily);“.
                                       
                           
               
      
                  20)
               
                  V článku 45 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                  
                              „a)
                           
                              označení odvolatele jako účastníka odvolacího řízení podle článku 2, a jmenoval-li odvolatel zástupce v řízení, jméno a adresu tohoto zástupce;“.
                           
               
      
                  21)
               
                  Vkládá se nový článek 51a, který zní:
                  „Článek 51a
                  Několik odvolání
                  1.   Pokud je proti rozhodnutí podáno několik odvolání, mohou být tato odvolání zkoumána v témže řízení.
                  2.   Pokud má odvolání podaná proti rozhodnutím přezkoumat odvolací senát se stejným složením, může se tento senát zabývat těmito odvoláními ve společném řízení.“
               
      
                  22)
               
                  V článku 53 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
                  „5.   Úřad zruší zápis v Rejstříku odrůdových práv Společenství nebo zruší rozhodnutí, které obsahuje zjevnou procesní chybu připsatelnou nedbalosti.“
               
      
                  23)
               
                  Vkládá se nový článek 53a, který zní:
                  „Článek 53a
                  Řízení za neplatnost nebo zrušení
                  1.   Úřad může zahájit řízení za neplatnost nebo zrušení podle článku 20, resp. 21 základního nařízení, pokud má vážné pochybnosti o platnosti právního nároku. Úřad může takové řízení zahájit z vlastního podnětu nebo na žádost.
                  2.   Žádost o zahájení řízení za neplatnost nebo zrušení podle článku 20, resp. 21 základního nařízení podaná Úřadu musí být doložena důkazy a skutečnostmi, které vyvolávají vážné pochybnosti o platnosti právního nároku, a musí obsahovat:
                  
                              a)
                           
                              v případě zápisu, v jehož souvislosti se žádá o neplatnost nebo zrušení:
                              
                                          i)
                                       
                                          číslo zápisu odrůdového práva Společenství;
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          jméno a adresu držitele odrůdového práva Společenství;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              ohledně důvodů, na nichž je žádost založena:
                              
                                          i)
                                       
                                          uvedení důvodů, o které se opírá žádost o zahájení řízení za neplatnost nebo zrušení;
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          uvedení skutečností, důkazů a argumentů na podporu těchto důvodů;
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              jméno a adresu osoby podávající žádost, a byl-li jmenován zástupce v řízení, jeho jméno a adresu.
                           
                  3.   Každé rozhodnutí Úřadu o zamítnutí žádosti podle odstavce 2 je sděleno osobě, která žádost podala, a držiteli odrůdového práva Společenství.
                  4.   Úřad nepřihlédne k písemným podáním nebo dokumentům či jejich částem, které nebyly předloženy ve lhůtě stanovené Úřadem.
                  5.   Každé rozhodnutí Úřadu o prohlášení neplatnosti nebo zrušení odrůdového práva Společenství je zveřejněno v úředním věstníku podle článku 87.“
               
      
                  24)
               
                  V článku 54 se v odstavci 1 doplňuje nová věta, která zní:
                  „Toto osvědčení doručí Úřad držiteli práva nebo jeho zástupci v řízení v podobě digitálního dokumentu.“
               
      
                  25)
               
                  Článek 57 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Je-li dokument předkládán Úřadu elektronickými prostředky, je uvedení jména odesílatele a elektronické ověření, tvořené úspěšným zadáním přihlašovacího jména a hesla, pokládáno za rovnocenné podpisu.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 5 se nahrazuje tímto:
                              „5.   Dokument předložený účastníkem řízení musí být předložen ostatním účastníkům řízení a dotyčnému zkušebnímu úřadu elektronickými prostředky nebo na papíře.
                              V případě podání na papíře musí být dokumenty týkající se řízení o dvou nebo více žádostech o odrůdové právo Společenství nebo o užívací právo předloženy v dostatečném počtu kopií. Chybějící kopie se pořizují na náklady dotyčného účastníka řízení.“
                           
               
      
                  26)
               
                  V článku 58 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Doklady o pravomocných rozsudcích nebo rozhodnutích, jiných než jsou rozhodnutí Úřadu, nebo ostatní písemné doklady předkládané účastníkem řízení mohou být poskytnuty prostřednictvím předložení digitálního dokumentu nebo neověřené kopie.“
               
      
                  27)
               
                  Článek 62 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví do Úřadu, mají právo na příslušnou náhradu cestovních nákladů a nákladů spojených s pobytem. Úřad jim může poskytnout zálohu.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                              „Účastník řízení, který požádal o výpověď svědků nebo znalců, uhradí Úřadu náklady na tuto výpověď s výhradou rozhodnutí o rozdělení a stanovení nákladů podle článku 52.“
                           
               
      
                  28)
               
                  Článek 63 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní: „Obsahuje též jména úředníků Úřadu, účastníků řízení, jejich zástupců v řízení a svědků a znalců, kteří byli přítomni.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                              „3.   Zápis podepíše osoba, která jej vypracovala, a osoba, která vedla ústní jednání nebo dokazování.“
                           
               
      
                  29)
               
                  Článek 64 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   V řízeních před Úřadem jsou veškeré dokumenty, které Úřad doručuje účastníkům řízení, v podobě digitálního dokumentu, neověřené kopie, vytištěného dokumentu nebo originálního dokumentu. Dokumenty přijímané od ostatních účastníků řízení mohou být doručovány v podobě neověřených kopií.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
                              „3.   Doručení se provádí jedním nebo několika z následujících způsobů:
                              
                                          a)
                                       
                                          elektronickými prostředky nebo za použití jakéhokoli jiného technického prostředku v souladu s článkem 64a;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          poštou podle článku 65;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          předáním v Úřadě podle článku 66;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          veřejným oznámením podle článku 67.
                                       
                              4.   Dokumenty nebo jejich kopie, na jejichž doručování se použije článek 79 základního nařízení, se doručují elektronickými prostředky, které určí prezident Úřadu, nebo poštou prostřednictvím doporučeného dopisu s doručenkou.“
                           
               
      
                  30)
               
                  Vkládá se nový článek 64a, který zní:
                  „Článek 64a
                  Doručování elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky
                  1.   Doručení elektronickými prostředky se provádí předáním digitální kopie dokumentu, který má být oznámen. Doručení se pokládá za uskutečněné v den, kdy sdělení obdržel příjemce. Prezident Úřadu stanoví podrobnosti o doručování elektronickými prostředky.
                  2.   Pokud se doručování provádí elektronickými prostředky, poskytne účastník řízení, včetně svého zástupce v řízení, Úřadu elektronickou adresu pro veškerou oficiální komunikaci.
                  3.   Prezident Úřadu stanoví podrobnosti o doručování jinými technickými komunikačními prostředky.“
               
      
                  31)
               
                  Vkládá se nový článek 66a, který zní:
                  „Článek 66a
                  Doručení zástupcům v řízení
                  1.   Pokud byl jmenován zástupce v řízení nebo pokud se žadatel uvedený ve společné žádosti podle čl. 73 odst. 5 jako první pokládá za zástupce v řízení, jsou oznámení adresována zástupci v řízení.
                  2.   Pokud bylo pro jednoho účastníka jmenováno několik zástupců v řízení, je postačující oznámení jednomu z těchto zástupců, ledaže byla uvedena zvláštní adresa pro doručování.
                  3.   Pokud několik účastníků řízení jmenovalo společného zástupce v řízení, postačuje oznámení příslušných dokumentů tomuto zástupci.“
               
      
                  32)
               
                  V článku 67 se druhá věta nahrazuje tímto: „Prezident Úřadu stanoví podrobnosti vydání veřejného oznámení a určí období, v němž se příslušný dokument pokládá za oznámený.“
               
      
                  33)
               
                  Článek 71 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto: „Dny uvedené v první větě stanoví prezident Úřadu před započetím každého kalendářního roku a jsou zveřejněny v úředním věstníku podle článku 87.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Pokud jde o dokumenty podávané elektronickými prostředky, první pododstavec se použije obdobně tehdy, kdy dojde k přerušení spojení Úřadu nebo jednoho z účastníků řízení s elektronickými komunikačními prostředky. Účastníci řízení doloží přerušení spojení s poskytovatelem elektronického připojení.“
                           
               
      
                  34)
               
                  Článek 73 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 5 se nahrazuje tímto:
                              „5.   Dva nebo více účastníků řízení postupující společně jmenují jednoho zástupce v řízení a informují o tom Úřad. Pokud Úřadu nesdělí zástupce v řízení, za zástupce v řízení druhého či ostatních účastníků řízení se považuje ten účastník řízení, který je jako první uveden v žádosti o odrůdové právo Společenství nebo o užívací právo udělované Úřadem nebo v námitce.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
                              „6.   Odstavec 5 se použije v případě, že v průběhu řízení je proveden převod odrůdového práva Společenství na více než jednu osobu a že takové osoby jmenovaly více než jednoho zástupce v řízení.“
                           
               
      
                  35)
               
                  Článek 74 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Plná moc se může vztahovat na jedno nebo více řízení. Je možno podat všeobecnou plnou moc, která umožňuje zástupci v řízení jednat ve všech řízeních účastníka, který jej pověřil. V tom případě postačí jediný dokument obsahující všeobecnou plnou moc.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
                              „4.   Zápis zástupce v řízení do Rejstříku žádostí o odrůdová práva Společenství se vymaže:
                              
                                          a)
                                       
                                          v případě smrti nebo chybějící způsobilosti zástupce v řízení;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          pokud zástupce v řízení již nemá trvalé bydliště nebo sídlo či provozovnu v Evropské unii;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          pokud zástupce v řízení již není jmenován účastníkem řízení a účastník řízení o tom informoval Úřad.“
                                       
                           
               
      
                  36)
               
                  V článku 78 se odstavec 1 mění takto:
                  
                              a)
                           
                              písmeno c) se nahrazuje tímto:
                              
                                          „c)
                                       
                                          zvláštní nárok týkající se práva přednosti podle článku 20 tohoto nařízení (den a místo podání předchozí žádosti);“;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              doplňuje se nové písmeno e), které zní:
                              
                                          „e)
                                       
                                          udělení práva vyplývajícího z žádosti o odrůdové právo Společenství jako záruky nebo předmětu jakéhokoliv jiného věcného práva.“
                                       
                           
               
      
                  37)
               
                  V článku 81 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
                  „2.   Odstavec 1 se obdobně vztahuje na podání žaloby ve věci nároků uvedených v článcích 98 a 99 základního nařízení, na pravomocné rozhodnutí ve věci, proti kterému nebylo podáno odvolání, nebo rozhodnutí ukončující řízení o těchto žalobách jiným způsobem.
                  3.   Pokud se odrůdy rozdělují na původní nebo v podstatě odvozené, mohou žádost o zápis podat účastníci řízení společně nebo individuálně. Žádost pouze jednoho účastníka řízení musí obsahovat písemné doklady údajů podle čl. 87 odst. 2 písm. h) základního nařízení, aby nahradila žádost druhého účastníka. Tyto písemné doklady musí obsahovat určení dotyčných odrůd jako původních nebo v podstatě odvozených a nesporné uznání pravomocného rozhodnutí druhým účastníkem řízení.“
               
      
                  38)
               
                  V článku 82 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Prezident Úřadu může rovněž veřejnosti umožnit nahlížet do rejstříků v sídlech vnitrostátních subjektů nebo v úřadovnách zapojených do výkonu určitých správních funkcí podle čl. 30 odst. 4 základního nařízení.“
               
      
                  39)
               
                  V článku 83 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Dokumenty vztahující se k řízením se uchovávají v elektronickém formátu v elektronických spisech, přičemž každému řízení je přiděleno spisové číslo, s výjimkou dokumentů týkajících se vyloučení členů odvolacího senátu nebo zaměstnanců Úřadu či dotyčného zkušebního úřadu nebo námitek vůči nim, které se uchovávají zvlášť.
                  2.   Úřad si ponechává elektronickou kopii spisu uvedeného v odstavci 1 (dále jen „spisová kopie“), která se považuje za správnou a úplnou kopii spisu. Zkušební úřad si ponechá kopii dalších dokumentů vztahujících se k takovým řízením (kontrolní kopii).“
               
      
                  40)
               
                  V článku 91 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Při poskytování spisů pro účely řízení před soudy nebo státními zastupitelstvími členských států určí Úřad omezení, kterým podle článků 33a a 88 základního nařízení podléhá nahlížení do spisů týkající se žádostí o odrůdové právo Společenství nebo jeho udělení.“
               
      
                  41)
               
                  Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 1. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (Úř. věst. L 251, 24.9.2009, s. 3).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha I nařízení (ES) č. 874/2009 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Třetí věta v bodě 3 se nahrazuje tímto:
                     „Odměna může být znalci vyplacena pouze tehdy, pokud prokáže, že není pracovníkem zkušebního úřadu nebo technicky způsobilého subjektu.“
                  
         
                     2)
                  
                     Bod 5 se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 v písmenu a) se číslo „500“ nahrazuje číslem „550“;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 v písmenu b) se číslo „250“ nahrazuje číslem „400“;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 písmeno c) se nahrazuje tímto:
                                 
                                             „c)
                                          
                                             v případě řízení za neplatnost nebo zrušení odrůdového práva Společenství: 450 EUR.“
                                          
                              
                  
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.