Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1608 ze dne 17. května 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1608/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 240/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1608
      ze dne 17. května 2016,
      kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 131 odst. 18 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 (2) upřesňuje metodiku určování globálních systémově významných institucí vymezenou ve směrnici 2013/36/EU. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 stanoví zejména kvantifikovatelné ukazatele tvořící pět kategorií, které měří systémový význam banky a které jsou stanoveny ve směrnici 2013/36/EU. Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 obsahuje podrobné technické specifikace hodnot ukazatelů.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 zohledňuje mezinárodní standardy vypracované Basilejským výborem pro bankovní dohled týkající se metodiky posuzování globálních systémově významných bank a vyššího požadavku na schopnost absorbovat ztrátu, včetně technických specifikací ukazatelů používaných k určování globálních systémově významných bank.
               
      
                  (3)
               
                  Metodika Basilejského výboru pro bankovní dohled týkající se posuzování globálních systémově významných bank a vyššího požadavku na schopnost absorbovat ztrátu je pravidelně aktualizována. Basilejský výbor pro bankovní dohled nedávno zveřejnil mírně upravený vzor a pokyny pro vykazování pro shromažďování údajů za rok 2016, a to na základě údajů z konce roku 2015. V budoucnu se očekávají další aktualizace.
               
      
                  (4)
               
                  S cílem zohlednit aktuální vývoj v celosvětovém bankovním systému a minimalizovat administrativní zátěž pro instituce je důležité zajistit, aby hodnoty ukazatelů byly stanoveny v souladu se standardy vytvořenými Basilejským výborem pro bankovní dohled dohodnutými na mezinárodní úrovni. Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly zajistit, aby hodnoty kvantifikovatelných ukazatelů uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 byly stanoveny v souladu s platným souborem údajů poskytnutým Basilejským výborem pro bankovní dohled.
               
      
                  (5)
               
                  S cílem zajistit soulad s aktualizovanou metodikou používanou Basilejským výborem pro bankovní dohled by měl čl. 5 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 stanovit, že rozhodnutí uvedená v čl. 5 odst. 4 a 5 mohou být podpořena „doplňkovými údaji“ namísto „doplňkových ukazatelů“.
               
      
                  (6)
               
                  Aby se zajistilo, že hodnoty ukazatelů stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 budou stanoveny v souladu s aktualizovanými specifikacemi uplatňovanými Basilejským výborem pro bankovní dohled, měla by být příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1222/2014 zrušena.
               
      
                  (7)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (8)
               
                  Vzhledem k tomu, že shromažďování údajů pro proces určování v roce 2016 začalo v prvním čtvrtletí roku 2016 a že instituce musí jasně vědět, které údaje musí být zveřejněny, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost neprodleně.
               
      
                  (9)
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
               
      
                  (10)
               
                  Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3).
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 5 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
                  „6.   Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 lze podpořit doplňkovými údaji, které nesmí být ukazateli pravděpodobnosti úpadku dotčeného subjektu. Tato rozhodnutí obsahují dobře doložené a ověřitelné kvantitativní a kvalitativní údaje.“
               
      
                  2)
               
                  Článek 6 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6
                  Ukazatele
                  1.   Kategorie, která měří velikost skupiny, obsahuje jeden ukazatel rovný celkové expozici skupiny.
                  2.   Kategorie, která měří propojenost skupiny s finančním systémem, obsahuje všechny následující ukazatele:
                  
                              a)
                           
                              aktiva ve finančním systému;
                           
                  
                              b)
                           
                              závazky ve finančním systému;
                           
                  
                              c)
                           
                              cenné papíry v oběhu.
                           
                  3.   Kategorie, která měří nahraditelnost služeb nebo finanční infrastruktury poskytovaných skupinou, obsahuje všechny následující ukazatele:
                  
                              a)
                           
                              aktiva v úschově;
                           
                  
                              b)
                           
                              platební činnost;
                           
                  
                              c)
                           
                              upsané transakce na trzích dluhopisů a akciových trzích.
                           
                  4.   Kategorie, která měří složitost skupiny, obsahuje všechny následující ukazatele:
                  
                              a)
                           
                              pomyslná hodnota OTC derivátů;
                           
                  
                              b)
                           
                              aktiva zařazená na úrovni 3 reálné hodnoty měřené v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1255/2012 (*);
                           
                  
                              c)
                           
                              cenné papíry k obchodování a realizovatelné.
                           
                  5.   Kategorie, která měří přeshraniční činnost skupiny, obsahuje následující ukazatele:
                  
                              a)
                           
                              pohledávky napříč jurisdikcemi;
                           
                  
                              b)
                           
                              závazky napříč jurisdikcemi.
                           
                  6.   U údajů vykázaných v měnách jiných než euro relevantní orgán použije odpovídající směnný kurz s přihlédnutím k referenčnímu směnnému kurzu zveřejněnému Evropskou centrální bankou a použitelnému dne 31. prosince a k mezinárodním normám. U ukazatele platební činnosti podle odst. 3 písm. b) použije relevantní orgán průměrné směnné kurzy za dotčený rok.
                  
                     (*)  Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20 (Úř. věst. L 360, 29.12.2012, s. 78).“"

               
      
                  3)
               
                  V článku 7 se poslední věta zrušuje.
               
      
                  4)
               
                  Příloha se zrušuje.
               
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 27).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.