Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1609 ze dne 7. září 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 26. srpna do 2. září 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1609/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 240/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1609
   ze dne 7. září 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 26. srpna do 2. září 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 969/2006 (2) byla otevřena roční celní dovozní kvóta na 277 988 tun kukuřice (pořadové číslo 09.4131).
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 bylo množství tranše č. 2 na období od 1. července do 31. prosince 2016 stanoveno na 138 994 tun.
            
   
               (3)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 26. srpna 2016 od 13:00 hodin do 2. září 2016 do 13:00 hodin bruselského času, jsou vyšší než množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství, vypočtený podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
   
               (4)
            
               Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí podle nařízení (ES) č. 969/2006 pro stávající kvótové podobdobí.
            
   
               (5)
            
               K zajištění účinnosti opatření je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131), které byly podány od 26. srpna 2016 od 13:00 hodin do 2. září 2016 do 13:00 hodin bruselského času, se použije koeficient přidělení ve výši 57,925366 %.
   2.   Podávání nových žádostí o licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131) na probíhající kvótové podobdobí se od 13:00 hodin bruselského času dne 2. září 2016 pozastavuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.