Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016 o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1611/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1611
   ze dne 7. července 2016
   o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na čl. 112 odst. 2 služebního řádu a článek 13 přílohy VII služebního řádu,
   po konzultaci s výborem pro služební řád,
   po konzultaci se zástupci zaměstnanců z orgánů a institucí Evropské unie,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 3 přílohy VII služebního řádu předložil Eurostat zprávu (2) o vývoji cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.
            
   
               (2)
            
               Z této zprávy vyplývá, že by měly být přezkoumány denní příspěvky a maximální výše nákladů na hotelové ubytování, aby byl zohledněn vývoj cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.
            
   
               (3)
            
               Součástí přezkumu sazeb denního příspěvku a maximální výše nákladů na hotelové ubytování je posouzení komplexních hospodářských nebo sociálních podmínek, při němž je normotvůrci ponechán široký prostor pro uvážení.
            
   
               (4)
            
               Poslední reforma služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie zdůraznila, že všechny orgány veřejné správy a všichni jejich zaměstnanci musí vynakládat zvláštní úsilí k tomu, aby zvýšili efektivitu práce a přizpůsobili se proměnlivým hospodářským a sociálním podmínkám v Evropě.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013 by se náhrada výdajů vynaložených úředníky a ostatními zaměstnanci při služebních cestách do této země měla řídit pravidly uvedenými v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Sazby denních příspěvků při služebních cestách uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu se nahrazují touto tabulkou:
   
               Země
            
               Maximální výše výdajů na hotelové ubytování
            
               Denní příspěvek
            
               Belgie
            
               148
            
               102
            
               Bulharsko
            
               135
            
               57
            
               Česká republika
            
               124
            
               70
            
               Dánsko
            
               173
            
               124
            
               Německo
            
               128
            
               97
            
               Estonsko
            
               105
            
               80
            
               Irsko
            
               159
            
               108
            
               Řecko
            
               112
            
               82
            
               Španělsko
            
               128
            
               88
            
               Francie
            
               180
            
               102
            
               Chorvatsko
            
               110
            
               75
            
               Itálie
            
               148
            
               98
            
               Kypr
            
               140
            
               88
            
               Lotyšsko
            
               116
            
               73
            
               Litva
            
               117
            
               69
            
               Lucembursko
            
               148
            
               98
            
               Maďarsko
            
               120
            
               64
            
               Malta
            
               138
            
               88
            
               Nizozemsko
            
               166
            
               103
            
               Rakousko
            
               132
            
               102
            
               Polsko
            
               116
            
               67
            
               Portugalsko
            
               101
            
               83
            
               Rumunsko
            
               136
            
               62
            
               Slovinsko
            
               117
            
               84
            
               Slovensko
            
               100
            
               74
            
               Finsko
            
               142
            
               113
            
               Švédsko
            
               187
            
               117
            
               Spojené království
            
               209
            
               125
            
   Článek 2
   Toto nařízení v přenesené pravomoci vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) č. 1023/2013 (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).
   
      (2)  Pracovní dokument útvarů Komise – Zpráva Eurostatu o aktualizaci za rok 2015 týkající se výdajů při služební cestě (denních příspěvků a maximální výše nákladů na hotelové ubytování), č.j. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. K dispozici na internetové stránce: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.