Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1613/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/10
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Odvětví mléka čelí narušení trhu v důsledku celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, ve kterém hraje roli i prodloužení ruského zákazu dovážet zemědělské produkty a potraviny pocházející z Unie do konce roku 2017.
            
   
               (2)
            
               Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 mírně vzrostla, avšak v mnohem menší míře než produkce.
            
   
               (3)
            
               Zatímco celosvětová nabídka mléka se obecně v průběhu roku 2015 zvýšila a růst produkce v Unii, USA a na Novém Zélandu dohromady dosáhl přibližně 4,5 milionu tun, celkový vývoz z Unie a z obou uvedených třetích zemí v ekvivalentu mléka poklesl přibližně o 200 000 tun.
            
   
               (4)
            
               V prvních čtyřech měsících roku 2016 se produkce mléka v EU, USA a na Novém Zélandu zvýšila přibližně o 3,6 milionu tun, přičemž další vývoz absorboval méně než 1 % tohoto objemu.
            
   
               (5)
            
               V důsledku toho ceny syrového mléka v Unii dále klesaly a tlak na snižování cen bude pravděpodobně pokračovat, takže u producentů mléka může dosáhnout neudržitelné úrovně. V květnu 2016 byly průměrné výkupní ceny mléka v Unii o 22 % nižší než průměrná květnová cena za roky 2011 až 2015.
            
   
               (6)
            
               Zároveň se zvýšily rozdíly v ceně mléka mezi členskými státy. Obzvláště postiženi jsou drobní zemědělci, což ohrožuje sociální strukturu venkovských oblastí.
            
   
               (7)
            
               Obtíže na trhu zažívají i další odvětví živočišné výroby, zejména odvětví vepřového, hovězího a telecího, skopového a kozího masa. Co se týče vepřového masa, souvisejí tyto obtíže především s ruským zákazem dovozu, zejména kvůli ohniskům afrického moru prasat v některých členských státech, zatímco u odvětví hovězího a telecího masa jsou vedlejšími účinky narušení trhu s mlékem.
            
   
               (8)
            
               Od září 2014 zůstávají bez přerušení k dispozici mechanismy řízení trhu formou veřejné intervence a soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka. Tyto nástroje zmírnily dopad krize a zastavily pokračující snižování cen mléčných produktů, ale světová nerovnováha přetrvává.
            
   
               (9)
            
               Jelikož se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná a aby se zabránilo situaci, že ceny budou dále klesat a prohloubí se narušení trhu, je nezbytné poskytnout podporu producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby v Unii, kteří jsou zasaženi narušením trhu, jež zásadně oslabilo ziskovost a likviditu. Členské státy by si měly zvolit jedno nebo více dotčených odvětví nebo jejich část, a v nich podpořit producenty a zemědělce, kteří jsou narušením trhu zasaženi nejvíce.
            
   
               (10)
            
               V zájmu dosažení větší odolnosti zemědělců by tato podpora měla být omezena na udržitelnější zemědělské metody. Zvláštní pozornost by se měla věnovat malým zemědělským podnikům, které jsou páteří hospodářství venkova.
            
   
               (11)
            
               S cílem zmírnit současnou krizi je vhodné poskytnout členským státům jednorázovou finanční pomoc na podporu producentů mléka a/nebo zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby provozujících činnosti, jež podporují hospodářskou udržitelnost a stabilizaci trhu.
            
   
               (12)
            
               Finanční pomoc pro jednotlivé členské státy by měla zohledňovat hlavní rysy jejich odvětví, včetně produkce, tržních cen a podílu drobných zemědělců.
            
   
               (13)
            
               Členské státy by měly navrhnout opatření na základě jedné nebo více z následujících činností, které podporují hospodářskou udržitelnost a stabilizaci trhu: zmrazení nebo snížení produkce, drobné zemědělství, extenzivní produkce, produkce šetrná k životnímu prostředí a klimatu, spolupráce mezi zemědělci, zlepšování jakosti a přidané hodnoty a vzdělávání v oblasti metod řádného řízení.
            
   
               (14)
            
               S ohledem na konkrétní situaci producentů mléka a zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby, která se v rámci Unie liší, by členské státy měly zvolit ta nejvhodnější opatření, zejména pokud jde o stabilizaci trhu a hospodářskou udržitelnost, a měly by poskytnout popis konkrétních opatření, která mají být přijata.
            
   
               (15)
            
               Jelikož bude částka přidělená každému členskému státu kompenzovat jen malou část skutečné ztráty producentů mléka a zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby, mělo by být členským státům povoleno, aby zemědělcům za stejných podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže mohly poskytnout dodatečnou podporu.
            
   
               (16)
            
               Podpora stanovená v tomto nařízení by měla být udělena jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.
            
   
               (17)
            
               S cílem poskytnout členským státům flexibilitu při rozdělování podpory tak, jak je za daných podmínek k řešení obtíží třeba, by jim mělo být povoleno kumulovat ji s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
            
   
               (18)
            
               Jelikož se finanční pomoc stanoví v eurech, je pro účely jednotného a souběžného provedení nezbytné stanovit datum pro přepočet částky přidělené členským státům, které nepřijaly euro, na národní měnu. Je proto vhodné stanovit rozhodnou skutečnost pro směnný kurz podle článku 106 nařízení (EU) č. 1306/2013. Podle zásady uvedené v čl. 106 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 a kritérií uvedených v čl. 106 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení by rozhodnou skutečností mělo být datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (19)
            
               Z rozpočtových důvodů by měla Unie financovat výdaje, které členským státům v souvislosti s podporou poskytovanou producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby vzniknou, pouze v případech, kdy jsou tyto výdaje provedeny v určité lhůtě.
            
   
               (20)
            
               S cílem zajistit transparentnost, sledování a řádnou správu částek, které mají k dispozici, by členské státy měly informovat Komisi o konkrétních opatřeních, která mají být přijata, o použitých objektivních kritériích, o důvodech pro podporu odvětví živočišné výroby jiných než odvětví mléka, o opatřeních, která byla přijata s cílem zamezit narušení trhu, o zamýšleném účinku těchto opatření a o způsobech ověření, zda ho bylo dosaženo.
            
   
               (21)
            
               Aby producenti mléka a zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby obdrželi podporu co nejdříve, mělo by být členským státům umožněno provést toto nařízení neprodleně. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Členským státům bude k dispozici podpora Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby mohly poskytovat mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, vepřového, skopového a kozího masa (dále jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby“).
   Členské státy použijí částky, které mají k dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na opatření přijatá na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že výsledné platby nezpůsobí narušení hospodářské soutěže.
   Opatření přijatá členskými státy podporují producenty mléka a/nebo zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, kteří vykonávají jednu či více z následujících činností, jejichž cílem je posílení hospodářské udržitelnosti jejich podniků a které přispívají ke stabilizaci trhu:
   
               a)
            
               snížení produkce větší, než na jaké se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 (3), nebo nezvyšování produkce;
            
   
               b)
            
               drobné zemědělství;
            
   
               c)
            
               používání extenzivních metod produkce;
            
   
               d)
            
               používání metod produkce šetrných k životnímu prostředí a klimatu;
            
   
               e)
            
               provádění projektů spolupráce;
            
   
               f)
            
               provádění režimů jakosti nebo projektů zaměřených na podporu jakosti a přidané hodnoty;
            
   
               g)
            
               vzdělávání v oblasti finančních nástrojů a nástrojů řízení rizik.
            
   Členské státy zajistí, že pokud producenti mléka a zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby nejsou přímými příjemci plateb, je na ně hospodářský přínos podpory přenesen v plné výši.
   Výdaje členských států týkající se plateb podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu Unie, pouze pokud tyto platby budou provedeny do 30. září 2017.
   2.   V případě Bulharka, České republiky, Dánska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Švédska a Spojeného království je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám uvedeným v příloze datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
   3.   Opatření podle tohoto nařízení se mohou kumulovat s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
   Článek 2
   Členské státy mohou na opatření přijatá podle článku 1 poskytnout dodatečnou podporu až do maximální výše 100 % příslušné částky uvedené v příloze, a to za stejných podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže, jež jsou stanoveny v článku 1.
   Členské státy vyplatí dodatečnou podporu do 30. září 2017.
   Článek 3
   Členské státy oznámí Komisi:
   
               a)
            
               neprodleně a nejpozději dne 30. listopadu 2016:
               
                           i)
                        
                           popis konkrétních opatření, která mají být přijata;
                        
               
                           ii)
                        
                           objektivní kritéria použitá ke stanovení metod udělování podpory a případně zdůvodnění využití podpory pro odvětví živočišné výroby jiná než odvětví mléka;
                        
               
                           iii)
                        
                           zamýšlený účinek opatření s ohledem na stabilizaci trhu;
                        
               
                           iv)
                        
                           opatření přijatá s cílem ověřit, zda bylo zamýšleného účinku dosaženo;
                        
               
                           v)
                        
                           opatření přijatá s cílem zamezit narušení hospodářské soutěže;
                        
               
                           vi)
                        
                           výši dodatečné podpory udělené podle článku 2;
                        
            
   
               b)
            
               nejpozději dne 15. října 2017 celkové částky vyplacené na jednotlivá opatření, počet a druh příjemců a hodnocení účinnosti opatření.
            
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Členský stát
               
                  EUR
               
                  Belgie
               
                  10 979 636
               
                  Bulharsko
               
                  5 809 941
               
                  Česká republika
               
                  10 346 106
               
                  Dánsko
               
                  9 294 305
               
                  Německo
               
                  57 955 101
               
                  Estonsko
               
                  8 081 123
               
                  Irsko
               
                  11 086 327
               
                  Řecko
               
                  1 683 910
               
                  Španělsko
               
                  14 665 678
               
                  Francie
               
                  49 900 853
               
                  Chorvatsko
               
                  1 517 133
               
                  Itálie
               
                  20 942 300
               
                  Kypr
               
                  297 165
               
                  Lotyšsko
               
                  9 760 362
               
                  Litva
               
                  13 298 661
               
                  Lucembursko
               
                  560 115
               
                  Maďarsko
               
                  9 543 566
               
                  Malta
               
                  100 092
               
                  Nizozemsko
               
                  22 952 419
               
                  Rakousko
               
                  5 863 491
               
                  Polsko
               
                  22 670 129
               
                  Portugalsko
               
                  3 988 059
               
                  Rumunsko
               
                  10 896 083
               
                  Slovinsko
               
                  1 145 506
               
                  Slovensko
               
                  2 062 803
               
                  Finsko
               
                  7 521 715
               
                  Švédsko
               
                  6 881 425
               
                  Spojené království
               
                  30 195 996
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.