Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1614 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1614/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/15
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1614
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Odvětví mléka a mléčných výrobků čelí situaci, kdy je trh v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou narušen.
            
   
               (2)
            
               Produkce sušeného odstředěného mléka v Unii v období od ledna do dubna 2016 v důsledku zvýšené produkce mléka vzrostla o 18 % a ve stejném období poklesl vývoz o 8 %. Vývoz sušeného odstředěného mléka obvykle představuje 40 až 50 % podíl z celkové produkce sušeného odstředěného mléka v Unii.
            
   
               (3)
            
               V důsledku toho tlak na snižování cen sušeného odstředěného mléka v Unii dále přetrvává.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka použije od 1. března do 30. září. V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 (2) se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 použila od 1. ledna do 30. září.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo možno rychle využít všechna dostupná tržní opatření a zabránit tomu, že ceny sušeného odstředěného mléka budou dále klesat a prohloubí se narušení trhu, je nezbytné, aby se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka mohla použít bez přerušení až do začátku příštího období intervence dne 1. března 2017.
            
   
               (6)
            
               Je tedy vhodné prodloužit období pro intervenční nákup sušeného odstředěného mléka v roce 2016 do 31. prosince 2016 a stanovit zahájení období intervenčního nákupu v roce 2017 k 1. lednu.
            
   
               (7)
            
               Prodloužení období intervenčního nákupu od 30. září 2016 do 31. prosince 2016 se překrývá s datem použití nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 (4), která od 1. října 2016 nahrazují nařízení Komise (ES) č. 826/2008 (5) a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 (6). V zájmu kontinuity a právní jistoty je vhodné stanovit odchylku, podle které se nařízení (ES) č. 826/2008 nadále použije na žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka podané podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 948/2014 (7) a nařízení (EU) č. 1272/2009 se nadále použije na nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení podané v souladu s tímto nařízením.
            
   
               (8)
            
               K zajištění toho, aby dočasná opatření stanovená tímto nařízením měla okamžitý dopad na trh a přispěla ke stabilizaci cen, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylka od nařízení (EU) č. 1308/2013
   Odchylně od čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se období, během něhož se v roce 2016 použije veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka, prodlužuje do dne 31. prosince 2016.
   Odchylně od čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 použije od 1. ledna do 30. září.
   Článek 2
   Odchylka od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238
   Odchylně od článků 10 a 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 se nařízení (ES) č. 826/2008 nadále použije na žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka podané před 1. březnem 2017 podle prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014.
   Odchylně od článků 10 a 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 se nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále použije na nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení týkající se sušeného odstředěného mléka podané před 1. lednem 2017 podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 28).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.