Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1615 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1615/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/17
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1615
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 222 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Kromě řady výjimečných opatření, která mají řešit obtížnou situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky na základě čl. 219 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise schválila dobrovolné dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků pro uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/559 (2) a pro družstva a jiné formy organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 (3) na dobu šesti měsíců počínaje 13. dubnem 2016.
            
   
               (2)
            
               Žádná společná dohoda ani rozhodnutí doposud oznámeny nebyly, jelikož toto odvětví, které stále čelí závažné tržní nerovnováze z důvodu celosvětové nevyváženosti nabídky a poptávky, v níž hraje svou roli prodloužení ruského zákazu dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie do konce roku 2017, potřebuje čas na vlastní organizaci, aby nový nástroj začalo využívat.
            
   
               (3)
            
               Výkupní ceny mléka klesly v roce 2015 o 8 % a během prvních pěti měsíců roku 2016 o dalších 15 %. V květnu 2016 byla průměrná cena mléka v Unii o 22 % nižší, než činil průměr za posledních pět let. Současně se dále prohloubily rozdíly mezi členskými státy a v některých členských státech byly ceny o 30 % nižší, než činil průměr v Unii. Na základě dostupných analýz trhu se do konce roku 2017 neočekává významný pokles objemu produkce.
            
   
               (4)
            
               S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků v době přetrvávající závažné nerovnováhy znovu rovnováhu najít a doplnit potřebné úpravy po zrušení mléčných kvót, je vhodné povolit dobrovolné dohody a rozhodnutí uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2016/559 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 na dobu dalších šesti měsíců. Jelikož podmínky, jakož i věcná a zeměpisná působnost uvedené v čl. 222 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a příslušné povinnosti týkající se oznamování již byly vymezeny prováděcím nařízením (EU) 2016/559, je vhodné uvedené prováděcí nařízení změnit.
            
   
               (5)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/559 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na závažnou nerovnováhu na trhu a potřebu zajistit kontinuitu a právní jistotu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/559 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Aniž je dotčen čl. 152 odst. 3 písm. b) bod i) a čl. 209 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, uznaným organizacím producentů, jejich sdružením a uznaným mezioborovým organizacím v odvětví mléka a mléčných výrobků se povoluje:
               
                           a)
                        
                           během období šesti měsíců počínaje 13. dubnem 2016 nebo 13. říjnem 2016 uzavírat dobrovolné společné dohody a přijímat společná rozhodnutí o plánování objemu mléka, které má být vyrobeno, přičemž platnost těchto rozhodnutí skončí nejpozději 12. října 2016, respektive 12. dubna 2017; nebo
                        
               
                           b)
                        
                           prodloužit platnost takových dohod a rozhodnutí uzavřených nebo přijatých v období od 13. dubna 2016 na období, které skončí nejpozději 12. dubna 2017.“
                        
            
   
               2)
            
               Článek 4 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                           „2.   Nejpozději do 25 dnů od skončení každého šestiměsíčního období podle článku 1 oznámí příslušné organizace producentů, jejich sdružení a mezioborové organizace příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku reálný objem výroby, který byl předmětem dohod nebo rozhodnutí.“
                        
               
                           b)
                        
                           V odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                           
                                       „b)
                                    
                                       nejpozději 30 dnů po uplynutí každého šestiměsíčního období uvedeného v článku 1 přehled dohod a rozhodnutí provedených během daného období.“
                                    
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559 ze dne 11. dubna 2016, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 20).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 ze dne 11. dubna 2016, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.