Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1616 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1616/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1616
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle článku 52 nařízení (EU) č. 1307/2013 mohou členské státy za určitých podmínek poskytnout podporu vázanou na produkci zemědělcům činným ve zvláštních zemědělských odvětvích nebo věnujícím se zvláštním druhům zemědělské činnosti, a to v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k poměrně vysokým úrovním produkce, a tudíž poklesu cen na trhu Unie s mlékem a mléčnými výrobky, a zejména v důsledku dočasných problémů, kterým v současné době odvětví mléka a mléčných výrobků čelí, by členské státy měly mít možnost rozhodnout, zda přezkoumat svá opatření dobrovolné podpory vázané na produkci zaměřená na odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017, aby bylo možné dobrovolnou podporu vázanou na produkci nadále vyplácet na základě počtu zvířat, na něž byla taková podpora přijata v roce 2016. I když se v krátkodobém horizontu tento přezkum může jevit jako ohrožující jeden z cílů dobrovolné podpory vázané na produkci, tj. zachování současných úrovní produkce, mohou tato opatření napomoci dosažení cílů dobrovolné podpory vázané na produkci v dlouhodobém horizontu.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k závažnosti finančních potíží, s nimiž se příjemci v současné době střetávají, je vhodné použít čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 a stanovit odchylku od kapitoly 1 hlavy IV uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Aby mohla Komise sledovat správné uplatňování pravidel a dopady tohoto přezkumu, měly by jí členské státy oznámit své rozhodnutí do 14 dnů ode dne, kdy bylo přijato.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo možné v odvětví mléka a mléčných výrobků co nejdříve využít odchylky stanovené v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení a členské státy by měly přijmout rozhodnutí do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přezkum opatření týkajících se odvětví mléka a mléčných výrobků
   1.   Na rok podání žádosti 2017 mohou členské státy rozhodnout o přezkumu všech opatření přijatých podle článku 52 nařízení (EU) č. 1307/2013 týkajících se mléka a mléčných výrobků.
   Přezkum spočívá:
   
               a)
            
               v tom, aby na rok podání žádosti 2017 byla platba zemědělci, který má v souladu s článkem 9 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 nárok na obdržení plateb, vyplacena na základě počtu zvířat, na něž má daný zemědělec nárok na podporu v rámci uvedených opatření na rok žádosti 2016, a
            
   
               b)
            
               v tom, že se neuplatní všechny ostatní použitelné podmínky způsobilosti pro opatření, jež jsou předmětem přezkumu.
            
   Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci nahradí jakékoli rozhodnutí o přezkumu opatření dobrovolné podpory vázané na produkci týkajících se odvětví mléka a mléčných výrobků podle čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013.
   2.   Členské státy pro každé přezkoumané opatření dobrovolné podpory vázané na produkci vypočtou jednotkovou částku odpovídající poměru mezi částkou stanovenou pro financování daného opatření týkajícího se odvětví mléka a mléčných výrobků oznámeného podle bodu 3 písm. i) přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (2) a celkovým počtem zvířat pro dané opatření dobrovolné podpory vázané na produkci.
   Celkový počet zvířat uvedený v prvním pododstavci odpovídá:
   
               a)
            
               celkovému počtu zvířat, na která byla platba přijata na rok podání žádosti 2016, nebo
            
   
               b)
            
               počtu zvířat uvedenému v písmenu a) u zemědělců způsobilých v roce 2017.
            
   3.   Roční platba, jež má být zemědělci poskytnuta, odpovídá jednotkové částce vypočtené podle odstavce 2 a vynásobené počtem zvířat, na něž měl daný zemědělec nárok na podporu na rok podání žádosti 2016.
   Článek 2
   Stanovená lhůta
   Rozhodnutí uvedené v článku 1 se přijme do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Oznámení
   Členské státy oznámí Komisi rozhodnutí uvedené v článku 1 do 14 dní ode dne, kdy bylo přijato.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.