Nařízení Komise (EU) 2016/1618 ze dne 8. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1618/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/24
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1618
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 a 3 a čl. 29 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 2003/2003 byly předloženy žádosti o zařazení určitého počtu hnojiv do přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               [S,S]-ethylendiamindijantarová kyselina (dále jen „[S,S]-EDDS“) je organické chelátotvorné činidlo pro stopové živiny. Železo v chelátu s [S,S]-EDDS se používá k nápravě nedostatku železa a odstranění chlorózy u okrasných plodin a okrasných trávníků. Rychle se rozpadá, a proto obavy ohledně jeho vyplavování z povrchových půd do podzemních vod jsou minimální, je kompletně mineralizované a nevykazuje žádné projevy toxicity pro savce a vodní organismy.
            
   
               (3)
            
               Heptaglukonová kyselina (dále jen „HGA“) je organické komplexotvorné činidlo pro hnojiva se stopovými živinami. HGA je účinná, biologicky rozložitelná látka, která vykazuje dobrou stabilitu v širokém rozpětí hodnot pH a vysokou rozpustnost ve vodě. HGA byla po mnoho let povolena ve Španělsku a žádné škody na životním prostředí či lidském zdraví nebyly hlášeny.
            
   
               (4)
            
               Prostřednictvím orgánů Německa a Španělska předložili výrobci [S,S]-EDDS a HGA Komisi žádosti o zařazení těchto látek na seznam povolených organických chelátotvorných a komplexotvorných činidel v příloze I nařízení (ES) č. 2003/2003, aby [S,S]-EDDS a HGA byly dostupné zemědělcům v celé Unii. [S,S]-EDDS a HGA, specifikované v příloze I tohoto nařízení, splňují požadavky stanovené v článku 14 nařízení (ES) č. 2003/2003. Měly by proto být doplněny na seznam povolených organických chelátotvorných a komplexotvorných činidel v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (5)
            
               Jelikož jsou k dispozici analytické metody pro stanovení [S,S]-EDDS a HGA, měly by být zmíněné metody specifikovány v příloze IV nařízení (ES) č. 2003/2003, za účelem usnadnění kontrol, které členské státy provádějí podle článku 29 uvedeného nařízení. Podtitulek popisující „Metody 11“ by měl odrážet skutečnost, že HGA je komplexotvorné činidlo.
            
   
               (6)
            
               Reakční směs N-butylthiofosforečnantriamidu a N-propylthiofosforečnantriamidu byla zavedena do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003 nařízením Komise (EU) č. 1257/2014 (2). Na základě zjištění nedávného výzkumu nelze očekávat, že by použití reakční směsi nebo pouhé směsi těchto dvou látek vedlo k významnému rozdílu při snižování emisí amoniaku. Dotčená položka by tedy měla být změněna tak, aby umožnila výrobcům takových směsí zvolit jeden z těchto výrobních postupů.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               S cílem zajistit, aby analytická metoda pro [S,S]-EDDS, která je v současné době ve stadiu validace, byla zveřejněna Evropským výborem pro normalizaci, měla by být stanovena přiměřená lhůta před tím, než zařazení [S,S]-EDDS do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003 a nové analytické metody pro tento typ hnojiva do přílohy IV uvedeného nařízení začne být použitelné.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny
   Nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:
   
               1.
            
               Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
   
               2.
            
               Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Příloha I bod 1 a příloha II bod 2 se však použijí ode dne 1. července 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1257/2014 ze dne 24. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 53).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:
      
                  1.
               
                  V tabulce v oddíle E.3.1 se doplňuje nová položka, která zní:
                  
                              „12
                           
                              [S,S]-ethylendiamindijantarová kyselina
                           
                              [S, S]-EDDS
                           
                              C10H16O8N2
                              
                           
                              20846-91-7“
                           
               
      
                  2.
               
                  V tabulce v oddíle E.3.2 se doplňuje nová položka:
                  
                              „2
                           
                              heptaglukonová kyselina
                           
                              HGA
                           
                              C7H14O8
                              
                           
                              23351-51-1“
                           
               
      
                  3.
               
                  V tabulce v oddíle F.2 se položka 3 nahrazuje tímto:
                  
                              „3
                           
                              Směs N-butylthiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-propylthiofosforečnantriamidu (NPPT) (poměr 3:1 (1))
                              Reakční směs:
                              Číslo ES 700-457-2
                              Směs NBPT/NPPT:
                              
                                           
                                       
                                          NBPT: Číslo ELINCS 435-740-7
                                       
                              
                                           
                                       
                                          NPPT: Číslo CAS 916809-14-8
                                       
                           
                              minimum: 0,02
                              maximum: 0,3
                           
                               
                           
                               
                           
               
      
      
         (1)  Odchylka podílu NPPT: 20 %.“
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha IV nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:
      
                  1.
               
                  V oddíle B pod nadpisem „Metody 11“ se podtitulek „Chelátotvorná činidla“ nahrazuje slovy „Chelátotvorná a komplexotvorná činidla“.
               
      
                  2.
               
                  V oddíle B se doplňuje nová metoda 11.9, která zní:
                  
                     „Stanovení [S,S]-EDDS
                  
                  
                     EN 13368-3 část 3: Hnojiva – Chromatografické stanovení chelátotvorných činidel v hnojivech – Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií
                  
                  Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“
               
      
                  3.
               
                  V oddíle B se doplňuje nová metoda 11.10, která zní:
                  
                     „Stanovení HGA
                  
                  
                     EN 16847: Hnojiva – Stanovení komplexotvorných činidel v hnojivech – Chromatografická identifikace heptaglukonové kyseliny
                  
                  Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.