Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1619 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1619/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 242/28
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1619
   ze dne 8. září 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2, čl. 20 písm. c), f), l), m) a n) a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               S ohledem na obzvláště obtížnou situaci na trhu způsobenou především zákazem, jejž Rusko zavedlo na dovoz mléčných výrobků z Unie, bylo prováděcím nařízením Komise (EU) č. 948/2014 (4) zahájeno soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.
            
   
               (2)
            
               Uvedený režim podpory soukromého skladování byl prodloužen prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 1337/2014 (5), (EU) 2015/303 (6), (EU) 2015/1548 (7) a (EU) 2016/224 (8). V důsledku toho lze žádosti o podporu podávat do 30. září 2016.
            
   
               (3)
            
               Dne 29. června 2016 prodloužilo Rusko zákaz dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie do konce roku 2017.
            
   
               (4)
            
               Produkce sušeného odstředěného mléka v Unii vzrostla v období od ledna do dubna 2016 o 18 % v důsledku zvýšené produkce mléka, zatímco vývoz se ve stejném období o 8 % snížil. Podíl vyváženého sušeného odstředěného mléka tradičně činí přibližně 40 až 50 % z celkové produkce sušeného odstředěného mléka v Unii.
            
   
               (5)
            
               V důsledku toho jsou ceny sušeného odstředěného mléka v Unii vystaveny tlaku na jejich další snižování.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné zajistit, aby nebyla přerušena dostupnost režimu podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka, a prodloužit jej až do začátku intervenční období na rok 2017 dne 1. března 2017.
            
   
               (7)
            
               Aby nebyla přerušena možnost podávat žádosti v rámci daného režimu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 5 prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 se datum „30. září 2016“ nahrazuje datem „28. února 2017“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
   
      (3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 15).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 55, 26.2.2015, s. 4).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 26).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/224 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 41, 18.2.2016, s. 8).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.