Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1625 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1625/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 251/77
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1625
      ze dne 14. září 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      po konzultaci s Výborem regionů,
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže, odpovídají za širokou škálu úkolů, které mohou zahrnovat bezpečnost námořní plavby a její ochranu před protiprávními činy, pátrání a záchranu, ochranu hranic, kontrolu rybolovu, celní kontrolu, obecné prosazování práva a ochranu životního prostředí. Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“), Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (3) a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu zřízená nařízením Rady (ES) č. 768/2005 (4) by tedy v rámci svých mandátů měly posílit svoji vzájemnou spolupráci a také spolupráci s vnitrostátními orgány, které plní funkce pobřežní stráže, s cílem zvýšit přehled o celkové situaci na moři a podpořit soudržné a nákladově efektivní činnosti.
               
      
                  (2)
               
                  Prováděním tohoto nařízení není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy ani jím nejsou dotčeny závazky členských států vyplývající z mezinárodních úmluv, jako je Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluva o pátrání a záchraně na moři, Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí, Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, a dalších příslušných mezinárodních aktů v námořní oblasti.
               
      
                  (3)
               
                  Aby mohla agentura poskytovat vnitrostátním orgánům, které plní funkce pobřežní stráže, účinnou a účelnou podporu, měla by využívat nejmodernější dostupné technologie, jako jsou systémy dálkově řízených letadel.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné, aby správní rada agentury byla plně zapojena do rozhodování o otázkách uvedených v tomto nařízení, které by mohly mít dopad na jiné úkoly agentury a na její rozpočet, včetně pracovního ujednání o spolupráci mezi uvedenými třemi agenturami.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      V nařízení (ES) č. 1406/2002 se vkládá nový článek, který zní:
      
         „Článek 2b
         Evropská spolupráce v oblasti funkcí pobřežní stráže
         1.   Agentura, ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (*) a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu zřízenou nařízením Rady (ES) č. 768/2005 (**), přičemž každá z těchto agentur jedná v rámci svého mandátu, podporuje vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, a případně i na mezinárodní úrovni:
         
                     a)
                  
                     sdílením, slučováním a analýzou informací, které jsou k dispozici v systémech hlášení lodí a jiných informačních systémech, jež tyto agentury provozují, nebo k nimž mají přístup, v souladu s jejich příslušnými právními základy a aniž je tím dotčeno vlastnictví údajů členskými státy;
                  
         
                     b)
                  
                     poskytováním služeb v oblasti dohledu a komunikace pomocí nejmodernějších technologií včetně vesmírné a pozemní infrastruktury a čidel upevněných na jakémkoli typu nosiče;
                  
         
                     c)
                  
                     vytvářením schopnosti zajišťovat příslušnou činnost tvorbou pokynů a doporučení a určováním osvědčených postupů, jakož i poskytováním odborné přípravy a výměny pracovníků;
                  
         
                     d)
                  
                     posílením výměny informací a spolupráce v souvislosti s funkcemi pobřežní stráže, včetně analýzy operačních problémů a nově se vyvíjejících rizik v námořní oblasti;
                  
         
                     e)
                  
                     sdílením kapacit prostřednictvím plánování a provádění víceúčelových operací a sdílením prostředků a jiných schopností, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto činnosti koordinovány těmito agenturami a prováděny se souhlasem příslušných orgánů dotčených členských států.
                  
         2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci správní rady agentury uvedené v čl. 10 odst. 2, přesné formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu při výkonu funkcí pobřežní stráže se určí v pracovním ujednání v souladu s mandáty těchto agentur a s finančními pravidly, které se na tyto agentury vztahují. Toto ujednání schválí správní rada agentury, správní rada Evropské agentury pro kontrolu rybolovu a výkonná rada Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.
         3.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu vypracuje praktickou příručku o evropské spolupráci při výkonu funkcí pobřežní stráže. Tato příručka obsahuje pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro výměnu informací. Komise přijme příručku formou doporučení.
         4.   Úkoly uvedené v tomto článku nesmí mít nepříznivý dopad na úkoly agentury uvedené v článku 2 a nesmí zasáhnout do práv a povinností členských států, zejména pokud jde o státy vlajky, státy přístavu nebo pobřežní státy.
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 14. září 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. KORČOK
         
      
      
      
         (1)  Stanovisko ze dne 16. března 2016 (Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 57).
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. září 2016.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (4)  Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.